1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG:

5 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SKhoảng cách từ tim – tới – tim không được nhỏ

hơn 750mm hay 2.5D

chiều rộng cọc (chọn giá trò lớn) kích thước cọc

30x30cm nên

2.5D = 2.5x0.3= 0.75m

=> Vậy ta chọn khoảng cách từ tim – tới – tim bằng

1mKhoảng cách tư tim cọc tới tới mép bê tông

móng lớn hơn 225mm

=> Vậy ta chọn khoảng cách từ tim – tới – mép bê

tông móng như sau:

+ Theo chiều dài thì ta chọn từ tim – tới – mép là

500mm

+ Theo chiều rộng thì ta chọn từ tim – tới – mép là

500mmĐỉnh của cọc thiết kế ngàm vào trong bệ móng

300mm

=> Vậy ta chọn khoảng cách khoảng cách cọc ngàm

vào bệ là 500mmChiều dày bệ móng 1.5m

Kích thước móng được biểu thò bằng hình sau:SVTH :Trang 9ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SII.5.2.2.Kích thước trụ:

-Dựa vào kích thước móng ở trên ta xác định được kích thước móng dựa theo

các thơng số sau.Chiều rộng(a) và chiều dài(b) bệ

=> Kích thước trụ như sau (1.4x4)m

II.5.2.3.Chon mực nước thi cồng khổ thông thuyền

chiều dài nhòp,khổ cầu

- Thông số mực nước :

+ Mực nước cao nhất (MNCN = +5.5m.) tính từ mặt

đất sau sói

+ Mực nước thi công ta chọn (MNTC=MNTT =+4m) tính

từ mặt đất sau sói

+ Mực nước thấp nhất (MNTN = +2.5m) tính từ mặt

đất sau sói

- Khổ thông thuyền :

+ Sông cấp V nên khổ thông thuyền là (25x3.5)m

- Chiều dài nhịp:

+ Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”, với

khẩu độ nhòp là 33(m), chiều cao dầm là 1.20(m),

khoảng cách giữa các tim dầm là 2 (m).

+ Chiều dài toàn cầu là (7x33=231)m

- Khổ cầu:

+ Hiện tại thiết kế có quy mô mặt cắt ngang như

sau :

Chiều rộng phần xe chạy

: 2x3.500

=

7.00 (m)

5 Lan can

: 2x0.25

= 0.5 (m)

6 Dải an toàn

: 2x0.25

= 0.50

(m)

7 Lề bộ hành

: 2x1,0

= 2.0 (m)

Tổng cộng

:

=

10.00(m)

-SVTH :Trang 10ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SII.5.3.SƠ LƯC CÁC BƯỚC THI CÔNG:

II.5.3.1.Công tác đònh vò hố móng :

1Cơng tác đo đạc:

a mục đích.

- Nhằm đảm bảo đúng vị trí ,kích thước của tồn bộ cơng trình cũng như các bộ

phận kết cấu được thực hiện trong suốt thời gian thi công.

b Nội dung.

-Xác định lại và kiểm tra trên thực địa các mốc cao độ và mốc đỉnh.-Cắm lại các mốc trên thực địa để định vị tim cầu ,đường trục của các trụ mố

và đường dẫn đầu cầu.-Kiểm tra lại hình dạng và kích thước các cấu kiện chế tạo tại cơng trường.-Định vị các cơng trình phụ tạm phục vụ thi công.-Xác định tim trụ cầu bằng phương pháp giao hội ít nhất 3 phương ngắm từ

3mốc cố đònh của mạng lưới.c Tầm quan trọng.

-2

--Cơng tác đo đạc phải đi trước một bước vì nó ảnh hưởng đến :

Tiến độ thi cơng.

Chất lượng cơng trình.

Tính kinh tế.

Định vị tim mố:

Công tác đònh vò tim trụ nhằm đảm bảo cho trụ nằm

đmgs vò trí mà ta thiết kế khi thi công việc này được

tiến hành đầu tiên và luôn kiểm tra quá trình thi

cồng.Để xác đònh được chính xác ta dùng phương

pháp tam giác để đo đạc và đònh vò

Trình tự như sau :

+ Trước hết cắm được trục của trụ qua 2 điểm chính

xác là 2 tim mố (dựa và hệ thống cọc mốc của lưới

tam giác ta xác đònh được tim mố là điểm O ta lấy

cách Mố 1 một khoảng 10m vì sau này còn thi công

mố )

+ Từ điểm O ta mở 1 góc 90 0 so với phương vuông góc

của tim cầu về 2 phía lấy 2 điểm A và B cách O 1

khoảng cố đònh OA = OB = 20m

+ Gọi C là tim của trụ số 1 mà ta cần thi công trụ ta

có:SVTH :Trang 11ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬU- TgGVHD: Th.S=

0+ Tương tự cho trụ 2 và 3 tương ứng với D và E

- Tg=- Tg=0020mA20mOC

Mố1T1D

T2E

Mố2BHình : Xác đònh tim trụ cầu bằng phương pháp tam giác

- Vậy đặt máy kinh vó I tại vò trí O hướng theo tim

cầu,đặt máy kinh vó II tại A hướng về O,sau đó mở 1

góc .giao hai hướng đó tai C là tim của trụ 1 và tương

tự

- Kiểm tra lại vò trí C bằng cách đặt máy kinh vó số II tại

B hướng máy về O rồi mở 1 góc .giao 2 hướng cảu

máy 1 và 2 ta xác đònh được tim của trụ.Công tác

đònh vò tim trụ phải nhằm đảm bảo đúng vò trí và kích

thước của trụ cần thi công được thực hiện trong quá

trình thi công.Để đònh vò tim trụ ta dùng phương pháp

tam giác được nêu trên hình vẽ

II.5.3.2.- Công tác chuẩn bò mặt bằng, bố trí công

trường,an toàn lao động :

-Bố trí mặt bằng hợp lý để công việc thi công được

tiến hành thuận lợi.-Khảo sát đòa hình hai bên bờ sông, hướng gió thổi

và dự tính thời gian thi công để lập vò trí và kế

hoạch tập kết vật liệu. (Dựa vào biể đồ hoa gió)-Chuẩn bò mặt bằng, bãi tập kết vật liệu như : Xi

măng, đá, cát, sắt thép…-Xây dựng hệ thống hệ thống công cộng. Như đường

tạm,nước sinh hoạt cho công nhân.điện chiếu sángSVTH :Trang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×