1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty cao su Krông Buk.

3 Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty cao su Krông Buk.

Tải bản đầy đủ - 0trang

82c a khách hàng. Từ đó Cơng ty có nh ng thay đ i k p th i, h p lý v ch t lng,giá c c a s n ph m.

Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng đ i v i lo i khách hàng này không gi ng nhau, qua

đi u tra từ nhân viên th tr

này đc thể hi nng c a cơng ty thì xu hng mua c a lo i khách hàngb ng sau :

Bảng 3.2: Tâm lý mua hàng của khách hàng bán lẻ

Không quan tâm nhãn hi u6%Nhãn hi u n i ti ng27%Giá c c a s n ph m là quan trọng nh t37%Khuy n mãi và h tr là ch y u30%(Nguồn: Từ phòng kinh doanh cung cấp)

- Khách hàng cơng quyền: Tuy s n lng mua c a họ tng đ i nh ng th i gianthanh toán ti n hàng nhanh, họ mua v ph c v nhu c u ch y u cho nhân viên

trong công ty ho c mua làm quà cho nh ng đ i tác c a họ. Ph n đông nh ng khách

hàng này có xu hng mua s n ph m có thng hi u, đã đc bi t đ n hay đã nghetừng nghe qua. Chính vì v y, vi c thuy t ph c đ i v i lo i khách hàng này khơng

ph i đ n gi n.

Tóm l i, s n ph m cà phê Vica ra đ i trên th tr

ph c phân ph i cho đ i t

v n đ ch t lng ch a lâu nên khi thuy tng khách hàng này, nhân viên công ty c n nh n m nh vng s n ph m, s ph c v nhanh chóng và nh ng u đãi v giá khikhách hàng mua v i s lng nhi u.3.3.2 Xác định mục tiêu và chiến lược phân phối sản phẩm cà phê:

Chi n l

hi n đc phân ph i c a công ty ph i đ m b o các yêu c u: Đ m b o th cc m c tiêu phân ph i c a cơng ty, phù h p v i tính ch t c a s n ph m,đ m b o ti p c n khách hàng m t cách hi u qu và nâng cao kh nĕng c nh tranh.

- S n ph m cà phê thu c nhóm s n ph m hàng tiêu dùng, s l

thng mua nh vàng xuyên, kh nĕng v n chuyển và b o qu n d dàng. Đi u này s giúp choCông ty thu n l i trong quá trình phân ph i.

- V i m c tiêu c a Công ty v s n ph m cà phê là bao ph th tr

trong ba chi n l

ty th c hi n đc phân ph i, thì chi n l

c m c tiêu t t nh t.ng, nh v yc phân ph i r ng rãi đ m b o cho công83- Bên c nh đó, khách hàng c a cơng ty phân b khắp n i, s l

ng xuyên, họ tiêu th s n ph mvà thng mua nhnh ng n i thu n ti n nh t ( r t ít khi tìmki m s n ph m). Do v y để đ m b o ti p c n khách hàng m t cách hi u qu nh t,

đòi h i công ty ph i phân ph i r ng rãi, đ m b o s n ph m đ n đc càng nhi utrung gian bán l càng t t.

- Hi n t i, đ i th c nh tranh chính c a cơng ty là cà phê Trung Nguyên, Cà

phê Mê Trang và m t s lo i cà phê đ a phng đ u sử d ng chi n lr ng rãi. Do v y, n u cơng ty sử d ng chi n l

lọc, thì kh nĕng ti p c n th trc phân ph i đ c quy n hay chọnng th p, s làm gi m kh nĕng c nh tranh.Từ nh ng đ c điểm trên cho th y, th c hi n chi n l

đ m b o s n ph m đ n đ

chi n lc phân ph ic phân ph i r ng rãi,c khách hàng m t cách thu n ti n và nhanh chóng làc phân ph i phù h p nh t.3.3.3 Những yêu cầu khi đưa ra giải pháp hoàn thiện kênh phân phối

3.3.3.1 Phân tích đặc điểm của thị trường mục tiêu

Đà N ng có t c đ phát triển r t nhanh, dân c t p trung cao. Di n tích t

nhiên 1255,53 km2, m t đ dân s trung bình 663 ngi/ km2. G m 6 qu n n ithành, 1 huy n ngo i thành và 1 huy n đ o

Vi c xem xét các y u t m t đ th trng, v trí đ a lý đóng vai trò quantrọng trong q trình hồn thi n h th ng kênh phân ph i. B i m t đ th tr

v trí đi lý là bi n s quan trọng nh hng đ n kênh phân ph i, khi chúng k t h pv i m t s bi n s khác s góp ph n giúp xác đ nh đ

lng các trung gian để có thể bao ph th tr

Nhu c u t i th trng vàc d ng kênh phân ph i và sng.ng Đà N ng d đoán s tĕng m nh trong nh ng nĕm đ ndo t c đ phát triển cao kéo theo s t p trung dân c nhanh cũng nh m c s ng

ngi dân ngày đc nâng cao. Tuy nhiên, do đ c điểm phát triển mà t i m i qu n,huy n trên đ a bàn Đà N ng s có s phát triển khác nhau84Bảng 3.3: Phân tích thị trường Đà Nẵng theo các tác động trong kinh doanh

M t đ th

Tiêu thứctrngV trí

đ a lýMức tĕng

trng c ath tr

H sngKh nĕngT ngđáp ứng

c a Công ty0,20,20,30,31Qu n H iĐiểm998632ChâuT ng1.81.82.41.87.8776626Qu n Thanh Điểm

KhêT ng1.41.41.81.86.4Qu n NgũĐiểm554519Hành S nT ng111.21.54.7Qu n S nĐiểm465520TràT ng0.81.21.51.55Qu n LiênĐiểm565824ChiểuT ng11.21.52.46.1Qu n C mĐiểm354517LT ng0.611.21.54.3Huy n HòaĐiểm644519VangT ng1.20.81.21.54.7Qua b ng phân tích trên có thể rút ra k t lu n nh sau:

Quận Hải Châu: Đ ng đ u khu v c Đà N ng v i m c điểm là 7,8. Đây là

qu n trung tâm c a thành ph Đà N ng, giao thông thu n ti n, qu n H i Châu có

m t t m quan trọng đ c bi t trong s phát triển c a thành ph Đà N ng v t t c

mọi m t. Tuy nhiên, t i qu n này các đ i th c nh tranh có ti m l c m nh đã chi m

h u h t th trng.Quận Thanh Khê: Chi m v trí th nhì v i m c điểm 6,4. Qu n có m t đ

dân s r t cao nh ng phân b không đ u. Hi n t i, qu n là đ u m i giao thông liên

vùng và qu c t c a thành ph Đà N ng. Đây là đ a ph

phát triển thng có nhi u l i th trongng m i, d ch v , giao thông v n t i và kinh t biển.85Quận Liên Chiểu: Dân c thu c qu n Liên Chiểu ch y u phân b dọc hai

bên qu c l 1A. Trên đ a bàn t p trung nhi u trng đ i học, trung học d y ngh .Ngồi ra, Qu n còn có đi u ki n thu n l i nh t v giao thông v n t i c a thành ph ,

b i trong t

tuy n đng lai B n xe trung tâm, Nhà ga xe lửa, c ng biển Liên Chiểu và cácng cao t c, đng qu c l đ u nằm trên đ a bàn qu n. Đây còn là n i cócác khu cơng nghi p t p trung l n c a thành ph Đà N ng nh Khu Cơng nghi p

Hòa Khánh, Khu cơng nghi p Liên Chiểu.

Quận Sơn Trà: Qu n có m t đ dân s đông nh ng phân b đ u. Qu n S n

Trà có v trí khá đ c bi t: phía Đơng là b biển dài, đ p v i nhi u bãi san hơ l n;

phía Tây giáp v i Sơng Hàn; phía Bắc là Khu b o t n thiên nhiên S n Trà và C ng

biển Tiên Sa đã mang l i cho Qu n m t l i th r t l n trong phát triển du l ch d a

trên du l ch sinh thái và du l ch biển. Đây cũng là điểm cu i cùng ra biển c a hành

lang kinh t Đông Tây nên qu n S n Trà có l i th r t l n trong phát triển thngm i và du l ch.

Quận Ngũ Hành Sơn: T c đ tĕng trng kinh t c a Qu n bình quân hằngnĕm đ t 13,63%. Thu nh p bình quân đ u ngi tĕng từ 3 tri u đ ng ngi/nĕmnĕm 1997 lên g n 11 tri u đ ng nĕm 2009. Qu n Ngũ Hành S n còn nằm trên 2

tuy n đng giao thơng chính gi a thành ph Đà N ng và đô th c H i An v idanh thắng Ngũ Hành S n và các bãi biển tuy t đ p, đây là n i lý t

d ng các khu du l ch, các khách s n cao c p.Trong t

s đng để xâyng lai, làng Đ i học Đà N ngc xây d ng trên đ a bàn Qu n v i nhi m v đào t o ngu n nhân l c cho ckhu v c mi n Trung và Tây Nguyên.

Quận Cẩm Lệ: Đ

đ a bàn thành ph , đc đánh giá v i m c điểm 4,3. Đây là m t qu n m i trênc thành l p vào ngày 29/8/2005. V i v trí đ a lý nằmtâm c a thành ph , l i nằmtrungv trí cửa ng Tây Nam nên qu n C m L là đ a bàntrọng tâm trong vi c m r ng không gian đô th c a Thành ph Đà N ng v phía

Tây Nam. Qu n C m L trong nh ng nĕm g n đây còn có nhi u thu n l i trong

giao l u ti p c n và đ u t phát triển trên t t c các lĩnh v c kinh t , vĕn hóa và xã

h i.

Huyện Hòa Vang: Là huy n ngo i thành duy nh t c a thành ph Đà N ng.

Trong các nĕm qua, Hòa Vang đã g t hái nhi u thành t u n i b t trên các lĩnh v c86kinh t , xã h i v i k t c u h t ng c s phát triển đ ng b , hoàn thi n từ huy n đ n

11 xã, đi n - đng - trng - tr m đtinh th n và v t ch t c a ngc xây d ng kiên c , khang trang, đ i s ngi dân không ngừng nâng lên. huy n Hòa Vang còn cóti m nĕng r t l n trong vi c phát triển du l ch sinh thái và vĕn hóa.

3.3.3.2 Phân tích đặc điểm sản phẩm cà phê:

Cà phê là s n ph m thu c nhóm hàng tiêu dùng, cung c p cho khách hàng ch

y u là nam trong đ tu i lao đ ng. S n ph m cà phê có m t s đ c điểm sau:

-S lng tiêu dùng cà phê m i l n nh , thm t th i gian dùng thử cà phê, nó thng xuyên. Không nh ng v y, saung t o thành thói quen cho ngi sử d ng.- S n ph m cà phê d v n chuyển và b o qu n, do v y khơng có u c u khắc

khe v b o qu n s n ph m, thu n l i cho ho t đ ng phân ph i.

- Khách hàng mua s n ph m cà phê phân b khắp n i, nằm r i rác. Có nh ng

n i t p trung dân c đơng, cũng có nh ng n i dân c th a th t ho c qu ng đngv n chuyển xa. Để cơng ty có thể đ a s n ph m đ n khách hàng hi u qu đòi h i

ph i có nhi u kênh phân ph i khác nhau đáp ng cho từng vùng.

3.3.3.3 Đánh giá vị thế cạnh tranh của sản phẩm cà phê Vica trên thị trường Đà

Nẵng

Thông qua vi c thi t l p và đi u tra v i b ng câu h i có ch đ :”Thái đ và s

l a chọn c a khách hàng v các nhãn hi u cà phê b t t i th tr

lục). Vi c đi u tra đ

và m u đi u tra đ

qu đi u tra đng Đà N ng” (Phục ti n hành t i các quán cà phê, các quán t p hóa t i Đà N ng

c l a chọn m t cách ng u nhiên. S phi u đi u tra là 150, k tc sử d ng làm cĕn c đánh giá v th c nh tranh c a cà phê Vica sov i các hãng cà phê khác trên th trng Đà N ng.Trong 150 m u đi u tra, có 145 phi u tr l i h p l chi m 96,7%, 5 phi u ch a

h p l chi m 3,3%. Qua s m u h p l đã th ng kê đ

nhãn hi u cà phê nh sau:c t l sử d ng và l a chọn87Bảng 3.4: Tỉ lệ sử dụng và lựa chọn nhãn hiệu cà phê của khách hàng tại Đà Nẵng

Lng phi uTỷ l145100%Trung Nguyên12385%Mê Trang9163%Long8458%Vica5135%H ng Ân4430%Lo i khác10270%T NG SPHI UQua s li u trên có thể th y h u h t các quán cà phê các quán bán l đ u chọn

s n ph m cà phê Trung Nguyên và đ a ra nh ng l i nh n xét t t v ch t lng c ahãng cà phê Trung Nguyên. Riêng đ i v i đa s các quán cà phê, bên c nh mua

nh ng cà phê n i ti ng nh Trung Nguyên, Mê Trang,.. họ còn mua thêm cà phê

c a m t s hãng khác v tr n l n v i nhau để t o s khác bi t đ c đáo cho ly cà phê

c a quán. Trung bình m i quán thng sử d ng từ 2 – 4 nhãn hi u cà phê khi phach .

Đ i v i nh ng khách hàng đã mua hay sử d ng s n ph m cà phê Vica thì họ

dánh giá cao s n ph m vmùi v , ch t lng và giá c . Nh v y, m c dù ra đ ich a lâu nh ng s n ph m cà phê Vica đã ph n nào có ch đ ng trên th trng ĐàN ng. Tuy nhiên, so v i các đ i th có ti m l c m nh và lâu đ i trên th trng(Trung Nguyên, Mê Trang, Long) thì th ph n cà phê Vica còn thua kém xa. Do đó,

trong tng lai Vica c n khai thác t i đa các th m nh c a mình nhi u h n n a đểc i thi n v trí c a mình trên thng trng.3.3.3.4 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của cơng ty

Phân tích điểm m nh và điểm y u c a công ty s giúp công ty nh n bi t đckh nĕng c a mình trong vi c đ m b o th c hi n các gi i pháp hoàn thi n kênh

phân ph i hay không.

a) Điểm m nh:

- Quy mô c a công ty l n, doanh thu hàng nĕm cao và n đ nh, đ ng th i

hi n t i công ty đang kinh doanh cao su v i l i nhu n hàng nĕm cao. Đó chính là88ngu n tài chính h tr cho các ho t đ ng s n xu t, m r ng kinh doanh các s n

ph m cà phê, d ch v c a công ty.

- Đ i cà phê t tr ng c a Cơng ty v i di n tích 700 ha, s t o đi u ki n thuân

l i trong vi c gi m chi phí, ch đ ng đc ngu n đ u vào, không ph thu c vàonhà cung c p... là l i th để công ty nâng cao kh nĕng c nh tranh.

- Công ty đã đ u t m t nhà máy ch bi n cà phê công nght, là côngngh hi n đ i nh t Vi t Nam, s t o đi u ki n thu n l i cho công ty s n xu t ra

nh ng s n ph m có ch t lng cao phù h p v i nhu c u c a th trng.b) Điểm y u:

- Do m i bắt đ u kinh doanh m t s n ph m m i, h th ng qu n lý trong ho t

đ ng kinh doanh cà phê ch a hi u qu . Các chính sách, các k ho ch... v n ch a

phù h p làm tr ng i trong quá trình đ a s n ph m đ n ngi tiêu dùng m t cáchhi u qu .

- Ch t lng s n ph m ch a phù h p v i nhu c u th trgây tr ng i l n nh t trong vi c đ a s n ph m ra th trng, đây là v n đng.- Giá nguyên li u đ u vào ngày càng tĕng, trong khi giá bán không thể tĕng

vì n u tĕng s làm kh nĕng thâm nh p th trng gi m, làm cho l i nhu n gi m.H th ng phân ph i ho t đ ng ch a hi u qu . Kh nĕng m r ng th trng cònch m, ...

* Tóm lại: V i l i th là doanh nghi p ho t đ ng lâu nĕm, có ngu n v n l n,

t túc ngu n nguyên li u đ u vào đã t o ra nh ng thu n l i nh t đ nh khi đ a s n

ph m m i vào th tr

cao trong th trng. Tuy nhiên để s n ph m c a công ty chi m đc m t v tríng đòi h i công ty ph i không ngừng phát triển v mọi m t, t nd ng t i đa nh ng điểm m nh và c i thi n nh ng h n ch c a công ty để ngày càng

hoàn thi n h n.

3.3.4 Xây dựng những phương án chính trong việc hồn thiện kênh phân phối

sản phẩm cà phê cho chi nhánh công ty tại Đà Nẵng

Qua nh ng phân tích trên, đã đ t ra cho h th ng phân ph i s n ph m cà phê

c a công ty m t s v n đ c n gi i quy t nh sau:89- Do nhu c u các nĕm t i tĕng cao nên kênh phân ph i cà phê ph i đ m b o

đáp ng nhu c u thay đ i qua các nĕm, đ ng th i đ m b o kh nĕng ti p c n khách

hàng m i m t cách nhanh chóng, đ m b o đc tính s n sàng c a s n ph m.- Do đ i th c nh tranh r t m nh, do v y trong quá trình thi t k kênh phân

ph i cà phê ph i đ m b o đc kh nĕng c nh tranh cao.- Ngoài ra, đây là m t công ty Nhà n

ph m cà phê ph i đ m b o h

ph i cà phê ph i đ m b o đc có qui mơ l n và phát triển nên s nng phát triển lâu dài c a cơng ty, vì th kênh phân

c tính hi u qu lâu dài.Để đ a ra gi i pháp hoàn thi n kênh phân ph i s n ph m cà phê trên th

trng, chúng ta s có các phng án chi n lc đ nh hng nh sau: Phương án 1: Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm cà phê

V i ph ng án này thì t i các th tr ng ti m nĕng, công ty s hình thành

m ng l i phân ph i r ng h n, làm tĕng di n tích ti p xúc v i khách hàng, nh đó

đ y m nh vi c tiêu th hàng hóa. Song để th c hi n ph ng án này, đòi h i công ty

ph i xây d ng thêm nhi u cửa hàng ho c tìm ki m các trung gian m i.

-u điểm: Tính linh ho t cao cũng nh di n ti p xúc v i khách hàng nhi u.- Nhc điểm: Chi phí th c hi n cho phng án này cao. Phương án 2: Củng cố hệ thống phân phối sản phẩm cà phê hiện có

Vi c c ng c kênh đ c th c hi n nh sau: Đ i v i các kênh có t c đ luân

chuyển nhanh s đ c công ty quan tâm đ y m nh, còn đ i v i các kênh có l ng

s n ph n cà phê tiêu th ch a cao thì cơng ty nên nâng cao bằng các đi u kiên ràng

bu c nhằm tĕng l ng bán c a toàn kênh cũng nh tĕng c ng kh nĕng kiểm sốt

c a cơng ty đ i v i kênh.

-u điểm: Doanh s bán tĕng ch y u là nh t c đ l u chuyển hàng hóatrong kênh. Vi c th c hi n phng án này khơng đòi h i nhi u chi phí, đ ng th itính kiểm sốt c a kênh cao.

- Nh c điểm: Doanh s tĕng nh ng không nhi u do không tĕng c

ti p xúc v i khách hàng, s n ph m cà phê phân ph i cho các th tr

không đ

tr ngđng di nng ti m nĕngc bao ph đ y d , tính thích nghi c a kênh s kém do s thay đ i c a môi Phương án 3: Củng cố và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm cà phê

Ph ng án này đ c t ng h p từ ph ng án 1 và ph ng án 2 nên s khai thác

c u điểm đ ng th i cũng h n ch đ c các điểm y u từ hai ph ng án trên903.3.5 Đánh giá các phương án và lựa chọn cấu trúc kênh phân phối sản phẩm cà

phê

3.3.5.1 Các tiêu chuẩn đánh giá

- Tiêu chu n kinh t : t p trung ch y u vào vi c đánh giá m c đ bán hàng và

chi phí th c hi n bán hàng. Vi c xác đ nh m c s n l ng bán ph i đ t trong m i

quan h gi a doanh thu và chi phí c a các trung gian để từ đó l a chọn đ c

ph ng án t i u. Tuy nhiên, vi c đánh giá hi u qu kinh t c a các ph ng án

trong hi n t i đơi lúc khơng kh quan vì có nh ng ph ng án chi phí ban đ u th p

nh ng sau đó chi phí gi m d n và ng c l i. Do đó, đ i v i tiêu chu n này chúng ta

c n có cái nhìn lâu dài v l i ích kinh t sau này

- Tiêu chu n kiểm soát: Do các trung gian nh h ng r t l n đ n vi c l a chọn

kênh phân ph i. Do đó, theo tiêu chu n này thì vi c l a chọn các ph ng án s u

tiên cho vi c kiểm soát các trung gian v quy mô, giá c , th c hi n qu ng cáo, tr ng

bày hàng hóa,,…. có m c đ kiểm soát t ng đ i thu n l i.

- Tiêu chu n thích nghi: Theo tiêu chu n này thì mọi kênh phân ph i đ u có m t

kỳ h n ho t đ ng giaoc, d n đ n th i gian ho t đ ng có hi u qu c a kênh phânph i. Do đó, khi l a chọn các ph ng án cũng ph i d a trên th i gian ho t đ ng có

lâu dài khơng.

3.3.5.2 Lựa chọn phương án để hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê

Để l a chọn đ c m t ph ng án t i u trong ba ph ng án đã nêu trên, chúng

ta s d a vào các tiêu chu n trên cùng v i ph ng pháp truy n th ng cho thang

điểm 10 v i h s quan trọng nh sau:

R t quan trọng: h s 5

Quan trọng vừa: h s 3

Ít quan trọng: h s 2

Bảng 3.5: Bảng đánh giá các phương án

Phng ánTiêu chu nH sPhng án 1Phng án 2Phng án 3ĐiểmQuy đ iĐiểmQuy đ iĐiểmQuy đ iTiêu chu n kinh t5735630840Tiêu chu n kiểm soát3618824721Tiêu chu n thích nghi2714510918T NG67647991Qua b ng 3.5 có thể th y ph

án 3 đng án 3 có tính kh thi cao. Nh v y, phngc chọn là c ng c và phát triển h th ng phân ph i s n ph m cà phê. N idung c a phng án s th c hi n nh sau:- C ng c s lng trung gian t i các th trng còn y u.- Xây d ng các trung gian phân ph i t i các th trng ti m nĕng.- Thi t l p và c ng c các m i quan h gi a các thành viên trong kênh phân

ph i cà phê v i công ty.

3.3.5.3 Định dạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm cà phê trong phương án đã

chọn:

Do đ c điểm c a s n ph m cà phê là khi tiêu th có kèm theo các chính sách

đ u t và đòi h i có kh nĕng thuy t ph c cao nên c n ph i k t h p v i nhân viên

bán hàng. Vì v y, trung gian bán s tham gia vào kênh phân ph i thu n ti n và phù

h p nh t v n là Đ i lý tiêu th . Ngoài ra, nhà phân ph i cũng có thể tham gia vào

kênh nh ng v n g p nhi u tr ng i v kh nĕng qu n lý và kh nĕng bán hàng, do

v y trong kênh phân ph i đ

CôngChity caonhánhc thi t l p khơng có s tham gia c a nhà phân ph i.

Đ i lý c p 1Côngsuty t iKrôngĐàBukN ngĐ i lý c p 1Đ i lý c p 2Đ i lý c p 1Nhà bán lKhách

hàngĐ i lý c p 2

Nhà bán lHình 3.1 : Kênh phân phối tổng qt của chi nhánh cơng ty tại Đà Nẵng

Ngồi ra, còn có m t s d ng kênh phân ph i cũng có thể th c hi n đ

Cơng ty s phân ph i tr c ti p đ n các th tr

ho c tĕng thêm s lc nh :ng xa chi nhánh không qua đ i lýng đ i lý c p 3. Tuy nhiên, hai hình th c đó đ u có nhđiểm h n so v i kênh phân ph ictrên. Đ i v i kênh phân ph i không qua đ i lý, slàm cho chi phí c a cơng ty tĕng lên, ngu n v n đ u t cho ho t đ ng phân ph i

cũng tĕng, trong khi đó doanh thu khơng tĕng. Đ i v i kênh phân ph i có thêm 192c p đ i lý c p 3 thì nhc điểm ch y u là lng hoa h ng s r t th p và lãng phí dod thừa ngu n l c, đ ng th i kh nĕng kiểm sốt c a cơng ty s gi m xu ng.

Nh v y, kênh phân ph i t ng quát c a cơng tyhình 3.1 bao g m các thànhviên: Công ty Cao Su Krông Buk và chi nhánh Công ty t i Đà N ng, đ i lý c p 1,

đ i lý c p 2 , nhà bán l ( các quán bán cà phê, các quán t p hoá, siêu th ) và khách

hàng tiêu dùng.

Trong h th ng kênh phân ph i trên, các đ i lý c p 1 và đ i lý c p 2 có nhi m

v nh sau:

+ Đ i lý c p 1: là đ i lý qu n lý m t vùng r ng, có th tr ng và doanh s tiêu

th l n h n đ i lý c p 2. Đ i lý c p 1 s ch u s qu n lý tr c ti p c a chi nhánh

công ty.

+ Đ i lý c p 2: ch qu n lý m t vùng nh , có kho ng cách xa v i đ i lý c p 1,

ch u s qu n lý c a đ i lý c p 1 ho c chi nhánh công ty.

Tuy nhiên, do đ c điểm khác nhau v th tr ng gi a các qu n, huy n trên th

tr ng Đà N ng nên không thể v n d ng 6 kênh cho t t c các khu v c mà c n ph i

có s đi u ch nh cho phù h p v i đ c điểm c a từng khu v c th trng.3.3.6 Xác định dạng kênh phân phối cho phù hợp đối với từng thị trường:

Đ i v i m i th trng s có nh ng đ c điểm khác nhau v dân s , di n tích,m t đ dân s , đ a hình, nhu c u tiêu dùng, s phân b c a đ i th c nh tranh,... Do

v y, để th c hi n m c tiêu bao ph th trng, kênh phân ph i c a công ty ph i phùh p v i từng th trng có di n tích h p, dân c t p trung cao,ng đó. Nh ng th trnên sử d ng kênh tr c ti p và kênh c p m t. Ngc l i đ i v i nh ng th trng xacó di n tích r ng, m t đ phân b dân c th p, c n có kênh hai c p để đ m b o m c

tiêu c a công ty.

3.3.6.1 Lựa chọn dạng kênh phân phối trên thị trường các quận Liên Chiểu, quận

Hải Châu quận Thanh Khê,quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và quận Cẩm Lệ :

Các Qu n c a Đà N ng là n i t p trung dân c đông, m t đ dân s cao, có

t c đ tĕng trng nhanh. Đ ng th i, qu ng đng từ chi nhánh công ty đ n cácqu n trên ngắn. Do đó n u sử d ng trung gian đ i lý s khơng phù h p vì s làm

tĕng chi phí, gi m l

khơng cao. Vì v y,ng hoa h ng cho các trung gian trong khi đó hi u qu l i

th trng này nên sử d ng kênh tr c ti p và kênh m t c p quatrung gian bán l ho c đ i lý c p 2.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm cà phê tại công ty cao su Krông Buk.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×