1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 7. PHÂN TÍCH T-TEST, ANOVA

PHỤ LỤC 7. PHÂN TÍCH T-TEST, ANOVA

Tải bản đầy đủ - 0trang

109BIDV433.8488.51795 .078993.68944.00822.005.00DAB443.7386.82468 .124333.48793.98942.005.00VCB424.0119.70268 .108433.79294.23092.005.00VTB463.8913.72198 .106453.67694.10572.505.00Total2203.8341.75002 .050573.73443.93371.005.00AGR452.0444.47461 .070751.90192.18701.003.00BIDV432.2791.93416 .142461.99162.56661.004.00DAB441.8636.63212 .095301.67152.05581.003.00VCB422.1667.72974 .112601.93932.39411.003.00VTB461.8696.68666 .101241.66572.07351.003.00Total2202.0409.71715 .048351.94562.13621.004.00AGR452.4667.99087 .147712.16902.76441.004.00BIDV432.6977.67383 .102762.49032.90501.004.00DAB442.4091.65833 .099252.20892.60922.004.00nhập VCB422.66671.00406 .154932.35382.97961.004.00VTB462.4565.68982 .101712.25172.66142.004.00Total2202.5364.81848 .055182.42762.64511.004.00TuổiThuANOVA

Sum of Squares

Between Groups

NTTT41.870Within Groups77.948215.363Total85.4262191.4414.360Within Groups65.769215.306Total67.210219Between Groups15.03843.759Within Groups79.195215.368Total94.2332194.52841.132Within Groups70.187215.326Total74.7152192.8384.709Within Groups120.357215.560Total123.194219Between Groups

XDBetween Groups

LTTMean Square7.478Between Groups

CKdfFSig.5.157.0011.178.32210.206.0003.467.0091.267.284110Between Groups

Tuổi5.83741.459Within Groups106.795215.497Total112.6322193.0574.764Within Groups143.653215.668Total146.709219Between Groups

Thu nhập2.938.0221.144.337Multiple Comparisons

Bonferroni

Dependen (I) Ngân hàng(J) Ngân hàngMeanStd.t Variablethường xuyênthường xuyênDifferenceErrorgiao dịch nhấtgiao dịch nhất(I-J)AGRBIDVNTDABVCBVTBCKAGRSig.95% Confidence Interval

LowerUpperBoundBoundBIDV-.56038*.12841.000-.9246-.1962DAB-.26625.12766.382-.6283.0958VCB-.33280.12918.107-.6992.0336VTB-.39750*.12625.019-.7556-.0394AGR.56038*.12841.000.1962.9246DAB.29413.12912.237-.0721.6603VCB.22757.13063.829-.1429.5981VTB.16287.127721.000-.1994.5251AGR.26625.12766.382-.0958.6283BIDV-.29413.12912.237-.6603.0721VCB-.06656.129891.000-.4350.3019VTB-.13126.126971.000-.4914.2289AGR.33280.12918.107-.0336.6992BIDV-.22757.13063.829-.5981.1429DAB.06656.129891.000-.3019.4350VTB-.06470.128511.000-.4292.2998AGR.39750*.12625.019.0394.7556BIDV-.16287.127721.000-.5251.1994DAB.13126.126971.000-.2289.4914VCB.06470.128511.000-.2998.4292BIDV-.15943.117951.000-.4940.1751111BIDVDABVCBVTBTTDAB.06414.117261.000-.2684.3967VCB-.03651.118661.000-.3731.3001VTB-.12114.115961.000-.4500.2078AGR.15943.117951.000-.1751.4940DAB.22357.11860.608-.1128.5600VCB.12292.119991.000-.2174.4632VTB.03830.117321.000-.2945.3711AGR-.06414.117261.000-.3967.2684BIDV-.22357.11860.608-.5600.1128VCB-.10065.119311.000-.4391.2378VTB-.18528.116631.000-.5161.1455AGR.03651.118661.000-.3001.3731BIDV-.12292.119991.000-.4632.2174DAB.10065.119311.000-.2378.4391VTB-.08463.118041.000-.4194.2502AGR.12114.115961.000-.2078.4500BIDV-.03830.117321.000-.3711.2945DAB.18528.116631.000-.1455.5161VCB.08463.118041.000-.2502.4194*.12943.000-1.1889-.4547DAB*-.38737.12867.029-.7523-.0224VCB-.36627.13021.054-.7356.0031VTB-.32512.12725.113-.6860.0358.82183*.12943.000.45471.1889.43446*.13015.010.0653.8036.45556*.13167.007.0821.8290.49671*.12874.002.1316.8619*.12867.029.0224.7523BIDV-.43446*.13015.010-.8036-.0653VCB.02110.130931.000-.3502.3925VTB.06225.127981.000-.3007.4252AGR.36627.13021.054-.0031.7356BIDV-.45556*.13167.007-.8290-.0821DAB-.02110.130931.000-.3925.3502VTB.04115.129531.000-.3262.4085AGR.32512.12725.113-.0358.6860BIDV*.12874.002-.8619-.1316BIDV

AGRAGR

BIDVDAB

VCB

VTB

AGRDABVCBVTB-.82183.38737-.49671112AGRBIDVXDDABVCBVTBLTT

AGRBIDVDABVCBDAB-.06225.127981.000-.4252.3007VCB-.04115.129531.000-.4085.3262BIDV-.41464*.12185.008-.7602-.0691DAB-.28973.12114.176-.6333.0538VCB-.10899.122591.000-.4567.2387VTB-.23736.11980.488-.5771.1024AGR.41464*.12185.008.0691.7602DAB.12491.122521.000-.2226.4724VCB.30565.12395.145-.0459.6572VTB.17728.121201.000-.1665.5210AGR.28973.12114.176-.0538.6333BIDV-.12491.122521.000-.4724.2226VCB.18074.123261.000-.1689.5303VTB.05237.120481.000-.2894.3941AGR.10899.122591.000-.2387.4567BIDV-.30565.12395.145-.6572.0459DAB-.18074.123261.000-.5303.1689VTB-.12836.121941.000-.4742.2175AGR.23736.11980.488-.1024.5771BIDV-.17728.121201.000-.5210.1665DAB-.05237.120481.000-.3941.2894VCB.12836.121941.000-.2175.4742BIDV-.15995.159561.000-.6125.2926DAB-.04975.158631.000-.4997.4002VCB-.32302.16053.454-.7783.1323VTB-.20242.156871.000-.6474.2425AGR.15995.159561.000-.2926.6125DAB.11020.160441.000-.3449.5653VCB-.16307.162321.000-.6234.2973VTB-.04247.158711.000-.4926.4077AGR.04975.158631.000-.4002.4997BIDV-.11020.160441.000-.5653.3449VCB-.27327.16140.919-.7311.1845VTB-.15267.157771.000-.6002.2948AGR.32302.16053.454-.1323.7783BIDV.16307.162321.000-.2973.6234DAB.27327.16140.919-.1845.7311113VTBAGRBIDVTuổiDABVCBVTBThu nhập

AGRBIDVDABVTB.12060.159681.000-.3323.5735AGR.20242.156871.000-.2425.6474BIDV.04247.158711.000-.4077.4926DAB.15267.157771.000-.2948.6002VCB-.12060.159681.000-.5735.3323BIDV-.23463.150301.000-.6609.1917DAB.18081.149421.000-.2430.6046VCB-.12222.151211.000-.5511.3067VTB.17488.147771.000-.2442.5940AGR.23463.150301.000-.1917.6609DAB.41543.15113.065-.0132.8441VCB.11240.152901.000-.3213.5461VTB.40950.14950.067-.0145.8335AGR-.18081.149421.000-.6046.2430BIDV-.41543.15113.065-.8441.0132VCB-.30303.15204.475-.7343.1282VTB-.00593.148621.000-.4275.4156AGR.12222.151211.000-.3067.5511BIDV-.11240.152901.000-.5461.3213DAB.30303.15204.475-.1282.7343VTB.29710.15042.495-.1295.7237AGR-.17488.147771.000-.5940.2442BIDV-.40950.14950.067-.8335.0145DAB.00593.148621.000-.4156.4275VCB-.29710.15042.495-.7237.1295BIDV-.23101.174321.000-.7254.2634DAB.05758.173301.000-.4340.5491VCB-.20000.175371.000-.6974.2974VTB.01014.171391.000-.4760.4962AGR.23101.174321.000-.2634.7254DAB.28858.175281.000-.2086.7857VCB.03101.177331.000-.4720.5340VTB.24115.173391.000-.2506.7329AGR-.05758.173301.000-.5491.4340BIDV-.28858.175281.000-.7857.2086VCB-.25758.176331.000-.7577.2426114VCBVTBVTB-.04743.172371.000-.5363.4415AGR.20000.175371.000-.2974.6974BIDV-.03101.177331.000-.5340.4720DAB.25758.176331.000-.2426.7577VTB.21014.174451.000-.2847.7049AGR-.01014.171391.000-.4962.4760BIDV-.24115.173391.000-.7329.2506DAB.04743.172371.000-.4415.5363VCB-.21014.174451.000-.7049.2847*. The mean difference is significant at the 0.05 level.2. Phân tích T-test với Giới tính

Group Statistics

Giới tính

NTCK

TT

XDLTTNữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

NamNMeanStd. DeviationStd. Error Mean1253.9667.70234.06282954.1000.49787.051081253.7300.56761.05077953.7263.53851.055251253.8200.72304.06467954.0526.53082.054461253.9280.56255.05032953.9965.61212.062801253.7600.78443.07016953.9316.69424.07123Independent Samples Test

Levene's Testt-test for Equality of Meansfor Equality of

Variances

FSig.tdfSig. (2-MeanStd. Errortailed) Differenc Difference

e95% Confidence

Interval of the

Difference115Lower

Equal variances

NTassumed4.911.028Equal variances

not assumed

Equal variancesCKassumed.156-1.574218.117-.13333.08472-.30032.03365-1.647217.026.101-.13333.08097-.29291.02625.049218.961.00368.07558-.14527.15264.049207.572.961.00368.07503-.14424.15161-2.641218.009-.23263.08809-.40625-.05901-2.751217.765.006-.23263.08455-.39927-.06600-.861218.390-.06849.07955-.22527.08829-.851193.094.396-.06849.08047-.22721.09023-1.688218.093-.17158.10166-.37194.02878-1.716212.939.088-.17158.09998-.36866.02550.694Equal variances

not assumed

Equal variancesTTassumed8.780.003Equal variances

not assumed

Equal variancesXDassumed.084.772Equal variances

not assumed

Equal variancesLTTassumed

Equal variances

not assumed4.256.0403. Phân tích Oneway ANOVA với Tuổi

ANOVA

Sum of Squares

Between Groups

NTCKXDMean Square

31.369Within Groups81.319216.376Total85.426219.6153.205Within Groups66.594216.308Total67.2102193.37031.123Within Groups90.863216.421Total94.2332192.3783Between Groups

TTdf4.107Between GroupsBetween GroupsUpper.793FSig.3.637.014.665.5742.671.0482.367.072116Within Groups72.337216Total74.7152195.05231.684Within Groups118.143216.547Total123.194219Between Groups

LTT.335

3.079.028Multiple Comparisons

Bonferroni

Dependent(I) Tuổi(J) TuổiVariableMeanStd.DifferenceErrorSig.(I-J)

Từ 18 - 25

tuổiTừ 26 - 35

tuổi

NT

Từ 36 - 45

tuổiTrên 45

tuổiTừ 18 - 25

tuổi

Từ 26 - 35

CKtuổi

Từ 36 - 45

tuổi95% Confidence Interval

LowerUpperBoundBoundTừ 26 - 35 tuổi.19800 .10491.363-.0814.4774Từ 36 - 45 tuổi-.09651 .124611.000-.4283.2353Trên 45 tuổi-.31250 .319321.000-1.1628.5378Từ 18 - 25 tuổi-.19800 .10491.363-.4774.0814Từ 36 - 45 tuổi-.29452* .10415.031-.5718-.0172Trên 45 tuổi-.51050 .31190.619-1.3410.3200.09651 .124611.000-.2353.4283Từ 18 - 25 tuổi*Từ 26 - 35 tuổi.29452.10415.031.0172.5718Trên 45 tuổi-.21599 .319071.000-1.0656.6336Từ 18 - 25 tuổi.31250 .319321.000-.53781.1628Từ 26 - 35 tuổi.51050 .31190.619-.32001.3410Từ 36 - 45 tuổi.21599 .319071.000-.63361.0656Từ 26 - 35 tuổi-.05602 .094941.000-.3088.1968Từ 36 - 45 tuổi-.11395 .112761.000-.4142.1863Trên 45 tuổi-.33333 .288961.000-1.1028.4361Từ 18 - 25 tuổi.05602 .094941.000-.1968.3088Từ 36 - 45 tuổi-.05792 .094251.000-.3089.1930Trên 45 tuổi-.27731 .282251.000-1.0289.4743Từ 18 - 25 tuổi.11395 .112761.000-.1863.4142Từ 26 - 35 tuổi.05792 .094251.000-.1930.3089-.21939 .288741.000-.9882.5495.33333 .288961.000-.43611.1028Trên 45 tuổi

Từ 18 - 25 tuổi117Trên 45Từ 26 - 35 tuổi.27731 .282251.000-.47431.0289tuổiTừ 36 - 45 tuổi.21939 .288741.000-.5495.9882Từ 26 - 35 tuổi.19529 .11090.478-.1000.4906Từ 36 - 45 tuổi-.04060 .131711.000-.3913.3101Trên 45 tuổi-.36458 .337531.000-1.2634.5342Từ 18 - 25 tuổi-.19529 .11090.478-.4906.1000Từ 36 - 45 tuổi-.23589 .11009.200-.5290.0573Trên 45 tuổi-.55987 .32970.546-1.4378.3180Từ 18 - 25 tuổi.04060 .131711.000-.3101.3913Từ 26 - 35 tuổi.23589 .11009.200-.0573.5290-.32398 .337271.000-1.2220.5741Từ 18 - 25 tuổi.36458 .337531.000-.53421.2634Từ 26 - 35 tuổi.55987 .32970.546-.31801.4378Từ 36 - 45 tuổi.32398 .337271.000-.57411.2220Từ 26 - 35 tuổi.17332 .09895.488-.0902.4368Từ 36 - 45 tuổi-.01956 .117521.000-.3325.2934Trên 45 tuổi-.29167 .301171.000-1.0936.5103Từ 18 - 25 tuổi-.17332 .09895.488-.4368.0902Từ 36 - 45 tuổi-.19288 .09823.305-.4544.0687Trên 45 tuổi-.46499 .29417.693-1.2483.3183Từ 18 - 25 tuổi.01956 .117521.000-.2934.3325Từ 26 - 35 tuổi.19288 .09823.305-.0687.4544Trên 45 tuổi-.27211 .300931.000-1.0734.5292Từ 18 - 25 tuổi.29167 .301171.000-.51031.0936Từ 26 - 35 tuổi.46499 .29417.693-.31831.2483Từ 36 - 45 tuổi.27211 .300931.000-.52921.0734Từ 26 - 35 tuổi.21499 .12646.543-.1217.5517Từ 36 - 45 tuổi-.14456 .150191.000-.5445.2554Trên 45 tuổi-.08333 .384881.000-1.1082.9415Từ 18 - 25 tuổi-.21499 .12646.543-.5517.1217Từ 36 - 45 tuổi-.35954* .12553.028-.6938-.0253Trên 45 tuổi-.29832 .375951.000-1.2994.7027.14456 .150191.000-.2554.5445Từ 18 - 25

tuổi

Từ 26 - 35

tuổi

TT

Từ 36 - 45

tuổi

Trên 45

tuổi

Từ 18 - 25

tuổi

Từ 26 - 35

tuổi

XD

Từ 36 - 45

tuổi

Trên 45

tuổiTừ 18 - 25

tuổiTừ 26 - 35

LTTtuổiTừ 36 - 45

tuổiTrên 45 tuổiTừ 18 - 25 tuổi*Từ 26 - 35 tuổi.35954.12553.028.0253.6938Trên 45 tuổi.06122 .384581.000-.96281.0853Từ 18 - 25 tuổi.08333 .384881.000-.94151.1082118Trên 45Từ 26 - 35 tuổi.29832 .375951.000-.70271.2994tuổiTừ 36 - 45 tuổi-.06122 .384581.000-1.0853.9628*. The mean difference is significant at the 0.05 level.4. Phân tích Oneway ANOVA với Thu nhập

ANOVA

Sum of Squares

Between Groups

NT1.268Within Groups81.622216.378Total85.4262191.7023.567Within Groups65.508216.303Total67.2102196.18932.063Within Groups88.044216.408Total94.2332191.6573.552Within Groups73.058216.338Total74.7152199.77933.260Within Groups113.415216.525Total123.194219Between Groups

XDBetween Groups

LTTF3Between Groups

TTMean Square3.804Between Groups

CKdfSig.3.356.0201.871.1355.061.0021.633.1836.208.000Multiple Comparisons

Bonferroni

Dependen (I) Thu nhập (J) Thu nhập

t VariableMeanStd.DifferenceErrorSig.Lower(I-J)

NTTừ 5.000.000 10.000.000 VND-.45373 .1748095% Confidence Interval

Upper BoundBound

.061-.9192.0117119DướiTừ 10.000.000 -5.000.00015.000.000 VNDVND-.56583* .18041.012-1.0462-.0854Trên 15.000.000 VND-.40774 .19698.238-.9322.1168TừDưới 5.000.000 VND.45373 .17480.061-.0117.91925.000.000 -Từ 10.000.000 -10.000.00015.000.000 VND-.11210 .095511.000-.3664.1422VNDTrên 15.000.000 VND.04599 .123991.000-.2842.3761TừDưới 5.000.000 VND.56583* .18041.012.08541.0462.11210 .095511.000-.1422.366410.000.000 - Từ 5.000.000 15.000.00010.000.000 VNDVNDTrên 15.000.000 VND.15809 .131781.000-.1928.5090Dưới 5.000.000 VND.40774 .19698.238-.1168.9322-.04599 .123991.000-.3761.2842-.15809 .131781.000-.5090.1928-.35243 .15660.153-.7694.0646-.37185 .16162.134-.8022.0585Trên 15.000.000 VND-.34933 .17647.294-.8192.1206TừDưới 5.000.000 VND.35243 .15660.153-.0646.76945.000.000 -Từ 10.000.000 -10.000.00015.000.000 VND-.01942 .085561.000-.2473.2084VNDTrên 15.000.000 VND.00310.111081.000-.2927.2989TừDưới 5.000.000 VND.37185 .16162.134-.0585.8022.01942 .085561.000-.2084.2473TrênTừ 5.000.000 -15.000.00010.000.000 VNDVNDTừ 10.000.000 15.000.000 VND

Từ 5.000.000 -CKDưới10.000.000 VND5.000.000Từ 10.000.000 -VND15.000.000 VND10.000.000 - Từ 5.000.000 15.000.00010.000.000 VNDVNDTrên 15.000.000 VND.02252 .118061.000-.2918.3369Dưới 5.000.000 VND.34933 .17647.294-.1206.8192.111081.000-.2989.2927-.02252 .118061.000-.3369.2918-.31536 .18155.503-.7988.1681TrênTừ 5.000.000 -15.000.00010.000.000 VNDVNDTừ 10.000.000 15.000.000 VNDTTTừ 5.000.000 10.000.000 VND-.00310Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 7. PHÂN TÍCH T-TEST, ANOVA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×