1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Một số kiến nghị để cải thiện chất lượng không khí trong lớp học tại Trung tâm Anh ngữ ILA Tân Phú

4 Một số kiến nghị để cải thiện chất lượng không khí trong lớp học tại Trung tâm Anh ngữ ILA Tân Phú

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianKẾT LUẬN

Nghiên cứu đã đánh giá được một cách sơ bộ các điều kiện vi khí hậu, nồng

độ CO và CO2 trong phòng học của Trung tâm Anh ngữ ILA Tân Phú, TP.HCM, cụ

thể như sau:

-Nhiệt độ và độ ẩm khơng khí trong lớp học tuy khơng gây khó chịu cho học

sinh nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với tiêu chuẩn ASHRAE 2011;

Nồng độ CO đo đạc trung bình 15 phút được đều ở mức cao hơn mức

khuyến nghị của tổ chức WHO (86ppm trung bình 15 phút);

Nồng độ CO2 dao động tương đối nhiều và phụ thuộc vào mức độ hoạt động

của các em học sinh, tuy nhiên nồng độ CO2 trung bình thấp hơn 3500ppm

(Sổ tay hướng dẫn về mức độ phơi nhiễm đối với các chất ơ nhiễm khơng khí

trong nhà của Canada), tuy nhiên vẫn còn khá cao so với mức khuyến nghị

của ASHRAE (1000 ppm) và cần được cải thiện về điều kiện thơng gió.Nhìn chung, các điều kiện đo đạc của chất lượng khơng khí trong lớp học đều ở

mức trung bình, cần cải thiện về nhiệt độ và độ ẩm cũng như nồng độ CO và CO2

trong phòng.KIẾN NGHỊ

Nghiên cứu này chỉ đánh giá được một cách sơ bộ chất lượng bên trong lớp học,

còn nhiều hạn chế và cần được cải thiện và mở rộng trong tương lai như sau:

--Lắp đặt thêm cảm biến đo vận tốc gió để tính tốn được độ thoải mái về

nhiệt của con người trong phòng. Ngồi ra, vận tốc gió và CO2 còn giúp tính

tốn được tỷ lệ thơng gió trong phòng, từ đó xem xét mức độ phù hợp của

việc cấp khí trong phòng;

Lắp đặt thêm nhiều máy trong phòng để so sánh các giá trị của từng thơng số

tại vị trí đặt máy và tại mỗi thời điểm với nhau.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ Phương63Luận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gianTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu trong nước

1. N.V. Tuấn, Phân tích dữ liệu với R. Nhà xuất bản tổng hợp TP.HCM, 2014.Tài liệu nước ngoài

1. ASHRAE, ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2011: Ventilation for Acceptable Indoor

Air Quality. American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers Inc.,

2011, Atlanta.

2. Fanger P.O., Introduction of the olf and the decipol units to quantify air pollution

perceived by humans indoors and outdoors. Energy and Buildings, vol 12, pp1-6,

1988.

3. Federspiel C.C., Liu G., Lahiff M., Faulkner D., Dibartolomeo D.L., Fisk W.J.,

Price P.N. and Sullivian D.P., Worker performance and ventilation: Analyses of

individual data for call-centres workers. Proceedings ofo Indoor Air 2002, The 9th

International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Santa Cruz,

California, vol 1, pp796-801, 2002.

4. Health Canada, Exposure Guidelines for Residential Indoor Air Quality. Health

Canada, 1989, Ottawa, Ontario.

5. Milton D., Glencross P. and Walters M., Risk of sick-leave associated with outdoor

air supply rate, humidification and occupants complaints. Inddor Air, vol 10,

pp212-221, 2000.

6. Niemela R., Hunnula M, Rautio S., Reijula K. and Railo J., The effect of air

temperature on labour productivity in call centres - a case study. Energy and

Buildings, vol 34, pp759-764, 2002.

7. Schoer L. and Shaffan J., Acombined evaluation of three separate research projects

on the effects of thermal environment on learning and performance. ASHRAE

Transactions, 79, 97-108, 1973.

8. Seppanen O., Fisk W. and Lei Q.H., Effect of temperature on task performance in

office environment. Proceedings of Cold Climate HVAC conference, 2006,

Moscow.

9. Stefano C., Manuel S., Roberta A., Ehsan A., Jose C., Marco F., Jan K., Arsen M.,

Bjarne O., Zbigniew P., Pawel W., Indoor Climate Quality Assessment. REHVA

Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations,

Guidebook No 14, 2011.

10. WHO, WHO Guideline for Indoor Air Quality - Selected Pollutants. World Health

Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 2010. ISSN: 978 92 890

02134.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ PhươngxivLuận văn tốt nghiệp

Nghiên cứu điều kiện vi khí hậu, CO, CO2 trong phòng học trung tâm Anh ngữ ILA theo thời gian11. Wyon D.P, Indoor environmental effects on productivity. Proceedings of IAQ'96

Paths to Better Building Environments, USA, ASHRAE, pp5-15, 1996.

12. Wyon D.P. and Wargocki P., Room temperture effects on office work. Creating the

Productive Workplace, Second Edition, London, pp181-192, 2006.

13. Yaglou C.P., Riley E.C. and Coggins D.I., Ventilation requirements. ASHRAE

Transactions, 1936.SVTH: Nguyễn Bình Phương Ngân Trinh

GVHD: TS. Nguyễn Lữ PhươngxvPHỤ LỤC

Phụ lục 1: Mã CODE lập trình điều khiển máy đo

//==========================================================

//THU VIEN:

//LCD2004 Display:

#include

#include

#include

#include

#include "DHT.h"

#include

#include

//==========================================================

//KHAI BAO DEFINE:

//=======================

//SD CARD:

const int chipSelect = 4;

//=======================

//RTC DS1307:

#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68

//=======================

//DHT22:

#define DHTPIN 2// what digital pin we're connected to#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

//=======================

//LCD2004:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,2,1,0,4,5,6,7); // lcd2004, address i2c module: 0X3F

//===========================================//KHAI BAO BIEN SU DUNG TOAN CUC:

//MG-811:

int analog_Value_co2=0;

int co2_value=0.0;

//MQ-07:

int co_value=0.0;

//===========================================

//BIEN MODULE DHT22:

int tam_temp=0,temp=0, tam_humi=0, humi = 0;

//===========================================

//RTC DS1307:

//==============================

//bien luu gia tri eeprom:

unsigned long interval = 60000; //1phut:

unsigned long previousMillis = 0;

int addr = 0; //bat dau tai vi tri o nho thu 0:

//mang luu gia tri cai dat bien tan:

char value_alarm[4];

//==============================

//bien dem so lan nhan keypad:

int set=0, set_display=0;

//==============================

//BIEN Define Cho Button:

const int mode_button = 12;

const int tang_button = 11;

const int giam_button = 10;

const int display_button = 9;

const int option_1 = 8;

//==============================//Bien Luu Hieu Chinh Tan So Lay Mau:

long int f_delay=0;

//==============================

//BIEN Thoi gian: Set Lai Time, Bien Time:

int SetTime = 0;//Set this variable to 1 to set the time without a button.

float timezone = -5;//Give your timezone here for double checking against GMT.

byte Set_Second = 00;

byte Set_Minute = 32;

byte Set_Hour = 06;

byte Set_DayOfMonth = 22;

byte Set_Month = 7;

byte Set_Year = 16;

byte Set_DayOfWeek = 1;

byte secondRTC, minuteRTC, hourRTC, dayOfWeekRTC, dayOfMonthRTC,

monthRTC, yearRTC; //Bien cac gia tri Time va Date:

//==========================================================

//TONG HOP CAC CHUONG TRINH CON SU DUNG:

//==========================================================

//CHUONG TRINH CON DANH CHO DS1307:

//HAM DELAY:

void delayInMillis(long delayInMicrosec){long t1,t2;

t1=millis();

t2=millis();

while ((t1+delayInMicrosec)>t2){

t2=millis();

if (t2
t2=t1+delayInMicrosec+1;}

}

}

//============================================

//CHUONG TRINH CHUYEN DOI DE CO THE HIEN THI RA LCD TU DATA

DS1307_BQ32000:

byte decToBcd(byte val){return ( (val/10*16) + (val%10) );

}

//================

// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers

byte bcdToDec(byte val){return ( (val/16*10) + (val%16) );

}

//============================================

//CHUONG TRINH HIEN THI RA SO:

//VI DU Hour = 1 thi se hien thi ra 01:

void HienThi_Digits(byte digits){if(digits < 10) lcd.print('0');

lcd.print(digits,DEC);

}

//============================================

//CHUONG TRINH LAY THOI GIAN: GIO, PHUT, GIAY TU MEMORY

DS1307:

// Gets the date and time from the ds1307

void getTime(byte *second, byte *minute, byte *hour,byte *dayOfWeek, byte

*dayOfMonth, byte *month , byte *year){// Reset the register pointer

Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);

Wire.write((byte)0);

Wire.endTransmission();Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);// A few of these need masks because certain bits are control bits

*second= bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);*minute= bcdToDec(Wire.read());*hour

am/pm= bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());

*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());

*month

*year= bcdToDec(Wire.read());

= bcdToDec(Wire.read());}

//============================================

//CHUONG TRINH STOP GIAO TIEP I2C: CHI DE TEST THOI NHE, DUNG

SU DUNG TUM LUM:

void stopDs1307(){Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);

Wire.write(0);

Wire.write(0x80);

Wire.endTransmission();

}

//============================================

//CHUONG TRINH THAY DOI CAI DAT TIME:void setTime(byte hour, byte minute, byte second, byte dayofweeek, byte

dayofmonth, byte month, byte year){Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);

Wire.write((byte)0);

Wire.write((byte)decToBcd(second));// 0 to bit 7 starts the clockWire.write((byte)decToBcd(minute));

Wire.write((byte)decToBcd(hour));

set// If you want 12 hour am/pm you need toWire.write((byte)decToBcd(dayofweeek));

Wire.write((byte)decToBcd(dayofmonth));// 0 to bit 7 starts the clockWire.write((byte)decToBcd(month));

Wire.write((byte)decToBcd(year));

set// If you want 12 hour am/pm you need toWire.endTransmission();

}

//============================================

//CHUONG TRINH HIEN THI THOI GIAN: HOUR, MINUTES, SECOND:

void HienThi_Time(int hour, int minute, int second, int dayofweek,int date, int

month, int year){lcd.setCursor(6, 0);

HienThi_Digits(hour);

lcd.setCursor(8, 0);

lcd.print(":");

lcd.setCursor(9, 0);

HienThi_Digits(minute);

lcd.setCursor(11, 0);

lcd.print(":");

lcd.setCursor(12, 0);HienThi_Digits(second);

lcd.setCursor(14, 0);

lcd.print("");//================

//Date:

//byte secondRTC, minuteRTC, hourRTC, dayOfWeekRTC, dayOfMonthRTC,

monthRTC, yearRTC; //Bien cac gia tri Time va Date:

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Date: ");

lcd.setCursor(6, 1);

switch(dayofweek){

case 1:lcd.print("Sun");

break;

case 2: lcd.print("Mon");

break;

case 3: lcd.print("Tue");

break;

case 4: lcd.print("Wed");

break;

case 5: lcd.print("Thu");

break;

case 6: lcd.print("Fri");

break;

case 7: lcd.print("Sat");

break;

}

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print(", ");

lcd.setCursor(11, 1);HienThi_Digits(date);

lcd.setCursor(13, 1);

lcd.print("/");

lcd.setCursor(14, 1);

HienThi_Digits(month);

lcd.setCursor(16, 1);

lcd.print("/");

lcd.setCursor(17, 1);

HienThi_Digits(year);

lcd.setCursor(19, 1);

lcd.print(" ");

}

//============================================

/*

* //BIEN Define Cho Button:

const int mode_button = 31;

const int tang_button = 33;

const int giam_button = 34;

const int display_button = 37;

const int option_1 = 39;

const int option_2 = 41;

const int option_3 = 43;

const int bao_thuc = 45;

*/

//CHUONG TRINH DOC KEYPAD PHIM HIEN THI:

void key_display(void){if(digitalRead(display_button) == LOW){Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Một số kiến nghị để cải thiện chất lượng không khí trong lớp học tại Trung tâm Anh ngữ ILA Tân Phú

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×