1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tải bản đầy đủ - 0trang

-5-tng lai c a doanh nghi p trên c s sử dụng tổng h p các nguồn l c. M t chi nlc bao gồm 3 n i dung c bản: (1) mục tiêu c n đ t đc; (2) các phng án huyđ ng và sử dụng nguồn l c th c hi n mục tiêu; (3) h th ng các chính sách và giải

pháp đi u hành.

Khơng ch bao gồm nhi u khía c nh khác nhau, đ nh nghĩa chi n l

khác nhau tùy theo c p đ . Vi c đ nh nghĩa chính xác chi n l

ch t tùy thu c quan điểm. T i thiểu có ba m c chi n l

chi n lc c p công ty, chi n lnĕng. Chi n l

Chi n lc theo c p đ v bảnc c n đc nh n di n:c c p đ n v kinh doanh, và các chi n lc ch cc c p cơng ty h ớng tới mục đích và ph m vi tổng thể c a tổ ch c.c c p đ n v kinh doanh liên quan đ n cách th c c nh tranh thành côngtrên các th tr

chi n lc cònng cụ thể. Chi n lc giúp cho các chi n lc ch c nĕng (hay chi n lc c p kinh doanh và c p công ty th c hi n m tcách h u hi u nh các b ph n c u thành trên ph

trình, con ngc ho t đ ng) là cácng di n các nguồn l c, các quái và các k nĕng c n thi t.1.1.2. Phân lo i chi n lc.Phân theo c p quản tr thì chi n l

ph n ch c nĕng; chi n lc chia làm 3 c p: chi n lc c p đ n v kinh doanh; và chi n lcc pbc c p công ty.Chiến lược chức năng: l i th c nh tranh bắt nguồn từ nĕng l c c a công ty

nhằm đ t đcsvt tr i v hi u quả, ch t lkhách hàng. Với các chi n l

cách th c mà các chi n lng, s cải ti n và trách nhi m vớic c p ch c nĕng, chúng ta có ý xem xét vai trò vàc này h ớng đ n hoàn thi n hi u su t c a các ho t đ ngtrong ph m vi công ty, nh marketing, quản tr v t li u, phát triển sản xu t và d ch

vụ khách hàng.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: tổng thể các cam k t và hành đ ng giúp

doanh nghi p trong m t ngành, giành l i th c nh tranh bằng cách khai thác các

nĕng l c c t lõi c a h vào nh ng th trng sản phẩm cụ thể. V n đ c bản màm i doanh nghi p c n giải quy t khi l a ch n chi n lc kinh doanh là s cung c pcho khách hàng sản phẩm hay d ch vụ nào; cách th c t o ra các sản phẩm và d ch

vụ y; và làm cách nào đ a các sản phẩm và d ch vụ đ n cho khách hàng.-6-Chiến lược cấp công ty: xác đ nh các hành đ ng mà công ty th c hi n nhằm

giành l i th c nh tranh bằng cách l a ch n, quản tr m t nhóm các ho t đ ng kinh

doanh khác nhau c nh tranh trong m t s ngành và th tr

lng sản phẩm. M t chi nc c p công ty phải trả l i câu h i: các l i th kinh doanh nào có thể làm c c đ ikhả nĕng sinh l i dài h n c a công ty? Trong nhi u tổ ch c, vi c c nh tranh thành

cơng th

là ngng có nghĩa là h i nh p d c – đó là q trình tích h p các ho t đ ng hoặc

c v phía đ u vào c a q trình sản xu t chính hoặc là xuôi theo chi u phânph i sử dụng các đ u ra c a ho t đ ng chính.1.1.3. Quản tr chi n lc.Quản tr chi n l

trc (Strategic Management) là ti n trình phân tích mơing, phát triển các đ nh h ớng chung c a tổ ch c, l a ch n các chi n lc phùh p, tổ ch c th c hi n và kiểm tra các quy t đ nh nhằm giúp tổ ch c ln thích

nghi với mơi trng (Phng, 2002). Mặc dù quản tr chi n lc gồm các giai đo nc bản nh v y, nh ng trong th c t m i giai đo n trong ti n trình khơng đ c l p

mà có m i quan h chặt ch với nhau và b t c s thay đổi

đ u ảnh hng đ n các giai đo n khác (Phm t b ớc cụ thể nàong, 2002).Theo hai giáo s Johnson và Scholes (1998), quản tr chi n l

th c hi n “các quy t đ nh chi n l

ch nh bao gồm 3 ph n đc là quá trìnhc”. Th c t , quá trình quản tr chi n lc mơ tả trong biểu đồ sau:Hình 1.1: Q trình quản tr chi n lc(Nguồn: Gerry Johnson and Kevan Scholes, 1998)c hoàn-7-1.2. Ho ch đ nh chi n lc.1.2.1. Khái ni m.

Ho ch đ nh chi n l

chi n l

lc để đ t đc là m t quá trình trong đó ngi ta phát triển m tc m t mục đích cụ thể. Đ u tiên và trên h t, ho ch đ nh chi nc là m t q trình, có nghĩa là gồm hàng lo t b ớc đi mà công ty phải theo, cùngnhau nh t trí s đ t đ n đi u gì (t m nhìn) và cách mà cơng ty s đ t đ n đó (chi n

lc). Đó là hai mục đích c a ho ch đ nh chi n lc. Nh ng mục đích có giá trkhác gồm tĕng giá tr cổ đông c a công ty, th ph n và l i nhu n lâu dài. Tuy nhiên

cũng còn m t mục đích khác là phát triển nĕng l c c t lõi và l i th c nh tranh b n

v ng. Nh v y, xác đ nh mục đích là m t n i dung c a ho ch đ nh chi n lc. Làmcách nào và có đ t đc nh ng mục đích đó hay khơng là trách nhi m c a chi nlc m t chi n lc. Cho nên, ch n đ1.2.2. Ho ch đ nh chi n l

Chi n lc đúng là đi u quan tr ng nh t.c c p đ n v kinh doanh.c c p đ n v kinh doanh là tổng thể các cam k t và hành đ ng giúpdoanh nghi p giành l i th c nh tranh bằng cách khai thác các nĕng l c c t lõi c a

h vào nh ng th trng sản phẩm cụ thể. V n đ c bản mà m i doanh nghi p c ngiải quy t khi l a ch n chi n lc kinh doanh, đó là: h s cung c p cho kháchhàng sản phẩm hay d ch vụ nào; cách th c t o ra các sản phẩm và d ch vụ y; và

làm cách nào đ a các sản phẩm và d ch vụ đ n cho khách hàng.

Để xây d ng chi n lc c p đ n v kinh doanh phải bao gồm 3 y u t , đó là:(1) nhu c u khách hàng hay đi u gì đ

hàng hay ai đc th a mãn (What); (2) các nhóm kháchc th a mãn (Who); và (3) các khả nĕng khác bi t hóa hay cách th cmà nhu c u khách hàng đc th a mãn (How).- Nhu c u khách hàng là nh ng mong mu n, s c n thi t hay khao khát mà

có thể s đc th a mãn bằng các đặc tính c a sản phẩm hay d ch vụ.- Quy t đ nh r t cĕn bảnm i công ty liên quan đ n chi n lkinh doanh, đó là quy t đ nh v th tr

vào đó.cc pđ nvng mục tiêu để h ớng s phục vụ c a mình-8-- V n đ th ba trong chi n lc c p đ n v kinh doanh là theo đuổi các khảnĕng t o s khác bi t để th a mãn nhu c u các khách hàng và các nhóm khách hàng,

đó là vt tr i v hi u quả, ch t l

Các chi n lng, cải ti n và đáp ng khách hàng.c c nh tranh phải d a trên các nguồn l i th c nh tranh đểthành công. Dù công ty ch n con đng nào để t o l i th c nh tranh, đi u c t y ulà phải để khách hàng cảm nh n đc giá tr vcung c p. Chi n lc thi t k nhằm khai thác chu i giá tr và cácc c nh tranh đt tr i so với nh ng gì mà đ i ths c m nh khác t o ra l i th c nh tranh.

Để t o khả nĕng c nh tranh trong vi c l a ch n sản phẩm và cách th c t o ra

sản phẩm có nhi u h ớng khác nhau nh ng t u trung l i trong ba chi n l

Đó là (1) chi n l

lc d n đ o chi phí; (2) chi n lc c bản.c t o s khác bi t; (3) các chi nc t p trung.1.2.2.1. Chi n l

Chi n lc d n đ o chi phí.

c d n đ o chi phí là tổng thể các hành đ ng nhằm cung c p các sảnphẩm hay d ch vụ có đặc tính đc khách hàng ch p nh n với chi phí th p nh ttrong m i quan h với t t cả các đ i th c nh tranh.

Mục đích c a ngi đang theo đuổi chi n lc d n đ o chi phí là làm t t h ncác đ i th c nh tranh, sao cho chi phí để sản xu t và cung c p m i sản phẩm hay

d ch vụ mà nó có thể làm đ u th p h n đ i th .

Ngi d n đ o chi phí có thể có các l a ch n chi n ld n đ o chi phí th

chi phí cũng thc khác nhau. Ngng ch n m c đ t o s khác bi t sản phẩm th p. Ng

ng ít để ý đ n các phân đo n th trphẩm c a mình để thu hút các khách hàng bình th

1.2.2.2. Các chi n liid nđ ong khác nhau và đ nh v sảnng.c t o s khác bi t.Mục tiêu c a chi n lc chung t o s khác bi t là để đ t đtranh c a công ty bằng cách t o ra các sản phẩm mà đc l i th c nhc khách hàng nh n th y làđ c đáo v m t vài đặc tính quan tr ng. Cơng ty t o s khác bi t c gắng th a mãn

nhu c u khách hàng theo cách th c mà các đ i th c nh tranh không thể làm với ý

đ nh s đòi h i m c giá tĕng thêm. M c giá tĕng thêm c a ngi t o s khác bi t là-9-do khách hàng sẵn lòng chi trả cho đi u đó, b i vì h tin vào ch t lng đc khácbi t hóa c a sản ph m là có giá tr phân bi t.

M t ngi t o s khác bi t ch n m t m c khác bi t cao để giành l i th c nhtranh. S khác bi t hóa v sản phẩm có thể đ t đc bằng ba cách: ch t lng, scải ti n và đáp ng khách hàng. Công ty theo đuổi chi n lc khác bi t hóa phải cgắng làm cho nó khác bi t bằng nhi u cách th c có thể đc. Càng ít s tvới các đ i th công ty càng đ

h p d n th trc bảo v tr ớc s c nh tranh và càng m r ng sng cho công ty.1.2.2.3. Chi n l

Chi n lc t p trung.

c t p trung là chi n lc c nh tranh h ớng tr c ti p vào phục vụnhu c u c a nhóm hay phân đo n khách hàng h n ch . M t chi n l

h ớng vào khe h th trng cụ thể mà có thể xác đ nh v phc t p trung sng di n đ a lý, lo ikhách hàng, hay b i phân đo n c a tuy n sản phẩm. M t khe h th tr

có thể đ

trng tng v đ a lýc xác đ nh theo vùng hoặc th m chí theo v trí. Vi c ch n m t khe h thng b i m t lo i khách hàng có thể là phục vụ ch cho ngtuổi, hay ngi r t giàu, ngi trẻi r t thích phiêu l u. T p trung vào m t phân đo n sản phẩm c atuy n sản phẩm chằng h n nh vi c t p trung ch vào th c phẩm rau quả, th y sản.

Trong khi theo đổi chi n lc t p trung công ty phải c gắng th c hi n chuyên mơnhóa.

V c bản, m t cơng ty t p trung là m t ngi t o khác bi t đc chunmơn hóa hoặc là m t nhà d n đ o chi phí. N u m t cơng ty sử dụng cách ti p c n

d n đ o chi phí m t cách t p trung nó s c nh tranh với ng

các phân đo n th trng ngi d n đ o chi phí trongi này b b t l i. N u công ty sử dụng cách ti p c nt o s khác bi t thì nó s sử dụng tồn b các cách th c khác bi t hóa đ i với m t

ngi c nh tranh khác bi t.- 10 -Bảng 1.1: Tóm lc các l a ch n thích h p cho t ng chi n lD n đ o chi phí

T o s khác bi tTh psản phẩmbằng giá)Phân đo n th

trng(chT p trungy u Cao (ch y u bằng Th p tới cao (Giá

s đ c đáo)Th p (th tr

kh i lT o s khác bi tchay s đ c đáo)ng Cao (nhi u phân Th png lớn)đo n th trng)m t(m t

vàihay

phânđo n)Năng l c t o s

khác bi tCht o và quản Nghiêntr v t li uphátc utriển,và B t kỳ nĕng l c

bán t o skhác bi thàng và marketing nào(Nguồn: Lê Thế Giới và cộng sự, 2007)1.3. Kinh doanh xu t khẩu.

1.3.1. Khái ni m và đặc điểm kinh doanh xu t khẩu.

Kinh doanh xu t khẩu là s trao đổi hàng hóa và d ch vụ ra kh i biên giới

gi a các qu c gia thơng qua hình vi mua và bán. S trao đổi đó là m t hình th c c a

m i quan h xã h i và phản ánh s phụ thu c l n nhau v kinh t gi a nh ng ng

sản xu t hàng hóa riêng bi tcác qu c gia khác nhau trên th giới.Ho t đ ng mua bán qu c t có nh ng đặc điểm nổi b t nh : (1) ng

và ngii muai bán có c s kinh doanh đĕng ký t i các qu c gia khác nhau; (2) đồng ti nthanh tốn có thể là ngo i t c a m t trong hai bên hoặc cả hai; (3) hàng hóa di

chuyển ra kh i biên giới qu c gia trong quá trình th c hi n vi c mua bán.1.3.2. Mục tiêu kinh doanh xu t khẩu.

Mục tiêu đẩy m nh kinh doanh xu t khẩu là nhằm thúc đẩy sản xu t phát

triển đ n qui mô h p lý và có hi u quả cao, c ng c và m r ng th trng tiêu thụsản phẩm để tĕng nguồn ngo i t cho doanh nghi p. Vì v y, vi c đ ra phngh ớng đẩy m nh xu t khẩu trong từng th i kỳ là r t quan tr ng, phải nhắm đ n vi c

khai thác có hi u quả ti m nĕng v tài nguyên, s c lao đ ng, cải ti n c c u sản xu t

hàng xu t khẩu cho phù h p với nhu c u th trng th giới, tĕng các mặt hàng ch- 11 -bi n, giảm t tr ng sản phẩm thô, phát triển sản phẩm mới, t o mặt hàng ch l c đi

đôi với xây d ng th trng tr ng điểm.1.3.3. Nghiên c u th tr

Nghiên c u th trng xu t khẩu.

ng là quá trình tìm ki m, thu th p và xử lý thơng tin m tcách có h th ng và khoa h c. Nghiên c u th tr

t : qui mô th trng xu t khẩu là xem xét các y ung, th hi u khách hàng, các y u t tâm lý, phong tục t p quán,các đi u ki n c nh tranh trên th trng, tình hình bi n đ ng giá cả.Ngồi ra, khi thâm nh p th trng xu t khẩu cũng c n xem xét đ n các đi uki n vĩ mô nh chính tr , lu t pháp, đi u ki n v kinh t …1.3.4. L a ch n mặt hàng xu t khẩu.

M i đ n v kinh doanh tham gia ho t đ ng xu t khẩu đ u phải xác đ nh và

li t kê danh mục các mặt hàng – sản phẩm có thể xu t khẩu. M t trong nh ng yêu

c u r t quan tr ng là phải cĕn c vào nhu c u khách hàng

ra, danh mục các mặt hàng xu t khẩu phải thể hi n đm i th trng. Ngoàic nh ng sản phẩm ch l cc a công ty.1.3.5. Chi n l

Chi n lc kinh doanh xu t khẩu.

c kinh doanh xu t khẩu là m t chng trình hành đ ng tổng quátc a doanh nghi p nhằm m r ng ho t đ ng kinh doanh ra th trng n ớc ngồithơng qua các ho t đ ng mua bán qu c t v các hàng hóa và d ch vụ. Chi n l

kinh doanh xu t khẩu là m t b ph n c u thành c a chi n lcc kinh doanh, đó lành ng t duy v cách th c, bi n pháp hành đ ng để đ t mục tiêu m t cách hi u quả.

M t chi n lc kinh doanh xu t khẩu bao gồm nh ng n i dung c bản sau:(1) xác đ nh mục tiêu then ch t v xu t khẩu; (2) xây d ng các phng án huy đ ngnguồn l c để th c hi n mục tiêu; (3) xây d ng h th ng các chính sách và bi n pháp

th c hi n.

N u m t doanh nghi p kinh doanh ch y u là ho t đ ng xu t khẩu thì chi n

lc kinh doanh xu t khẩu c a doanh nghi p trùng với chi n ldoanh nghi p.c kinh doanh c a- 12 -1.4. Đặc điểm c a ngành hàng th y sản xu t khẩu.

1.4.1. Nhu c u v sản phẩm th y sản đang có xu h ớng tĕng tr

h n.ng v dàiTheo d báo phát triển xu t khẩu th y sản c a FAO, s tĕng tr

cùng với s xu t hi n nh ng cĕn b nhng dân s ,gia c m, gia súc và xu h ớng chuyển sangtiêu dùng các mặt hàng th y sản tĕng, m c tiêu thụ th y sản s tĕng từ 17-19

kg/ngi/nĕm, nhu c u th c phẩm th y sản th giớim c 121 tri u t n vào nĕm2010 tĕng 22% so với nĕm 2001.

M t trong nh ng xu h ớng đang di n ra trong thng m i th y sản qu c tlà s gia tĕng sản xu t và ch bi n các sản phẩm có giá tr gia tĕng cao. Với s phát

triển c a công ngh , nh t là công ngh ch bi n, công ngh bảo quản và cơng ngh

bao gói đã góp ph n làm cho ch t lng sản phẩm th y sản đc gi t t h n.S thay đổi thói quen tiêu dùng cũng làm cho nhu c u tiêu dùng sản phẩm

th y sản tĕng lên. Nh ng báo cáo v tác h i c a vi c tiêu dùng th t đ và nh ng ích

l i từ vi c tiêu dùng sản phẩm th y sản đã góp ph n to lớn đ n s ch p nh n r ng

rãi h n đ i với các sản phẩm th y sản.1.4.2. Yêu c u v ch t lng hàng th y sản ngày càng cao.Yêu c u này không ch do yêu c u sản phẩm ch t l

dùng mà còn do các chính sách kiểm sốt ch t lng cao c a ngi tiêung hàng nh p khẩu c a các qu cgia. Th t v y, th y sản là m t trong nh ng nguồn cung c p protein an toàn cho con

ngi, đặc bi t là nh ng sản phẩm th y sản có nguồn g c từ khai thác t nhiên. Sảnphẩm th y sản r t đa d ng và phong phú với hàng trĕm d ng sản phẩm khác nhau từ

cá ngừ đóng h p đ n cá ngừ ti s ng, từ cá hồi philê rút xng đ n tr ng cá tríchớp mu i, vây cá m p khơ, cá tuy t đông r i (IQF), đông kh i (block), tôm hùm

s ng, b t cá và d u cá...

An toàn th c phẩm cũng là m t trong nh ng yêu c u đặt ra đ i với các sản

phẩm th y sản. H u h t các khu v c tiêu thụ th y sản lớn nh M , Nh t, EU đ u

yêu c u r t cao đ i với các sản phẩm th y sản nh p khẩu. M i th trng đ u có- 13 -nh ng qui đ nh r t cụ thể và h th ng kiểm soát r t nghiêm ngặt v tính an tồn

trong các sản phẩm th y sản.1.4.3. Nguồn g c sản phẩm th y sản có thể từ khai thác t nhiên và nuôi

trồng.

Nh ng sản phẩm từ ngành khai thác th

cao h n v ch t l

thác t nhiên l i thng đc ngi tiêu dùng đánh giáng cũng nh tính an tồn. Tuy nhiên, sản phẩm từ ngành khai

ng xuyên b bi n đ ng vì ch u ảnh hSản phẩm th y sản từ ni trồng tng c a tính th i vụ.ng đ i ổn đ nh h n v lng hàng cungc p cũng nh s đồng đ u v sản phẩm. M t trong nh ng l i th c a ngành nuôi

trồng là s ch đ ng trong sản xu t. Tuy nhiên, các v n đ v môi tr

b nh và d lng nuôi, d chng các ch t kháng sinh trong sản phẩm nuôi là v n đ mà ngi tiêudùng cũng nh các c quan ch c nĕng quan tâm.1.4.4. Đặc điểm ngành th y sản Vi t Nam.

Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia có l i th v các sản phẩm th y sản,

với b biển dài khoảng 3260 km, 1 tri u km2 vùng đặc quy n kinh t (EEZ), h n

100 v nh và h th ng sông ngòi, t t cả t o cho Vi t Nam ti m nĕng v s phát triển

ngành th y sản cả khai thác và ni trồng.

Nh nh ng đặc tính nh ch t lng nguyên li u t t, sản phẩm ch bi nphong phú, hàng th y sản n ớc ta có khả nĕng c nh tranh trên th tr

đ a Vi t Nam khá ổn đ nhng th giới,v trí 10 n ớc xu t khẩu th y sản hàng đ u th giới.Ti n trình h i nh p kinh t qu c t c a đ t n ớc ta trong th i gian tới s mang l i

cho th y sản nh ng u đãi h n v thu quan. Theo chng trình phát triển xu tkhẩu th y sản đ n nĕm 2010 và t m nhìn 2020 c a B Th y sản, ngành th y sản

ph n đ u đ n nĕm 2010 đ t giá tr kim ng ch xu t khẩu th y sản 4 t USD, ph n

đ u nâng cao nĕng l c c nh tranh sánh ngang với các n ớc đang phát triển, đ a

th y sản ti p tục là ngành kinh t mũi nh n và là m t trong nh ng ngành hàng xu t

khẩu ch l c c a cả n ớc.

Tuy v y, ngành th y sản Vi t Nam cũng đang phải đ i mặt và giải quy t

nhi u v n đ . Trong khai thác, ph n lớn ho t đ ng khai thác c a Vi t Nam hi n nay- 14 -t p trungkhu v c g n b với nh ng tàu khai thác có công su t nh và phngpháp đánh bắt ph n lớn theo kinh nghi m c a ng dân. Sản phẩm khai thác đ

báncnhi u cảng và ch cá nh . Đi u này làm cho ngành th y sản Vi t Nam mangtính nh lẻ và manh mún.

S phân tán v nguồn cung nguyên li u cũng làm phân tán h th ng các nhà

máy ch bi n th y sản. D c mi n đ t n ớc, có nhi u nhà máy ch bi n th y sản

nh ng ph n lớn là các xí nghi p ch bi n có qui mơ vừa và nh . Ho t đ ng ch y u

là gia công cho m t s ít các cơng ty có qui mơ lớn h n.

Các công ty xu t khẩu th y sản c a Vi t Nam ch a xây d ng đ

kênh phân ph i bán lẻ đ n ng

và/hoặc xu t khẩu qua thi tiêu dùngc h th ngn ớc ngồi, mà ch y u là gia cơngng hi u c a các nhà phân ph i c a các n ớc nh p khẩu.M t th c tr ng n a trong ho t đ ng xu t khẩu c a các doanh nghi p Vi t Nam là s

thi u h p tác. Các nhà xu t khẩu th y sản Vi t Nam t c nh tranh với nhau v giá,

cụ thể là c nh tranh trong vi c chào hàng với đ i tác n ớc ngoài bằng cách t giảm

giá. H u quả là các doanh nghi p xu t khẩu t làm giảm s c m nh th

với các đ i tác n ớc ngoài, và h n n a là giá bán s th p.ng lng- 15 -CHNG 2: PH

NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ QUY

TRÌNH HO CH Đ NH CHI N L

C2.1. Thi t k nghiên c u.

Để đảm bảo k t quả nghiên c u, ti t ki m th i gian và chi phí, quy trình

nghiên c u đc thi t k nh sau:

Xác đ nh v n đ nghiên c uTham khảo và thu th p tài li uPhân tích d li uVi t báo cáo

Hình 2.1: Quy trình nghiên c u2.2. Phng pháp thu th p d li u.Trong nghiên c u, d li u đc thu th p từ nhi u nguồn khác nhau bào gồmcả d li u s c p và d li u th c p.

Dữ liệu sơ cấp: đc thu th p bằng cách quan sát th c t ho t đ ng c aCông ty Th Quang, ph ng v n nh ng nhà quản lý c a Công ty v mục tiêu, th

trng, chi n lc, đánh giá chi n lc… Mục tiêu là tìm hiểu v th c tr ng n i t iho t đ ng sản xu t kinh doanh c a Th Quang.

Dữ liệu thứ cấp: đc thu th p từ các báo cáo c a Cơng ty Th Quang, đồngth i cũng tìm ki m trên các phng ti n thông tin khác. Mục tiêu là xác đ nh th ctr ng công ty cũng nh nắm bắt thông tin v đặc điểm ngành hàng kinh doanh th y

sản, tìm ki m c h i cũng nh nh n th c nh ng nguy c .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×