1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngắn mạch một pha

Ngắn mạch một pha

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp I

Bảo vệ có hướng cấp I là bảo vệ cắt nhanh thông

thường kèm bộ phận định hướng cơng suất.

Dòng điện khởi động của bảo vệ:

IIkđA = kat.INBmax

Thời gian tác động

tIA = 04. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp IDòng điện khởi động của bảo vệ:

IIkđ1 = kat.INBmax

IIkđ2 = kat.INAmax4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II

Bảo vệ dòng điện cấp II là bảo vệ cắt nhanh có

hướng, bảo vệ dự trữ cho cấp I. Việc chọn thời gian tII

và dòng khởi động IIIkđ được tính tương tự như trường

hợp bảo vệ cấp II

IIIkđA = kat.IIkđB

tIIA = tIA + ∆t4. BV DÒNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II

Nếu tại trạm B có rẽ nhánh, chú ý đến hệ số phân

dòng kpd khi đó dòng khởi động tại trạm A được chọn:

I NA

IIIkđA = kat.kpd.IIkd5

với k pd =

I NT54. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II

Nếu có nguồn tại B, dòng khởi động đặt tại trạm A

được chọn:

I NA

II

I

I kđA = kat.kpd.I kđB với k pd =

I NB4. BV DÒNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III là bảo vệ dòng

điện cực đại có hướng. Dòng khởi động của bảo vệ

được chọn:

k at k mm

III

I kñ =

I lv max

k tv

Thời gian tác động của bảo vệ cấp III: chọn theo

ngun tắc bậc thang.4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III

Thời gian tác

động

Theo hướng tác động, chia các bảo vệ thành 2 nhóm:

- Các bảo vệ 1, 3, 5 và 7 tác động khi hướng công

suất ngắn mạch theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

- Các bảo vệ 0, 2, 4 và 6 tác động khi hướng công

suất ngắn mạch theo chiều ngược lại

Nguyên tắc tác động này gọi là nguyên tắc bậc thang

ngược chiều nhau4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp IIITheo u cầu tác động chọn lọc, thời gian tác động

của các bảo vệ trong cùng nhóm cần thoả mãn:

t7 < t5 < t3 < t1;

t0 < t2 < t4


5. VỊ TRÍ CẦN ĐẶT RW

• Đặt ở vị trí thời gian khơng đảm bảo tính

chọn lọc

• Trên cùng TG, khơng cần đặt RW tại bảo

vệ có thời gian tác động lớn nhất

• Với rơ le số chức năng RW có sẵn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngắn mạch một pha

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×