1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

96KẾT LUẬN

Hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu và áp dụng các

biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng nhằm

giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra là một trong những nhiệm vụ

quan trọng trong công tác điều hành ngân hàng. Thành công trong công tác

quản trị RRTD chính là kiểm sốt được rủi ro ở một tỷ lệ tổn thất thấp hơn

hoặc bằng tổn thất dự kiến. Đối với rủi ro trong hoạt động tín dụng của

NHCSXH có những nét đặc thù riêng, khơng những ảnh hưởng trực tiếp đến

hiệu quả kinh tế mà nó còn tác động và ảnh hưởng lớn về mặt xã hội.

Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính

sách xã hội huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam” đã tập trung phân tích thực

trạng RRTD tại chi nhánh thơng qua các quy trình xử lý nghiệp vụ để bộc lộ

rõ những rủi ro tiềm ẩn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của NHCSXH.

Xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu mục tiêu quản trị RRTD, luận

văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu với từng chỉ

tiêu cụ thể hoạt động của chi nhánh, đặc biệt là phân tích tình hình quản trị rủi

ro tín dụng tại Chi nhánh và đã đạt được kết quả sau:

- Hệ thống hoá các vấn đề về quản trị RRTD tại Ngân hàng, các nhân tố

ảnh hưởng và làm rõ các tiêu chí đánh giá hiệu quả của cơng tác này.

- Phân tích thực trạng QTRRTD tại PGD NHCSXH huyện Tiên Phước

thông qua các tiêu chí đã đề xuất ở chương 1. Qua đó, đánh giá những mặt

thành cơng, hạn chế và ngun nhân chính có liên quan đến cơng tác

QTRRTD tại chi nhánh, làm cơ sở đề xuất các khuyến nghị, kiến nghị trong

chương 3.

- Nêu lên những khuyến nghị và kiến nghị nhằm hồn thiện, nâng cao

hiệu quả cơng tác QTRRTD tại Chi nhánh nói riêng và của NHCSXH Việt97

Nam nói chung.

Cơng tác quản trị RRTD tại NHCSXH là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi

phải có một q trình thực nghiệm lâu dài. Do thời gian và khả năng nghiên

cứu còn nhiều hạn chế, cũng như số liệu thu thập chưa đầy đủ, luận văn chắc

chắn khơng tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết nhất định. Tác giả rất

mong nhận được ý kiến của q Thầy, Cơ để hồn thiện luận văn của mình./.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lê Văn Chí (2011), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã

hội tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

[2] Chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Nghị định

số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối

tượng chính sách khác, Hà Nội.

[3] Chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Công văn

số 291/CV-CP về điều chỉnh một số điểm của nghị định

78/2002/NĐ-CP, Hà Nội.

[4] Hồ Diệu (2003), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội.

[5] Phạm Bá Hoà (2016), Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất

nơng nghiệp tại ngân hàng Thương mại cổ phân Sài Gòn, chi nhánh

Đắk Lắk, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

[6] Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Phước (2013, 2014, 2015), Báo

cáo tổng kết hoạt động hàng năm.

[7] Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ

chức tín dụng, Hà Nội.

[8] Lê Văn Thịnh (2016), Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo tại chi

nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đăk Lăk, Luận văn thạc sỹ

kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

[9] Thủ tướng chính phủ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2015),

Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 về ban hành quy chế

phân loại nợ Ngân hàng chính sách xã hội.

[10] Lê Thị Thanh Thuỷ (2013), Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nơng

nghiệp và phát triển nông thôn quận Hải Châu, thành phố Đà

Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng.[11] Lê Thị Thu Thuỷ (03/2016), “Xử lý nợ xấu của NHCSXH – Thực trạng

và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà

Nội.

[12] Nguyễn Võ Tuyết Trinh (09/2016), “Nâng cao chất lượng tín dụng hỗ trợ

giảm nghèo”, Tạp chí tài chính.

[13] Nguyễn Thị Hồng Yến và Nguyễn Thu Hà (12/2016), “Bàn về quản lý

tín dụng chính sách tại NHCSXH”, Tạp chí Tài Chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×