1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tính độ ổn đònh của kết cấu vòng vây cọc ván trong các giai đoạn thi công:

1 Tính độ ổn đònh của kết cấu vòng vây cọc ván trong các giai đoạn thi công:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU+ Giai đoạn 2: Hố móng đã bòt đáy. Nước trong vòng

vây đã hút cạn. Cọc ván có xu hướng quay quanh điểm O

nằm cách mắt lớp bê tông bòt đáy 0.5m xuống phía dưới

Giai đoạn 1 : tính toán chiều sâu cắm cọc

ván thép theo điều kiện ổn đònh chống lật.

Ở giai đoạn này có các giả thiết như sau :

CVT đã đóng đến cao độ thiết kế, và đã lắp xong hệ

thống vành đai, khung chống.1000Đã đổ lớp cát đệm vào trong vòng vây đến cao độ -5.5

m.CỌC VÁ

N THÉ

P FSP - VI114000

12000HỆVÀ

NH ĐAI I40CỌC CHỐ

NG I40THANH CHỐ

NG CHÉ

O I401000HỐTỤ NƯỚ

C100016000

180001000Gọi t là chiều sâu ngàm cọc trong đất, ta thấy lớp đất

trên cùng là lớp đất sét pha cát dẽo vừa có khả năng

ta chỉ cắm cọc trong phạm vi lớp đất này sẽ thỏa điều

kiện nên chiều sâu t này được tính từ dáy hố móng đến

lớp 2. Khi chưa có lớp bêtông bòt đáy, t được xác đònh từ

điều kiện đảm bảo ổn đònh chống quay của tường cọc

ván chung quanh trục tựa của nó vào điểm O tại vò trí khung

chống. Sơ đồ tính :SVTH:Page 29ĐAMH: THI CÔNG CẦUMNTC +5.7mGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU1300Thanh chố

ng0.0mE ¹n = 16.245 TE 4n = 5.78 T2.85+t/22267

1.533+0.67tLớ

p cá

t đệ

m

2.3 mE ¹n = 1.63 T5.7+2t/3+2.3m5.7+t/257003.81.9OE 4n = 7.82+3.4t TtE ²n = 32.49t+2.85t²

E a = 0.176t² TE p = 5.563+4.837t+1.052t² TP ? = 5.7 T/m²- 5.0mBên ngoài vòng vây

p lực thủy tónh (En):

1

2

2

E1n = � n � H  �1  0.5 ��

1  5.5  �1  15.125  T 

2Điểm đặt của áp lực này cách tâm O một đoạn :

x1 2

�5.5  3.67  m 

3

1

=> M1  E n �x1  15.125 �3.67  55.508  Tm E 2n = n �(H) �(t) �1  1 �5.5 �t �1  5.5 �tĐiểm đặt của áp lực này cách tâm O một đoạn :

1

x 2  5.5  �t

2

M 2  E n2 �x 2  5.5 �t � 5.5  0.5 �t   30.25 �t  2.75 �t 2  Tm 

p lực thủy động (Pn):

Lực xung kích bình quân của nước chảy xác đònh theo

công thức :

m �v 2

Pbqn  K1 �K 2 �

2 �g

K1 = 1.4Hệsố xét đến hình dạng cọc ván thép.K2 = 1.0Hệ số xét đến hình dạng của vòng vây CVTm = 1t/m3 khối lượng riêng của nứơc.

v = 2m/sSVTH:vận tôùc dòng chảy.Page 30ĐAMH: THI CÔNG CẦUG = 9.8 m/s2GVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUgia tốc trọng trường.m �v 2

1�22

Pmax  2 �Pbqn  2 �K1 �K 2 �

 2 �1.4 ��

1

 0.572(T m 2 )

2 �g

2 �9.8

1

E=�PH10.5723T

2

3

nmaxCách tâm O một đoạn : x 3 H 5.5 1.83m

3

3Momen gây lật đối với tâm O :

M 3  E 3n �x n  1.573 �1.83  2.88(Tm)

p lực đất chủ động  E a  :

Hệ số áp lực đất chủ động :

2

0

2

0

Lớp 1:  a  tg  45   / 2   tg  45  22 / 2   0.455Dung trọng đẩy nổi của đất :

3

Lớp 1:  dn   w   n  1.73  1  0.73  T / m 1

1

E a = �t � n c � a � dn �t  �1  �t � 1.2 �0.455 �0.73 �t  �1  0.199 �t 2  T 

2

2

Trong đó :

n c  1.2: hệ số áp lực chủ động của đất.t: Chiều sâu của cọc trong lớp 1Điểm đặt của áp lực này cách tâm O một đoạn :

2

x a  5.5  �t (m)

3

2 �M a  E a �x a  0.199 �t 2 ��

5.5  �t � 1.0945 �t 2  0.132 �t 3  Tm 

3 �Beân trong vòng vây

Áp lực thủy tónh

p lực thủy tónh biến thiên trong đoạn +5.5m đến -1.5 m.

và là hằng số trong đoạn 0.0 đến +7.0m.

1

2

2

E 4n = � n � H  �1  0.5 ��

1  7.0  �1  24.5  T 

2

Điểm đặt của áp lực này cách tâm O một đoạn :

x4 SVTH:2

�7.0  4.67  m 

3Page 31ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU4

=> M 4  E n �x 4  24.5 �4.67  114.415  Tm E 5n = n �(H) � 1.5  t  �1  1�7 � 1.5  t  �1  10.5  7 �t

Điểm đặt của áp lực này cách tâm O một đoạn :

1

x 5  7.0  �t

2

� 1 �

M 5  E 5n �x 5   10.5  7 �t  ��

7  �t � 73.5  43.75 �t  3.5 �t 2  Tm 

� 2 �

p lực đất bò động

Hệ số áp lực đất bò động :

2

0

2

0

Lớp 1:  p  tg  45   / 2   tg  45  22 / 2   2.19Dung troïng đẩy nổi của đất :

3

Lớp 1:  dn   w   n  1.73  1  0.73  T / m 1

E p = �h d � n c � p � dn �h d  �1

2

1

 � 1.5  t  � 0.8 �2.19 �0.73 � 1.5  t   �1

2

 0.479  0.959 �t  0.639 �t 2  T 

Trong đó :

n c  0,8:hệ số áp lực đất bò độngh d   1.5  t :Chiều sâu cột đất áp lựcĐiểm đặt của áp lực này cách tâm O một đoạn :

xp 2

� 1.5  t   1  0.67 �t

3M p  E p �x p   0.479  0.959 �t  0.639 �t 2  � 1  0.67 �t 

 0.479  0.638 �t  0.003 �t 2  0.428 �t 3

Kiểm tra điều kiện ổn đònh chống lật :

Điều kiện : M g �m �M l

m = 0.95 : hệ số điều kiện làm việc

Momen gây lật :

M lat  M1  M 2  M 3  M a  58.338  30.25 �t  2.859 �t 2  0.132 �t 3Momen giữ :

M giu  M 4  M5  M p  40.436  43.112 �t  3.5 �t 2  0.428 �t 3SVTH:Page 32ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUChọn t = 4 m, thay số vào ta có :

m �M giu  0.95 �296.27  281.46  M lat  233.53 (thoả)

Vậy chiều sâu đóng cọc ván cần thiết là 4m

1. Giai đoạn 2 : chọn tiết diện cọc ván thép và

hệ thanh chống theo điều kiện độ bền cấu

kiện.

Xét giai đoạn sau khi đổ bê tông bòt đáy, và hút cạn

nước ở bên trong vòng vây để thi công bệ

Cọc ván sử dụng là cọc cừ ván thép Steel Sheet Piling. Sơ

đồ tính là dầm đơn giản hai gối tựa, một gối tại vò trí

tầng chống ngang, gối kia cách mặt lớp bê tông bòt

đáy 0.5 m (cao độ +2.5m)

Sơ đồ như hình dưới.Phản lực tại gối A :

R  5.5

�M(B) ۴0��

A15.125 2.34RA6.435(T / m)Momen uốn lớn nhất tại điểm đặt của lực P1:

1

1

M max  RA �4.66  ��

1 4.662 � �4.66

2

3

1

1

 6.43 �4.66  ��

1 4.66 2 � �4.66  13.09  Tm / m 

2

3

7. Kiểm tra cọc ván thép :

Chọn loại cọc Larsen do Hàn

Quốc sản xuất ( Oriental Sheet

Piling) :SVTH:Page 33ĐAMH: THI CÔNG CẦUGVHD: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬUDimensions and Sectional PropertiesDimensionsSectio

n Type

IA

II

II A

III

III A

IV

IV A

III L

IV L

VL

VI L

C IIIWidt

h

(B)Height

(H)Mmmm400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

40085

100

120

125

150

170

185

170

200

200

225

125Avg

Coating

Area*

m2/m

0.47

0.5

0.52

0.55

0.57

0.63

0.62

0.69

0.73

0.71

0.75Thickness

(T)

mm

8

10.5

9.2

13

13.1

15.5

16.1

12

17

24.3

27.6

13Per Pile

Sectiona

l

WeiArea

ght

(A)

(W)

cm2

45.21

61.18

55.01

76.42

74.4

96.99

94.21

87.9

111.5

133.8

153kg/m

35.5

48

43.2

60

58.4

76.1

74

69

87.5

105

120

60Per Linear Meter of Wall

Momen

t of

Inertia

(Lx)

cm4Setio

n

Modulus

cm3598

1,240

1,460

2,220

2,790

4,670

5,300

4,420

7,080

7,960

11,40088

152

160

223

250

362

400

352

470

520

680Sectional

Area

cm2/mWeight

(W)Momen

t of

Inertia

(Ix)Section

Modulus

(Zx)kg/m2cm4/mcm3/m113

153

137.5

191

186

242.5

235.1

175.8

223

267.6

30688.8

120

108

150

146

190

185

138

175

210

2404,500

8,740

10,600

16,800

22,800

38,600

41,600

27,500

50,000

63,000

86,000Chọn loại mặt cắt số IV A, có bề rộng B = 400mm.

Mômen tác dụng vào mặt cắt naøy laø:

M = Mmax . B = 13.09 x 0.4 =5.236(T.m)

Mômen kháng uốn của tiết diện là: W = 88cm 3.

ứng suất lớn nhất trong cọc cừ thép là:

max M 5.236 �105

�kG � 1309 � 2 �

W

400

�cm �ng suất cho phép của thép là:    1900 KG cm2 .

� Vậy sử dụng loại cọc trên để làm hố móng.

Tổng chiều dài của cọc là: l = 1 + 7 + 4 = 12 (m)

Chu vi vòng vây làø  18 24 �2  84m. Vậy ta đóng như

sau :

Phương ngang ta đóng 60 cây.

Phương dọc đóng 45 cây .

Cọc nối thép góc 4 cây

Tổng cộng đóng 109 cây

8. Tính toán khung vành đai :

Dưới tác dụng của áp lực thủy tónh thì cọc ván thép sẽ

truyền lên hệ khung vành đai 1 lực bằng với phản lực tại

gối A : R A  6.435(T / m) :

SVTH:Page 34529

874

880

1,340

1,520

2,270

2,250

1,620

2,500

3,150

3,820Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tính độ ổn đònh của kết cấu vòng vây cọc ván trong các giai đoạn thi công:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×