1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thông qua hai mô hình Kiểm tra, phân tích tín dụng và Xử lý tín dụng có vấn đề, áp dụng vào thực tiễn trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ tín dụng tại các chi nhánh trong hệ thống chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak. Đồng thời điều tra trực tiếp chọn mẫu khách

Thông qua hai mô hình Kiểm tra, phân tích tín dụng và Xử lý tín dụng có vấn đề, áp dụng vào thực tiễn trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ tín dụng tại các chi nhánh trong hệ thống chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak. Đồng thời điều tra trực tiếp chọn mẫu khách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thông qua hai mô hình Kiểm tra, phân tích tín dụng và Xử lý tín dụng có vấn đề, áp dụng vào thực tiễn trên cơ sở tổng hợp các hồ sơ tín dụng tại các chi nhánh trong hệ thống chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Daklak. Đồng thời điều tra trực tiếp chọn mẫu khách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×