1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 5. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA

PHỤ LỤC 5. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

100Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.685.6864Item-Total Statistics

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedTotal CorrelationCronbach's

Alpha if Item

DeletedNgân hàng luôn thực hiện

các điều chỉnh phù hợp với11.22273.078.498.60010.89553.363.315.71511.41822.719.600.52711.20453.049.473.615nhu cầu của khách hàng

Ngân hàng cung cấp dịch vụ

đa dạng để đáp ứng từng

nhu cầu của khách hàng

Khi các dịch vụ cung cấp có

sự thay đổi, ngân hàng ln

điều chỉnh linh hoạt vì lợi ích

của khách hàng

Ngân hàng linh động trong

việc phục vụ nhu cầu của

khách hàng3. Kiểm định thang đo Truyền thông

Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.814.8214101Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedItem DeletedVariance ifItem-TotalItem DeletedCorrelationNgân hàng cung cấp thông

tin kịp thời và đáng tin cậySquared Multiple Cronbach's Alpha

Correlationif Item Deleted11.85004.101.683.520.74411.76824.243.479.236.84711.71824.377.651.522.76111.70913.732.756.663.704Ngân hàng cung cấp thông

tin cho khách hàng khi có

dịch vụ mới

Ngân hàng ln thực hiện

đúng thông tin đã cung cấp

cho khách hàng

Ngân hàng luôn cung cấp

thơng tin chính xác4. Kiểm định thang đo Quản trị xung đột

Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.736.7363Item-Total StatisticsNgân hàng cố gắng tránh

các mâu thuẫn có thể xảy raScale Mean ifScaleCorrectedSquaredCronbach's AlphaItem DeletedVariance ifItem-TotalMultipleif Item DeletedItem DeletedCorrelationCorrelation7.83181.583.559.313.652102Ngân hàng luôn cố gắng giải

quyết các biểu hiện mâu

thuẫn trước khi nảy sinh vấn7.94091.544.561.315.6497.97271.506.560.314.650đề

Ngân hàng có khả năng đưa

ra các giải pháp khác nhau

để giải quyết các vấn đề phát

sinh của khách hàng5. Kiểm định thang đo Lòng trung thành

Reliability Statistics

Cronbach'sN of ItemsAlpha

.8902Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedItem DeletedVariance ifItem-TotalItem DeletedCorrelationĐối với tôi, ngân hàng này là

lựa chọn số 1Squared Multiple Cronbach's Alpha

Correlationif Item Deleted3.8909.609.802.644.3.7773.640.802.644.Khi có nhu cầu giao dịch với

ngân hàng, tôi tới ngay ngân

hàng này6. Thang đo chung

Reliability Statistics

Cronbach'sCronbach'sAlphaAlpha Based onN of ItemsStandardized

Items

.897.89617103Summary Item Statistics

MeanMinimum MaximuRangem

Item MeansMaximum /VarianceN of ItemsMinimum3.9183.4954.100.6051.173.02517Item Variances.618.496.837.3411.688.00817Inter-Item Correlations.337-.015.760.775-51.254.02117Item-Total Statistics

Scale Mean ifScaleCorrectedItem DeletedVariance ifItem-TotalItem DeletedCorrelationSquared Multiple Cronbach's Alpha

Correlationif Item DeletedNgân hàng rất quan tâm đến

bảo mật cho các giao dịch62.581860.993.494.456.89362.577358.263.672.583.88762.663659.731.586.532.89062.572759.533.556.411.89162.513657.502.721.708.88562.627359.513.661.695.88862.922761.615.461.416.89462.595561.137.462.313.894của khách hàng

Ngân hàng luôn giữ đúng lời

hứa với khách hàng

Ngân hàng ln cung cấp

các dịch vụ có chất lượng

Nhân viên ngân hàng thể

hiện sự tơn trọng với khách

hàng

Ngân hàng ln hồn thành

các nghĩa vụ của mình với

khách hàng

Tơi có niềm tin vào các dịch

vụ của ngân hàng

Ngân hàng luôn thực hiện

các điều chỉnh phù hợp với

nhu cầu của khách hàng

Ngân hàng cung cấp dịch vụ

đa dạng để đáp ứng từng

nhu cầu của khách hàng104Khi các dịch vụ cung cấp có

sự thay đổi, ngân hàng ln

điều chỉnh linh hoạt vì lợi ích63.118261.685.418.435.89662.904562.909.328.416.89862.781859.121.643.645.88862.700058.686.569.401.89162.650059.909.628.615.88962.640957.866.700.771.88662.572762.155.437.472.89562.681860.455.581.517.89062.713661.913.433.411.895của khách hàng

Ngân hàng linh động trong

việc phục vụ nhu cầu của

khách hàng

Ngân hàng cung cấp thông

tin kịp thời và đáng tin cậy

Ngân hàng cung cấp thông

tin cho khách hàng khi có

dịch vụ mới

Ngân hàng ln thực hiện

đúng thơng tin đã cung cấp

cho khách hàng

Ngân hàng ln cung cấp

thơng tin chính xác

Ngân hàng cố gắng tránh

các mâu thuẫn có thể xảy ra

Ngân hàng luôn cố gắng giải

quyết các biểu hiện mâu

thuẫn trước khi nảy sinh vấn

đề

Ngân hàng có khả năng đưa

ra các giải pháp khác nhau

để giải quyết các vấn đề phát

sinh của khách hàng105PHỤ LỤC 6. PHÂN TÍCH HỒI QUYVariables Entered/Removeda

ModelVariablesVariablesEntered

1MethodRemovedXD, NT, CK, TTb. Entera. Dependent Variable: LTT

b. All requested variables entered.Model Summaryb

Model1RRAdjusted RStd. Error ofSquareSquarethe Estimate.533a.284.271Change Statistics.64049R SquareFChangeChange.284df121.326Durbindf24215b. Dependent Variable: LTTANOVAa1Sum of SquaresdfMean SquareRegression34.99548.749Residual88.199215.410123.194219Total

a. Dependent Variable: LTTb. Predictors: (Constant), XD, NT, CK, TTF

21.326WatsonChangea. Predictors: (Constant), XD, NT, CK, TTModelSig. FSig.

.000b.0001.852106Coefficientsa

ModelUnstandardizedStandardizedCoefficientsCoefficientsB1Std. Error(Constant).728.370NT.521.097CK.185TT

XDtSig.CorrelationsBetaZero-order Partial

1.966.051.4345.343.000.508.342.308.093.1371.993.048.332.135.115-.008.098-.007-.084.933.390-.006-.005.089.090.069.983.327.304.067.057a. Dependent Variable: LTTCoefficient Correlationsa

ModelXDCorrelations1CovariancesNTCKTTXD1.000-.060-.334-.237NT-.0601.000-.084-.604CK-.334-.0841.000-.167TT-.237-.604-.1671.000XD.008-.001-.003-.002NT-.001.010-.001-.006CK-.003-.001.009-.002TT-.002-.006-.002.010a. Dependent Variable: LTTResiduals Statisticsa

Minimum

Predicted ValueMaximumMeanStd. DeviationN2.33294.66383.8341.39974220-1.969711.27953.00000.63462220Std. Predicted Value-3.7552.075.0001.000220Std. Residual-3.0751.998.000.991220Residuala. Dependent Variable: LTTPartTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 5. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×