1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về Công ty.

1 Tổng quan về Công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

37nay Cơng ty đã có 2650 ha cao su, 700 ha cà phê và đàn bò 400 con, v i l i nhu n

c a công ty ngày càng tĕng cao.

- Đ n tháng 5/ 2004, Công ty m chi nhánh tiêu th cà phê t i Đà N ng,

Thành ph H Chí Minh, Hà N i, C n th . Trong th i gian đ u do s n ph m còn

m i và ch t lng ch a n đ nh do v y hi u qu ho t đ ng v n ch a cao.- D ki n trong nĕm đ n Công ty ti p t c phát triển và đ a s n ph m s a bò

vào th trng2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1 Chức năng:

Công ty cao su Krông buk là doanh nghi p Nhà nu c, ch u s qu n lý c a

T ng công ty cao su Vi t Nam. Cơng ty có ch c nĕng t ch c s n xu t kinh doanh

cao su, cà phê và chĕn ni bò nhằm ph c v cho th tr

kh u ra nng trong nc và xu tc ngoài, góp ph n vào s phát triển c a n n kinh t và đóng góp vàongân sách Nhà nc.2.1.2.2 Nhiệm vụ:

Nhi m v ch y u c a Công ty là ho t đ ng s n xu t kinh doanh có hi u qu

theo k ho ch c a T ng cơng ty. Ngồi ra, Cơng ty còn nằm trên vùng có nhi u b t

n v chính tr nên Công ty ph i đ m b o nh ng ch trng c a Nhà ncv m txã h i. Nhi m v c a Công ty c thể sau:

- Th c hi n h ch toán ho t đ ng s n xu t kinh doanh, sử d ng các ngu n l c

c a Công ty m t cách hi u qu , nhằm hoàn thành nh ng chi tiêu c a T ng công ty.

- Ch p hành nghiêm ch nh quy đ nh c a Nhà nc: Ch đ ti n lng, b ohiểm xã h i, an toàn lao đ ng... và ho t đ ng theo đúng pháp lu t.

-ng d ng nh ng ti n b khoa học để nâng cao kh nĕng c nh tranh, t o rahi u qu kinh doanh t t h n.

Công ty c n t o công ĕn vi c làm cho lao đ ng t i đ a phng, đ c bi t là dânt c thiểu s . Đ ng th i ph i đ m b o tỷ trọng cao trong t ng lao đ ng c a Công ty,

qu n lý và n đ nh an ninh t i vùng s n xu t, góp ph n t o s

xã h i.n đ nh chung v m t382.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lí của Cơng ty

2.1.3.1 Thiết kế tổ chức của Công ty

C c u t ch c c a Công ty đc t ch c theo kiểu tr c tuy n ch c nĕng. Gi aban giám đ c và các phòng ban có quan h tr c tuy n v i nhau, gi a các phòng ban

có quan h ch c nĕng trao đ i thông tin để hồn thành t t m c tiêu c a Cơng ty. S

đ đ

ty.c b trí theo từng c p đ m b o s th ng nh t và xuyên su t trong tồn Cơng39Giám đ cP.GĐ S n xu tP.Kỹ thu t

nông nghi pP.GĐ Kỹ thu tĐ ib ov

thanh traĐ i khai

thác cà phêP.K toán

tài vĐ i khai

thác cao suP.T ch c

hành chínhĐ i chĕn

ni bòHình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

_________ : Quan h tr c tuy n

……………: Quan h ch c nĕngXP. kinh doanhng c khí ch bi n

cao su và cà phêP.K ho ch

XDCBP. khám đa

khoaX ng rang xay và

đóng gói cà phêCác chi

nhánh402.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

C c u b máy c a công ty đ c t ch c theo c c u ch c nĕng, m i b

ph n có ch c nĕng c thể v i s đi u hành c a m t giám đ c và 2 phó giám đ c.

- Giám đ c: Là ng i đ ng đ u công ty, đ i di n h p pháp cho Cơng ty ,ch u

trách nhi m v tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Công ty. Giám đ c là ng i ra

quy t đ nh cu i cùng và đ i di n cho Công ty báo cáo tình hình ho t đ ng c a cơng

ty cho c p trên.

- Phó giám đ c: Là ngi qu n lý tr c ti p các phòng ban xí nghi p và cótrách nhi m báo cáo tình hình ho t đ ng cho giám đ c. M i phó giám đ c s ch u

trách nhi m qu n lý m t s phòng bán ch c nĕng.

+ Phó giám đ c s n xu t: Ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p phòng kỹ

thu t nơng nghi p và các đ i khai thác cà phê, cao su, và chĕn ni bò. Có trách

nhi m th c hi n k ho ch s n xu t, báo cáo tình hình s n xu t k p th i cho giám

đ c.

+ Phó giám đ c kỹ thu t: Qu n lý tr c ti p phòng k ho ch xây d ng

c b n và các x ng ch bi n cà phê và cao su. Đi u hành các phòng ban ho t đ ng

có hi u qu , th c hi n đùng m c tiêu c a cơng ty, báo cáo cho giám đ c tình hình

ho t đ ng khi c n thi t, tham m u cho giám đ c các v n đ v kỹ thu t.

Ch u s qu n lý tr c ti p c a giám đ c và phó giám đ c là các phòng ban,

các xí nghi p và các chi nhánh. Chúng có quan h ch c nĕng trao đ i thông tin v i

nhau. Bao g m:

- Phòng k tốn tài v : Th c hi n ch đ k toán theo đúng quy đ nh nhà

n c, l p báo cáo k toán theo đ nh kỳ. Tham m u cho giám đ c trong vi c sử d ng

ngu n v n có hi u qu .

- Phòng T ch c hành chính: Qu n lý nhân viên và công nhân trong công ty,

tuyển d ng, sa th i, đ b t, khen thng, l p phng án ti n lng...- Phòng kinh doanh: qu n lý tr c ti p các chi nhánh, có trách nhi m l p k

ho ch kinh doanh, ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a tồn cơng ty, theo

dõi th tr ng để có nh ng thơng tin ph n ánh cho b ph n s n xu t.

- Phòng k ho ch xây d ng c b n: l p k ho ch và b o đ m th c hi n có

hi u qu ngu n v n c a cơng ty trong lĩnh v c xây d ng c b n.

- Phòng kỹ thu t nơng nghi p: B o đ m các kỹ thu t canh tác để đ t đ

hi u qu cao.cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về Công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×