1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

III.1 Thiết kế vòng vây cọc ván

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3 MB, 81 trang )


ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOBề dày lớp bêtông bịt đáy :

.H. n

 n.0 . bt  k.U.  .mhb �

Trong đó:2

 : diện tích mặt bằng trong vòng vây,   Bv �A v  4 �17.2  68.8 mH: chiều sâu cột nước tính từ đáy lớp BTBĐ đến mực nước

thi công:

H  H n  0.5  5.6  0.5  6.1 (m)k: số lượng cọc trong móng, k=26 (cọc)

2

F: diện tích 1 cọc, F  0.3 �0.3  0.09 (m ) n : dung trọng của nước,  n  1(T / m3 )

 bt : dung trọng của bê tông bòt đáy,  bt  2.35(T / m3 )

 0 : diện tích mặt bằng trong vòng vây khơng xét đến cọc,

 0 =  - k.F=68.8-0.09x26=66.46( m2)

f1 : ma sát giữa cọc với bêtông bòt đáy, f  20T / m 2

U : chu vi một cọc, U  4 �0.3 = 1.2 (m)

n: hệ số giảm tải, n=0.968.8 �6.1 �1

hb �

(0.9 �66.46 �2.35  26 �1.2 �20) �0.9

h b �0.61(m)

Choïn lớp bêtông bòt đáy dày 1.0m

* Phương pháp đổ bêtơng bịt đáy :

Tiến hành đổ bêtông bịt đáy theo phương pháp vữa dâng :

Bán kính hoạt động của ống : R  2 mSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 12ĐAMH THI CƠNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO2

2

2

Diện tích hoạt động của một ống : Fo   �R   �2  12.56 mnSố ống cần thiết :F 68.8 5.48

Fo 12.56

(ống)Chọn 6 ống.

* Sau khi xác định bề dày lớp BTBĐ đủ điều kiện ổn định, ta kiểm tra điều kiện cường độ

cho lớp BTBĐ :

Tách 1 dải BTBĐ rộng 1m dọc theo đường tim trụ theo hướng thượng-hạ lưu có chiều dài

nhịp bằng khoảng cách giữa 2 cọc ván thép. Trọng lượng bản thân của lớp BTBĐ:q1   b .H b .1  2.35 ��

1 1  2.35 (T/m)

Trong đó : b =2.35 T/m3 :Dung trọng của lớp BTBĐ.Hb=1 m: Bề dầy của lớp BTBĐ1m: Bề rộng của dải BTBĐ đang xét. Áp lực đẩy của nước :q2   .H.1  1�6.1�1  6.1 (T/m)

Trong đó : =1T/m3:Dung trọng của nước.H=6.1m:Chiều sâu cột nước, từ lớp đáy BTBĐ đến mực nước thi công.1m: Bề rộng của dải BTBĐ đang xét.Nội lực phát sinh trong dầm :

M max q1  q2 2 2.35  6.1 2

.l 

�4  7.5(T .m)

8

8

=> căng thớ trên.Momen kháng uốn của dầm :SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 13ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOb.hb 2 1.12

W 0,17 (m3 )

6

6Yêu cầu ứng suất kéo phát sinh trong BTBĐ phải nhỏ hơn ứng suất kéo cho phép của BT,

k

2

sử dụng BT mác 100 => [ ]bt  4.8 kG / cm theo TCVN 5574-2012 Kết cấu bê tông cốtthép – Tiêu chuẩn thiết kế

kM max

7.5 44.12 T / m 2  4.412 kG / cm2  [ ]btk  4.8 kG / cm 2

W

0.17Vậy lớp BTBĐ thỏa mãn điều kiện cường độ .

III.1.4 Tính độ ổn định của kết cấu vòng vây cọc ván trong các giai đoạn thi

cơng

III.1.4.1 Gỉa sử cọc ván thép đóng xuống lớp 2 và không làm bê tông bịt đáy và

không làm khung chống.

III.1.4.1.1 Giai đoạn 1: Vòng vây đã được đóng đến đáy sông, hút hết bùn và

đổ bêtông bịt đáy.Với cách bố trí cọc định vị như trên thì cọc định vị khơng có tác dụng chịu lực, mà áp

lực sẽ truyền hết vào cọc ván thép.

Ở giai đọan này ta đào bỏ lớp bùn trong vòng vây cọc ván bằng gầu ngoạm, nên mực

nước 2 bên thành cọc ván là như nhau, chỉ có chênh lệch áp lực do đất bùn bị đẩy nổi,

nhưng rất nhỏ, có thế bỏ qua. Sau đó ta tiến hành đổ BT bịt đáy, bằng phương pháp

vữa dâng.

III.1.4.1.2 Giai đoạn 2:

Đã đổ bê tông bịt đáy và hút cạn nước hố móng. Sơ đồ chịu lực của cọc ván thép như

sauSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 14ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOGọi t là chiều sâu ngàm cọc trong đất, chiều sâu này được tính từ mặt dưới của lớp thứ

1. Giả thiết cọc được cắm vào lớp thứ 2 (0 ≤ t ≤ 4m)(*). Có lớp bêtơng bịt đáy, t được

xácđịnh từ điều kiện đảm bảo ổn định chống quay của tường cọc ván quanh tâm O cách

mặt trên lớp bê tơng bịt đáy 0.5m (trên hình vẽ).

Tính tốn hệ số áp lực đất chủ động và bị động.

 Hệ số áp lực đất chủ động:- Hệ số áp lực đất chủ động lớp 1:

- Hệ số áp lực đất chủ động lớp 2:

- Hệ số áp lực đất chủ động lớp 3:

- Hệ số áp lực đất chủ động lớp 4:K a1  tan 2 (450 

K a2  tan 2 (45 1

00

)  tan 2 (450  )  1

2

22

140

)  tan 2 (450 

)  0.6104

2

2K a3  tan 2 (450 3

190

)  tan 2 (450 

)  0.509

2

2K a4  tan 2 (450 4

220

)  tan 2 (450 

)  0.455

2

2 Hệ số áp lực đất bị động- Hệ số áp lực đất bị động lớp 1:

- Hệ số áp lực đất bị động lớp 2:

- Hệ số áp lực đất bị động lớp 3:

- Hệ số áp lực đất bị động lớp 4:SVTH : LÊ NGOC PHÔK 1p  tan 2 (450 1

00

)  tan 2 (450  )  1

2

2K p2  tan 2 (450 2

140

)  tan 2 (450 

)  1.6383

2

2K 3p  tan 2 (450 3

190

)  tan 2 (450 

)  1.965

2

2K p4  tan 2 (450 4

220

)  tan 2 (450 

)  2.198

2

2MSSV : 1251090244Trang 15ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Xác định áp lực đất chủ động, bị động và áp lực nước tác dụng lên cọc ván thép.

 Áp lực chủ động:

 Áp lực đất chủ động:

Hệ số vượt tải của áp lực đất chủ động : na=1.2

+ Áp lực đất chủ động do lớp 2 tác dụng lên cọc ván :

E1 1

1

n a �K a2 � '2 �t 2  �1.2 �0.6104 �(1.58  1) �t 2  0.2124t 2 (T / m)

2

2Điểm đặt

z10 2

t  0.5(m)

3Mô men gây ra tại tâm O

2

M1  E1 �z1  0.2124t 2 �( t  0.5)  0.1416t 3  0.1062t 2 (T.m / m)

3+ Áp lực đất chủ động sinh ra do lớp bê tông bịt đáy gây ra tác dụng lên cọc ván :

E 3  n a �K a2 � bt �h b �t  1.2 �0.6104 �2.35 ��

1 t  1.7213t(T / m)Điểm đặt

z3 t

 0.5(m)

2Mô men gây ra tại tâm O

t

M 3  E 3 �z 3  1.7213t �(  0.5)  0.8607t 2  0.8607 t(T.m)

2SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 16ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO Mô men gây lật tại tâm O do áp lực đất chủ động gây ra :

M1gl  M1  M 3

 (0.1416t 3  0.1062t 2 )  (0.8607t 2  0.8607 t)

=0.1416t 3  0.9669t 2  0.8607t(Tm / m)Áp lực nước chủ động:

1

1

E 2  � n �t 2  ��

1 t 2  0.5t 2 (T / m)

2

2Điểm đặt

z2 2t

 0.5(m)

3Mô men gây ra tại tâm O

�2tM 2  E 2 �z 2  0.5t 2 ��  0.5 � 0.3333t 3  0.25t 2 (T.m / m)

�31

1

E 4  � n �h 2  ��

1 (5.6  0.5) 2  18.605(T / m)

2

2Điểm đặt

z4 2h 2 �5.6 56 (m)

3

3

15Mô men gây ra tại tâm O

61

M 4  E 4 �z 4  18.605 �  75.66(T.m / m)

15 Mô men gây lật tại tâm O do áp lực đất chủ động gây ra :

M 2gl  M 2  M 4 (0.3333t 3  0.25t 2 )  75.66  0.3333t 3  0.25t 2  75.66(Tm / m) Mô men gây lật tại tâm O do áp lực chủ động gây ra :

M gl  M1gl  M 2gl  (0.1416t 3  0.9669t 2  0.8607t)  (0.3333t 3  0.25t 2  75.66)

=0.4749t 3  1.2169t 2  0.8607t  75.66(Tm / m) Tổng Áp lực bị động:

 Áp lực đất bị động:

Hệ số vượt tải của áp lực đất chủ động : np=0.8

Áp lực đất bị động do lớp 1 tác dụng lên cọc ván :SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 17ĐAMH THI CÔNG CẦUE7 GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO1

1

n p �K1p � '1�h12  �0.8 ��

1 (1.21  1) �0.52  0.021(T / m)

2

2Điểm đặt:z7 2

1

h1  (m)

3

3Mô men gây ra tại tâm O

1

M 7  E 7 �z 7  0.021�  0.007(T.m / m)

3Áp lực do lớp 1 truyền xuống các lớp dưới

E8  n p �K1p � '1�h1 �t

 0.8 ��

1 (1.21  1) �0.5 �t  0.084t(T / m)Điểm đặt

z8 t

 0.5(m)

2Mô men gây ra tại tâm O

t

M8  E 8 �z8  0.084t �(  0.5)  0.042t 2  0.042t(T.m)

2+ Áp lực đất bị động do lớp 2 tác dụng lên cọc ván :

E9 1

1

n p �K 2p � '2 �t 2  �0.8 �1.6383 �(1.58  1) �t 2  0.3801t 2 (T / m)

2

2Điểm đặt:z9 2

t  0.5(m)

3Mô men gây ra tại tâm O

2

M 9  E9 �z9  0.3801t 2 �( t  0.5)  0.2534t 3  0.1901t 2 (T.m / m)

3 Mô men giữ tại tâm O do áp lực đất bị động gây ra :

M1giu  M 7  M8  M 9

 0.007  (0.042t 2  0.042t)  (0.2534t 3  0.1901t 2 )

=0.2534t 3  0.2321t 2  0.042t  0.007(T.m / m)Áp lực nước bị động:

E 5   n �h �t  1�6.1�t  6.1t(T / m)Điểm đặtSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 18ĐAMH THI CÔNG CẦUz5 GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOt

 0.5(m)

2Mô men gây ra tại tâm O

�tM 5  E 5 �z 5  6.1t ��  0.5 � 3.05t 2  3.05t(T.m / m)

�21

1

E 6  � n �t 2  ��

1 t 2  0.5t 2 (T / m)

2

2Điểm đặt

z6 2t

 0.5(m)

3Mô men gây ra tại tâm O

M 6  E 6 �z 6  0.5t 2 �(2t

 0.5)  0.3333t 3  0.25 t 2 (T.m / m)

3 Mô men giữ tại tâm O do áp lực nước bị động gây ra :

M 2giu  M 5  M 6

 (3.05t 2  3.05t)  0.3333t 3  0.25 t 2  0.3333t 3  3.3t 2  3.05t(Tm / m) Mô men giữ tại tâm O do áp lực bị động gây ra :

M giu  M1giu  M 2giu  (0.2534t 3  0.2321t 2  0.042t  0.007)  (0.3333t 3  3.3t 2  3.05t)

=0.5867t 3  3.532t 2  3.092t  0.007(Tm / m) Điều kiện chống lật tại O

M gl

M giu 0.95hay thay các momen vào bất phương trình trên, ta được:0.08275t 3  2.1385t 2  2.0767t  75.6534  0Giair phương trình trên ta được

�t  5.05(m)�t  23.03(m)

�t  7.86(m)Loại (vì 0 �t �4(m)III.1.4.2 Gỉa sử cọc ván thép đóng xuống lớp 3 và không làm bê tông bịt đáy và

không làm khung chống.

Hút hết nước và hút 0.5m bùn.SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 19ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOGọi t là chiều sâu ngàm cọc trong đất, chiều sâu này được tính từ mặt dưới của lớp thứ 2.

Giả thiết cọc được cắm vào lớp thứ 3 (0 ≤ t ≤ 11m)(*). Khi khơng có lớp bêtơng bịt đáy, t

được xác định từ điều kiện đảm bảo ổn định chống quay của tường cọc ván quanh tâm OE81

E64m2E9E1E10

E711mt3E34m0.5m5.6m1mtại mũi cọc ván thép (trên hình vẽ)E4E11E2

E5E12

OĐiều kiện để đảm bảo ổn định chống lật:

M gl  m.M giuTrong đó:

Ml : mômen gây lật. Do áp lực nước và áp lực chủ động.

Mg: mômen giữ. Do áp lực đất bị động.

m =0.95: hệ số an toàn.

 Xác định áp lực đất chủ động, bị động và áp lực nước tác dụng lên cọc ván thép.

 Áp lực chủ động:

 Áp lực đất chủ động:

Hệ số vượt tải của áp lực đất chủ động : na=1.2

+ Áp lực đất chủ động do lớp 1 tác dụng lên cọc ván :SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 20ĐAMH THI CÔNG CẦUE8 GVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢO1

1

n a �K1a � '1�h12  �1.2 ��

1 (1.21  1) �0.52  0.0315(T / m)

2

21

1

25

z8  h1  4  t  �0.5  4  t 

 t(m)

3

3

6

Điểm đặt:Mô men gây ra tại tâm O

M8  E8 �z8  0.0315 �(25

 t)  0.0315t  0.1313(T.m / m)

6Áp lực do lớp 1 truyền xuống các lớp dưới

E 9  n a �K1a � '1�h1 �(t  4)

 1.2 ��

1 (1.21  1) �0.5 �(t  4)  0.126t  0.504(T / m)Điểm đặt

z9 t4

(m)

2Mô men gây ra tại tâm O

M 9  E 9 �z 9  (0.126t  0.504) �(t4

)  0.063t 2  0.504t  1.008(T.m)

2+ Áp lực đất chủ động do lớp 2 tác dụng lên cọc ván :

E10 1

1

n a �K a2 � '2 �h 2 2  �1.2 �0.6104 �(1.58  1) �42  3.399(T / m)

2

2Điểm đặt

1

4

z10  h 2  t   t(m)

3

3Mô men gây ra tại tâm O

4

M10  E10 �z10  3.399 �(  t)  3.399 t  4.532(T.m / m)

3Áp lực do lớp 2 truyền xuống các lớp dưới

E11  n a �K a2 � '2 �h 2 �t  1.2 �0.6104 �(1.58  1) �4 �t  1.7t(T / m)Điểm đặt

z11 t

(m)

2SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 21ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOMô men gây ra tại tâm O

t

M11  E11 �z11  1.7t �  0.85t 2 (T.m / m)

2+ Áp lực đất chủ động do lớp 3 tác dụng lên cọc ván :

E12 1

1

n a �K 3a � 3 �t 2  �1.2 �0.509 �1.71�t 2  0.5222t 2 (T / m)

2

2Điểm đặt

t

z12  (m)

3Mô men gây ra tại tâm O

t

M12  E12 �z12  0.522t 2 �  0.1741t 3 (T.m)

3 Mô men gây lật tại tâm O do áp lực đất chủ động gây ra :

M1gl  M8  M 9  M10  M11  M12

 (0.0315t  0.1313)  (0.063t 2  0.504t  1.008)  (3.399 t  4.532)  0.85t 2  0.1741t 3

=0.1741t 3  0.913t 2  3.9345t  5.6713(Tm / m)Áp lực nước chủ động:

1

1

E 6  � n �h 2  ��

1 (5.6  0.5  4) 2  51.005(T / m)

2

2Điểm đặt

z6 h

10.1

t

 t(m)

3

3Mô men gây ra tại tâm O

10.1 �M 6  E 6 �z 6  51.005 ��  t � 51.005t  171.717(T.m / m)

�3E 7  K a3 � n �h �t  0.509 ��

1 (5.6  0.5  4) �t  5.1409t(T / m)Điểm đặt

z7 t

(m)

2Mô men gây ra tại tâm OSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 22Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (81 trang)

×