1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục tiêu cụ thể.

Mục tiêu cụ thể.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- 53 -1,75%. Tuy nhiên, tình tr ng giảm phátn ớc này v n ti p di n cho đ n nĕm 2011với giá cả hàng hóa ti p tục giảm. Bản báo cáo cũng cho bi t d u hi u l c quan c a

n n kinh t Nh t v n ch a rõ ràng b i v n đ vi c làm còn nhi u nan giải và th

trng tài chính ch a ổn đ nh, tình tr ng thâm hụt ngân sách khơng ngừng tĕng vàvi c trì hỗn kích thích kinh t thơng qua kích c u n i đ a c a chính ph . IMF cũng

nh n m nh s c n thi t c a Nh t Bản trong vi c th c hi n cải cách c c u kinh t ,

trong đó bao gồm vi c giảm lĩnh v c d ch vụ và nông nghi p và tĕng đ u t n ớc

ngoài.

Hi p h i qu c gia các nhà kinh t h c th

tĕng trng m i M (NABE) d báo m cng GDP th c t c a M trong nĕm 2010 s là 2,9%. Theo hi p h i này,“tăng trưởng GDP thực tế sẽ đủ bù đắp lại những thiệt hại do cuộc suy thoái; và

sản xuất sẽ trở lại ở mức cao kỷ lục vào cuối năm 2010” Cũng theo d báo c a

hi p h i, nĕm 2009, kinh t M s giảm sút 2,4%.

H u h t các chuyên gia kinh t th giới đ u cho rằng kh ng hoảng đã đ n

đáy và kinh t châu Á s tĕng trng nhanh sau kh ng hoảng, đặc bi t là TrungQu c và Hàn Qu c. Cùng với đó là 3 xu h ớng kinh t lớn th i h u kh ng hoảng:

tái c u trúc kinh t theo h ớng kinh t xanh- ti t ki m nĕng l

h ớng th trng theo h ớng Nhà n ớc tĕng cng; tái c u trúc theong vai trò đi u ti t; xu t hi nnh ng nhóm kinh t mới, G20 s thay th vai trò c a G8...

Theo d báo c a Ngân hàng th giới, nĕm 2010 giá cả s không bi n đ ng

nhi u so với nĕm 2009, cho th y th tr

c u trúc s khi n c u c a th tr

m c d báo tĕng trng th giới còn y u; đặc bi t làn sóng táing y u, th t nghi p gia tĕng.... Còn HSBC đã nângng kinh t châu Á (trừ Nh t Bản) từ m c 6,9% lên m c 7,6%,trong đó d n đ u là các qu c gia nh Trung Qu c, Hàn Qu c và Singapore. Theo

HSBC, kinh t châu Á đ t m c tĕng trng m nh, do nhu c u n i đ a cũng nh xu tkhẩu gia tĕng. Bên c nh đó, HSBC cũng cho rằng các ngân hàng trungng trongkhu v c s bắt đ u ti n hành nâng lãi su t trong nĕm nay. Ngân hàng Trung

Úc s nâng lãi su t cu i nĕm nay; các ngân hàng Trungngng Hàn Qu c và Đài- 54 -Loan có thể nâng lãi su t vào quý 1/2010; trong khi các qu c gia khác nh Trung

Qu c, Ấn Đ , Indonesia, Philippine, Thailand và Vi t Nam có thể s nâng lãi su t

vào quý 2 nĕm 2010.

Nh v y, s phục hồi n n kinh t th giới, đặc bi t là các th trng lớn nhNh t, EU và M cho th y nh ng d u hi u t t v khả nĕng nh p khẩu đáp ng nhu

c u đang hồi phụcn i đ a. M t y u t khả quan là nhu c u tiêu dùng các mặt hàngth y sản trên th giới đang có xu h ớng gia tĕng. Đi u này đc coi là c h i chocác doanh nghi p xu t khẩu th y sản c a Vi t Nam.4.2.1.2. Môi trng vĩ mô Vi t Nam.Tham khảo từ nhi u nguồn, có thể th y nh n đ nh c a các nhà kinh t , c a

các qu đ u t , công ty quản lý qu và các c quan quản lý vĩ mô đ xoay quanh

nh n đ nh m t s cân đ i vĩ mô c a n n kinh t ch a v ng chắc, và còn nhi u y u

t ti m ẩn b t ổn. Th nh t là n Chính ph đã tĕng lên m c cao, n u ti p tục, s

ti n đ n m c 50% GDP, là giới h n an tồn. N u h s tín nhi m qu c gia đ t m c

th p, s làm giảm s c hút c a Vi t Nam đ i với nhà đ u t n ớc ngoài và làm tĕng

chi phí đi vay. Th hai là cán cân thanh tốn gặp khó khĕn h n trong cân đ i ngo i

t , thâm hụt cán cân thng m i và qua đó s gây s c ép lên t giá. Th ba là chúngta gặp thách th c lớn h n trong vi c duy trì s ổn đ nh th trng ti n t . C u vv n từ các doanh nghi p hi n nay tĕng cao gây s c ép làm tĕng mặt bằng lãi su t.

Nh v y s làm m t hi u quả c a vi c th c hi n kích c u thông qua h tr lãi su t.

D n cho vay c a n n kinh t hi n nay vào khoảng 1,7 tri u t đồng. N u

lãi su t tĕng thêm 1%, thì nh ng ngi đi vay, ch y u là c ng đồng doanh nghi ps phải trả thêm 17.000 t đồng m i nĕm, bằng đúng với s ti n Chính ph d đ nh

chi ra để h tr 4% lãi su t trong nĕm 2009. Th c t , theo th ng kê, s ti n đcdùng để bù lãi su t nĕm nay còn th p h n, vào khoảng 10.000 t đồng, ch không

phải 17.000 t đồng nh d ki n. Vi c duy trì mặt bằng lãi su t th p và ổn đ nh cho

doanh nghi p là giải pháp h tr t t nh t cho doanh nghi p.- 55 -Theo đó, các đ xu t vĩ mơ t p trung theo h ớng chính sách ti n t c n đcnới l ng m t cách phù h p, theo h ớng giảm bớt so với nĕm 2009, nh ng v n duy

trì đc mặt bằng lãi su t h p lý. Ủy ban Kinh t cho rằng, nên b h tr lãi su tđ i với v n l u đ ng. Có thể ti p tục duy trì h tr v n trung và dài h n để doanh

nghi p đ u t cho các d án và đổi mới công ngh , c c u sản xu t, h tr cho nông

dân, nông thôn. C u tín dụng đang tĕng r t cao và tới đây đi u quan tr ng là làm sao

có đ v n cho doanh nghi p vay. Trong 9 tháng đ u nĕm, d n tín dụng tĕng

khoảng 28% nh ng riêng d n bằng ti n đồng đã tĕng 35% và có khả nĕng đ n

cu i nĕm s lên m c g n 40%. N u nĕm 2010 ti p tục tĕng d n tín dụng bằng ti n

đồng nh v y s khó tránh kh i gây m t ổn đ nh v ti n t và gây s c ép l m phát.

Hi n m t s ngân hàng đã phải h n ch cho vay và doanh nghi p phải ch p

nh n lãi su t cao để vay đc v n. M t ch báo cho th y tình tr ng doanh nghi p r tc n v n là hi n đã có m t s doanh nghi p phát hành trái phi u doanh nghi p với lãi

su t 11-12%, khác hẳn so với các nĕm tr ớc. Đi u này cũng cho th y ph n lớn các

doanh nghi p hiên nay và trong nĕm tới c n v n vay h n là c n h tr lãi su t.

Đ nh h ớng v chính sách vĩ mơ trong nĕm 2010 đã đ

Qu c h i d ki n ti p tục kích thích tĕng trc Chính ph vàng kinh t và ổn đ nh kinh vĩ mô, đảmbảo an sinh xã h i với m c tĕng GDP mục tiêu cho nĕm 2010 là 6,5%, t o công ĕn

vi c làm cho khoảng 1,6 tri u lao đ ng, xu t khẩu tĕng 6%, d toán b i chi ngân

sáchm c 6,2% GDP, CPI bình qn tĕng khơng quá 7%. Mục tiêu đc xây d ngtrên giả đ nh kinh t th giới s phục hồi rõ ràng h n với m c đ từ từ so với đáy và

các chính sách kích thích ch n l c h n c a Chính ph s giúp cho kinh t Vi t Nam

ti p tục đà tĕng trng. Tuy nhiên, tình hu ng trái chi u vu tiên tĕng trng vớiổn đ nh các cân đ i vĩ mô khác trong nĕm 2010 s tr nên rõ ràng và làm "đau đ u"

các nhà ho ch đ nh chính sách. Áp l c l m phát nĕm 2010 s lớn h n khi mặt bằng

nguyên li u thô trên th giới cao h n so với mặt bằng giá nĕm 2009 khá th p vào

nửa đ u nĕm do hi u ng h u kh ng hoảng. Y u t nới l ng tài khóa và ti n t với

m c b i chi ngân sách d ki n 6,2% GDP và tĕng d n tín dụng khó th p h n

trong nĕm 2009 s "tích lũy" áp l c l m phát.- 56 -4.2.1.3. Các y u t v lu t pháp.

S khác bi t v lu t pháp gi a Vi t Nam và các n ớc mà Cơng ty có quan h

kinh doanh, cũng là m t nhân t r i ro. N u xảy ra tranh ch p, Công ty s r t t n

kém khi phải thuê m ớn các chuyên gia bảo v quy n l i chính đáng c a mình. S

nghiêm khắc và chặt ch trong lu t pháp c a th trng các n ớc nh p khẩu th ysản c a Công ty, nh : Châu Âu, Nh t, M .... đã gây khơng ít khó khĕn đ n ho t

đ ng, hoặc làm h n ch nhi u c h i kinh doanh c a Công ty. Thi u s am hiểu v

lu t pháp c a các khu v c nh p khẩu và xu h ớng thay đổi v rào cản bảo h c a

các th trng cũng là m t thách th c lớn cho Th Quang.4.2.1.4. Các y u t v ti n t , lãi su t.

Ho t đ ng c a công ty liên quan nhi u đ n xu t nh p khẩu, nên s bi n đ ng

c a t giá h i đối trên th trng, chính sách ti n t c a nhà n ớc, đặc bi t là chínhsách thắt chặt ti n t hi n nay, s ảnh h

Ngoài ra, trong trng đ n hi u quả kinh doanh c a Công ty.ng h p đồng USD m t giá, doanh thu và l i nhu n b sụt giảm,Cơng ty s gặp khó khĕn trong đ ng sản xu t kinh doanh.

Gói kích c u thông qua h tr lãi su t cho các doanh nghi p c a Chính ph

Vi t Nam trong nĕm 2009 là c h i để các cơng ty có thể ti p c n và sử dụng nguồn

v n vay lãi su t th p.4.2.2. Môi trng ngành và c nh tranh.Có khá nhi u y u t tích c c đ i với triển v ng c a ngành th y sản. Do đây

là ngành h ớng v xu t khẩu, s hồi phục c a th trng tiêu thụ trên th giới sgiúp các công ty gia tĕng doanh thu và l i nhu n. Để chuẩn b cho đi u này, các

công ty trong ngành đã t p trung nâng c p nĕng l c sản xu t cũng nh xây d ng các

ng trng và trang tr i để có thể ch đ ng nguồn nguyên li u.

Với truy n th ng lâu đ i, ngành th y sản Vi t Nam có thể coi là m t trongnh ng hình ảnh mang t m thng hi u qu c gia trên th trng th y sản th giới.Trong nh ng nĕm g n đây, ngành th y sản Vi t Nam không ngừng phát triển, cả v

sản lng ch bi n l n kim ng ch xu t khẩu. Đặc bi t, nĕm 2007, với kim ng ch đ t- 57 -trên 3,762 t USD, Vi t Nam tr thành m t trong 10 n ớc d n đ u th giới v xu t

khẩu th y sản. Dù phát triển, ngành thu sản Vi t Nam cũng phải đ i mặt với nhi u

thách th c: giá, sản lng bi n đ ng thng xuyên; d ch b nh và nguy c sử dụnghóa ch t, kháng sinh; tình hình l m phát; chi phí sản xu t ngày càng tĕng; bi n đ ng

v t giá gi a đồng ti n Vi t Nam với ngo i t ... Dù có nh ng v n đ c n giải

quy t, nh ng nhìn chung thng hi u qu c gia th y sản Vi t Nam cũng t o c h ithu n l i h n cho các doanh nghi p ch bi n và xu t khẩu th y sản trong n ớc.4.2.2.1. Đ i th c nh tranh ti m tàng.

Ngành công nghi p ch bi n th y sản xu t là m t trong nh ng ngành có khả

nĕng t o ra l i nhu n t

nh ng th trng đ i cao. Các th trng lớn nh EU, Nh t Bản và M làng r t a chu ng th y sản. Mặc dù ngành ch bi n th y sản cũng đòih i v n đ u t lớn và các yêu c u ch t lng khắt khe, nh ng: Nhãn hi u c a các sản phẩm thu sản ch bi n c a các doanh nghi pcácn ớc đang phát triển nh Th Quang ch y u là nhãn hi u c a nhà phân ph i, vì

v y s trung thành nhãn hi u ch y u là s trung thành c a các nhà phân ph i

các n ớc nh p khẩu và vì v y thng khơng cao, Do s phân tán c a nguồn nguyên li u nên hi u quả quy mô c a ngành

thng bé,

 Bù l i, trong vi c thu mua nguyên li u cũng nh tiêu thụ sản phẩm, chi phítuy t đ i c a ngi mới thng lớn.Tuy nhiên, do nhu c u tiêu dùng th y sản không ngừng tĕng lên c ng với

khả nĕng sinh l i c a ngành là y u t h p d n nh ng nhà đ u t mới tham gia vào

ngành. Có thể k t lu n ngành th y sản là ngành đang h p d n với các nhà đ u t

trong và ngoài n ớc. Đi u này cũng có nghĩa là m i cơng ty trong ngành đ u gặp

.m i đe d a từ các đ i th ti m tàng4.2.2.2. Đ i th c nh tranh trong ngành.

Thu sản là ngành v n thu hút đc s chú ý c a nhi u nhà đ u t . Thêmvào đó, là m t ngành liên quan đ n cả nông nghi p và xu t khẩu, thu sản s ti p- 58 -tục đchng l i từ các chính sách h tr c a Nhà n ớc v v n, lãi su t hay cóthể là giảm thu nh p khẩu nguyên li u th y sản.

Ngành ch bi n th y sản c a Vi t Nam hi n có h n 300 nhà máy ch bi n và

xu t khẩu th y sản. Tuy nhiên, đa ph n là doanh nghi p nh . Trong khi đó, Th

Quang đc đánh giá là m t trong nh ng c s ch bi n th y sản xu t khẩu qui môlớn với nh ng trang thi t b hi n đ i. Do đó, s c nh tranh mà Th Quang gặp phải

không quá lớn. M t đặc điểm n a trong ngành ch bi n th y sản c a Vi t Nam là

các sản phẩm g n nh tng t nhau, hay nói cách khác là tính khác bi t hóa v sảnphẩm c a các cơng ty khơng lớn. Do đó, Th Quang có thể t n dụng đi u này nh

c h i để gia tĕng sản xu t và ch bi n nh ng sản phẩm có khác bi t với hàm lnggiá tr gia tĕng cao.4.2.2.3. Nĕng l c th

Ph n lớn l

buônng lng c a khách hàng.ng hàng th y sản xu t khẩu c a Vi t Nam qua nh ng nhà bánth trng nh p khẩu. Bên c nh đó, sản phẩm th y sản xu t khẩu c a Vi tNam ch y ud ng s ch , ít có s khác bi t. M t y u t n a là các doanh nghi pxu t khẩu trong n ớc l i t c nh tranh với nhau v giá. Nh ng y u t làm cho s c

m nh thng lng v giá cũng nh phẩm ch t sản phẩm thu c v nh ng nhà nh pkhẩu.

Rào cản th tr

ngành. T i th trng v n là nh ng quan ng i chính đ i với s phát triển c ang EU, chi m 40% tổng kim ng ch xu t khẩu th y sản c a Vi tNam, quy đ nh v quản lý ho t đ ng đánh cá b t h p pháp (IUU) có hi u l c từ

ngày 1/1/2010 và đi u này là m t thách th c cho ho t đ ng xu t khẩu thu sản Vi t

Nam, do ho t đ ng nuôi trồng và đánh bắt th y sản còn nh lẻ, khó kiểm sốt. B

Nơng nghi p và Phát triển nơng thôn đã thành l p tổ công tác để đẩy m nh vi c

th c hi n quy đ nh này, nh ng s khó để có thể đáp ng đ y đ và đúng h n. Theo

quy đ nh trên thì hàng thu sản xu t khẩu sang EU phải có cam k t c a nhà máy ch

bi n v nguồn g c sản phẩm hoặc gi y ch ng nh n khai thác để ch bi n thành

hàng xu t khẩu. Các gi y t này phải đc c quan có thẩm quy n n ớc nh p khẩuxét duy t tr ớc khi hàng v đ n cửa khẩu c a n ớc đó. Ngồi ra, EU còn c m nh p- 59 -khẩu các sản phẩm th y, hải sản có nguồn g c khai thác đánh bắt b t h p pháp.

Trng h p n ớc xu t khẩu nh p nguyên li u ch bi n từ n ớc khác thì sản phẩmxu t khẩu đó ch đc ch p nh n khi có bản cam k t c a nhà máy ch bi n kèmtheo gi y ch ng nh n khai thác đc các c quan có thẩm quy n c a n ớc khai thácch ng th c. Trong gi y ch ng nh n khai thác và bản cam k t c a nhà máy ch bi n,

EU yêu c u khai báo r t chi ti t nh ng thông tin v tàu đánh bắt, v doanh nghi p

ch bi n và xu t khẩu sản phẩm đó, vùng khai thác, lo i hải sản và kh i lng khaithác...

Xu t phát từ th c t đánh bắt thu sản c a Vi t Nam hi n nay thì vi c đánh

bắt giám sát kiểm tra vi c đánh bắt c a ng dân là không nh t quán nên vi c áp

dụng các quy đ nh c a EU s r t khó khĕn b i ng trng đánh bắt c a Vi t Namr ng, vi c đánh bắt c a ng dân thành thói quen c ng đồng, Vi t Nam ch a có h

th ng giám sát, kiểm soát và ch ng th c đáp ng IUU...

Đ i với th trng M , Đ o lu t Nông nghi p nĕm 2008 cho phép đ nh nghĩal i cá da tr n (catfish) để m đng cho vi c x p cá tra và cá basa c a Vi t Namvào lo i cá da tr n, nhằm áp dụng các quy đ nh chặt ch h n v quản lý ch t l

Quy t đ nh cu i cùng v v n đ này s đ

đó, nĕm 2010 cũng là nĕm B Thng.c đ a ra vào tháng 12/2009. Bên c nhng M i M ti n hành th tục “Sun set review”(th tục xét sau nĕm nĕm để xem li u có còn tình tr ng phá giá hay khơng) đ i với

vụ ki n ch ng bán phá giá Tôm đông l nh. Mặc dù bên nguyên đ n đã không đ t

đc mục đích vụ ki n (giảm nh p khẩu từ các n ớc b ki n để tránh tình tr ng n ncơng nghi p v Tơm đơng l nh c a M b đe do và nh n đ

thu thu đc) do lc ti n từ các khoảnng tôm nh p khẩu từ các n ớc không b ki n v n tràn vào M ,do 5 nĕm qua n n công nghi p Tôm đông l nh c a M v n không phát triển thêm,

do ti n thu thu đc không đc chia nh kỳ v ng c a ngành tôm n i đ a M ,nh ng tính ch t ph c t p c a vụ ki n s còn khó lng và có thể s còn kéo dài .Hi p đ nh đ i tác kinh t Vi t Nam - Nh t Bản chính th c có hi u l c từ

ngày 01/10/2009, trong đó, 86% nhóm hàng nơng, lâm, th y sản c a Vi t Nam vào

th trng Nh t Bản đc u đãi v thu .- 60 -Tôm đơng l nh v n là mặt hàng có giá tr kim ng ch xu t khẩu cao nh t c a

Vi t Nam (chi m t tr ng 38,8%) tính đ n 10 tháng 2009, mặc dù m c tĕng trngso với cùng kỳ 2008 c a tôm (7,6%) v n đ ng sau cá ngừ (24,6%), còn l i, các mặt

hàng thu sản xu t khẩu khác đ u giảm. Trong đó, th trng EU chi m t tr ng26%, Nh t chi m t tr ng 17,7%, M chi m t tr ng 17%. Tôm sú đã tr thành

mặt hàng chi n lc c a Vi t Nam khi các n ớc nuôi tôm sú truy n th ng trên thgiới đã chuyển d n sang nuôi tơm thẻ chân trắng. T i Vi t Nam, ngồi khu v c

Đồng Bằng Sông Cửu Long, các vùng nuôi tôm sú cũng đã chuyển đổi m nh sang

tôm thẻ chân trắng.

Yêu c u r t cao v ch t lng sản phẩm th y sản cũng là m t thách th c chocác doanh nghi p xu t khẩu th y sản. Vi c đáp ng đ

đ nh r t khắc khe c a th tr

cản thc nh ng tiêu chuẩn, quing Nh t, EU, M cũng nh vt qua đc nh ng ràong m i v thu quan và phi thu quan nh các tiêu chuẩn v sinh an toànth c phẩm, d lng ch t kháng sinh… th c s là m t thách th c không nh đ ivới Th Quang.4.2.2.4. Khả nĕng thng lng c a nhà cung ng.Nh m t đặc thù c a ngành th y sản, nguyên li u th y sản r t d b h h ng

và phụ thu c r t nhi u vào y u t mùa vụ, khí h u th i ti t. Với đặc điểm ngh cá

qui mô nh c a Vi t Nam, ph n lớn nguyên li u từ khai thác và nuôi trồng đ

gom b i nh ng trung gian thc thung m i – n u, v a. Các nhà máy ch bi n thngmua l i nguyên li u từ nh ng ch n u – v a này. Đi u đó làm cho giá cả thngcao h n so với mua tr c ti p từ ng dân và/hoặc ngi nuôi trồng. Đi u này trthành thách th c cho các nhà máy ch bi n trong v n đ thu mua nguyên li u.4.2.2.5. Sản phẩm thay th .

Xu h ớng tiêu dùng th c phẩm chung hi n nay là các sản phẩm th y sản

ngày càng đc a thích h n các lo i th c phẩm khác từ th t. Đi u này tr thành ch i cho ngành th y sản nói chung, hay nói khác đi, ngành th y sản khơng có áp l c

lớn từ nh ng sản phẩm thay th .- 61 -4.2.3. C h i và thách th c c a Th Quang.

Bảng 4.5: Tổng h p c h i – thách th c

C h iThách th c- Nhu c u v sản phẩm th y sản cao- Thi u am hiểu v lu t pháp các th- Thtrng hi u th y sản Vi t Namng nh p khẩu- Ti p c n nguồn v n u đãi c a Chính - Xu h ớng thay đổi các rào cản

th ng m i

ph d dàng

- S c nh tranh trong ngành th p

- Khả nĕng thay th cho sản phẩm th y

sản th p- S bi n đ ng c a t giá- Khả nĕng gia nh p ngành cao

- S c m nh thng l- Yêu c u cao v ch t lng th p

ng sản phẩm- Nguyên li u khơng ổn đ nh4.3. Phân tích mơi trng bên trong c a công ty Th Quang.4.3.1. Điểm m nh và điểm y u.

4.3.1.1. Điểm m nh.

Thng hi u và danh ti ng Seaprodex: Th Quang là m t thành viên c aSeadanang, đây là m t l i th c a công ty trong vi c t n dụng thng hi uSeaprodex khá uy tín trong ngành th y sản Vi t Nam. Với uy tín và kinh nghi m

lâu nĕm trong ngành thu sản, Seaprodex đã đ

ph n ổn đ nh t i các th trc khách hàng ch p nh n và thng chính EU, Nh t, M và các th trng khác.V trí g n nguồn nguyên li u tôm: Th Quang nằm trung tâm khu v c mi n

trung nên có thể ti p c n nhi u nguồn nguyên li u khai thác từ các t nh duyển hải.

Bên c nh đó, th i gian qua mi n trung đã chú tr ng vi c phát triển các vùng nguyên

li u nuôi trồng, đặc bi t là tôm thẻ chân trắng.

Năng l c sản xu t l n: Đi u ki n sản xu t đáp ng các yêu c u th tr

đng đãc Công ty chú ý phát triển theo h ớng ti m c n với tiêu chuẩn đã mang đ nnh ng cái nhìn thi n cảm h n từ phía khách hàng, nhà xng cũng đc m r ng,- 62 -ho t đ ng ổn đ nh cùng nh ng d đ nh nâng c p thng xuyên s là m t mặt m nhc a Công ty v nĕng l c sản xu t. Bên c nh đó, đ u t thêm máy móc thi t b

chuyên dụng trong sản xu t s giảm tải đáng kể áp l c v lao đ ng tr c ti p cho

Cơng ty.

Các d án đ u t đã hồn thành t o đi u ki n cho Công ty nâng cao nĕng l c

ho t đ ng ch bi n sản phẩm th y sản. C s sản xu t đ t tiêu chuẩn theo qui đ nh

qu c t và yêu c u c a th tr

công ngh đáp ng đng M , EU, Nh t, Hàn Qu c… Trình đ thi t b ,c các tiêu chuẩn ch t lđã đáp ng các yêu c u th trng đc n với tiêu chuẩn, đi u này đã t o đng khá cao. Đi u ki n sản xu t t tc Công ty chú ý phát triển theo h ớng ti m

c thi n cảm h n từ phía khách hàng. Bênc nh đó, đ u t thêm máy móc thi t b chuyên dụng trong sản xu t s giảm tải đáng

kể áp l c v lao đ ng tr c ti p cho Công ty.

Quan h t t v i khách hàng: Các quan h khách hàng chi n l

tuy có s thay đổi v tng quan do di n bi n c a th trng, ảnh hc nĕm 2009

ng c a kh nghoảng kinh t , nh ng đã có s ch đ ng thay đổi để thích ng k p th i từ Ban Giám

đ c Công ty. Công ty cũng đã đ nh hình nh ng khách hàng chi n l

lu n nâng cao sản lc, có s thảong xu t-nh p thu sản trong nĕm 2010 (Nichirei, Maruha,Marubeni, Shinto, Ishikawa, Sojitz, Seamark, LANDAUER, Seatraco, Eurotraco,

Word Seafood, IMS, Hanwa). Theo đó, nhu c u v Tôm, M c, Cá đ u đ

đ nh, phù h p với đ nh h ớng chi n lc v đa d ng sản phẩm và th trc xác

ng c aCông ty.

Quan h t t v i các nhà cung ng nguyên li u: S chuyển đổi thu sản

nuôi c a ngi nông dân từ tôm sú sang tôm thẻ chân trắng qua vi c nuôi thànhcông t i khu v c Quảng Nam, Quảng Ngãi là đi u ki n thu n l i để tĕng sản lnghàng hố, Th Quang s có l i th (đ a lý) v nguồn nguyên li u đ u vào cho sản

xu t, phù h p với vi c xác đ nh Tơm thẻ chân trắng là mặt hàng chính c a Th

Quang. Bên c nh đó, quan h c a Công ty Th Quang với các nhà cung ng khá

linh ho t, đã m ra nh ng quan h mới.- 63 -Nguồn l c tài chính m nh: Cơng ty Th Quang có đi u ki n t p trung vào

phát triển sản xu t-kinh doanh thu sản, với vai trò là “mũi nh n” c a Seaprodex

Danang. Chính vì v y mà Th Quang cũng nh n đc s h tr nhi u mặt từSeaprodex Danang, đặc bi t là v v n đ u t . Bên c nh đó, Th Quang cũng t o

d ng đc các m i quan h khá t t với các ngân hàng thng m i để có thể vay v nd dàng h n lúc c n thi t.4.3.1.2. Điểm y u.

Ch a đáp ng k p th i nhu c u c a khách hàng: M t s th tr

đánh m t, để gi đng d bc khách hàng là m t thách th c lớn do Công ty không theo k pvi c đáp ng yêu c u c a khách hàng. Cụ thể nh nh ng yêu c u ngày càng cao h n

v màu sắc sản phẩm, kích c sản phẩm, bao gói… Mặc dù sản lng tôm thẻ chântrắng nuôi tĕng cao qua các nĕm, nh ng s b t ổn trong qui ho ch vùng nuôi t i

mi n Trung (vùng nguyên li u chính c a Th Quang) là m t r i ro lớn, cùng với

nh ng yêu c u ngày càng cao h n c a khách hàng v màu sắc sản phẩm, con c ,…

cũng là nh ng áp l c lớn c a Công ty.

H th ng thông tin n i b ch a thông su t: Thông tin từ lãnh đ o đ n sản

xu t và ngc l i từ sản xu t đ n lãnh đ o còn s c ng theo c p b c quản tr . Thôngtin gi a các b ph n trong công ty ch a đ

đ quản lý ch t lng sản phẩm, bên th c hi n ch t lkiểm tra kiểm soát ch t l

m c ch t lc thông su t và k p th i. Cụ thể nh v nng (phòng quản lý ch t lng, ch a t o đng (xng ch bi n) và bênng) ch a có s th ng nh tc c s chung c a vi c th c hi n và kiểm soát,khoảng cách gi a yêu c u ch t lng và th c t triển khai, áp dụng còn chênh l chlớn hoặc vi c c p nh t qui trình còn ch m tr . Hay là s k t h p gi a b ph n sản

xu t và kinh doanh ch quan h có tính ch t mua - bán đ n thu n, ch a t o đctính khả thi cho các d án đòi h i phải có s ph i h p. Nh ng sai bi t trong thông

s k thu t sản xu t ch bi n v n còn xảy ra, ti n đ sản xu t ch a đáp ng yêu c u,

tổ ch c quản lý sản xu t v n còn nhi u b t c p là nh ng v n đ đặt ra yêu c u v

c ng c , tổ ch c b máy. Bên c nh đó cơng tác thu th p và xử lý thông tin th

trng ch a th t s t t, cụ thể là k nĕng d báo, d đốn th trng còn h n ch .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cụ thể.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×