1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2.4: Kênh phân phối trực tiếp của công ty

Hình 2.4: Kênh phân phối trực tiếp của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

66cà phê ch y u mà công ty bán cho khách hàng t ch c là cà phê hòa tan. Tùy thu c

vào quãng đng v n chuyển, s lng cà phê khách hàng mua mà cơng ty s cónh ng chính sách chi t kh u phù h p.

-u điểm khi bán tr c ti p cho khách hàng t ch c:+ Khách hàng t ch c thng có quy t đ nh mua nhanh, thanh toán ti n li n vàsòng ph ng.

+ Đ i v i khách hàng này, cơng ty khơng ph i t n phí bán hàng qua các trung

gian, cũng không phái t n kho n đ u t ban đ u nh các quán cà phê, n u công ty

ph c v t t và đáp ng các yêu c u c a khách hàng này trong l n giao d ch đ u tiên

thì đa s l n mua sau họ s t liên h v i công ty.

- Nhc điểm:+ Do s n ph m cà phê hòa tan Vica c a cơng ty còn m i, nên ch y u nh ng

khách hàng t ch c này đ u là ngi quen v i công ty ho c là nh ng khách hàngg n công ty.

+ Vi c t o m i quan h lâu dài c a khách hàng t ch c đ i v i cơng ty còn tùy

thu c l n vào kh nĕng bán hàng c a nhân viên công ty.

c) L c l

L clng bán hàng tr c ti p c a chi nhánh công ty.

ng bán hàng hi n nay c a chi nhánh cơng ty có 4 nhân viên, bao g m 3nhân viên th trng và 1 nhân viên giám sát. L c l ong bán hàng ph trách c hailo i s n ph m là cà phê b t và cà phê hòa tan.

Nhi m v chính c a nhân viên th tr

quán t p hóa và đ i lý, l y thông tin th trng là đi chào hàngcác quán cà phê, cácng và thông tin v các đ i th , l y đ nđ t hàng và giao hàng cho các khách hàng. Các nhân viên này ch u s qu n lý tr c

ti p từ giám sát bán hàng c a mình.

Sau khi nh n đc thông tin từ nhân viên th trcác điểm quán tr c ti p kh o sát, th a thu n v i ngng, giám sát bán hàng s xu ng

i ch c a quán và đ i lý nh nbán hàng cho cơng ty. Ngồi ra, các giám sát còn ph i thng xun kiểm tra, thuh i cơng n , gi i quy t các mâu thu n t i các điểm quán và đ i lý đã đĕng ký bán

hàng cho công ty, k p th i có nh ng đi u ch nh để cơng ty gia tĕng s n lng bán.Th c t qua theo dõi và ph n ánh từ khách hàng thì đ i ngũ bán hàng c a chi

nhánh công ty ch m i làm t t công tác giao hàng cho khách theo đúng th i gian,67ch ng lo i, s lng. Trong khi đó, kh nĕng giao ti p v i khách hàng, gi i đápnh ng thắc mắc c a khách hàng ch a mang tính thuy t ph c.

d) Đánh giá ho t đ ng c a kênh phân ph i tr c ti p

-u điểm c a kênh phân ph i tr c ti p:+ Phân ph i tr c ti p giúp cơng ty có kh nĕng kiểm soát ho t đ ng c a nhân

viên bán hàng tr c ti p, b o đ m s kiểm sốt cao c a cơng ty đ i v i s n ph m.

ng đi c a s n ph m ngắn (không qua trung gian) làm gi m chi phí l uthơng, tĕng l i nhu n cho công ty.

+ Qua kênh tr c ti p, công ty ti p c n tr c ti p v i khách hàng nên kh nĕng thu

th p thông tin th trng nhanh chóng, nhằm giúp cơng ty c i ti n t t h n ho t đ ngphân ph i.

-Nhc điểm:+ L i nhu n từ kênh phân ph i tr c ti p không cao. Trong khi đó chi phí chi tr

cho kênh tr c ti p cũng chi m đáng kể so v i l i nhu n (chi phí cho nhân viên

bán hàng, chi phí giao d ch v i khách hàng,.)

+ Kênh tr c ti p không phù h p v i nh ng vùng th tr

hàng th p,ng có m t đ kháchxa chi nhánh cơng ty. Vì cơng ty ph i dàn tr i l c lng, chi phí ho tđ ng l n và doanh thu đôi lúc l i không cao.

2.4.1.2 Kênh rút gọn (K ênh phân phối một cấp)

Chi nhánh Cơng

ty t i Đà N ngNhà bán lKhách

hàngHình 2.5: Kênh phân phối một cấp của công ty

Công ty sử d ng m t c p trung gian để phân ph i s n ph m cà phê , đó là ng

bán l . Ngii bán l mua s n ph m cà phê c a công ty, bán l i cho khách hàng đểthu l i nhu n. Các nhà bán l trong kênh này bao g m các quán t p hóa và các quán

cà phê.

a) Đ i v i các quán t p hóa:

Hi n t i, công ty đang sử d ng h th ng bán l là các quán t p hoá bán hàng

tiêu dùng. Công ty ti n hành ký g icác quán t p hố, m c đích chính là làm chokhách hàng nh n bi t s n ph m c a công ty, đ a s n ph m cà phê đ n khách hàng68càng nhi u càng t t. M t hàng tiêu th t i các quán t p hố trong nĕm qua ch y u

là các phê hồ tan.

Đ i v i các nhà bán l , công ty th c hi n chng trình khuy n mãi theo từngđ t, nhằm đ y m nh doanh s tiêu th c a khách hàng, hình th c khuy n mãi ch

y u là v t ph m đính kèm khi tiêu th m t s l

d ng trong chng nh t đ nh, m t s v t d ng sửng trình khuy n mãi nh : Máy qu t, áo in logo, n i c m đi n,phin… Tuy nhiên, s n lng tiêu th c a các nhà bán l th p, không n đ nh, tínhchun mơn hóa khơng cao, s trung thành c a các trung gian bán l thng xuyênthay đ i do tác đ ng c a các đ i th c nh tranh.

b) Đ i v i các quán bán cà phê

Trên th trng Đà N ng, s n lng bán hàng qua trung gian các quán cà phêchi m tỷ trọng th hai trong h th ng kênh phân ph i c a công ty trên th tr

Đà N ng và m t hàng tiêu th ch y u là cà phê b t. Tuy nhiên, s l

bán cà phê c a chi nhánh ch y u t p trungngng các quáncác qu n Liên Chiểu, Thanh Khê .Khi các quán bán cà phê ch p nh n bán s n ph m cà phê cho công ty, công ty s

ký h p đ ng tiêu th và s cĕn c vào cam k t tiêu th c a khách hàng s h tr các

v t d ng ban đ u nh : ly, dù, b ng hi u, bàn gh … chi phí h tr kho ng 8% t ng

doanh thu.

*u điểm khi bán tr c ti p cho các quán cà phê:+ Đây là hình th c bán góp ph n đem l i l i nhu n ch y u cho công ty.

+ Thông qua lo i khách hàng này, cơng ty có thể thu th p thông tin v hành vi

mua hàng, nh ng phàn nàn c a khách hàng, t p h p thông tin v đ i th ,.. Từ đó,

cơng ty có chính sách c i ti n v s n ph m, phân ph i cho phù h p.

* Nhc điểm:+ Chi phí đ u t ban đ u l n: nh chi phí mua bàn, gh , ly, dù, b ng hi u cho

các quán bán cà phê.

+ Nhân viên c a cơng ty cũng r t khó trong vi c tìm ki m và thuy t ph c (v giá

c , đi u ki n thanh toán,..) đ i v i lo i khách hàng này. Đ i v i nh ng quán cà phê

đã m từ lâu, họ đã có ngu n cung c p cà phê n đ nh thì vi c thuy t ph c l i càng

khó khĕn h n.69Bảng 2.14: Tình hình tiêu thụ trên kênh cấp 1 (năm 2009)

Mặt hàng

Cà phê b t

Cà phê hòa tanĐVTS nlKg

H png tiêu thQuán cà phê5.260

1.7408.987

2.880(Nguồn: Tổng hợp từ Phòng Kinh doanh của cơng ty)

b) Đánh giá ho t đ ng c a kênh:

Ti m nĕng th trng tiêu th c a hình th c phân ph i qua trung gian bán l sđem l i doanh thu l n cho công ty. Tuy nhiên, trong nh ng nĕm qua công ty ch a

khai thác, ti p c n đc nhi u nhà bán l (nh siêu th , các trung tâm thng m itiêu dùng,…) .

-u điểm:+ M ng li bán l giúp công ty tĕng kh nĕng kinh doanh, bao ph th trnggi m gánh n ng v tài chính cho ho t đ ng bán hàng và chia s r i ro.

+ Chi phí phân ph i cho kênh m t c p th p so v i các kênh khác (doanh thu 19%,

chi phí chi m 7,3%).

+ Tiêu th s n ph m cà phê qua kênh c p 1 có s lng trung gian ít nên cơng tyv n có thể nắm bắt nhu c u khách hàng nhanh.

+ Ti m nĕng th tr

- Nhng qua kênh c p 1 phát triển cao.c điểm:+S nlng, l i nhu n tiêu th qua kênh c p 1 không n đ nh do s ràng bu c vàgắn bó gi a cơng ty v i các nhà bán l không ch t ch ..

+ Kh nĕng kiểm soát v giá c ,ch t l

th p. Vì các nhà bán l thng s n ph m, bi n đ ng c a th trngng mua đ t bán đo n nên khi bán hàng cũng đ ng th icông ty chuyển giao quy n s h u s n ph m.

+ Các trung gian th

ti p th t t h n.ng d b tác đ ng, lơi kéo c a nh ng đ i th có chính sách702.4.1.3 Kênh đại lý (Kênh đặc biệt)

Chi nhánh

cơng ty

t i Đà N ngĐ i lýNhà bán lKhách

hàngHình 2.6: Kênh phân phối qua Đại lý của công ty

Công ty sử d ng đ i lý làm trung gian phân ph i s n ph m. Công ty tuyển

chọn đ i lý bán hàng theo phng th c đ c quy n vùng, m i đ i lý s qu n lý m tvùng nh t đ nh.

Đ i lý có thể bán l tr c ti p cho khách hàng ho c bán buôn qua trung gian là

các quán bán l . Hi n nay, chi nhánh t i Đà N ng đã m 3 đ i lý, ho t đ ng trên

qu n Thanh Khê, Ngũ Hành S n, H i Châu.

Đ i v i đ i lý, công ty th c hi n m c chi t kh u từ 12% – 15% trên t ng doanh

thu tùy vào lo i s n ph m, thanh toán 30% khi nh n hàng, thanh tốn 70% còn l i

vào cu i tháng, cơng ty ch u chi phí v n chuyển và phí b c hàng. N u đ i lý hoàn

thành m c doanh thu theo đúng cam k t trong h p đ ng thì cơng ty s h tr 1

tháng lng/ 1 nhân viên bán hàng c a đ i lý (2.000.000 đ ng).

Bảng 2.15: Tình hình bán hàng qua đại lý (năm 2009)

Mặt hàngĐVTS nlng tiêu thCà phê b tKg16.028Cà phê hòa tanH p3.308(Nguồn: Tổng hợp từ Phòng Kinh doanh của cơng ty)

* Đánh giá ho t đ ng c a kênh

-u điểm:+ Đ i lý bán cà phê là trung gian đ c bi t và quan trọng để phân ph i s n ph m cà

phê cho cơng ty, nó cho phép cơng ty t n d ng ngu n v n, ngu n nhân l c, kh

nĕng kinh doanh, m i quan h v i các t ch c cá nhân.

+ N u công ty m nh ng cửa hàng bán l cà phê thì s r t ch m, t n chi phí thì đ i

lý s giúp cơng ty tĕng kh nĕng kinh doanh, v

xa.n đ n nh ng khách hàngvùng71+ Giúp công ty tĕng doanh s bán, do đ i lý có quan h r ng và thơng thu c th

trng.+ Đ i lý s đ i di n ký k t h p đ ng bán hàng cho cơng ty. Do đó, khi phân ph i

qua đ i lý v n đ m b o s kiểm soát cao c a công ty đ i v i s n ph m.

- Nh

+S nlc điểm:

ng tiêu th cà phê qua đ i lý ch a cao vì m ng lm ng, đ c bi t lài đ i lý c a cơng ty cònvùng nơng thơn, vùng xa.+ Đa s đ i lý bán cà phê có c s kinh doanh nh , s hiểu bi t v s n ph m và kh

nĕng phát triển khách hàng c a họ còn h n ch .

+ Quy n l i c a đ i lý đôi lúc ch a gắn bó ch t ch v i l i ích c a cơng ty.

+ Kh nĕng kiểm sốt v giá bán, công n … c a công ty đ i v i đ i lý còn th p.

+ M c chi t kh u và h tr l

hng mua đ s lng nh hi n nay thng làm cho các đ i lý có xung cà phê trong tháng theo cam k t m c dù m c tiêu th c ađ i lý không đ t, s d n đ n tình tr ng t n kho và đ i hàng trong các tháng sau, nh

hng đ n ch t lng cũng nh k ho ch s n xu t c a công ty.2.4.1.4 Đánh giá chung về hệ thống kênh phân phối cà phê của chi nhánh Công ty

tại Đà Nẵng.

a) u điểm:

- M c dù chi

nh ng đã t o đ c h

ty t i Đà N ng đã đ

- Trong khi thnhánh Công ty t i Đà N ng m i thành l p cu i nĕm 2004

th ng kênh phân ph i t ng đ i h p lý, th tr ng c a công

c m r ng đáng kể qua các nĕm

tr ng c nh tranh cà phê ngày càng gay gắt nh ng doanh thus n ph m cà phê tĕng đ u qua các nĕm. Đi u đó thể hi n s c gắng v

cán b nhân viên công ty.tb cc a- S n ph m cà phê Vica c a công ty ngày càng đ c nâng cao v ch

thay đ i đáng kể v nhãn, mác. Đây chính là l i th để công ty đ y m nh

ph m cà phê trên th tr ng.

- Công ty cũng đã đ t đ c nh ng thành công trong vi c k t h p v

bi n pháp h tr khuy n khích tiêu th s n ph m t t h n (h tr c c

chuyển cho các đ i lý, tĕng c ng công tác qu ng cáo, khuy n mãi,…)

b) Nh c điểm:t l ng,

tiêu s n

i nh ng

phí v nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2.4: Kênh phân phối trực tiếp của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×