1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

110PH L C

PHI U ĐI U TRA KHÁCH HÀNG

(Ch đ : Thái đ và s l a ch n c a khách hàng v các nhãn hi u cà phê

t i th trng Đà N ng)Nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong thời gian

tới, Công ty cao su Krông Buk rất mong quý khách vui lòng cung cấp những nội

dung dưới đây bằng cách điền hoặc đánh dấu (x) vào ô trống:

1. Lng cà phê hàng ngày mà quán cà phê c a anh/ch bán đc (Tính bằng kg):..............Kg

2. Th i gian ph c v hàng ngày? ......................................................................

3. Các hãng cà phê mà quán đang sử d ng và s lng, lo i s n ph m ? (có thể chọncác hãng cùng lúc)

□ Mê TrangS lng……………..Lo i:………………□ Trung NguyênS lng……………..Lo i:………………□ LongS lng……………..Lo i:………………□ H ng ÂnS lng……………..Lo i:………………□ VicaS lng……………..Lo i:………………□ Khác (Vui lòng ghi rõ)S lng……………..Lo i:………………4. Nh n xét c a anh (ch ) v ch t l

R tt tng các lo i cà phê đang sử d ng?T tTrung bìnhMê Trang

Trung Nguyên

Long

H ng Ân

Vica

5. Anh (ch ) thng mua cà phê□ Đ i lý

□ Cửa hàng t p hoá

□ Công ty

□Đc giao hàng t n n iđâu?Không t tR t không t t1116, M c đ khuy n mãi c a các hãng cà phê mà quán anh(ch ) đang sử d ng?

R t nhi uNhi uTrung bìnhÍtR t ítMê Trang

Trung Nguyên

Long

H ng Ân

Vica

7, Các y u t di đây có m c đ tác đ ng nh th nào đ n quy t đ nh mua hàngc a anh(ch )? (Đánh giá từ 1là y u t quan trọng nh t đ n 5 là y u t ít quan trọng)

Thng hi uCh t l…………...ng s n ph m……………Nhân viên kinh doanh …………...

Giá c……………Khuy n mãi……………8, Đánh giá c a anh (ch ) v thng hi u c a m t s hãng cà phê hi n nay?(Sắp x ptừ 1 đ n 5, v i 1 là n i ti ng nh t và 5là ít n i ti ng)

Mê Trang………Trung Nguyên………Long………H ng Ân………Vica……….9, Anh (Ch ) đóng góp ý ki n thêm để cơng ty cao su Krơng Buk có thể ph c v t t

h n nhu c u c a mình?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............Xin chân thành cảm ơn quý khách112Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×