1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

Tải bản đầy đủ - 0trang

37nay Cơng ty đã có 2650 ha cao su, 700 ha cà phê và đàn bò 400 con, v i l i nhu n

c a công ty ngày càng tĕng cao.

- Đ n tháng 5/ 2004, Công ty m chi nhánh tiêu th cà phê t i Đà N ng,

Thành ph H Chí Minh, Hà N i, C n th . Trong th i gian đ u do s n ph m còn

m i và ch t lng ch a n đ nh do v y hi u qu ho t đ ng v n ch a cao.- D ki n trong nĕm đ n Công ty ti p t c phát triển và đ a s n ph m s a bò

vào th trng2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1 Chức năng:

Công ty cao su Krông buk là doanh nghi p Nhà nu c, ch u s qu n lý c a

T ng công ty cao su Vi t Nam. Cơng ty có ch c nĕng t ch c s n xu t kinh doanh

cao su, cà phê và chĕn ni bò nhằm ph c v cho th tr

kh u ra nng trong nc và xu tc ngoài, góp ph n vào s phát triển c a n n kinh t và đóng góp vàongân sách Nhà nc.2.1.2.2 Nhiệm vụ:

Nhi m v ch y u c a Công ty là ho t đ ng s n xu t kinh doanh có hi u qu

theo k ho ch c a T ng cơng ty. Ngồi ra, Cơng ty còn nằm trên vùng có nhi u b t

n v chính tr nên Công ty ph i đ m b o nh ng ch trng c a Nhà ncv m txã h i. Nhi m v c a Công ty c thể sau:

- Th c hi n h ch toán ho t đ ng s n xu t kinh doanh, sử d ng các ngu n l c

c a Công ty m t cách hi u qu , nhằm hoàn thành nh ng chi tiêu c a T ng công ty.

- Ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh c a Nhà nc: Ch đ ti n lng, b ohiểm xã h i, an toàn lao đ ng... và ho t đ ng theo đúng pháp lu t.

-ng d ng nh ng ti n b khoa học để nâng cao kh nĕng c nh tranh, t o rahi u qu kinh doanh t t h n.

Công ty c n t o công ĕn vi c làm cho lao đ ng t i đ a phng, đ c bi t là dânt c thiểu s . Đ ng th i ph i đ m b o tỷ trọng cao trong t ng lao đ ng c a Công ty,

qu n lý và n đ nh an ninh t i vùng s n xu t, góp ph n t o s

xã h i.n đ nh chung v m t382.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lí của Cơng ty

2.1.3.1 Thiết kế tổ chức của Công ty

C c u t ch c c a Công ty đc t ch c theo kiểu tr c tuy n ch c nĕng. Gi aban giám đ c và các phòng ban có quan h tr c tuy n v i nhau, gi a các phòng ban

có quan h ch c nĕng trao đ i thông tin để hồn thành t t m c tiêu c a Cơng ty. S

đ đ

ty.c b trí theo từng c p đ m b o s th ng nh t và xuyên su t trong tồn Cơng39Giám đ cP.GĐ S n xu tP.Kỹ thu t

nông nghi pP.GĐ Kỹ thu tĐ ib ov

thanh traĐ i khai

thác cà phêP.K toán

tài vĐ i khai

thác cao suP.T ch c

hành chínhĐ i chĕn

ni bòHình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

_________ : Quan h tr c tuy n

……………: Quan h ch c nĕngXP. kinh doanhng c khí ch bi n

cao su và cà phêP.K ho ch

XDCBP. khám đa

khoaX ng rang xay và

đóng gói cà phêCác chi

nhánh402.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

C c u b máy c a công ty đ c t ch c theo c c u ch c nĕng, m i b

ph n có ch c nĕng c thể v i s đi u hành c a m t giám đ c và 2 phó giám đ c.

- Giám đ c: Là ng i đ ng đ u công ty, đ i di n h p pháp cho Cơng ty ,ch u

trách nhi m v tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Công ty. Giám đ c là ng i ra

quy t đ nh cu i cùng và đ i di n cho Công ty báo cáo tình hình ho t đ ng c a cơng

ty cho c p trên.

- Phó giám đ c: Là ngi qu n lý tr c ti p các phòng ban xí nghi p và cótrách nhi m báo cáo tình hình ho t đ ng cho giám đ c. M i phó giám đ c s ch u

trách nhi m qu n lý m t s phòng bán ch c nĕng.

+ Phó giám đ c s n xu t: Ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p phòng kỹ

thu t nơng nghi p và các đ i khai thác cà phê, cao su, và chĕn ni bò. Có trách

nhi m th c hi n k ho ch s n xu t, báo cáo tình hình s n xu t k p th i cho giám

đ c.

+ Phó giám đ c kỹ thu t: Qu n lý tr c ti p phòng k ho ch xây d ng

c b n và các x ng ch bi n cà phê và cao su. Đi u hành các phòng ban ho t đ ng

có hi u qu , th c hi n đùng m c tiêu c a cơng ty, báo cáo cho giám đ c tình hình

ho t đ ng khi c n thi t, tham m u cho giám đ c các v n đ v kỹ thu t.

Ch u s qu n lý tr c ti p c a giám đ c và phó giám đ c là các phòng ban,

các xí nghi p và các chi nhánh. Chúng có quan h ch c nĕng trao đ i thông tin v i

nhau. Bao g m:

- Phòng k tốn tài v : Th c hi n ch đ k toán theo đúng quy đ nh nhà

n c, l p báo cáo k toán theo đ nh kỳ. Tham m u cho giám đ c trong vi c sử d ng

ngu n v n có hi u qu .

- Phòng T ch c hành chính: Qu n lý nhân viên và công nhân trong công ty,

tuyển d ng, sa th i, đ b t, khen thng, l p phng án ti n lng...- Phòng kinh doanh: qu n lý tr c ti p các chi nhánh, có trách nhi m l p k

ho ch kinh doanh, ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a tồn cơng ty, theo

dõi th tr ng để có nh ng thơng tin ph n ánh cho b ph n s n xu t.

- Phòng k ho ch xây d ng c b n: l p k ho ch và b o đ m th c hi n có

hi u qu ngu n v n c a cơng ty trong lĩnh v c xây d ng c b n.

- Phòng kỹ thu t nơng nghi p: B o đ m các kỹ thu t canh tác để đ t đ

hi u qu cao.c41- Các chi nhánh: Xây d ng k ho ch kinh doanh, thu th p thông tin từ th

tr ng, th c hi n các nhi m v đ c giao. Qu n lý khu v c th tr ng đ c giao

m t cách hi u qu .

* Mối quan hệ giữa các phòng ban: T t c các phòng ban ch u s qu n lý

tr c ti p c a Giám Đ c và phó Giám đ c. Tuy nhiên, gi a các phòng ban có m i

quan h ch t ch v i nhau, h tr nhau để th c hi n m c tiêu chung c a Công ty.

Từ nh ng thông tin thu th p đc từ môi trng kinh doanh đc các chi nhánh g iv cho phòng kinh doanh, phòng kinh doanh l p báo cáo trình cho giám đ c. Từ đó

giám đ c s ch đ o cho giám đ c kỹ thu t th c hi n c i ti n s n ph m để phù h p

v i th trng. Sau khi s n ph m đã đđ a s n ph m ra th trc thay đ i, phòng kinh doanh có nhi m vng, h tr các chi nhánh trong vi c tiêu th . Mọi chi phí sdo phòng k toán tài v kiểm tra và chi tr . Trong quá trình t o ra s n ph m và đ a

đ n khách hàng đòi h i các b ph n ph i có s liên h m t thi t, ph i h p v i nhau

m t cách ch c ch m i b o đ m ho t đ ng kinh doanh c a công ty có hi u qu .

2.2 Phân tích mơi trường kinh doanh của Công ty.

2.2.1 Môi trường vĩ mô.

2.2.1.1 Môi trường kinh tế.

N n kinh t Vi t Nam hi n nay đang phát triển v i s m r ng h p tác giao

l u v i các qu c gia trong khu v c và trên th gi i. Đ c bi t, sau khi Vi t Nam gia

nh p t ch c kinh t th gi i (WTO), n n kinh t đ t n

th th trc có s phát triển theo xung c nh tranh gay gắt. Trong tình hình đó, các doanh nghi p Vi t Namcó nhi u c h i phát triển nh ng cũng đang đ i m t v i khơng ít thách th c do s

xu t hi n c a các doanh nghi p nc ngoài v i ti m l c kinh t m nh và kinhnghi m ho t đ ng kinh doanh lâu dài.

Riêng đ i v i s n ph m cà phê, Vi t Nam là nc s n xu t và xu t kh u càphê l n trên th gi i nh ng s n ph m cà phê ch bi n c a n

đc nhi u tên tu i. Tuy nhiên, th trc ta v n ch a gâyng cà phê hi n nay là m t th trng đ y h pd n đ i v i các doanh nghi p kinh doanh cà phê c a Vi t Nam.

Nhìn chung, di n bi n di n tích, s n l

Vi t Nam trong các niên v vừa qua đng và tình hình xu t kh u cà phêc thể hi n qua s li u sau:42Bảng 2.1: Tình hình sản xuất, xuất khẩu của cà phê của Việt Nam

Niên v

1997- 1998

1998 - 1999

1999 - 2000

2000 -2001

2001 - 2002

2002 - 2003

2003 -2004

2004 - 2005

2005- 2006

2006- 2007Di n tích

(ha)

350.000

410.000

460.000

520.000

500.000

480.000

450.000

452.000

452.000

470.000S n l ng

(t n)

342.300

413.580

404.206

700.000

900.000

700.000

680.000

948.000

831.000

702.000Xu t kh u

(t n)

336.242

395.418

404.206

653.678

670.381

713.753

691.421

974.800

892.400

775.500Kim ngh ch

(1.000USD)

402.800

601.400

554.970

537.970

381.907

263.269

428.633

641.000

735.500

840.600Đ n giá bình

quân (USD/MT)

1.198

1.521

1.373

823

436,8

368,8

619,9

658

824

1069( Nguồn VICOFA )

Đ i v i th trng th gi i, d báo s n lng cà phê niên v 2009/2010 svào kho ng 127,4 tri u bao, gi m 5,4% so v i niên v 2008/2009. Trong đó, cà phê

Arabica đ t 78,67 tri u bao, gi m 6% và Robusta đ t 48,47 tri u bao, gi m 5,15%.

Nhu c u tiêu th cà phê toàn c u kho ng 126,5 tri u bao, gi m 0,4% so v i niên v

2008/09. Nh v y s n l

Mỹ, Brazil và các n

chi m g n 62% lng đ i cân bằng. Trong đó,c châu Âu là các qu c gia tiêu th cà phê l n trên th gi i,ng tiêu dùng cà phê toàn c u.Đ i v i th tr

nh ng bng và tiêu th cà phê v t i tng Vi t Nam: Trong vòng 20 nĕm l i đây ngành cà phê đã cóc phát triển nhanh chóng vtb cđ as nlng cà phê tĕng lên hàngtrĕm l n. Nh ng con s th ng kê đi u tra vào nĕm 2000 cho th y di n tích cà phê c

nc đã lên đ n 520.000 ha v i s n lng 900.000 t n, đ a Vi t Nam lên v trí th2 th gi i v s n xu t cà phê. Đây là m t con s gây b t ng cho nhi u ngi kể ctrong ngành cà phê Vi t Nam.

.V tình hình tiêu th cà phê c a Vi t Nam: Nĕm 2009, theo s li u c p nh ttừ B Nông nghi p Hoa Kỳ (USDA), tiêu th cà phê Vi t Nam đã tĕng 18,2%/nĕm

tng đng 1,06 tri u bao. Tuy con s trên khá n tng nh ng t c đ tĕng trtiêu th cà phê nĕm 2008 và 2009 đã ch m l i do n n kinh t tĕng trngng ch m vàl m phát cao. Bên c nh đó, thu nh p tĕng cùng v i t c đ đô th hóa nhanh và s43phát triển c a các cửa hàng cà phê kiểu phng Tâycác khu v c thành ph trungtâm s tác đ ng tích c c t i s c tiêu th cà phê t i Vi t Nam. Đ n nĕm 2014, d báo

t c đ tiêu th s tĕng 46,2% tng đng 1,56 tri u bao.V xu t kh u cà phê, Vi t Nam đ ng th hai th gi i v i s n lng 1,1 - 1,2tri u t n (2008-2009) nh ng v giá tr xu t kh u l i x p th t trên th gi i. Theo

B Nông Nghi p và phát triển nông thôn v i giá xu t kh u cà phê th gi i gi m và

ch t lng cà phê khơng cao thì kim ng ch xu t kh u cà phê c a Vi t Nam trongnĕm 2009 m c dù tĕng v i t c đ 15,8%/nĕm tng đng 18,85 tri u bao, nh ngv n gi m 20% so v i nĕm 2008. Vicofa cho bi t do nh hng c a th i ti t m anhi u nên h t đen nhi u (ch riêng h t cà phê đen đã chi m 15% s n l

ho ch cà phê c a c nc), nh hng t i ch t lng thung s n ph m khi n giá gi m. M cdù trong nĕm 2009, Chính ph đã đ a ra nhi u chính sách m i nhằm thúc đ y vi c

tái c c u l i cây cà phê, nh ng ph n l n ngi nơng dân v n còn đ u t và mr ng di n tích s n xu t cây tr ng hi n có.

Bên c nh đó, tháng 9 nĕm 2009, Vicofa đã công b k ho ch mua 3,33 tri u

bao cà phê để tĕng giá và h tr thu mua t m tr cà phê cho nông dân. Bi n pháp

này có thể đ y giá tĕng trong ngắn h n nh ng xét v lâu v dài ngi nông dân v nph i gánh ch u nh ng thi t h i do nh ng bi n đ ng c a giá cà phê th gi i.

2.2.1.2 Mơi trường chính trị, pháp luật.

Vi t Nam đ

Đ ng và Nhà Nc coi là đ t nc có n n chính trc thì Vi t Nam đang từng bn đ nh, v i s d n dắt c ac phát triển ti n lên theo các cngqu c trên th gi i. Tuy ch đ pháp lu t c a Vi t Nam còn ch a n đ nh nh ng

chính ph cũng đã có nhi u c gắng trong khuy n khích đ u t , t o nhi u thu n l i

cho các doanh nghi p trong và ngoài nc th c hi n ho t đ ng kinh doanh.Riêng đ i v i s n ph m cà phê, Nhà nc đã đ a ra nh ng chính sách k pth i, t o đi u ki n thu n l i cho ngành cà phê phát triển. C thể, t i cu c họp v thu

mua t m tr cà phê, Vicofa đã đ ngh Chính ph và các b , ngành liên quan xem

xét có chính sách u đãi v n vay để doanh nghi p có thể mua và ký gửi cho bà con

kho ng 200.000 t n cà phê nhân m i nĕm, chọn th i điểm thích h p bán ra để đi u

ti t th trng. Ki n ngh này đã đB Công Thc các B Nông Nghi p và phát triển nơng thơn,ng, B Tài chính đ ng tình.44Bên c nh đó, tiêu th s n ph m cà phê trong n

th c s cho ngc chính là đ ng l c h tri nơng dân. Vì th , các bi n pháp thi t th c từ phía chính ph vàcác c quan B , ngành s r t c n thi t để thúc đ y thói quen u ng cà phê c a ngidân. B Nông Nghi p và phát triển nông thôn đ t m c tiêu s thúc đ y s c tiêu th

trong nc lên 10-15% s n lng cà phê qu c gia.2.2.1.3 Môi trường công nghệ.

Th kỷ 21 là th kỷ c a s phát triển nhanh chóng c a khoa học công ngh .

Trong s phát triển nh “vũ bão” đó, các doanh nghi p Vi t Nam nói chung và

cơng ty cao su Krơng Buk nói riêng cũng tranh th c h i áp d ng các thành t u

khoa học t o đi u ki n nâng cao ch t l ng ch bi n s n ph m, tĕng nĕng su t lao

đ ng.

Hi n nay, có hai ph ng pháp ch bi n cà phê nhân đang đ c áp d ng: ch

bi n khô và ch bi n t. Ch bi n t cho s n ph m cà phê ch t l ng cao, giá c

h n h n s n ph m khơ nh ng đòi h i ph i thu ho ch qu chín từ 90% tr lên. Trong

khi đó, ch bi n khô cho s n ph m cà phê nhân có ch t l ng th p. Tuy nhiên, ch

bi n khô là ph ng pháp ch bi n cà phê nhân đang đ c sử d ng ph bi n hi n

nay, ch có m t vài doanh nghi p áp d ng ph ng pháp chê bi n

t v i dây

chuy n thi t b hi n đ i. Công ty cao su Krông Buk hi n nay đang sử d ng ph ng

pháp ch bi n t (v i công su t ch bi n 15 t n qu t

xem là l i th c nh tranh c a Công ty.i/gi ) và đây cũng đc2.2.1.4 Mơi trường văn hóa – xã hội:

Vi t Nam là n c đông dân, đ ng th 13 trên th gi i, đ ng th 3 Asean (k t

qu T ng đi u tra dân s và nhà nĕm 2009) và còn có c c u dân s tr . Tình hình

dân s Vi t Nam đc thể hi n qua b ng s li u sau:

Bảng 2.2 : Tình hình dân số Việt Nam qua các năm

ĐVT: 1.000 ngNĕm

Dân s

Đ tu i lao đ ng

(15 tu i tr lên)

Tỷ l % đ tu i

lao đ ng trong

t ng s dân2005

82393,52006

83313,02007

84221,12008

85122,32009

86024,642774,943980,345208,046460,847743,651,9 %52,8%53,7%54,6%55,8%i(Nguồn: Niên giám thống kê 2009)45Bên c nh đó, u ng cà phê từ lâu khơng còn đ n thu n là m t s thích mà đã

tr thành nhu c u giao ti p, m t nét vĕn hóa trong đ i s ng hi n đ i. Ngi ta đ nquán cà phê không h n để u ng m t ly cà phê, mà là vì nhi u m c đích: chia s tâm

tình, bàn chuy n làm ĕn, x stress, gi t th i gian... Chính vì th m t ngh ch lý đã

x y ra, khi cu c s ng càng đ y đ b n r n thì vai trò c a cà phê càng tr nên quan

trọng h n trong đ i s ng thng nh t, nh t là đ i v i gi i mày râu. Đàn ông khôngch u ng cà phê nh m t nhu c u gi i khát sinh học mà từ lâu nó đã tr thành m t

"thú thng th c" mang nhi u tính cách cá nhân.

Riêng nh ng nglàm thi b n tr là sinh viên, học sinh ho c nh ng ngi m i đing tìm đ n nh ng góc qn vui nh n, sang trọng và tr trung họ thng đithành nhóm và nói chuy n r t sơi n i bên tách cà phê.

Nh ng ngi đàn ơng có tu i, ngi mang nhi u tâm s ho c s ng hn i khơng thích nh ng ch n n ào, sơi đ ng. Họ thngng tìm đ n nh ng góc qn cókhơng gian tr m lắng, nh nhàng, thơng thống. Trong ngõ sâu ho c trên nh ng con

ph vắng ngi để tr i lòng v i nh ng tách cà phê, đắm mình trong nh ng b n nh cd u êm ho c m t không gian thiên nhiên th thái bên gi lan, bên con su i nhân t o

róc rách. Nh ng ng

đi này có thể b hàng gi , hàng bu i th m chí là c ngày đểc u ng cà phê và quên đi mọi tâm s c a mình. Họ xem đó cũng là m t kiểugi i to stress "không đắt ti n".

Đi vào đ i s ng t nhiên nh khơng có gì đ c bi t. Nh ng ngi ta d dàngnh n th y, càng ngày vĕn hóa dùng cà phê càng đ nh hình rõ nét nh m t sắc màu

vĕn hóa đ i m ch ng khác gì trà.

* Tóm l i: V i tình hình dân s c a nh trên cùng v i nh ng nét vĕn hóa

dùng cà phê c a Vi t Nam đã t o đà cho cho vi c tiêu th s n ph m cà phê, làm cho

th trng cà phê t i Vi t Nam ngày càng m r ngtrong nc.2.2.1.5 Môi trường tự nhiên

Vi t Nam là n

lc s n xu t cà phê robusta l n nh t th gi i v i h n 95% s nng là các lo i h t cà phê giá r và ch có kho ng 2-3% s n lphê Arabica. Tuy nhiên, t ng s n lng là các lo i càng cà phê niên v 2008 đã gi m đáng kể, đ tkho ng 18,33 tri u bao lo i 60 kg gi m 13,9% so v i nĕm 2007 do m a l n và

sng giá. T ng s n lng nĕm 2009 tĕng trng 7,3% đ tm c 19,67 tri u t n46b t ch p đi u ki n khí h u không thu n l i t i các t nh tr ng cà phê l n nh Đắk

Lắk, Lâm Đ ng và Đắc Nông.

D báo nĕm 2010 s n lng cà phê c a Vi t Nam v n ti p t c gi m. M atrái mùa khi n cà phê ra hoa s m t i r t nhi u khu v c. Sau đó l i là th i kỳ khô h n

kéo dài làm h h i h t cà phê. Vicofa d ki n s n lng nĕm 2010 s xu ng th ph n m c nĕm 2009. Thu ho ch niên v 2009/10 b ng ng tr do nh hng c a c nbão kinh hồng Ketsana qt qua Đơng Nam Á, và tàn phá mi n Trung Vi t Nam

vào cu i tháng 9 nĕm 2009. C n bão Ketsana đã trút xu ng nh ng tr n m a d d i

và đã khi n cho m t s qu xanh b r ng, s n l

nhi u và m a l n cũng không nh hng s b gi m đi nh ng không quáng nhi u lắm đ n các vùng tr ng cà phêchính.

M c dù có nh ng th t b i ngắn h n và hi n t ng gi m giá, nh ng xét v

trung h n, triển vọng s n xu t cà phê t i Vi t Nam v n còn r t ti m nĕng. D báo

s n l ng cà phê s tĕng 14,5% so v i nĕm 2009 và có thể đ t 22,61 tri u bao trong

nĕm 2014.

2.2.2 Môi trường vi mô

2.2.2.1 Nhà cung cấp

S n ph m cà phê c a công ty đc cung c p ch y u d a vào chính di n tíchtr ng c a Cơng ty, ngồi ra còn ti n hành thu mua thêm c a các h nông dân trên

đ a bàn Cơng ty đóng và m t ph n r t ít mua c a các đ i lý. Ngu n cung c p từ di n

tích tr ng c a Công ty tng đ i n đ nh v ch t lng và s lng. Đ i v i ngu nthu mua từ bên ngoài g p nhi u tr ng i vì ngu n cung ng khơng n đ nh, Cơng ty

khó kiểm sốt đc ch t lng đ ng đ u c a nguyên li u thu mua.Bảng 2.3: Đánh giá sức mạnh thương lượng của nhà cung cấp

Nhà cung ứngCác đ i lýH nông dânKh nĕng cung ngCaoTrung bìnhCh t lTh pCaoCaoTrung bìnhCh tiêuGiáng(Nguồn: Tổng hợp từ phòng kinh doanh của Cơng ty)47Tóm l i, v i v n đ cung ng s n ph m cà phê, Công ty không ch u s c ép

nhi u từ nhà cung c p. Do đó, Công ty c n nâng cao nĕng su t v

đ ng th i liên k t v i h nông dân đ a phn cà phê hi n t i,ng nhằm tĕng ch t lng nguyên li uđ u vào và t o đi u ki n thu n l i cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh cà phê c a

công ty.

2.2.2.2 Khách hàng

Đ i v i s n ph m cà phê, khách hàng c a Cơng ty ngồi các Cơng ty n

ngồi mua cà phê nhân v ch bi n còn có các khách hàng trong ncc: khách hàngtiêu dùng, các đ i lý, các quán bán cà phê và các nhà bán l mua s n ph m cà phê

đã ch bi n.

Khách hàng tiêu dùng t i nhà: Nhóm khách hàng này phân b r i rác khắp

n i, s lng mua ít. Ti n trình mua c a họ r t đ n gi n, xác đ nh và th c hi nngay, họ thng mua hàngnh ng n i thu n ti n:g n nhà, ch ... Họ quan tâmđ n nhãn hi u, s thu n ti n và giá c . V i đ c điểm nh v y, phng th c bánhàng t t nh t là thông qua các cửa hàng bán l g n v i khu dân c .

- Khách hàng là các quán bán cà phê: Họ mua cà phê và ch phin bán l i.

Nhóm khách hàng này cũng nằm r i rác khắp n i và t p trung nhi u

tâm. Họ mua v i s l

t p h n ngng trung bình và thcác khu trungng xuyên. Ti n trình mua c a họ ph ci tiêu dùng t i nhà, ph thu c vào nhi u y u t . Đa s các khách hàngnày chọn lo i cà phê để bán d a vào các y u t : ch t lng, giá c , chính sách đ ut và các quan h . Đây là nhóm khách hàng quan trọng đem l i doanh thu r t cao

cho công ty. Để bán hàng đc cho các quán cà phê, Công ty c n thi t ph i có nhânviên ti p th có kỹ nĕng thuy t ph c t t và có chính sách đ u t tho đáng cho họ.

- Khách hàng công quy n: Nhóm khách hàng này bao g m các cơng ty, c

quan nhà nc, các khu du l ch... mua cà phê để dùng trong c quan và mua làmquà. Đây là nhóm khách hàng mà đ i th c nh tranh ch a chú trọng do nhu c u ít,

tuy nhiên trong tng lai nhu c u s tĕng lên do s llên r t nhanh. Khi mua họ quan tâm vào ch t l

và giá c .ng các khách hàng này tĕngng s n ph m, các quan h , tài trTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÀ PHÊ TẠI CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×