1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Nhóm công cụ gián tiếp

b. Nhóm công cụ gián tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

1 7mình sang đồng ti n có lãi suất cao hơn đ thu lợi và làm thay đổi TGHĐ. Cụ th

lãi suất tăng dẫn đ n xu h ớng là một dòng vốn vay ngắn h n trên th tr

giới s đổ vào trong n ớc và ngng thi s h u vốn ngo i t trong n ớc s có xu h ớngchuy n đồng ngo i t c a mình sang nội t đ thu lãi suất cao hơn do đó tỷ giá s

gi m (nội t tăng) và ng ợc l i. Tuy nhiên lãi suất tái chi t khấu cũng ch có nh

hng nhất đ nh đối với TGHĐ b i vì gi a chúng khơng có quan h nhân qu . Lãisuất khơng ph i là nhân tố duy nhất quy t đ nh s vận động vốn gi a các n ớc. Lãi

suất bi n động do tác động c a quan h cung cầu c a vốn cho vay.

Còn TGHĐ l i do quan h cung cầu ngo i hối quy t đ nh mà quan h này do

tình hình c a cán cân thanh toán d thừa hay thi u hụt quy t đ nh. Nh vậy nhân tố

hình thành lãi suất và tỷ giá khơng giống nhau, do đó khơng nhất thi t là bi n động

c a lãi suất, lên cao chẳng h n, s đ a đ n bi n động gi m c a tỷ giá.

Trong trng hợp lãi suất lên cao, nh ng tình hình kinh t , chính tr và ti n tc a n ớc đó khơng ổn đ nh thì khơng hẳn là vốn ngắn h n s ch y vào, b i lúc đó

vấn đ đặt lên hàng đầu là s b o đ m an tồn cho vốn ch khơng ph i thu đ ợc lãi

nhi u. N u tình hình ti n t c a các n ớc gần t ơng t nh nhau thì h ớng đầu t

ngắn h n s nhắm vào các n ớc có lãi suất cao. Do đó lãi suất tái chi t khấu có ý

nghĩa quan tr ng đ đi u ch nh TGHĐ c a các n ớc.

+ Thuế quan, hạn ngạch, giá cả: Muốn gi m TGHĐ thì Chính Ph có th

quy đ nh m c thu quan cao, quy đ nh h n ng ch và th c hi n trợ giá cho nh ng mặt

hàng XK chi n l ợc. Và ng ợc l i s làm tăng TGHĐ.

+ Điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: Chính Ph có th sử dụng

một số bi n pháp khác nh đi u ch nh tỷ l d tr bắt buộc bằng ngo i t với

NHNN, quy đ nh m c lãi suất trần kém hấp dẫn đối với ti n gửi bằng ngo i t . Mục

đích là phòng ngừa r i ro tỷ giá, h n ch đầu cơ ngo i t , làm gi m áp l c lên tỷ giá

khi cung cầu mất cân đối.

Trên đây là một số công cụ mà Nhà N ớc sử dụng đ tác động vào TGHĐ

nhằm mục đích cao nhất: duy trì s ổn đ nh c a TGHĐ, ổn đ nh s c mua c a đồng

ti n, ki m ch và đẩy lùi l m phát, góp phần vào vi c th c hi n các mục tiêu kinh t

xã hội đã d ki n.1 81.2. H C THUY T NGANG GIÁ S C MUA

1.2.1. Khái ni m s c mua tng đng (PPP)S c mua t ơng đ ơng (PPP) là một lý thuy t v xác đ nh tỷ giá và là một

cách đ so sánh giá c trung bình c a hàng hóa và d ch vụ gi a các n ớc. Lý thuy t

này ch ra rằng s khác bi t v giá gi a các quốc gia s thúc đẩy các hành động c a

nhà NK và XK, gây ra nh ng thay đổi trong tỷ giá. Theo một h ớng ti p cận khác,

PPP cho rằng giao d ch trên tài kho n vãng lai c a một quốc gia, nh h

tr c a TGHĐ trên th trng đ n giáng ngo i hối.Thuy t s c mua t ơng đ ơng đ ợc Gustav Cassel (1866-1945, ngi ThụyĐi n) phát bi u đầu tiên. Trong một số nghiên c u mà Cassel công bố sau Chi n

tranh th giới th nhất, ông lý luận nh sau: N u một gi lúa mỳ bánMỹ có giá là2 dollar Mỹ và TGHĐ Mác Đ c:Dollar là 1,6:1 thì giá gi lúa mỳ đó khi bánĐ cph i có giá là 3,2 Mark. N u nh khơng đúng th , t c là có s mất cân bằng. Và

Cassel cho rằng không nên đ tồn t i s mất cân bằng này; và vi c đi u chính

TGHĐ s giúp gi i quy t tình tr ng thi u cân bằng đó.

Thuy t s c mua t ơng đ ơng đ ợc bi t đ n rộng rãi từ năm 1923 khi John

Maynard Keynes nhắc đ n nó trong cơng trình "Tract on Monetary Reform" (1923).

Sức mua t ơng đ ơng: (hay đ ợc vi t tắt là PPP xuất phát từ: purchasing

power parity) là một ki u tính TGHĐ gi a đơn v ti n t c a hai n ớc. Các nhà kinh

t h c tính xem cùng một l ợng hàng c a cùng một lo i hàng hóa khi bánhain ớc khác nhau bằng đơn v ti n t c a hai n ớc đó thì số ti n ph i bỏ ra là bao

nhiêu, rồi từ đó so sánh s c mua c a hai đơn v ti n t .

PPP là lý thuy t d a trên một phần m rộng và bi n th c a quy luật "một

giá" áp dụng cho các n n kinh t m . Đ gi i thích lý thuy t này, tốt nhất, đầu tiên,

cần xem l i nh ng ý tng đằng sau c a quy luật "một giá".Quy luật của Một Giá

Luật một giá cho bi t, hàng hóa giống h t nhau s đ ợc bán với cùng một

m c giá t i hai th trng riêng bi t khi khơng có chi phí vận chuy n và các lo ithu khác bi t áp dụng trong hai th tr

video đ ợc bán t i th trng. Xem xét các thông tin sau v băngng Mỹ và Mexico.1 9Giá băng video trên th trng Hoa Kỳ (P $ v)$ 20Giá băng video trên th trng Mexico (P p v)p150Spot tỷ giá (E p / $)

Giá c a băng video đ ợc bán10 p / $

Mexico có th đ ợc tính theo đồng đơ labằng cách chia giá video tính theo đồng peso cho tỷ giá giao ngay nh sau,Giá c a băng video đ ợc bán

băng video đ ợc bánMexico tính theo đồng đơ la rẻ hơn giá c aMỹ. Nh vậy, quy luật một giá không gi đ ợc trong trnghợp này.

Nh vậy, đi u gì có th x y ra nh là k t qu c a s khác bi t trong giá c

video nói trên? N u khơng có chi phí phát sinh đ vận chuy n hàng hố, s có một

cơ hội thu lợi thơng qua th ơng m i. Ví dụ, du khách Mỹ t i Mexico đã nhận ra

rằng băng video có tiêu đ giống h t nhau đang đ ợc bán với giá ít hơn 25%, h có

th mua băng videoMexico và mang v Mỹ đ bán. Đây là một ví dụ v "hànghoá arbitrage." Một cơ hội kinh doanh chênh l ch giá s phát sinh bất c khi nào có

th mua một cái gì đómột m c giá thấpmột đ a đi m và bán l i với giá cao hơnvà do đó t o ra lợi nhuận.

Theo lý thuy t cung - cầu, s gia tăng nhu cầu đối với video

giá c a video lên. S gia tăng cung video trên th tr

xuốngMỹ. Cuối cùng giá c a videoMexico s đẩyng Hoa Kỳ s đẩy giá videoMexico có th tăng lên, gi sử là 180 pesotrong khi giá c a video t i Mỹ có th gi m xuống 18 $. Với giá mới này quy lu t

một giá đ ợc thi t lập,Ý t ởng của quy luật một giá là: hàng hoá giống h t nhau bán trong một th

trng m , nơi khơng có chi phí vận chuy n hoặc các lo i thu khác bi t hoặc trợcấp, s đ ợc bán với giá giống h t nhau. N u có s khác bi t v giá, sau đó s có cơ

hội thu lợi nhuận bằng cách mua hàng hóa trên th trng có giá thấp và bán l i nó2 0trên th trng có giá cao. N u các doanh nhân đã hành động theo cách này, sau đógiá s hội tụ v một giá tr giống nhau khi tính theo một lo i ti n.

Tất nhiên, vì nhi u lý do quy lu t một giá s không đ ợc thi t lập ngay c

gi a các th trng trong một n ớc. Giá bia, xăng và âm thanh nổi có th s khácnhau trong thành phố New York hơn

cũng s khác nhauLos Angeles. Giá c a các mặt hàng nàycác n ớc khác khi chuy n đổi theo tỷ giá hi n hành. Lý do đơngi n cho s khác bi t là có nh ng chi phí đ vận chuy n hàng hố gi a các đ a đi m,

có các lo i thu khác nhau áp dụng t i các bang khác nhau và các n ớc khác nhau,

giá đầu vào có th khác nhau, và m i ng

hố trong tất c các th trngi khơng có thơng tin hoàn h o v giá hàngtất c các lần giao d ch. Vì vậy, quy lu t một giách nh là một quy luật "kinh t ", mang tính lý thuy t.

Ngang giá sức mua PPP

Quy luật một giá đ ợc xem xét trên từng hàng hóa riêng lẻ. N u quy luật một

giá là đúng cho tất c các hàng hóa trong một giỏ hàng hóa, ta có PPP.

Tr ớc tiên, xác đ nh bi n CB $ là chi phí c a một giỏ hàng hố bằng ti n đôla

trên th trng Mỹ. T ơng t , CB p là chi phí c a một giỏ hàng hố bằng ti n pesotrên th trng Mexico. Bây gi , n u quy luật một giá đúng cho tất c các hàng hóatrong giỏ, nói cách khác:

Hay

Ph ơng trình trên thng đ ợc sử dụng đ mô t s c mua t ơng đ ơng tuy tđối (PPP d ng tuy t đối).

N u tình tr ng này gi a hai n ớc ti p tục đ ợc duy trì sau đó chúng tơi s nói

rằng đi u ki n PPP đã đ ợc xác lập. Đi u ki n này nói rằng TGHĐ PPP (số peso

cho mỗi USD) s bằng với tỷ l chi phí c a giỏ hàng hố trên hai th trng (tínhtheo đơn v ti n t đ a ph ơng).

PPP thng đ ợc vi t nh là một mối quan h gi a tỷ giá và ch số giá tiêudùng. Tuy nhiên, không th ch đơn thuần là vi c thay th ch số giá tiêu dùng cho

chi phí c a giỏ hàng hóa đ ợc sử dụng

vi c xây d ng các ch số CPI.trên. Đ xem t i sao, chúng ta hãy xem xét2 11.2.2. Ch số giá tiêu dùng (CPI) và PPP

CPI là một ch số đo s thay đổi m c trung bình c a giá hàng hố và d ch vụ

trong một n n kinh t so với một năm cơ s . Đ theo dõi nh ng gì x y ra cần ch n

ra một giỏ hàng hóa tiêu chuẩn. Đi u này đ ợc th c hi n bằng cách xác đ nh (thông

qua các ph ơng pháp kh o sát) tỷ l trung bình số l ợng c a tất c các hàng hoá,

d ch vụ mua c a một hộ gia đình đi n hình trong một kho ng th i gian. Ví dụ các

cuộc kh o sát có th thấy rằng các hộ gia đình trung bình trong một tháng mua 10

gallon khí đốt, 15 lon bia, 3,2 lít s a, vv, vv giỏ hàng cũng s có các mục nh y t và

b o hi m t động, d ch vụ nhà , d ch vụ và ti n ích nhi u mặt hàng khác. Chúng ta

có th mơ t các giỏ th trng một cách d dàng nh là một bộ s u tập, hoặc thi tlập v số l ợng (Q1, Q3,2,Q... Q n).đây Q01 Tháng nămlà số l ợng xăng, Q 2 sốl ợng bia, vv Các thi t lập có "n" mục số l ợng khác nhau ngụ ý rằng có n mặt hàng

khác nhau trong rổ hàng hóa.

Các mặt hàng trong giỏ hàng hóa đ ợc kh o sát có giá trung bình cho mỗi s n

phẩm ( P1, P 2, P 3, .... Pn),. Chi phí c a giỏ hàng đ ợc xác đ nh bằng cách tổng hợp

các s n phẩm với m c giá đơn v và số l ợng t ơng ng cho mỗi lo i hàng hóa

trong giỏ. Đó là, CB = P1 Q1 + P2 Q2 + P3 Q3 + ... + Pn Qn . Hoặc:Năm đầu tiên, ch số này đ ợc xây d ng g i là năm cơ s . Gi sử năm 1996

là năm cơ s cho Mỹ. G i CB YY là chi phí c a giỏ hàng hóa so với năm gốc. (Ví dụ,

CB00là chi phí c a giỏ hàng hóa đánh giá trong năm 2000 so với năm 1996). Cácch số CPI so với năm gốc đ ợc xác đ nh theo công th c sau đây,Ch số CPI trong năm cơ s là bằng 100, nghĩa là, CPI 96 = 100, b i vì CB 96 /

CB 96 = 1.

N u CPI tăng, nó khơng có nghĩa là giá c c a tất c các hàng hóa trong giỏ

hàng hóa đ u đã tăng. Một số mặt hàng giá có th tăng nhi u hơn, một số ít hơn.

Một số thậm chí có th gi m giá.2 2Tỷ l l m phát c a n n kinh t là s thay đổi trong ch số CPI (tỷ l phần

trăm).Vì vậy, n u CPI96và CPI97là các ch số giá tháng 1-1996 và tháng 1-1997t ơng ng, tỷ l l m phát trong năm 1996, π 96, đ ợc xác đ nh nh sau,PPP Sử dụng chỉ số CPI

Các mối quan h cân bằng s c mua có th đ ợc vi t bằng cách sử dụng ch số

CPI với một số đi u ch nh nhỏ. Tr ớc tiên, hãy xem xét tỷ l sau đây c a ch số giá

tiêu dùng gi a Mexico và Mỹ năm 1997,Nói cách khác,Gi sử rằng năm cơ s là 1.996, sau đó n u b n muốn sử dụng ch số giá tiêu

dùng c a hai n ớc đ suy ra TGHĐ PPP cho 1.997 b n ph i áp dụng công th c sau,

đ ợc vi t l i b i công th ctrên,

(PPP d ng t ơng đối)1.2.3. PPP là một h c thuy t v Xác đ nh TGHĐ

Các mối quan h PPP tr thành một lý thuy t v xác đ nh TGHĐ bằng cách

đ a ra nh ng gi đ nh v hành vi c a các nhà NK và XK đ đáp ng với nh ng thay

đổi trong trong t ơng quan giá c c a giỏ hàng hóa. Nhớ l i, trong câu chuy n c a

quy luật một giá, khi giá c a một hàng hóa gi a các th trng c a hai n ớc có skhác bi t, đã có một s khuy n khích cho các cá nhân tìm ki m lợi nhuận đ mua

hàng hóa trên th trng giá thấp và bán l i trên th trng giá cao. T ơng t , khi2 3m rộng vấn đ cho một giỏ hàng hóa, có ch a nhi u hàng hóa và d ch vụ, n u chi

phí đ mua giỏ hàng hóa này là nhi u hơn trên một th trng khác, các cá nhân stìm ki m lợi nhuận thông qua vi c mua hàng hóa rẻ hơn t ơng đối trên th tr

giá thấp và bán l i chúng trên th trngng có giá cao hơn. N u quy luật một giá đ ađ n một m c giá cân bằng gi a hai th trng, thì có th k t luận rằng PPP - mô tm c giá cân bằng c a giỏ hàng hóa gi a các n ớc, cũng s đ ợc duy trì.

Tuy nhiên, s đi u ch nh trong ph m vi lý thuy t PPP x y ra với một m c độ

khác so với đi u ch nh trong quy luật một giá. Trong quy luật một giá, hành vi kinh

doanh chênh l ch giá trên th trng hàng hóa đối với một s n phẩm cụ th s đi uch nh giá c a hàng hóa đó trên hai th trng. S đi u ch nh đó trong lý thuy t PPPx y ra trên một rổ hàng hố, đi u này snh hhóa trên hai th trng đ n TGHĐ hơn là giá c a hàngng.Trạng thái cân bằng PPP

Mối quan h PPP đ i di n cho một tr ng thái cân bằng. Tr ng thái cân bằng

trong một mơ hình kinh t là một gi i thích v cách ng xử c a cá nhân s đ a đ n

tình tr ng cân bằng đ ợc hài lòng. Đi u ki n cân bằng là ph ơng trình PPP đã đ ợc

xây d ngtrên,Bi n nội sinh trong lý thuy t PPP là TGHĐ. Vì vậy, chúng ta cần ph i gi i

thích t i sao tỷ giá s thay đổi n u nó khơng ph i làtr ng thái cân bằng. Nóichung ln có hai tr ng thái c a một câu chuy n cân bằng, một trong đó bi n nội

sinh ( đây là E p / $) là quá cao, và một trong đó nó là quá thấp.

Tr

đ ợcng hợp 1 - Hãy xem xét các trng hợp, trong đó tỷ giá là quá thấp đtr ng thái cân bằng. Đi u này có nghĩa rằng,V bên ph i c a bi u th c đ ợc cho thấy rằng chi phí c a một giỏ hàng hóa

t i Mỹ quy đổi v đồng peso, CB$Ep / $,thấp hơn chi phí c a giỏ hàng hóa t i2 4Mexico cũng tính theo đồng peso. Vì vậy, nó là rẻ hơn đ mua các mặt hàng trong

giỏ hàngMỹ, hay, có lợi hơn đ bán các mặt hàng trong giỏ hàng t i Mexico.Lý thuy t PPP hi n nay gợi ý rằng giá c a giỏ hàng rẻ hơn

s gia tăng nhu cầu v hàng hóa trong giỏ trên th trng Mỹ c a ngnh một h qu , s làm tăng nhu cầu v đô la Mỹ trên th tr

ra, các nhà XK Mỹ s nhận ra rằng hàng hoá đ ợc bán

giá cao hơnMỹ s dẫn đ n

i Mexico, và,ng ngo i hối. NgồiMỹ có th đ ợc bán vớiMexico. N u nh ng hàng hóa đ ợc bán t i Mexico, các nhà XK Mỹs chuy n đổi số peso thu v sang đơ la. Nh vậy, có một gia tăng nhu cầu đồng đô

la Mỹ (bằng cách NK c a Mexico) và s gia tăng cung cấp đồng peso (b i XK c a

Mỹ) trên th trng ngo i hối. Hi u ng này đ ợc đ i di n b i một s thay đổi(d ch ph i) trong đng cầu đồng đô la Mỹ (sơ đồtrên). Đồng th i, ngi tiêudùng Mỹ s làm gi m nhu cầu c a h cho các hàng hoá (trong giỏ) t i Mexico. Đi u

này s làm gi m vi c cung đô la (đ đổi lấy peso) trên th tr

d ch chuy n vê bên trai trong đng ngo i hối, có sng cung đồng đơ la Mỹ trên th trng ngo i hối.C hai s thay đổi trong cung và cầu s làm tăng giá tr c a đồng đơ la và vì

th TGHĐ, E p/ $, s tăng lên. N u giỏ hàng hóa Hoa Kỳ vẫn còn rẻ hơn, nhu cầu v

đồng đơ la s kéo dài và tỷ giá s ti p tục tăng. Áp l c cho s thay đổi s không còn

một khi TGHĐ tăng đ đ cân bằng chi phí c a giỏ hàng hóa trên th tr

n ớc và PPP đ ợc thi t lập.ng gi a hai2 5Tr

là, các trng hợp 2 - Bây gi chúng ta hãy xem xét tr ng thái cân bằng khác, đó

ng hợp, trong đó tỷ giá quá cao đ đ ợc trong tr ng thái cân bằng. Đi unày có nghĩa rằng,Bất đẳng th c bên trái bi u hi n rằng tỷ giá giao ngay là lớn hơn tỷ l chi phí

c a giỏ hàng hóa gi a th trng Mexico và Mỹ. Nói cách khác là tỷ giá giao ngaylớn hơn tỷ giá PPP. Bất đẳng th c phía bên ph i nói rằng chi phí c a một giỏ hàng

hóa trên th trng Mỹ, đ ợc chuy n đổi đ peso theo tỷ giá hi n t i, lớn hơn chi phíc a một giỏ hàng hóa trên th trng Mexico. Nh vậy, trung bình hàng hố Mỹ làt ơng đối đắt ti n hơn trong khi hàng hóa c a Mexico là t ơng đối rẻ hơn.S khác nhau trên dẫn đ n s thay đổi trong giá tiêu dùng

Mỹ tăng NK, đ mua hàng hố rẻ hơn

đơ la trên th trMỹ, các công tyMexico. Đ làm nh vậy, h s ph i chi rang ngo i hối đ đổi lấy peso. Nh vậy, đng cung đô la schuy n sang bên ph i nh đ ợc hi n th trong sơ đồ bên. Đồng th i, ng

dùng Mexico s tránh mua hàng hóa đắt hơnMỹ. Đi u này s dẫn đ n vi c gi mnhu cầu v đô la đ đổi lấy peso trên Forex. Do đó đ

trái. Do cung tăng và cầu gi m, TGHĐ, Ei tiêup / $,ng cầu đô la chuy n sanggi m. Đi u này có nghĩa rằng đồngpeso đ ợc đ nh giá cao so với PPP.

Nhu cầu v peso s ti p tục gia tăng một khi giá hàng hóa và d ch vụ vẫn còn

rẻ hơn t i Mexico. Tuy nhiên, đồng peso đ ợc đ nh giá cao so với PPP làm cho chi2 6phí hàng hóa Mexico tăng t ơng đối so với hàng hoá Mỹ. Quá trình này chấm d t

một khi tỷ giá PPP đ ợc đ t tới, chi phí cho giỏ hàng hóa là nh nhau

trc hai thng.

Điều chỉnh PPP

Trong lý thuy t PPP, s thay đổi tỷ giá PPP đ ợc đi u ch nh b i nh ng thayđổi trong m c giá t ơng đối gi a hai n ớc. Vì số l ợng c a hàng hóa ln đ ợc coi

là gi cố đ nh trong giỏ hàng hóa nên cách duy nhất có th làm chi phí c a rổ thay

đổi đ ợc là thay đổi giá c hàng hoá. M c độ thay đổi giá đ i di n cho tỷ l l m

phát, đi u này có nghĩa là chênh l ch tỷ l l m phát s gây ra thay đổi tỷ giá theo lý

thuy t.

N u chúng ta tng t ợng rằng một quốc gia bắt đầu với PPP, sau đó bấtđẳng th c đ ợc đ a ra trong tr

m c giá tăng lênng hợp 1,, có th phát sinh n uMexico (peso l m phát), n u m c giá rơi t i Mỹ ($ gi m phát),hoặc n u tốc độ l m phát t i Mexico là nhanh hơn so với Mỹ. Theo lý thuy t, hành

vi c a các nhà NK và XK trong trng hợp này s gây ra một s tăng giá đồng đô lavà gi m giá đồng peso. Tóm l i, vi c tăng giá t ơng đối

thay đổi tỷ giá (t c là l m phátMexico nhanh hơnMexico so với Mỹ s làm

Mỹ) s làm cho đồng đô lađ ợc đánh giá cao và đồng peso đ ợc đánh giá thấp theo lý thuy t PPP.

T ơng t , n u một quốc gia bắt đầu với PPP, sau đó bất đẳng th c đ ợc đ a

ra trong tr, có th phát sinh n u m c giá tăng lênng hợp 2,Mỹ ($ l m phát), m c giá gi mMexico (peso gi m phát) hoặc n u tốc độ l m phátMỹ là nhanh hơn so với Mexico. Trong trng hợp này, bất đẳng th c snh hngđ n hành vi c a các nhà NK và XK và t o ra một đồng đô la mất giá và s đánh giá

cao đồng peso. Tóm l i, l m phát nhanh hơnMỹ s làm cho đồng đô la gi m giátrong khi đồng peso s đ ợc đánh giá cao.

1.2.4. V n đ và m rộng c a PPP

1.2.4.1. Vấn đề với các lý thuyết PPP

Vấn đ chính với các lý thuy t PPP đ ợc cho rằng là tình tr ng PPP hi m khi

đ ợc duy trì trong một n ớc. D ới đây chúng ta xem xét một số lý do khi n cho

PPP có th khơng đ ợc duy trì.2 7Chi phí vận chuyển và các hạn chế th ơng mại

K từ khi lý thuy t PPP có nguồn gốc từ quy luật một giá, các gi đ nh đó là

cần thi t cho c hai lý thuy t. Quy luật một giá gi đ nh rằng khơng có chi phí vận

chuy n và thu chênh l ch áp dụng gi a hai th trng. Đi u này có nghĩa là có thkhơng có thu NK hoặc các lo i h n ch v th ơng m i. K từ khi chi phí vận

chuy n và các h n ch th ơng m i vẫn tồn t i trong th giới th c này s có xu

h ớng đi u ch nh giá đối với hàng hóa t ơng t nhau. Chi phí giao thơng vận t i s

rẻ hơn trên th trng XK và đắt hơn trong th trng NK. T ơng t nh vậy, mộtBi u thu NK s đi u ch nh giá c a một hàng hóa trong kinh doanh trên th tr

hai n ớc, nâng cao nó trong th trng NK t ơng đối so với giá th trngng XK. Nhvậy là một khi chi phí vận chuy n và các h n ch th ơng m i gi a hai n ớc th hi n

chênh l ch giá gi a hàng hóa XK và hàng hóa NK, thì ít có kh năng cho các chi phí

c a giỏ th trng đ ợc gỡ hòa – PPP đ ợc duy trì.Chi phí đầu vào

Nhi u mặt hàng đồng nhất, tuy nhiên bán với giá khác nhau, vì chi phí đầu

vào là khơng giống nhau trong q trình s n xuất. Ví dụ xem xét lý do t i sao giá

bán hamburgerNew York là thành phố trung tâm thành phố c a một c a hàng c aMcDonald cao hơn giá c a s n phẩm t ơng t trong vùng ngo i ô thành phố New

York. B i vì ti n thuê nhà hàng là cao hơn nhi utrung tâm thành phố, nhà hàngs bù đắp chi phí cao hơn c a nó d ới hình th c giá cao hơn. S là không th c t

(t c là tốn kém) đ s n xuất hamburger t i một đ a đi m ngo i thành với giá rẻ hơn

và sau đó vận chuy n đ bán trong thành phố, s c nh tranh s không đi u ch nh giá

với nhau trong hai đ a đi m.

Sự hồn hảo của thơng tin

Quy luật một giá gi đ nh rằng cá nhân có thơng tin tốt, thậm chí hồn h o v

giá hàng hóa t i các th tr

ngng khác nhau. Ch với ki n th c này s sinh lợi choi XK hàng hóa sang th trXem xét một trng giá cao và NK hàng hóa từ th trng giá thấp.ng hợp trong đó có thơng tin khơng hồn h o. Có l th ơng nhânbi t đ ợc một số sai l ch v giá , nh ng các độ l ch khác khơng đ ợc bi t. Hoặc có

th ch một nhóm nhỏ các th ơng nhân bi t v s khác nhau v giá và nhóm đóTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Nhóm công cụ gián tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×