1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

Tải bản đầy đủ - 0trang

55

chắc hệ thống BHXH và ASXH. Tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho mọi

NLĐ, mọi tầng lớp nhân dân".

- Tổ chức thực hiện chính sách BHXH TN được hiệu quả thì yếu tố cần chú

trọng đầu tiên là tính tự nguyện của người tham gia BHXH. Đây là mục tiêu cao

nhất và là nguyên tắc được áp dụng rộng rãi nhất trong quản lý BHXH.

- Thực hiện quan điểm định hướng trên của Đảng và Nhà nước các chế

độ BHXH xây dựng theo nguyên tắc mức hưởng trên cơ sở mức đóng và có

chia sẻ giữa những người tham gia BHXH, tùy theo tính chất của từng chế độ,

góp phần thực hiện ASXH; bảo đảm mối tương quan hợp lý giữa các đối

tượng tham gia BHXH ở các thời kỳ khác nhau; bảo đảm quan hệ hài hòa

giữa chính sách kinh tế với chính sách xã hội; mở rộng đối tượng tham gia

BHXH, các chế độ và loại hình BHXH; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã

hội của đất nước và tiến trình CNH.

- Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai,

minh bạch, được hạch tốn tương ứng với từng nhóm chế độ; quản lý và sử

dụng theo nguyên tắc cân đối thu – chi, bảo toàn và phát triển; được Nhà nước

bảo hộ.

- Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt và bền vững.

- Mở rộng diện bảo phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Tuân thủ nguyên tắc đóng – hưởng và bảo đảm khả năng cân đối quỹ

BHXH.

- Hoàn thiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo sự bình

đẳng trong tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội.

3.1.3. Mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho NLĐ tại

huyện Tây Giang

Mục tiêu phát triển BHXH TN cho NLĐ là đảm bảo quyền lợi tham gia56

BHXH cho mọi NLĐ khi có nhu cầu trừ những người đã tham gia BHXH BB,

xây dựng các chính sách phù hợp, tăng cường mạnh hơn nữa về chất lượng

các dịch vụ triển khai thực hiện nghiệp vụ hoạt động BHXH TN, tăng cường

phát triển nhanh đối tượng lao động tham gia, góp phần thực hiện mục tiêu

tăng 20% số NLĐ tham gia BHXH TN theo Nghị quyết của huyện và BHXH

tỉnh Quảng Nam đề ra.

Xây dựng chính sách pháp luật về BHXH TN cho nông dân phải phù

hợp, đảm bảo cho mọi người nông dân được tham gia BHXHTN, với ngun

tắc đóng- hưởng cơng bằng đúng pháp luật.

- Tập trung phát triển đối tượng tham gia ở các xã như: xã Atiêng, xã

Bhalêê, xã Lăng. Đây là 3 xã trung tâm vùng thấp, có điều kiện kinh tế phát

triển hơn các xã vùng cao.

- Tăng cường tiếp cận người lao động ở các xã biên giới vùng cao, tuyên

truyền cho người dân biết về chính sách an sinh của BHXH TN nhằm thu hút

và mở rộng đối tượng tham gia.

- Tăng số lượng người tham gia BHXH TN ở khu vực kinh doanh tự do

như các tiểu thương ở chợ, người làm tóc…

- Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ trong công tác thu BHXH cũng

như BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện.

- Nâng cao mức đóng đối với người lao động có thu nhập cao và ổn định.

- Tăng cường phát triển nhanh đối tượng lao động tham gia, góp phần

thực hiện mục tiêu tăng 20% số NLĐ tham gia BHXH TN theo Nghị quyết

của huyện và BHXH tỉnh Quảng Nam đề ra.

- Tăng cường và phát triển nhanh đối tượng là người nông dân trên địa

bàn huyện tham gia BHXH TN.

- Tăng cường các dịch vụ phục vụ nhu cầu tham gia BHXH TN của

người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý57

đối tượng, thu, chi BHXH TN.

- Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ ngành BHXH có trình độ,

năng lực đáp ứng u cầu nhiệm vụ.

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN

ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

3.2.1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách

a. Giải pháp hồn thiện văn bản pháp lý về BHXHTN

Trên thực tế, các văn bản quy định về chế độ BHXH trải qua nhiều giai

đoạn khác nhau được ban hành với một khối lượng lớn, người hưởng chế độ

BHXH có thể kéo dài qua nhiều giai đoạn nhưng người lao động nghỉ ở giai

đoạn nào thì xét giải quyết chế độ ở giai đoạn đó. Chính vì vậy, gây nhiều trở

ngại trong việc thu và giải quyết các chế độ BHXH. Về phía Nhà nước, cần

hồn thiện các quy định hoạt động BHXH để phù hợp với từng giai đoạn khác

nhau và mang tính thống nhất. Trong quá trình triển khai BHXH cho thấy mối

quan hệ trách nhiệm rất chặt chẽ của cả 3 bên: ngành BHXH- người lao động

và người sử dụng lao động.Vì vậy, cần có những quy định rõ ràng về quyền

và trách nhiệm của từng bên trong hoạt động BHXH và các chế tài cần thiết

đủ mạnh, đảm bảo cưỡng chế cả về hành chánh và kinh tế nếu một bên vi

phạm quy trình đồng bộ này. Việc quy định bằng văn bản sẽ giúp cho đơn vị

BHXH và các đối tượng tham gia BHXH nắm rõ được quy trình giải quyết

chế độ BHXH vừa đảm bảo công tác BHXH thực hiện dễ dàng và đem lại sự

yên tâm cho các đối tượng tham gia BHXH.

Để thực thi được giải pháp này cần kết hợp các giải pháp như sau:

- Cần có sự hỗ trợ, thực thi đồng bộ giữa các ban ngành liên quan giúp

hoạt động BHXH thực hiện được nhiệm vụ một cách dễ dàng.

- Việc xây dựng và ban hành các văn bản dưới luật phải kịp thời, đồng

bộ mới đảm bảo tính khả thi của Luật BHXH; Luật BHYT; tuy đối tượng đã58

được mở rộng, nhưng cần chủ động hoàn thiện cơ chế phát triển dịch vụ

BHXH phù hợp với những phát sinh mới do thay đổi cơ cấu lao động khi

chúng ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

- Cần xây dựng và quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp

dụng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ BHXH; các chế

định về các chế độ trợ cấp BHXH; quy định việc đóng góp BHXH; quỹ và

quản lý, sử dụng quỹ BHXH; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật

BHXH, thì chắc chắn sẽ nâng cao được hiệu quả quản lý của nhà nước đối với

hoạt động BHXH trong tình hình hiện nay nói chung và cơng tác quản lý thu

BHXH nói riêng, góp phần vào việc phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

- Nhà nước cần ban hành khung pháp lý về chế độ BHXH thuận lợi và

thơng thống hơn để bảo vệ sản xuất trong nước, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc

làm cho người lao động; đó chính là ni dưỡng nguồn thu cho ngân sách Nhà

nước nói chung, thu BHXH nói riêng, tạo điều kiện tăng trưởng quỹ BHXH.

- Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các

phương tiện truyền thông một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống, giúp

cho người lao động và tồn xã hội nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu của

chính sách, pháp luật BHXH. Giải pháp này sẽ đóng vai trò chủ yếu về mặt

pháp luật giúp cho mọi hoạt động phát triển dịch vụ BHXH có cơ sở vững

chắc để giải quyết, tạo điều kiện cho BHXH hoạt động có hiệu quả như thu

đúng, thu đủ.

b. Hồn thiện chính sách tăng cường BHXH TN cho người dân

- Về cơ bản, lâu dài có tính vĩ mơ thì Nhà nước nói chung và huyện Tây

Giang nói riêng, cần có định hướng phát triển chính sách BHXH TN cho

NLĐ cho từng giai đoạn, từng thời kỳ; cho từng khu vực kinh tế, cho từng

vùng lãnh thổ, …Ban hành khung pháp lý thuận lợi để thực hiện BHXH TN

cho NLĐ, tạo điều kiện tăng trưởng quỹ BHXH.59

- Sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện

BHXHTN riêng cho đối tượng nông dân theo quan điểm và nguyên tắc ổn

định các chế độ BHXH dài hạn; bảo toàn, cân đối quỹ BHXH lâu dài và ổn

định. Tránh tình trạng sử dụng quỹ BHXH TN của người lao động, để giải

quyết vấn đề biên chế và giải quyết các chính sách xã hội khác khơng thuộc

phạm vi của quỹ BHXH đảm bảo. Đồng thời khi ban hành các chính sách về

kinh tế, tài chính, an sinh xã hội...cần đề cập đến trách nhiệm của các cấp, các

ngành trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện BHXH TN cho NLĐ.

Về chế độ chính sách:

Đối với đối tượng là NLĐ tham gia BHXH TN:

+ Theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tuy các chế độ thiết

kế theo quy định hiện nay 02 chế độ hưu trí, tử tuất là phù hợp nhưng về lâu

dài phải mở rộng thêm các chế độ hưởng ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,

BHYT như đối tượng bắt buộc.

Về mức đóng BHXH:

+ Với đối tượng NLĐ trên địa bàn huyện, thu nhập thấp, khơng ổn định

nên mức đóng, tỷ lệ đóng 15% để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất những năm

tới (từ 3 đến 5 năm) được giữu nguyên, sau đó được nghiên cứu nâng dần tỷ

lệ nộp cho phù hợp với sự phát triển kinh tế, thu nhập của người dân.

+ Nhà nước tiếp tục nghiên cứu sửa đổi một số nội dung về chế độ

BHXHTN đối với người dân đảm bảo tốt hơn quyền lợi như: Việc xác định

tuổi nghỉ hưu cho người người dân tham gia BHXH TN phải được xây dựng

cho phù hợp với môi trường, điều kiện, ngành nghề, tính chất cơng việc của

người lao động, trên cơ sở đó có thể xác định tuổi nghỉ hưu thấp hơn đối với

những đối tượng làm việc trong những điều kiện công việc khác.

c. Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước

Như chúng ta đã biết lao động trong nơng nghiệp thường là những người60

có thu nhập thấp, cơng việc không ổn định, bấp bênh nên chi tiêu trong cuộc

sống thường ngày đã chiếm gần hết thu nhập của họ. Vì vậy để có thể thực

hiện được chính sách BHXH cho mọi người lao động thì khơng thể thiếu

được sự hỗ trợ của Nhà nước. Theo số liệu điều tra của Viện Khoa học

BHXH Việt Nam với mẫu 3.305 người thì có 35% mong muốn có sự hỗ trợ

của nhà nước ở mức từ 20% đến 40% mức đóng.

Như vậy, đối với người nông dân trên địa bàn huyện khả năng tham gia

BHXH của họ phụ thuộc vào mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, khả năng

thu nhập, với chính sách BHXH ở tầm vĩ mơ; mối quan hệ giữa phát triển

kinh tế với phát triển chính sách BHXH trong nội dung kinh tế của BHXH

(tức là vấn đề kinh tế BH) và khả năng đóng vào quỹ BHXH TN của người

dân. Ở cấp độ của kinh tế bảo hiểm, thì vấn đề cốt lõi nhất là ở sự hình thành

nguồn đóng BHXH TN. Nguồn này được hình thành từ thu nhập của người

nông dân, từ hỗ trợ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác.

d. Nâng cao năng lực quản lý ngành BHXH

- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy quản lý, điều hành nhằm tăng cường tính

nhạy bén, thống nhất và hiệu quả của hệ thống, phù hợp với yêu cầu ứng dụng

công nghệ thông tin và việc tăng cường khả năng giám sát, chỉ đạo, điều

hành;

- Xây dựng quy chế quản lý với những chuẩn mực rõ ràng, cụ thể để áp

dụng có hiệu quả ở từng cấp quản lý;

- Tăng cường bộ máy kiểm tra, kiểm sốt nội bộ nhằm đánh giá đúng

đắn tình hình hoạt động của hệ thống, bảo đảm tính thống nhất trong việc thực

hiện các mục tiêu đã đề ra;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình

độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm theo kịp

những yêu cầu đổi mới của hệ thống quản lý, với một số giải pháp như sau:61

+ Gấp rút đào tạo một đội ngũ cán bộ chủ chốt từ trung ương đến cấp

khu vực, được trang bị đầy đủ kiến thức về BHXH, về quản lý ngành theo

phương thức tập trung, có chương trình tập huấn từ ngắn hạn đến trung hạn ở

nước ngoài, để thay thế từng bước, tiến đến thay thế hầu hết số cán bộ chủ

chốt của ngành hiện nay trong thời gian từ 4 đến 6 năm;

+ Kết hợp chặt chẽ với hệ thống giáo dục đại học trong và ngoài nước để

tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt

trong các lĩnh vực quản trị, công nghệ thông tin;

+ Ban hành bộ tiêu chuẩn, chức danh công chức; thực hiện nghiêm minh

chế độ thi tuyển và bổ nhiệm công chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo

để chấm dứt tình trạng sử dụng người thiếu năng lực, khơng đúng tiêu chuẩn;

áp dụng rộng rãi quy chế luân chuyển cán bộ, công chức trong ngành;

+ Giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức để chuyển đổi hẳn tác phong làm

việc từ hành chính cơng quyền sang cơ chế phục vụ. Cụ thể hóa bằng quy chế

hoạt động, điều hành của cả hệ thống, trên cơ sở đó, tạo ra môi trường làm

việc khoa học, vừa kỷ cương, nghiêm túc, vừa gần gũi, thân thiện với người

dân, với đối tượng tham gia BHXH.

e. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ

làm công tác bảo hiểm xã hội

Với số lượng nhân viên và khối lượng cơng việc hiện nay nếu khơng có

một cơ cấu tổ chức phù hợp và năng lực quản lý cũng như năng lực chun

mơn của nhân viên thích hợp thì không thể giải quyết đúng và kịp thời các chế

độ BHXH cho các đối tượng tham gia BHXH. Trước hết, cần xây dựng một

tổ chức BHXH đáp ứng được nhu cầu hiện tại và trong tương lai khi áp dụng

công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động dịch vụ BHXH. Cần tiến hành

hoàn thiện các yếu tố sau:62

* Nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức các bộ phận phù hợp

đảm bảo thực hiện tốt chất lượng dịch vụ BHXH:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý để dễ nắm bắt thông tin, phù hợp với

việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý các dịch vụ BHXH

và dễ giám sát.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, cần có kinh nghiệm trong ngành để đảm

trách việc điều hành BHXH có hiệu quả.

- Xây dựng các quy chế quản lý BHXH theo một chuẩn mực nhất định,

cần có các quy định rõ ràng trong việc quản lý các dịch vụ bảo hiểm xã hội để

giám sát nhân viên.

- Hoàn thiện bộ máy kiểm tra, kiểm sốt nội bộ cơng tác phát triển dịch

vụ bảo hiểm xã hội.

* Nâng cao nhận thức về chính sách, nghiệp vụ các dịch vụ BHXH của

ngành đến từng cấp quản lý, các nhân viên thực hiện nghiệp vụ :

- Phải cho nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển

dịch vụ BHXH làm đúng theo quy định là đem lại lợi ích trong tương lai của

đối tượng tham gia các dịch vụ BHXH.

- Tùy theo đối tượng tham gia BHXH mà có những biện pháp quản lý

phù hợp, có thể thay đổi tùy theo sự thay đổi của thông tin.

- Dựa trên những thay đổi về chính sách các dịch vụ BHXH của Nhà

nước, cơ quan BHXH huyện Tây Giang phải luôn cập nhật các quy định mới

để kịp thời triển khai, hướng dẫn cán bộ nhân viên thực hiện cơng việc đảm

bảo tính rõ ràng, chính xác và phù hợp với pháp luật quy định.

*Nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán

bộ nhân viên BHXH qua nhiều hình thức đào tạo:

- Tổ chức hội thảo, tập huấn ngắn hạn nhưng thường xuyên, đào tạo

chuyên sâu từng loại nghiệp vụ cụ thể, từng đối tượng tham gia các dịch vụ63

BHXH cụ thể; có thể mời các chuyên gia từ nước ngoài trao đổi kinh nghiệm,

học hỏi thêm về phương pháp quản lý hiện đại; luôn cập nhật nguồn thơng tin

pháp luật mới… .Khơng ngừng nâng cao trình độ tác nghiệp, trình độ quản lý

và đặc biệt là những hiểu biết về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ,

công chức làm công tác BHXH, thông qua việc đào tạo mới, đào tạo lại cho

đội ngũ cán bộ, công chức từ Trung ương đến địa phương, để đáp ứng yêu

cầu, nhiệm vụ ngày càng tăng của việc phát triển dịch vụ BHXH trong giai

đoạn mới.

- Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, kinh

nghiệm quản lý nhằm nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho

cán bộ để phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội đến cấp huyện. Bổ sung kiện

tồn đội ngũ cán bộ các cấp có đủ điều kiện về mặt năng lực đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ được giao.

* Khi tuyển dụng nhân viên cần có các tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng đối

với từng công việc, chức danh để đảm bảo cho họ có đủ năng lực đảm bảo

công việc:

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là đội

ngũ cán bộ trong hệ thống BHXH. Chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ,

công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, thay thế những người năng

lực hạn chế, tín nhiệm thấp hoặc phẩm chất đạo đức sa sút không đáp ứng

được yêu cầu nhiệm vụ; tuyển chọn công chức, viên chức vào ngành chặt chẽ

trên cơ sở tiêu chuẩn.

3.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện

a. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về

BHXHTN cho người dân

BHXH là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước góp phần đảm bảo

đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự, an tồn xã hội, thúc64

đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Do đó cơng tác thơng tin

tun truyền cần có giải pháp tập trung đổi mới theo các nội dung cơ bản sau:

- Đối với BHXH tỉnh tập trung xây dựng cho được tờ thông tin tuyên

truyền về chủ trương chính sách BHXH tự nguyện, xây dựng về nội dung lẫn

hình thức cho phù hợp với đối tượng tuyên truyền là người nơng dân cùng với

tạp chí của ngành để có số lượng phát hành rộng rãi đến các cơ quan, ban

ngành đoàn thể và người dân để người dân có cơ hội tiếp cận được các chủ

trương, chính sách về BHXH tự nguyện.

- Phải tập trung đa dạng hóa các hình thức tun truyền về BHXH trên

các phương tiện thông tin đại chúng. Từng bước tạo được sự phối hợp chặt

chẽ có hiệu quả giữa ngành BHXH với các cơ quan thơng tin đại chúng trong

việc hình thành các chương trình ổn định, lâu dài để tuyên truyền về BHXH

tự nguyện.

- Tập trung xây dựng lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền về

BHXH đến cơ sở ở xã, vì người dân quy mơ số lượng lớn nằm rải rác ở địa

bàn rộng nên cần phải xây dựng lực lượng này mới tiếp cận nhanh và thực

hiện tốt công tác tuyên truyền.

- Tập trung xây dựng cho được một đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài

ở một số ngành liên quan có năng lực trình độ để làm công tác hướng dẫn, tập

huấn cho cộng tác viên ở cơ sở.

- BHXH huyện phải xây dựng được chương trình, cơ chế phối hợp đồng

bộ, có hiệu quả giữa BHXH Việt Nam và các ngành trong tỉnh trong q trình

điều hành, thực hiện cơng tác thơng tin tun truyền về BHXH tự nguyện trên

địa bàn huyện. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả kinh phí dành cho công

tác tuyên truyền.

Phối hợp với cơ quan truyền thông, Ban Tuyên giáo huyện ủy, các cơ

quan, đơn vị để tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH đến với mọi người65

lao động và nhân dân thành phố dưới nhiều hình thức như: xây dựng các

phóng sự, chuyên đề, chuyên mục; tổ chức tọa đàm, đối thoại; đưa tin, phản

ánh kết quả thực hiện chính sách BHXH trên Đài Phát thanh huyện, Báo

Quảng Nam, Bản tin thông báo nội bộ, Website của BHXH tỉnh,… Nội dung

tuyên truyền cần tập trung:

+ Tuyên truyền làm rõ bản chất ưu việt của chính sách BHXH. Đây là

chính sách lớn, do Nhà nước tổ chức thực hiện, khơng vì mục đích lợi nhuận,

mang tính chia sẻ trong cộng đồng; BHXH là chính sách xã hội quan trọng, là

trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và cơng

bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển

BHXH trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

b. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và mở rộng mạng lưới làm công tác

BHXH tự nguyện cho người lao động ở các cấp

Xây dựng, kiện tồn cơng tác tổ chức, cán bộ làm cơng tác BHXH tự

nguyện là một vấn đề hết sức cần thiết và quan trọng. Theo luật định, BHXH

tỉnh là tổ chức sự nghiệp Nhà nước có nghĩa vụ thực hiện thu - chi BHXH nói

chung, BHXH tự nguyện nói riêng. Bộ LĐTB&XH là cơ quan quản lý Nhà

nước về BHXH, kể cả BHXH tự nguyện.

Tuy nhiên, để triển khai BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh phải hình thành

tổ chức chuyên quản lý sự nghiệp BHXH tự nguyện từ trung ương đến địa

phương. Nhu cầu cán bộ cho sự nghiệp này sẽ rất lớn và tăng dần theo quy

mô phát triển của BHXH tự nguyện. Song do đặc điểm đối tượng tham gia

BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động ở khu vực nông nghiệp nông thôn rông

lớn, nên tổ chức, bộ máy và cán bộ sẽ phải lớn hơn và nhiều hơn mới đảm

đương được công việc. Hiện nay, việc thu chi quỹ BHXH bắt buộc thì đơn vị

BHXH tỉnh, huyện trực tiếp thực hiện sẽ được trích tỷ lệ % trên tổng mức thu,Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY GIANG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×