1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG

Phụ lục 2.1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. CÂU HỎI KHẢO SÁT

Câu 7: Ông (Bà) đánh giá như thế nào về công tác quản trị rủi ro tín dụng của Chi

nhánh hiện nay?

Các mức điểm đánh giá quy định như sau:

1. Rất không tốt; 2. Không tốt; 3. Bình thường; 4. Tốt; 5: Rất tốt

Nội dung khảo sát12Về nhận diện rủi ro tín dụng

1. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro được nhận diệnTẾđược thực hiện thường xun.H

U2. Cơng tác nhận diện, cảnh báo rủi ro tín dụngđầy đủH3. Thơng tin cảnh báo rủi ro tín dụng được thơngKI

Nsuốt giữa các phòng ban4. Cơng tác nhận diện, cảnh báo rủi ro đã phát

Chuy hiệu quả cao trong quản trị RRTD của ChiHnhánhẠIVề đo lường và đánh giá rủi ro tín dụngĐ1. Hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàngNGkhoa học, theo đúng thông lệ quốc tế2. Việc thực hiện xếp hạng được thực hiện kịpTRƯthời, thường xuyên3. Kết quả xếp hạng phản ánh đúng tình trạng rủi

ro

4. Hệ thống xếp hạng khách hàng đảm bảo theo

thông lệ quốc tế

5. Chính sách khách hàng đầy đủ và được thực

hiện nghiêm túc

6. Công tác kiểm tra, giám sát của CBTD trong

cấp phát tín dụng được thực hiện nghiêm túc và

đầy đủ1033457. Công tác giám sát khách hàng đã phát huy hiệu

quả trong phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tín

dụng

Về ngăn ngừa và xử lý rủi ro tín dụng

1. Quản lý nợ quá hạn được thực hiện nghiêm túc,

đẩy đủ theo quy địnhh của Hội sở

2. Các biện pháp xử lý nợ quá hạn đa dạng và hiệu

quả, góp phần quan trọng trong giảm thiểu rủi ro tínH

Udụng.doanh theo các mức đánh giá như trong bảng?TẾCâu 8: Ông (Bà) hãy đánh giá rủi ro tín dụng gây ra bởi môi trường kinhHCác mức điểm đánh giá quy định như sau: 1. Hồn tồn khơng đồng ý; 2.KI

NKhơng đồng ý; 3. Bình thường; 4. Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ýHI. Môi trường kinh doanh

CNội dung khảo sátĐẠI1. Thiên tai, thiệt hại cho khách hàng vay vốnG2. Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các TCTDTRƯN3. Môi trường pháp lý chưa thuận lợi

4. Môi trường kinh tế không ổn định và còn

nhiều khó khăn

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN

6. Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng chưa hiệu quả

II. Từ phía khách hàng

1. Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích

2. Tình hình tài chính thiếu minh bạch, yếu kém

3. Năng lực quản lý kinh doanh yếu kém, đầu

tư vượt quá khả năng quản lý

4. Khách vay nhiều TCTD dưới một danh nghĩa

hay nhiều thực thể khác nhau104123455. Khách hàng cố tình lừa đảo

III. Nguyên nhân chủ quan

1. Hệ thống kiểm sốt nội bộ còn kém hiệu quả

2. Quy trình cho vay phức tạp, thiếu thơng tin

khi thẩm định và khi ra quyết định cho vay

3. Quyết định cho vay của người xét duyệt hoặc

cấp có thẩm quyền còn mang tính chủ quan

4. Cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chun mơn5. Áp lực phải hồn thành chỉ tiêu kế hoạch lớn

Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà.H

UPhụ lục 2.2: PHIỂU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNGTẾTôi tên: Phạm Văn Thành, hiện nay, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tàiHluận văn thạc sỹ “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và PhátKI

Ntriển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình”. Được biết ơng (bà) đang cơng tácHhồn thành phiếu điều tra này.

Cliên quan đến tín dụng cho vay tại ngân hàng. Vậy rất mong ông (bà) giúp đỡ tôiẠITất cả những thông tin trên phiếu mà ông (bà) cung cấp sẽ được bảo mật vàĐchỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.NGXin ơng (bà) đánh dấu vào ô tương ứng với đánh giá của mình về mức độƯcủa tiêu chí đưa ra trong bảng câu hỏi dưới đây.TRCác mức điểm đánh giá quy định như sau: 1. Hồn tồn khơng đồng ý; 2.

Khơng đồng ý; 3. Bình thường; 4. Đồng ý; 5: Hồn tồn đồng ý

Tiêu chí

Cơng tác kiểm tra, giám sát khách hàng được

thực hiện thường xuyên

Công tác kiểm tra, giám sát khách hàng được

thực hiện kỹ càng1Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà.1052345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.1: PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ TÍN DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×