1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG

CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S=> Vậy ta chọn khoảng cách từ tim – tới – mép bê

tông móng như sau:

+ Theo chiều dài thì ta chọn từ tim – tới – mép là

400mm

+ Theo chiều rộng thì ta chọn từ tim – tới – mép là

450mm

Đỉnh của cọc thiết kế ngàm vào trong bệ móng

300mm

=> Vậy ta chọn khoảng cách khoảng cách cọc ngàm

vào bệ là 500mm

Chiều dày bệ móng 1.5m

Kích thước móng được biểu thò bằng hình sau:III.1.2.2.Kích thước trụ:Dựa vao kích thước móng ở trên ta xác định được kích thước móng dựa theo các

thông số sau.

a ≥ 0.5 => chon a = 1.5m

b ≥ 0.5 => chon b = 1.0mChiều rộng(a) vaø chiều dài(b) bệ => Kích thước trụ như sau (1.5x6)m

III.1.2.3.Chon mực nước thi cồng khổ thông thuyền

chiều dài nhòp,khổ cầu

Thông số mực nước :SVTH :Trang 8ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S+ Mực nước cao nhất (MNCN = +5.5m.) tính từ mặt đất

sau sói

+ Mực nước thi công ta chọn (MNTC=MNTT =+4m) tính

từ mặt đất sau sói

+ Mực nước thấp nhất (MNTN = +2.5m) tính từ mặt

đất sau sói

Khổ thông thuyền :

+ Sông cấp V nên khổ thông thuyền là (25x3.5)m

Chiều dài nhịp:+ Dầm BTCT DƯL 40MPa căng sau tiết diện chữ “I”,

với khẩu độ nhòp là 33(m), chiều cao dầm là

1.20(m), khoảng cách giữa các tim dầm là 2 (m).

+ Chiều dài toàn cầu là (3x33=99)m

Khổ cầu:+ Hiện tại thiết kế có quy mô mặt cắt ngang như

sau :

Chiều rộng phần xe chạy

: 2x3.500

= 7.00 (m)

Phần bồ hành

: 2x1

= 2.00

(m)

Lan can

: 2x0.25

= 0.5 (m)

Dải an toàn

: 2x0.25

= 0.50

(m)

Tổng cộng

:

= 10.00(m)

III.1.3.SƠ LƯC CÁC BƯỚC THI CÔNG:

III.1.3.1.Công tác đònh vò hố móng :

III.1.3.1.1.Cơng tác đo đạc:

mục đích.

Nhằm đảm bảo đúng vị trí ,kích thước của tồn bộ cơng trình cũng như các bộ

phận kết cấu được thực hiện trong suốt thời gian thi công.

Nội dung.

Xác định lại và kiểm tra trên thực địa các mốc cao độ và mốc đỉnh.

Cắm lại các mốc trên thực địa để định vị tim cầu ,đường trục của các trụ mố và

đường dẫn đầu cầu.

Kiểm tra lại hình dạng và kích thước các cấu kiện chế tạo tại công trường.

Định vị các cơng trình phụ tạm phục vụ thi cơng.

SVTH :Trang 9ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SXác định tim trụ cầu bằng phương pháp giao hội ít nhất 3 phương ngắm từ 3mốc

cố đònh của mạng lưới.

Tầm quan trọng.

Cơng tác đo đạc phải đi trước một bước vì nó ảnh hưởng đến :

+ Tiến độ thi cơng.

+ Chất lượng cơng trình.

+ Tính kinh tế.

III.1.3.1.2.Định vị tim mố:

Công tác đònh vò tim trụ nhằm đảm bảo cho trụ nằm

đúng vò trí mà ta thiết kế khi thi công việc này được tiến

hành đầu tiên và luôn kiểm tra quá trình thi công. Để xác

đònh được chính xác ta dùng phương pháp tam giác để đo

đạc và đònh vò

Trình tự như sau :

+ Trước hết cắm được trục của trụ qua 2 điểm chính

xác là 2 tim mố (dựa và hệ thống cọc mốc của lưới

tam giác ta xác đònh được tim mố là điểm O ta lấy

cách Mố 1 một khoảng 10m vì sau này còn thi công

mố )

+ Từ điểm O ta mở 1 góc 90 0 so với phương vuông góc

của tim cầu về 2 phía lấy 2 điểm A và B cách O 1

khoảng cố đònh OA = OB = 20m

+ Gọi C là tim của trụ số 1 mà ta cần thi công trụ ta

có:

OC 43

=

= 2.15

- Tg α =

OA20⇒ α = arctg 2.15 = 65.06 0+ Tương tự cho trụ 2 và 3 tương ứng với D và E

OD 76

=

= 3.8

- Tg α =OE 109

=

= 5.45

- Tg α =⇒ α = arctg 3.8 =⇒ α = arctg 5.45 = 79.6 0OASVTH :2075.26 0OA20Trang 10ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.S20mA20mOC1T1D

T2E

T3BHình : Xác đònh tim trụ cầu bằng phương pháp tam giác

Vậy đặt máy kinh vó I tại vò trí O hướng theo tim

cầu,đặt máy kinh vó II tại A hướng về O,sau đó mở 1 góc α

.giao hai hướng đó tai C là tim của trụ 1 và tương tự

Kiểm tra lại vò trí C bằng cách đặt máy kinh vó số II tại

B hướng máy về O rồi mở 1 góc α .giao 2 hướng cảu máy

1 và 2 ta xác đònh được tim của trụ.Công tác đònh vò tim trụ

phải nhằm đảm bảo đúng vò trí và kích thước của trụ cần

thi công được thực hiện trong quá trình thi công.Để đònh vò

tim trụ ta dùng phương pháp tam giác được nêu trên hình vẽ

III.1.3.2.- Công tác chuẩn bò mặt bằng, bố trí công

trường, an toàn lao động :

Bố trí mặt bằng hợp lý để công việc thi công được

tiến hành thuận lợi.

Khảo sát đòa hình hai bên bờ sông, hướng gió thổi

và dự tính thời gian thi công để lập vò trí và kế hoạch tập

kết vật liệu. (Dựa vào biểu đồ hoa gió)

Chuẩn bò mặt bằng, bãi tập kết vật liệu như : Xi

măng, đá, cát, sắt thép…

Xây dựng hệ thống công cộng. Như đường tạm,nước

sinh hoạt cho công nhân.điện chiếu sáng

Do công trình thi công có tính chất tập trung và xây

dựng trong thời gian tương đối dài. Do đó tổ chức xây

dựng lán trại, nhà nghỉ chỗ ăn, sinh hoạt cho công nhân

viên,một cách cố đònh.

Vè mặt an toàn lao động.thì có bảo hiểm anh toàn

lao động cho công nhân,cùng với các trang thiết bò khi thi

công trên caoSVTH :Trang 11ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SIII.1.3.3.Thi công trụ cầu :

Sau khi đã tiến hành các bước tổng quát như trên

như : xác đònh vò trí tim trụ cầu, chuẩn bò nguyên thiết bò

vật liệu, …….quá trình thi công trụ được tiến hành theo các

bước sau:

Bước 1

+ Đònh vò xà lan, nạo vét đất trong phạm vi thi công trụ.

+ Vận chuyển cọc, búa, và cần cẩu đến vò trí thi công,

dựng khung đònh vò, làm các hệ cụm đầu cọc ở các tầng

của khung đònh vò.

+ Dùng cẩu lắp giá búa, tiến hành đóng cọc đến

đúng cao độ thiết kế , đóng đúng số cọc thiết kế. Trong

quá trình đóng cọc phải thường xuyên theo dõi độ

nghiêng của cọc và độ chối của cọc.Hỉnh : Sơ đồ đóng cọc theo từng hàng

Bước 2 :

+ Tiến hành đóng cọc thép làm vòng vây ngăn nước

trong phạm vi bệ trụ.

+ Dùng bơm cao áp sói nước, vét bùn hố móng.

+ Đổ đá mi và cát tạo phẳng .

Bước 3 :

+ Tiến hành đổ bêtông bòt đáy theo phương pháp đổ

bêtông trong nước (phương pháp vữa dâng).

+ Bơm vữa theo các vò trí đã qui đònh, trong quá trình

bơm luôn kiểm tra sự lan tỏa của vữa xi măng thông qua

các ống lồng.

+ Khi lớp bê tông đạt cường độ Tiến hành hút nước

làm khô hố móng

SVTH :Trang 12ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.SBước 4 :

+ Đập đầu cọc và xử lý cốt thép đầu cọc, vệ sinh

đáy móng.

+ Dựng ván khuôn, lắp cốt thép bệ cọc, tiến hành

đổ bê tông bệ cọc.

+ Khi bê tông bệ cọc đạt 70% cường độ, tiến hành thi

công phần thân trụ.

+ Trong suốt quá trình thi công phải tiến hành bảo

dưỡng bê tông cho bến khi bê tông đạt cường độ thì tháo

dỡ ván khuôn và các thiết bò thi công.

Bước 5 :

+ Dựng ván khuôn xà mũ, lắp cốt thép, tiến hành

đổ bê tông mũ trụ.

+ Dựng ván khuôn, lắp cốt thép, tiến hành đổ bê

tông đá kê gối.

+ Hoàn thiện trụ.

III.1.3.4.Thi công kết cấu nhòp:

+ Chọn xà lan (hệ nổi).

+ Chọn cẩu để lắp dầm kết cấu nhòp.

+ Thi công lớp bê tông bản mặt cầu,và ống dẫn

nước.

+ Thi công lan can lề bồ hành.

+ Thi công lớp tạo mui luyện.lớp phòng nước.bê tông

ASPHALT

+ Hoàn thành quá trình thi côngCHƯƠNG IV : THI CÔNG

IV.1.THIẾT KẾ VÒNG VÂY CỌC VÁN THÉP

IV.1.1.Kích thước vòng vây :

- Chiều sâu sâu mực nước thi công, chọn

H n =4m

- Kích thước vòng vây cọc ván được chọn dựa trên kích

thước móng, khoảng cách từ mặt trong của tường cọc

ván đến mép bệ móng > 1m , chọn kích thước cọc

SVTH :Trang 13ĐỒ ÁN MÔN HỌC THI CÔNG CẦU

NGUYỄN ĐÌNH MẬUGVHD: Th.Snhư sauBỆMÓ

NG

ng vâ

y cọc vá

n thep- Trên mặt đứng, đỉnh vòng vây phải cao hơn mực

nứơc thi công tối thiểu là 0,7m. Chọn là 0.7m. Vậy cọc

ván phải có chiều cao tính từ mặt đất là 4.7m.

IV.1.2.Thông số kỹ thuật cọc ván thép và loại cọcván thép:

Chọn loại cọc ván kiểu Jlapcek IV có các thông số sau:

- Tổng chiều dài cọc ván cần thiết là (10 +

6,5)x2=33m. chọn lọai cọc ván do Hàn Quốc sản xuaát.SVTH :Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III : SỐ LIỆU VÀ TRÌNH TỰ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×