1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Điện - Điện tử >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực đại TTK:

Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực đại TTK:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực

đại TTK:

Trong đó: kat = 1,2 – 1,5

Ikcb = kđn.fi.IN(3)

kđn hệ số đồng nhất BI.

fi sai số biến dòng

IN(3) Dòng ngắn mạch 3 pha

Theo kinh nghiệm vận hành:

Nếu bảo vệ thứ tự khơng là bảo vệ dự trữ t0 > tbvc thì

chọn lớn hơn Ikcb trong chế độ làm việc bình thường, và

chọn Ikđ = 10 đến 20% dòng định mức máy biến dòng3. Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực

đại TTK:

Nếu bảo vệ thứ tự không là bảo vệ cắt nhanh thì

chọn Ikđ lớn hơn Ikcbmax (ở chế độ dòng ngắn mạch cực

đại) và chọn Ikđ = 40 đến 80% dòng định mức máy biến

dòng

Kiểm tra độ nhạy3.I 0 min

k nh 

1,5

I kđ4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có

hướng

Tương tự như bảo vệ q dòng có hướng, tuy

nhiên bảo vệ ttk có hướng sử dụng U0 và I0 để định

hướng cơng suất.4. Bảo vệ dòng điện cực đại TTK có hướng

 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dòng khởi động của bảo vệ dòng cực đại TTK:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×