1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

Chương 4 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Để tăng cường tính đảm bảo cung cấp điện cho các

hộ tiêu thụ, hiên nay người ta thường thiết kế các mạng

điện mạch vòng hay mang có hai nguồn cung cấp.

Đối với mạng điện này, bảo vệ dòng điện cực đại có

thời gian làm việc chọn theo ngun tắc từng cấp khơng

thể đảm bảo cắt dòng ngắn mạch 1 cách chọn lọc được.1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Khảo sát một đường dây hình tia, có hai nguồn cung

cấp, có đặt bảo vệ dòng cực đại thơng thường ở đầu mỗi

đoạn đường dây1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

hay trong mạng vòng có một nguồn

N1: t2BV < t3BV < t4BV

N2: t3BV < t2BV < t1BV

→ Thực tế không thể

thoả mãn đồng thời 2

yêu cầu đó

t7BV < t5BV < t3BV < t1BV

t2BV < t4BV < t6BV < t8BVN1AB

2MC 3MCN21MC4MC8MC5MC

7MC 6MCDC1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

→ Khắc phục khó khăn trên bằng cách chỉ cho bảo

vệ tác động khi công suất ngắn mạch đi từ thanh góp

đến đường dây.

Muốn vậy mỗi bảo vệ cần có thêm 1 bộ phận định

hướng cơng suất, bộ phận này chỉ cho phép tác động khi

công suất ngắn mạch đi từ thanh góp đến đường dây.

Trong bảo vệ dòng điện có hướng, rơle cơng suất

làm nhiệm vụ của bộ phận định hướng công suất.1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Ký hiệu phần tử có

Xác định qua cực tính qui ước

hướng:

của BI

Is

It+ Bảo vệ hoạt động theo nguyên tắc quá dòng và

theo chiều dòng điện qui ước được xác định trước.

+ Bảo vệ làm việc (tác động) khi:

* IRL > Ikđ

* đúng chiều dòng điện qui ước

+ Hai phần tử đo lường: RI; RW1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Sơ đồ cấu trúc của bảo vệ dòng điện có hướng bao

gồm: RI – rơle dòng điện, RW – phần tử định hướng

cơng suất và mạch logic “AND” (và).

MC

BUBIURIRRTRI

AND

RW1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

2BI1MCMC cắt• 1MCXét một

NM• 2BITh• 3RI

• 4RW3RI• 5RT

• BU4RW5RT} BU

3RI khởi

động4RW

khởi

động5RT khởi

động1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Bảo vệ dòng có hướng thường được thực hiện với

đặc tính thời gian độc lập, thời gian làm việc của các

bảo vệ được xác định theo nguyên tắc bậc thang

ngược chiều nhau. Tất cả các bảo vệ của mạng được

chia thành 2 nhóm theo hướng tác động của bộ phận

định hướng công suất.

Thời gian làm việc của mỗi nhóm được chọn theo

nguyên tắc bậc thang như đã xét đối với bảo vệ dòng

cực đại.1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG

Bộ phận định hướng công suất chỉ làm việc khi

hướng công suất ngắn mạch đi từ thanh góp vào đường

dây được bảo vệ (quy ước vẽ bằng mũi tên ở bảo vệ).

Các bảo vệ chia thành 2 nhóm: 2, 4, 6, và 5, 3, 1.

Mỗi nhóm bảo vệ có thể chọn thời gian làm việc

theo nguyên tắc bậc thang không phụ thuộc vào thời

gian làm việc của nhóm kia:

t(n-1) = max{tn}+ ∆t1. NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG123465∆t

t1t2∆tt3∆tt5t4

t6

∆tTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×