1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cũng như bất kỳ một công ty nào, tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex là vấn đều đáng quan tâm của HĐQT, ban lãnh đạo công ty cũng như các đối tượng khác có liên quan. Tình hình tài chính, quy mô tài sản, nguồn vốn, hiệu quả

Cũng như bất kỳ một công ty nào, tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex là vấn đều đáng quan tâm của HĐQT, ban lãnh đạo công ty cũng như các đối tượng khác có liên quan. Tình hình tài chính, quy mô tài sản, nguồn vốn, hiệu quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 41 -KHOA THƯƠNG MẠIPHỤ LỤC

TỔNG CÔNG TY CP XNK& XD VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEXBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

ĐVT: VNĐ

TÀI SẢN

A TÀI SẢN NGẮN HẠN

sốSố cuối nămSố đầu năm100236,578,382,359154,961,247,885I Tiền và các khoản tương đương tiền11016,510,264,9202,482,099,3191 Tiền11116,510,264,9202,482,099,3192 Các khoản tương đương tiền112--II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn1209,500,000,000-1 Đầu tư ngắn hạn1219,500,000,000-2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

II

Các khoản phải thu ngắn hạn

I

1 Phải thu khách hàng129--13049,916,523,59049,179,331,94413143,624,620,31846,191,157,8812 Trả trước cho người bán1326,317,400,3682,879,284,7023 Phải thu nội bộ ngắn hạn133--134--5 Các khoản phải thu khác135488,564,217108,889,3616 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi136(514,061,313)IV Hàng tồn kho140145,318,672,78294,357,367,6661 Hàng tồn kho141145,318,672,78294,357,367,6662 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho149--V Tài sản ngắn hạn khác150250,378,997,787237,623,868,0361 Chi phí trả trước ngắn hạn15110,478,874,6625,428,881,8972 Thuế GTGT được khấu trừ1523,768,367,2372,608,375,9773 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước154--4 Tài sản ngắn hạn khác1581,085,679,168905,091,0824Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng

xây dựngDương Tơ Bảo Thuphân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 42 -B TÀI SẢN DÀI HẠNKHOA THƯƠNG MẠI235,046,076,720228,681,519,080I Các khoản phải thu dài hạn--1 Phải thu dài hạn của khách hàng--2 Vốn kịnh doanh ở các đơn vị trực thuộc--3 Phải thu nội bộ dài hạn khác--4 Phải thu dài hạn khác--5 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi--II Tài sản cố định198,460,195,164227,103,920,5671 Tài sản cố định hữu hình193,040,250,881226,619,547,815309,956,650,099

(116,916,399,218

)

-302,520,108,809

(75,900,560,994

)

-Nguyên giá--Giá trị hao mòn luỹ kế--172,910,527177,103,997Nguyên giá229,967,400191,967,400Giá trị hao mòn luỹ kế(57,056,873)(14,863,403)5,247,033,756307,268,755------35,000,000,000---2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh35,000,000,000-3 Đầu tư dài hạn khác

Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài

4

hạn

V Tài sản dài hạn khác----1,585,881,5561,577,598,5131 Chi phí trả trước dài hạn1,385,124,0561,577,598,513--200,757,500-Nguyên giá

Giá trị hao mòn luỹ kế

2 Tài sản cố định th tài chính3 Tài sản cố định vơ hình4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

II

Bất động sản đầu tư

I

Nguyên giá

Giá trị hao mòn luỹ kế

IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1 Đầu tư vào cơng ty con2 Tài sản thuế thu nhập hỗn lại

3 Tài sản dài hạn khác

TỔNG CỘNG TÀI SẢNDương Tô Bảo Thu471,624,459,079383,642,766,965phân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 43 -NGUỒN VỐN

A NỢ PHẢI TRẢKHOA THƯƠNG MẠI

sốSố cuối nămSố đầu năm288,776,864,452348,271,918,266I Nợ ngắn hạn219,783,560,646119,252,451,2911 Nợ và vay ngắn hạn186,196,094,68690,356,663,9507,251,655,2813,312,881,431398,860,657200,000,0003,868,732,0974,000,623,812475,738,696315,767,97221,324,241,68920,778,952,848----268,237,540287,561,278--68,993,303,806229,019,466,9751 Phải trả dài hạn người bán--2 Phải trả dài hạn nội bộ--3 Phải trả dài hạn khác--68,853,152,770229,019,466,9755 Thuế thu nhập hỗn lại phải trả--6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm140,151,036---182,847,594,62735,370,848,699I Vốn chủ sở hữu182,335,696,40035,211,436,1671 Vốn đầu tư của chủ sở hữu100,000,000,00030,000,000,0002 Phải trả người bán

3 Người mua trả tiền trước

4 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5 Phải trả người lao động

6 Chi phí phải trả

7 Phải trả nội bộ

Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng

8

xây dựng

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn

10 Dự phòng phải trả ngắn hạn

II Nợ dài hạn4 Vay và nợ dài hạn7 Dự phòng phải trả dài hạn

B NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU2 Thặng dư vốn cổ phần41,000,000,0003 Vốn khác của chủ sở hữu--4 Cổ phiếu quỹ--5 Chênh lệch đánh giá lại tài sản--6 Chênh lệch tỷ giá hối đoái--1,401,198,3831,401,198,383422,078,746422,078,7467 Quỹ đầu tư phát triển

8 Quỹ dự phòng tài chínhDương Tơ Bảo Thuphân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 44 -KHOA THƯƠNG MẠI9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu--39,512,419,2713,388,159,038--III Nguồn kinh phí và quỹ khác511,898,227159,412,5321 Quỹ khen thưởng, phúc lợi511,898,227159,412,5322 Nguồn kinh phí--3 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ--10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

11 Nguồn vốn đầu tư XDCBTỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN

ĐỐI KẾ TỐN

CHỈ TIÊU

14Tài sản th ngồi

Vật tư, hàng hố nhận giữ hộ, nhận gia

cơng

Vật tư, hàng hố nhận bán hộ, nhận ký

gửi, ký cược

Nợ khó đòi đã xử lý5Ngoại tệ các loại:2

3471,624,459,079

sốSố cuối nămDollar Mỹ( USD)

Euro( EUR)

6383,642,766,965Số đầu năm

--------192,995.3589,186.2413.3110.93Dự toán chi sự nghiệp, dự ánTỔNG CÔNG TY CP XNK& XD VIỆT NAMDương Tơ Bảo Thuphân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 45 -KHOA THƯƠNG MẠICÔNG TY CP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEXBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊUMã sốNăm nayNăm trước6Doanh thu bán hàng và cung cấp

dịch vụ

Các khoản giảm trừ doanh thu

Doanh thu thuần về bán hàng và

cung cấp dịch vụ

Giá vốn hàng bán

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung

cấp dịch vụ

Doanh thu hoạt động tài chính7Chi phí tài chính26,241,505,03731,210,590,084Trong đó: chi phí lãi vay25,376,983,45830,399,462,1801

2

3

4

5262,634,406,272200,939,936,8072,564,794,4791,216,489,419260,069,611,793199,723,447,388184,640,722,196153,173,606,72275,428,889,59746,549,840,6661,258,333,424446,565,3118Chi phí bán hàng7,877,445,3796,172,981,8089

1

0Chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh8,870,974,5927,401,888,74533,697,298,0132,210,845,3409,102,365,8193,428,569,406Chi phí khác1,650,570,50817,428,899Lợi nhuận khác7,451,795,3113,411,140,50741,149,093,3245,621,985,847Chi phí thuế TNDN hiện hành--Chi phí thuế TNDN hỗn lại--41,149,093,3245,621,985,8475,9112,26111 Thu nhập khác

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8Tổng lợi nhuận kế toán trước thuếLợi nhuận sau thuế TNDN

Lãi cơ bản trên cổ phiếuDương Tơ Bảo Thuphân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 46 -KHOA THƯƠNG MẠITỔNG CÔNG TY CP XNK& XD VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP VINACONEXBÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Năm 2013

Chỉ tiêu

sốThuyết

minhĐVT: VNĐ

Năm nayNăm trước1Lưu chuyển tiền từ hoạt động

kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế41,149,093,3245,621,985,8472Điều chỉnh các khoản66,568,169,43675,692,113,106Khấu hao tài sản cố định41,315,865,52645,479,240,936ICác khoản dự phòng

Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực

hiện

Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

3II514,061,313

(353,425,018)(17,192,316)(285,315,843)(169,397,694)25,376,983,45830,399,462,180107,717,262,76081,314,098,953(3,890,984,270)(23,702,394,197)Tăng giảm hàng tồn kho

Tăng giảm các khoản phải

trả( không kể lãi vay phải trả, thuế

thu nhập phải nộp)

Tăng giảm chi phí trả trước(50,961,305,116)(25,957,392,662)3,710,490,038(5,935,631,391)(4,857,518,308)4,915,595,220Tiền lãi vay đã trả(24,831,694,617)(22,811,955,151)--140,757,500-(200,757,000)-26,826,250,9877,822,320,772Chi phí lãi vay

Lợi nhuận từ hoạt động kinh

doanh trước sự thay đổi

Tăng giảm các khoản phải thuThuế TNDN đã nộp

Tiền thu khác từ hoạt động kinh

doanh

Tiền chi khác từ hoạt động kinh

doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt

động kinh doanh

Lưu chuyển tiền từ hoạt động

đầu tưDương Tơ Bảo Thuphân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾTiền chi để mua sắm, xây dựng

TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán

2 TSCĐ và các loại tài sản dài hạn

khác

Tiền chi cho vay, mua các công cụ

3

nợ của đơn vị khác

Tiền thu hồi cho vay, bán lại các

4

công cụ nợ của đơn vị khác

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn

5

vị khác

Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào

6

đơn vị khác

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi

7

nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt

động đầu tư

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài

III

chính

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,

1

nhận vốn góp của chủ sở hữu

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ

2 sở hữu, mua lại cổ phiếu của các

doanh nghiệp đã phát hành

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận

3

được

4 Tiền chi trả nợ gốc vay

15

6Tiền chi trả nợ thuê tài chính

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở

hữu

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt

động tài chính

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

Tiền và tương đương tiền vào đầu

năm

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối

đoái quy đổi ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền tồn cuối

nămDương Tô Bảo Thu- 47 -KHOA THƯƠNG MẠI(13,004,980,706)(11,299,734,412)1,123,551,15649,520,000(15,000,000,000)-5,500,000,000-(35,000,000,000)---167,026,392119,877,694(56,214,403,158)(11,130,336,718)74,700,000,0008,363,000,000--182,035,538,180110,061,574,747(210,062,421,649) (116,131,090,116)

--(3,284,483,463)-43,388,633,0682,293,484,63114,000,480,897(1,014,531,315)2,482,099,3193,490,090,76727,684,7046,539,86716,510,264,9202,482,099,319phân tích tình hình tài chính DNTRƯỜNG ĐH KINH TẾ KINH TẾ- 48 -KHOA THƯƠNG MẠITÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp- Học viện tài chính

2. Bảng cân đối kế tốn của Cơng ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

năm 2013

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty

cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2013 của Công ty cổ phần đá ốp lát

cao cấp Vinaconex.

5. http://www.cophieu68.vn/companylist.php?keyword=Vinaconex&category=&stcid=0&search=T%C3%ACm+Ki

%E1%BA%BFmDương Tô Bảo Thuphân tích tình hình tài chính DNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cũng như bất kỳ một công ty nào, tình hình tài chính của Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex là vấn đều đáng quan tâm của HĐQT, ban lãnh đạo công ty cũng như các đối tượng khác có liên quan. Tình hình tài chính, quy mô tài sản, nguồn vốn, hiệu quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×