1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ nối phần tử định hướng công suất

Sơ đồ nối phần tử định hướng công suất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngắn mach 3 phaUCUBNgắn mach 2 phaNgắn mach mơt phaUcUb4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp I

Bảo vệ có hướng cấp I là bảo vệ cắt nhanh thông

thường kèm bộ phận định hướng cơng suất.

Dòng điện khởi động của bảo vệ:

IIkđA = kat.INBmax

Thời gian tác động

tIA = 04. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp IDòng điện khởi động của bảo vệ:

IIkđ1 = kat.INBmax

IIkđ2 = kat.INAmax4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II

Bảo vệ dòng điện cấp II là bảo vệ cắt nhanh có

hướng, bảo vệ dự trữ cho cấp I. Việc chọn thời gian tII

và dòng khởi động IIIkđ được tính tương tự như trường

hợp bảo vệ cấp II

IIIkđA = kat.IIkđB

tIIA = tIA + ∆t4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II

Nếu tại trạm B có rẽ nhánh, chú ý đến hệ số phân

dòng kpd khi đó dòng khởi động tại trạm A được chọn:

I NA

IIIkđA = kat.kpd.IIkd5

với k pd =

I NT54. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp II

Nếu có nguồn tại B, dòng khởi động đặt tại trạm A

được chọn:

I NA

II

I

I kđA = kat.kpd.I kđB với k pd =

I NB4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III là bảo vệ dòng

điện cực đại có hướng. Dòng khởi động của bảo vệ

được chọn:

k at k mm

III

I kñ =

I lv max

k tv

Thời gian tác động của bảo vệ cấp III: chọn theo

nguyên tắc bậc thang.4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp III

Thời gian tác

động

Theo hướng tác động, chia các bảo vệ thành 2 nhóm:

- Các bảo vệ 1, 3, 5 và 7 tác động khi hướng công

suất ngắn mạch theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

- Các bảo vệ 0, 2, 4 và 6 tác động khi hướng công

suất ngắn mạch theo chiều ngược lại

Nguyên tắc tác động này gọi là nguyên tắc bậc thang

ngược chiều nhau4. BV DỊNG ĐIỆN CĨ HƯỚNG 3 CẤP

Bảo vệ dòng điện có hướng cấp IIITheo u cầu tác động chọn lọc, thời gian tác động

của các bảo vệ trong cùng nhóm cần thoả mãn:

t7 < t5 < t3 < t1;

t0 < t2 < t4


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ nối phần tử định hướng công suất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×