1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ 2.1. Bộ máy tổ chức cơ quan Thanh tra huyện Vĩnh Linh

* Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra huyện

Theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 giữa Thanh tra

Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị

xã, thành phố thuộc tỉnh, Thanh tra huyện Vĩnh Linh có chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn như sau:

* Chức năng của Thanh tra huyện

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra,

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền

hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ

chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các

chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm/pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi

được Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê

duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chun mơn, nghiệp

vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán

bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủ

trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật

về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ

công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

7. Về thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã,

phường, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh

tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã,

phường, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các

cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu

hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý27về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị

thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử

lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn,

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp

huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp

tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ

tịch Ủy ban nhân cấp huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường,

thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã

giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc

giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết

luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp

huyện;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm

quyền theo quy định của pháp luật.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống

tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân

dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành

vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng,

chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi

phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo

cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy

định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, cơng chức,

viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống

tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu

trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra

huyện.

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố

cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và

Thanh tra tỉnh.

13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ,28khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý

của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân

dân cấp huyện.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân

cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định

của pháp luật.

2.1.3. Tình hình nhân sự cơ quan Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Thanh tra huyện là một trong những cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện sớm

nhận được sự quan tâm, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Mặc dù vậy nhưng qua

bảng số liệu trên cho thấy lực lượng Thanh tra huyện trong những năm qua là khá ít,

năm 2015, 2016 có 6 đồng chí, nhưng đến năm 2017 chỉ còn 5 đồng chí, (1 đồng chí

đã nghỉ hưu theo chế độ). Nếu tính theo biên chế thì tất cả cán bộ, công chức này đều

được biên chế nhà nước. Đây là điều kiện cơ bản đảm bảo cơ quan Thanh tra có điều

kiện thực hiện và hồn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bảng 2.1. Tình hình nhân sự Thanh tra huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

Đơn vị tính: Người

TT Chỉ tiêu

Tổng số cán bộ

1

Phân theo biên chế

Biên chế

2

Phân theo cấp quản lý

Cán bộ quản lý

Thanh tra viên

Chuyên viên

3

Phân theo giới tính

Nam giới

Nữ giới

4

Phân theo trình độ chun mơn nghiệp

vụ

Đại học2015

62016

62017

56653

2

13

2

12

2

12

42

42

36

6

5

Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Trong 5 đồng chí Thanh tra huyện, có 2 người là cán bộ quản lý: 1 chánh thanh tra và

1 phó chánh thanh tra, 2 thanh tra viên và 1 chuyên viên. Tất cả đều có trình độ đại

học. Với lực lượng nhân lực như vậy cho thấy, mặc dù Thanh tra huyện vẫn đảm bảo

hoàn thành nhiệm vụ được giao tuy nhiên với lực lượng mỏng như vậy sẽ gặp rất

nhiều khó khăn trong thời gian đến, đặc biệt yêu cầu công tác thanh tra của nhà nước

ngày càng gay gắt và quan trọng hơn, là nhiệm vụ chính của cơ quan quản lý nhà

nước trong những năm đến. Điều đó đòi hỏi, địa phương cần có kế hoạch chuẩn bị

nguồn lực để đảm bảo yêu cầu trong thời gian tới.

2.1.4. Kết quả thu, chi NSNN trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Hàng năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch (TC-KH) huyện đã phối hợp với Chi cục thuế

và các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai công tác thu ngân sách, khuyến

khích các xã, thị trấn tăng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào

ngân sách nhà nước.

Bảng 2.2. Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Linh29giai đoạn 2015-2017

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

A. Tổng thu ngân sách

- Thu trên địa bàn

- Thu kết dư

- Thu chuyển giao ngân sách

- Thu chuyển nguồn năm

trước

B. Tổng chi ngân sách

I. Chi ĐT-XDCB

II. Chi thường xuyên

- Chi sự nghiệp kinh tế

- Chi văn hóa thông tin

- Chi sự nghiệp truyền thanh

- Chi sự nghiệp thể dục thể

thao

- Chi sự nghiệp đào tạo dạy

nghề

- Chi sự nghiệp y tế, dân số

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã

hội

- Chi QLHC, Đảng đoàn thể

- Chi ANQP

- Chi sự nghiệp bảo vệ MT

- Chi các khoản khác

III. Chi chuyển giao ngân

sách

IV. Chi chuyển nguồn năm

sau

C. Cân đối thu - chiSS (%)

SS (%)

2016/201 2017/201

5

6

-9,0

16,6

-11,4

22,1

47,2

-20,0

-8,0

15,1201520162017569,3

98,2

5,9

444,2518,1

86,9

8,8

408,6603,9

106,3

7,0

470,420,913,820,2-34,346,7560,6

65,3

365,9

23,1

4,3

0,9511,1

47,7

343,5

17,8

3,8

0,9598,9

75,2

395,7

23,7

4,3

1,4-8,8

-27,0

-6,1

-23,2

-12,0

1,917,2

57,8

15,2

33,7

13,2

50,30,80,91,73,193,0169,3171,6192,81,412,413,81,64,4-88,7183,935,927,832,5,-22,616,994,4

15,4

5,2

2,796,9

15,3

5,6

1,2108,1

18,5

6,6

1,62,7

-0,2

7,7

-54,411,6

20,3

18,5

25,5115,699,897,8-13,7-2,013,820,230,346,749,98,87,0

4,9

-20,0

-30,3

Nguồn: Phòng TC-KH huyện Vĩnh Linh

Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt dự toán tỉnh và huyện giao. Năm

2015, thu ngân sách trên địa bàn đạt 569,3 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn năm

2016 đạt 518,1 tỷ đồng, giảm 9% so năm 2015. Năm 2017 thu ngân sách trên địa bàn

đạt 603,9 tỷ đồng, tăng 16,6% so năm 2016.

Phòng TC-KH đã tham mưu UBND huyện điều hành chi ngân sách nhà nước chặt

chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán giao. Tham mưu UBND huyện tăng cường

chỉ đạo và thường xuyên tổ chức, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân

sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; hướng dẫn các đơn vị dự toán chấp

hành nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và

phòng chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơng khai tài

chính và ngân sách ở tất cả các cấp, các ngành.

30Tổng chi NS địa phương 2015 là 560,6 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư XDCB 65,3 tỷ

đồng; chi thường xuyên 365,9 tỷ đồng. Năm 2016 là 511,1 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu

tư XDCB là 47,7 tỷ đồng; chi thường xuyên 343,5tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa

phương năm 2017 là 598,9 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư XDCB 75,2 tỷ đồng; chi

thường xuyên năm 2017 là 395,7 tỷ đồng.

Chi cho con người luôn được đảm bảo trả đủ, đúng chế độ quy định; ngân sách đảm

bảo chi các hoạt động chuyên môn, mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất. Những năm qua

huyện luôn quan tâm tăng trưởng CSVC cho các trường học, nhất là kiên cố hóa

phòng học cho học sinh, phòng học bộ mơn, xây dựng thư viện tiên tiến. Ngồi ngân

sách huyện, GD&ĐT còn được hỗ trợ từ nhiều chương trình, dự án khác, như chương

trình kiên cố hóa, chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống bão lũ, ...

2.2. Thực trạng công tác thanh tra thu, chi NSNN trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

2.2.1. Quy trình thanh tra thu, chi ngân sách tại Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Theo quy định tại Thơng tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đồn thanh tra và

trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Thanh tra huyện Vĩnh Linh thực hiện

quy trình thanh tra thu, chi ngân sách giống với quy trình thanh tra các loại thanh tra

khác và theo sơ đồ sau:

a, Chuẩn bị thanh tra

Trước hết cơ quan Thanh tra cần thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình về thu, chi

ngân sách của các đối tượng là các cơ quan hành chính sự nghiệp, đồn thể có thu, chi

ngân sách thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Sau đó ra quyết định thanh tra. Xây

dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra. Thanh tra huyện phổ biến kế hoạch tiến

hành thanh tra đến cơ quan là đối tượng thanh tra. Xây dựng đề cương yêu cầu cơ

quan đối tượng thanh tra báo cáo các nội dung cơ quan thanh tra yêu cầu, đặc biệt các

nội dung liên quan đến công tác thu, chi NS. Cuối cùng là thông báo về việc công bố

quyết định thanh tra để kết thúc giai đoạn chuẩn bị thanh tra.

b, Tiến hành thanh tra

Để triển khai công tác thanh tra thu, chi ngân sách, trước hết cơ quan thanh tra huyện

công bố quyết định thanh tra cho các cơ quan đối tượng thanh tra biết nhằm chuẩn bị

con người, lực lượng, thông tin, số liệu về thu, chi ngân sách phục vụ đoàn thanh tra.

Trong thời gian này, cơ quan thanh tra huyện cử các thanh tra viên thu thập thông tin,

tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu và thực

hiện các thủ tục thực hiện quyền trong quá trình thanh tra. Trong quá trình thanh tra,

nếu phát hiện vi phạm thì phải xử lý sai phạm theo quy định. Báo cáo tiến độ và kết

quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra, sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra. Tùy

vào từng trường hợp cụ thể, cơ quan thanh tra có thể quyết định kéo dài thời gian

thanh tra hay chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Kết thúc việc tiến hành thanh tra tại

nơi được thanh tra.

c, Kết thúc thanh tra

Từ những kết quả có được trong quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra báo cáo kết quả

thực hiện nhiệm vụ của thành viên Đoàn thanh tra và báo cáo kết quả thanh tra của

Đoàn thanh tra. Các cơ quan có thẩm quyền xem xét báo cáo kết quả thanh tra của

Đoàn thanh tra và xây dựng dự thảo kết luận thanh tra. Cuối cùng là ký ban hành kết

luận thanh tra và công khai kết luận thanh tra cho nhân dân, các cơ quan có thẩm

quyền liên quan và đối tượng thanh tra thi hành kết luận thanh tra

2.2.2. Tổ chức bộ máy thanh tra thu, chi NSNN của Thanh tra huyện Vĩnh Linh31Do lực lượng Thanh tra huyện Vĩnh Linh không lớn nên bộ máy thanh tra thu, chi

ngân sách cũng chính là bộ máy tổ chức của cơ quan Thanh tra huyện. Thường thì khi

tổ chức thanh tra, Thanh tra huyện sử dụng tất cả các thành viên trong cơ quan, phân

công nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Tùy thuộc vào quy mô mức độ cuộc thanh tra và cơ quan đối tượng thanh tra, khi tổ

chức thanh tra công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện, thường chánh thanh tra

huyện (nếu quy mô, cơ quan đối tượng thanh tra lớn) hoặc phó chánh thanh tra làm

trưởng đoàn thanh tra, các thanh tra viên, chuyên viên là các thành viên đoàn thanh

tra. Do lực lượng quá mỏng nên tổ chức bộ máy thanh tra khá đơn giản. Vì thế các

thanh tra viên phải thực hiện rất nhiều công việc liên quan, và như vậy kết quả thanh

tra rất hạn chế.

Trưởng đồn thanh tra

(Chánh hoặc phó chánh thanh tra)Phó trưởng đồn thanh tra

(Phó chánh thanh tra)Thành viên

(Thanh tra viên)Thành viên

(Thanh tra viên)Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy thanh tra công tác thu, chi ngân sách nhà nước của

Thanh tra huyện Vĩnh Linh

2.2.3. Chuẩn bị và quyết định thanh tra

2.2.3.1. Thu thập thơng tin, khảo sát nắm tình hình

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Linh, Thanh tra huyện Vĩnh Linh tiến hành

phân công, giao nhiệm vụ cho các công chức phụ trách mảng thanh tra thực hiện thu

thập thơng tin từ các nguồn có liên quan để phục vụ việc lập báo cáo khảo sát, lập kế

hoạch thanh tra. Thông tin thu thập từ các nguồn: cơ sở dữ liệu của cơ quan như hệ

thống văn bản đi, văn bản đến của UBND huyện Vĩnh Linh, cơ quan Thanh tra huyện

Vĩnh Linh; các kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linhban hành, báo

cáo cơng tác thanh tra, báo cáo tình hình hoạt động định kỳ, hàng tháng, hàng quý,

báo cáo tổng kết cuối năm; các báo cáo, phản ánh của các cơ quan truyền thông và

đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân từ Ban Tiếp cơng dân

huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phần mềm giải quyết đơn thư khiếu nại,

tố cáo...; số liệu về công tác quản lý và sử dụng ngân sách từ phòng Tài chính - Kế

hoạch huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh, các cơ quan

khác có liên quan khác.

Mặt khác, căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra, trước khi ra quyết

định thanh tra, trong trường hợp cần thiết, Chánh thanh tra quyết định việc khảo sát,

nắm tình hình của đối tượng thanh tra. Khảo sát, nắm tình hình để quyết định thanh

tra là bước quan trọng, giúp cho việc quyết định thanh tra có trọng tâm, trọng điểm,32góp phần quan trọng vào việc thành công đối với mỗi cuộc thanh tra. Qua khảo sát,

nắm tình hình, những thơng tin, tài liệu thu thập được là những thông tin, tài liệu ban

đầu để có những nét khái quát về hoạt động của đối tượng thanh tra, từ đó có thể đưa

ra nhận định về những vấn đề nổi cộm, có khả năng sai phạm hoặc có dấu hiệu sai

phạm cần đi sâu, tập trung tiến hành thanh tra, là cơ sở để xây dựng kế hoạch tiến

hành thanh tra và xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

Trong 3 năm 2015-2017, Thanh tra huyện Vĩnh Linh chỉ đạo thực hiện 10 cuộc khảo

sát đối với cuộc thanh tra công tác thu, chi, quản lý và sử dụng ngân sách tại thị trấn

Hồ Xá và các xã trên địa bàn. Công chức được giao khảo sát đã tiến hành xây dựng

kế hoạch khảo sát, nắm tình hình, báo cáo Chánh thanh tra huyện trước khi thực hiện

nhiệm vụ. Đối với trường hợp khảo sát, nắm tình hình trực tiếp tại trụ sở đối tượng

thanh tra; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, sau khi được Chánh thanh tra

huyện phê duyệt kế hoạch khảo sát, nắm tình hình, cơng chức được phân cơng tiến

hành thơng báo cho đối tượng được khảo sát, nắm tình hình và các cơ quan, tổ chức,

cá nhân liên quan được biết.

Các công chức được phân công tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy

định để nắm bắt, tìm hiểu, thu thập thông tin ban đầu về hoạt động của đối tượng

thanh tra, từ đó có thể đưa ra nhận định về những vấn đề nổi cộm, có khả năng sai

phạm hoặc có dấu hiệu sai phạm cần đi sâu, tập trung tiến hành thanh tra; là cơ sở để

quyết định thanh tra, xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra và xây dựng đề cương

yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

2.2.3.2.Công tác quản lý các đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn và Lập báo

cáo khảo sát về đối tượng thanh tra

Trên cơ sở thông tin thu thập, công chức được giao nhiệm vụ thu thập thơng tin, khảo

sát tình hình tiến hành lập báo cáo khảo sát với các tiêu chí, nội dung cơ bản gồm:

Tình hình đặc điểm về địa lý, dân số, tổ chức hành chính và tình hình kinh tế xã hội

của huyện: Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã

hội của địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ với ngân sách; những

hoạt động chủ yếu có liên quan, ảnh hưởng, tác động đến quản lý NSNN, ngân sách.

Tình hình thực hiện dự tốn thu, chi ngân sách của kỳ dự kiến thanh tra. Nhận định

đánh giá những vấn đề nổi cộm, khả năng và dấu hiệu sai phạm về chính sách, chế độ,

về quản lý và quá trình thực hiện. Đề xuất nội dung, thời kỳ, phạm vi tiến hành thanh

tra, trong đó nêu rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, những tổ chức, cơ quan, đơn vị

cần tiến hành thanh tra, kiểm tra; lực lượng, thời gian, thời điểm tiến hành thanh tra.

Trên cơ sở nội dung khảo sát được thực hiện, trong 03 năm từ 2015-2017, Thanh tra

huyện Vĩnh Linh đã ban hành 10 Báo cáo kết quả khảo sát, nội dung đánh giá thực

trạng thu, chi ngân sách tại các đơn vị được khảo sát; các thuận lợi, khó khăn gặp

phải; qua đó có định hướng nội dung thanh tra hợp lý, kịp thời; đảm bảo lập kế hoạch

thanh tra thu, chi ngân sách chính xác, khách quan, phù hợp với đặc điểm phát triển

kinh tế, xã hội của địa phương.

Bảng 2.3. Tình hình quản lý các đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện

Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

ĐVT: đơn vị

TTChỉ tiêu20153320162017Tổng số đơn vị có thu, chi ngân sách

1Thị trấn, xã7474752020212Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do UBND

huyện quản lý1212123Giáo dục (THCS+Mầm non có thu học phí)424242Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Linh

Để có thông tin để lên kế hoạch thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước, trước hết cơ

quan thanh tra huyện phải quản lý được các đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn

huyện. Kết quả bảng trên cho thấy năm 2015-2016, trên địa bàn huyện có 74 đơn vị

có thu ngân sách. Đến năm 2017 thêm 1 đơn vị có thu là xã Vĩnh Khê. Nhìn chung số

cơ quan đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa bàn lớn, tuy nhiên do lực lượng ít nên số

đơn vị được thanh tra trên địa bàn thường không nhiều.

2.2.3.3. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị thu, chi NSNN

Để thực hiện tốt chức năng thanh tra của Thanh tra huyện, hàng năm Thanh tra huyện

tổ chức tuyên truyền cho các cơ quan đơn vị có thu, chi ngân sách nắm được tinh thần

chung của luật pháp và các quy định liên quan như Luật thanh tra, Luật Ngân sách, …

và các văn bản liên quan và các yêu cầu, quy định về công tác thanh tra.

Bảng 2.4. Tình hình tun truyền, hỗ trợ các đơn vị có thu, chi ngân sách trên

địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

T

T

1

2

3Chỉ tiêuĐVT201520162017Tổng số buổi tuyên truyền, hỗ trợ

Buổi

3

3

6

Tổng số công văn tuyên truyền, hỗ trợ

Lần

3

3

6

Tổng số lượt tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp Lượt

0

0

2

Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Qua bảng cho thấy mặc dù không nhiều nhưng hàng năm Thanh tra huyện cũng tổ

chức nhiều buổi tuyên truyền, hỗ trợ các cơ quan đơn vị có thu, chi ngân sách trên địa

bàn, đặc biệt các đơn vị mới thực hiện thu, chi hoặc các đơn vị có các cán bộ mới phụ

trách hoặc các đơn vị có các phát sinh mới về thu, chi ngân sách. Làm tốt công tác

này chắc chắn đảm bảo các đơn vị cơ quan có thu, chi ngân sách sẽ thực thi đúng hơn

các quy định của pháp luật liên quan.

2.2.3.4. Lập kế hoạch thanh tra các đơn vị thu, chi NSNN trên địa bàn huyện

Trên cơ sở nội dung báo cáo khảo sát, thu thập thông tin, công chức được phân công

tiến hành lập kế hoạch thanh tra, gồm các nội dung:34- Mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra ngân sách: Đánh giá được ưu, khuyết điểm của

huyện trong việc triển khai thực hiện các chính sách chế độ về tài chính, ngân sách.

Đánh giá được ưu, khuyết điểm của huyện trong lập, quyết định dự toán, chấp hành

ngân sách và quyết toán NSNN của đơn vị. Từ đó có những kiến nghị chấn chỉnh, xử

lý về tài chính, kinh tế... để đưa công tác quản lý và điều hành NSNN vào nền nếp.

Phát hiện kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách, chế độ về kinh tế, tài chính còn thiếu

hoặc khơng phù hợp thực tế.

- Nội dung thanh tra ngân sách: Thanh tra việc lập, quyết định và giao dự toán

NSNN; Thanh tra việc chấp hành NSNN; Thanh tra việc quyết toán NSNN. Trong các

nội dung tiến hành thanh tra, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, tùy theo đặc

điểm hoạt động của các cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra.

Bảng 2.5. Tình hình lập kế hoạch thanh tra thu, chi ngân sách trên địa bàn

huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2015-2017

TT

1

1

2

1

2

3

2

1

2

1

2

3

1

2

3Chỉ tiêu

Tổng số cuộc thanh tra thu ngân sách

Phân theo địa phương

Thị trấnPhân theo lĩnh vực

Cơ quan hành chính

Giáo dục

HTX

Tổng số cuộc thanh tra chi ngân sách

Phân theo địa phương

Thị trấnPhân theo lĩnh vực

Cơ quan hành chính

Giáo dục

HTX

Phân theo hoạt động

Thanh tra công tác quản lý NSNN

Thanh tra công tác quản lý đầu tư XDCB

Thanh tra việc thực hiện cấp bù miễn thu

thủy lợi phíĐVT: số cuộc thanh tra

2015

2016

2

12017

21

10

10

20

1

1

21

0

0

12

0

0

21

11

00

21

1

11

0

02

0

01

01

01

1100Nguồn: Thanh tra huyện Vĩnh Linh

Từ năm 2015-2017, tập trung thanh tra công tác quản lý, sử dụng NSNN tại UBND các

xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Vĩnh Linh. Nội dung

thanh tra tập trung ở các mảng thu phí, lệ phí, thu khác đơn vị hưởng 100%, thu bổ

sung cân đối ngân sách trong năm, ghi thu ghi chi các khoản đóng góp tự nguyện; các

khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ...35Đồng thời đã tiến hành xây dựng nội dung chi tiết cho từng nội dung thanh tra; những

nơi đến thanh tra, kiểm tra, xác minh; thời gian thực hiện cụ thể.

- Thời kỳ thanh tra, thời hạn cuộc thanh tra ngân sách: Căn cứ vào mục đích, yêu cầu

của cuộc thanh tra để xác định thời kỳ thanh tra ngân sách huyện. Thời kỳ thanh tra

thường được xác định 1 năm, trong một số trường hợp có thể mở rộng các năm lân

cận nhằm tổng hợp thơng tin đầy đủ, tồn diện. Thời hạn cuộc thanh tra thực hiện

theo quy định của pháp luật về thanh tra, thông thường được xác định 30 ngày làm

việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Trong một số trường hợp cần thiết, nội

dung thanh tra được mở rộng, cần có thêm thời gian để xác minh trực tiếp các nội

dung, đối tượng liên quan đến công tác thu chi ngân sách tại đơn vị thì Chủ tịch

UBND huyện hoặc Chánh thanh tra huyện (người ra quyết định thanh tra) quyết định

gia hạn thời hạn thanh tra, đảm bảo đạt được mục đích của cuộc thanh tra trên cơ sở

tuân thủ các văn bản quy định pháp luật.

Năm 2015, tổ chức thanh tra quản lý tài chính - kinh tế tại Trường THCS Tôn Thất

Thuyết, UBND thị trấn Hồ Xá và thanh tra cấp bù miễn thu thủy lợi phí tại các HTX:

DVNN Vĩnh Kim, DVNN Vĩnh Hiền, DVNN Nam Hồ, NNDVTH Vĩnh Thạch,

huyện Vĩnh Linh. Trên cơ sở đó ngày 07/7/2015, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh

đã ban hành Kết luận số 493/KL-UBND Về việc thanh tra thực hiện cấp bù miễn thu

thủy lợi phí tại các HTX: DVNN Vĩnh Kim, DVNN Vĩnh Hiền, DVNN Nam Hồ,

NNDVTH Vĩnh Thạch.

Ngày 18 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số

3575/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình kế hoạch cơng tác thanh tra năm

2016, trong đó phê duyệt kế hoạch thanh tra thu, chi ngân sách năm 2016 là 1 cuộc,

trong đó tập trung thanh tra chấp hành luật ngân sách nhà nước tại UBND TT Hồ Xá.

Năm 2016, do tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

phát sinh nhiều và phức tạp, do vậy Thanh tra huyện đã xin điều chỉnh kế hoạch

không thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và

phòng chống tham nhũng tại 03 đơn vị phòng ban cấp huyện và giảm chỉ còn xây

dựng 1 cuộc thanh tra thu, chi ngân sách của UBND thị trấn Hồ Xá, tập trung lực

lượng thanh tra các chuyên đề và theo đơn thư khiếu nại của nhân dân.

Năm 2017, thực hiện Công văn số 688/TTr-VP ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Thanh

tra tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thanh tra thu chi ngân

sách của Thanh tra huyện năm 2017 được xây dựng nhiều hơn, tổng số có 4 cuộc

thanh tra. Trong đó thanh tra chấp hành luật ngân sách nhà nước tại UBND xã Vĩnh Hà,

thanh tra việc quản lý đầu tư XDCB xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Thạch,

Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy giai đoạn 2011-2015.

2.2.3.5. Ban hành quyết định, phê duyệt kế hoạch thanh tra

Căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra được quy định tại Luật Thanh

tra 2010, Quyết định số 46/2013/QĐ-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan,

trong thời gian từ 2015-2017, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh ban hành 10 quyết

định thanh tra, phê duyệt 10 kế hoạch tiến hành thanh tra; Chánh thanh tra huyện

Vĩnh Linh ban hành 10 quyết định thanh tra, phê duyệt 10 kế hoạch tiến hành thanh

tra về nội dung công tác thu, chi NSNN của các đơn vị.

Quyết định thanh tra đã nêu rõ đối tượng thanh tra; nội dung, thời kỳ và thời hạn

thanh tra; thành lập Đoàn thanh tra và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

công tác thanh tra. Các quyết định thanh tra đã được gửi đến đối tượng thanh tra và36các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi ban hành Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra được người có

thẩm quyền phê duyệt, Trưởng đoàn thanh tra đã tổ chức họp đoàn thanh tra để quán

triệt kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, kế hoạch triển khai thanh tra; bàn các biện

pháp cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ thanh

tra, từng thành viên đồn thanh tra. Đối với các cuộc thanh tra có nội dung phức tạp

như thanh tra diện rộng về xây dựng cơ bản, công tác quản lý, sử dụng ngân sách...,

Trưởng đoàn thanh tra đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên

Đoàn thanh tra, đảm bảo quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra của các thành viên

hiệu quả, chính xác, chuyên nghiệp.

Căn cứ nhiệm vụ được giao, từng thành viên đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực

hiện nhiệm vụ được phân công báo cáo trưởng đoàn thanh tra trước khi triển khai

thanh tra. Kế hoạch đã nêu rõ được nội dung công việc, phương pháp tiến hành, thời

gian thực hiện. Đồng thời, thư ký các Đoàn thanh tra chủ động chuẩn bị đầy đủ văn

bản về chính sách, chế độ liên quan đến nội dung thanh tra (như các văn bản liên

quan đến công tác thu, chi NSNN; thu phí, lệ phí tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

chế độ cấp bù thủy lợi phí được miễn; hỗ trợ người dân và địa phương sản xuất lúa;

cơng tác trích lập, sử dụng, chế độ thu, nộp các loại quỹ tại đơn vị); chuẩn bị phương

tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt

động của Đoàn thanh tra.

Trên cơ sở nội dung Quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê

duyệt; Trưởng đồn thanh tra phân cơng nhiệm vụ đối với công chức xây dựng đề

cương gửi đối tượng thanh tra yêu cầu báo cáo nội dung được thanh tra.

Trong thời gian từ 2015-2017, Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã ban hành 10 công văn

yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo nội dung theo đề cương. Trong đó, năm 2015,

Thanh tra huyện Vĩnh Linh đã tập trung thanh tra lĩnh vực quản lý tài chính kinh tế của

đơn vị trường học và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của một số HTX về

lĩnh vực miễn thu thủy lợi phí. Trong q trình hoạt động, các đồn thanh tra luôn thực

hiện theo đúng nội dung và thời hạn trong quyết định thanh tra, đảm bảo tính khách

quan, chính xác, dân chủ và kịp thời. Qua đó góp phần phát hiện kịp thời các hành vi vi

phạm pháp luật và kiến nghị UBND huyện có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời, qua

đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an tồn xã hội trên địa bàn

huyện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khơng

để phát sinh các điểm nóng, phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hộicủa

huyện nhà. Trong đó, đặc biệt là phải tăng cường biện pháp giáo dục, phòng ngừa;

đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi tiêu cực tham

nhũng trong cơng tác quản lý tài chính; thực hiện cơng tác cải cách thủ tục hành chính

nhằm phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn; kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng

cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, kết hợp với việc luân chuyển cán bộ nhằm

hạn chế phát sinh tham nhũng.

Như vậy, mặc dù số cuộc thanh tra thu chi ngân sách hàng năm của Thanh tra huyện

được lên kế hoạch không nhiều, tuy nhiên do tính phức tạp của lĩnh vực thanh tra tài

chính, thu chi ngân sách và lực lượng ít nên công tác thanh tra của cơ quan là khá

phức tạp. Sau khi kế hoạch thanh tra được phê duyệt, cơ quan thanh tra tiến hành

thông báo việc công bố quyết định thanh tra đến đối tượng thanh tra; trường hợp cần

thiết, ra quyết định thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra. Thông

báo đã nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần dự họp công bố quyết định thanh tra.37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU, CHI NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×