1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN

Chương 3 BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Bảo vệ hoạt động theo đại lượng đầu vào là giá trị biên

độ dòng điện qua bảo vệ (IBV, IRL )

Bảo vệ quá dòng điện là loại bảo vệ tác động khi dòng

điện đi qua chổ đặt thiết bị bảo vệ tăng quá giá trị định

mức. Bảo vệ làm việc khi IRL > Ing

Có hai loại bảo vệ quá dòng:

- Bảo vệ quá dòng cực đại (51)

- Bảo vệ quá dòng cắt nhanh (50)1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Xét một điểm NM

Rơle đưa tín hiệu

cắt MC

1MCCCTÈn hièu1MC13RI2BIRơ le QD khởi

độngNM(1)4RI5RTRơ le tạo thời

gian trễRThRơle đưa tín

hiệu KĐ1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Sơ đồ khối rơ le quá dòng

Bộ logicĐo lườngMCRIRTThời gianTín hiệuCắtMC2. BẢO VỆ Q DỊNG CỰC ĐẠI

Khảo sát 1 đường dây hình tia, có 1 nguồn cấp, có đặt

bảo vệ dòng cực đại ở đầu phía nguồn mỗi đoạn đường dây2. BẢO VỆ QUÁ DÒNG CỰC ĐẠI

Khi ngắn mạch xảy ra tại N1, dòng sự cố chạy trên cả 4

đoạn, các bảo vệ 1, 2, 3 và 4 đều khởi động.

Tuy nhiên theo yêu cầu chọn lọc, chỉ có bảo vệ 4 được

tác động cắt phần tử hư hỏng.

Muốn vậy, bảo vệ dòng cực đại cần có đặt tính thời gian

trì hỗn tác động, thời gian này tăng dần tình từ hộ tiêu thụ

đến nguồn.2. BẢO VỆ QUÁ DÒNG CỰC ĐẠI

Nhờ cách chọn lọc này, khi ngắn mạch tại N1, bảo vệ 4

tác động sớm nhất cắt đoạn sự cố ra khỏi mạng. Sau đó các

bảo vệ 1, 2, 3 trở về vị trí ban đầu mà không tác động.

Tương tự như trên, khi ngắn mạch tại N2 bảo vệ 3 sẽ tác

động trước bảo vệ 2 và 1.

Ngun tắc chọn thời gian trì hỗn (thời gian tác động)

nêu trên gọi là nguyên tắc từng cấp.2. BẢO VỆ Q DỊNG CỰC ĐẠI

Dòng điện khởi động của bảo vệ

Dòng khởi động của bảo vệ Ikđ là dòng nhỏ nhất đi qua

phần tử được bảo vệ mà có thể làm cho bảo vệ khởi động,

cần phải lớn hơn dòng phụ tải cực đại của phần tử được

bảo vệ để ngăn ngừa việc cắt phần tử khi khơng có hư

hỏng.

- Khơng tác động sai

- Tránh các dòng q độ cho

phép2. BẢO VỆ Q DỊNG CỰC ĐẠI

Dòng điện khởi động của bảo vệ

Nguyên tắc tắc động: dòng khởi động của bảo vệ phải

lớn hơn dòng làm việc cực đại qua chỗ đặt bảo vệ:

Ikđ > Ilvmax

1

0

Itv

Vùng làm việcIIkd

Vùng sự cố2. BẢO VỆ Q DỊNG CỰC ĐẠI

Dòng điện khởi động của bảo vệ

Dòng điện khởi động của bảo vệ được xác định như sau:I kñBVk at k mmI lv max

k tvvới: kat - hệ số an toàn, kat = 1,2 – 1,5

kmm - hệ số mở máy, kmm = 2 – 3

ktv - hệ số trở về ví trí ban đầu của BV, ktv  0,852. BẢO VỆ Q DỊNG CỰC ĐẠI

Dòng điện khởi động của bảo vệ

IINDòng khởi động rơle

I kđBV

I kđR 

n BIImm

IkđImmmaxItv

IlvmaxIlv

Thời gian dòng

ngắn mạch đi qua BVtnBI – tỉ số biến dòng

Biến dòng chọn dựa

vào Ilv2. BẢO VỆ QUÁ DÒNG CỰC ĐẠI

Độ nhạy của bảo vệ

Độ nhạy của bảo vệ dòng cực đại đặc trưng bằng hệ

số độ nhạy Knh. Trị số của nó được xác định bằng tỉ số giữa

dòng qua rơle khi ngắn mạch trực tiếp ở cuối vùng bảo vệ

INmin và dòng khởi động bảo vệ IkđK nhI N minI kñBVTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×