1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >

V.4 .Chọn loại ván khuôn, bố trí khung chống và hệ đỡ ván khuôn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3 MB, 81 trang )


ĐAMH THI CƠNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOSườ

n tă

ng cườ

ng đứ

ngy 8 mmSườ

n tă

ng cườ

ng ngangy 8 mm

Thanh giằ

ng

nh 5.4 Ván khuôn thép

V.4.1 Xác định áp lực vữa (p):

+ Trụ có kích thước : 1.2 �13.2 �9

3

=> thể tích của thân trụ là: VTr  1.2�13.2 �9  142.56 (m )Chọn 5 máy trộn BT , máy trộn có năng suất 2m3/mẻ/20 phút:+3

=> Trong 4h có thể trộn được V  4 �3�5�2  120 (m / h) .+ Dùng ống vòi voi để đổ bêtơng và dùng đầm chấn động trong để đầm chặt hỗn hợp

bêtơng.

2

+ Diện tích mặt cắt của bệ là: Sb  1.2 �13.2  15.84 (m )+ Chiều cao bêtơng đổ được trong vòng 4h là:h120

 7.57 (m)

15.84

.=> Vậy có thể chia làm 2 lần đổ BT mỗi lần đổ 3m.

 Tốc độ đổ bê tông theo chiều cao là:

v V

3�13.2�1.2 0.78 m

h

S�T 13.2�1.2�3.847 Nên cơng thức tính áp lực bên (p) của hỗn hợp bêtơng tươi lấy như sau:SVTH : LÊ NGOC PHƠMSSV : 1251090244Trang 76ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOp  .(0,27.v  0,78).K 1.K 2Trong đó :

 =2.5 (T/m3 ): TLBT của hỗn hợp BTv=0.78 m/h :Vận tốc đổ BT theo chiều đứng .

K1=1.2 : hệ số xét đến ảnh hưởng của độ sụt của hỗn hợp bêtông (S=8-10cm)

C)

K2=1 : hệ số xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ hỗn hợp bêtông (12-17 �

2

Thay vào : p  .(0.27.v  0.78).K 1.K 2  2.5�(0.27�0.78 0.78) �1.2�1 2.972 (T / m )Áp lực rơi của bêtông từ ống vòi voi là: px =0.4 T/m2

2

Lực tác dụng từ đầm chấn động là: f  0,4�K s  0.4�0.8  0.32 (T / m )Trong đó ks = 0.8 : hệ số xét đến sự làm việc của đầm trong, và cấu kiện có bề rộng

nhỏ hơn 1.5m.

Áp lực lớn nhất tác dụng lên ván khuôn (tại đáy đầm dùi)

qmax  P  f  px  2.792 0.4 0.32  3.512 (T / m2)Áp lực nhỏ nhất tác dụng lên ván khuôn (tại bề mặt lớp BT vừa mới đổ )

qmin  f  px  0.4  0.32  0.72 (T / m2)SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 77ĐAMH THI CƠNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOÁ

P LỰC VỮ

A Á

P LỰC DẦ

M Á

P LỰC BT RƠIÁ

P LỰC TỔ

NGÁ

P LỰC QUY ĐỔ

I

27500,72 T/m+==22503000+2.792 T/m2 0.4 T/m20.32 T/m23.512T/m23.163 T/m2Áp lực quy đổi từ dạng hình thang thành hình chữ nhật là:

qqd Fbd

HTrong đó: Fbd : Diện tích biểu đồ.

qqd Fbd 0.5 �(3.512  0.72) �0.75  3.512 �2.25 3.163 (T / m 2 )

H

3V.4.2 Tính ván lát:

Chọn ván lát

abhW(cm)(cm)(cm)(cm3)50500.84.267Đặc trưng vật liệu

Thép bảnI (cm4)E (Mpa)2.133210000Ru

(Mpa)

190 Chọn ván lát bằng thép có chiều dày 0.7 cm

 Các sườn tăng cường bằng thanh thép có tiết diện 0.6x5 cm đan thành ô vuông 50x50

cm

 Tấm tôn lát làm việc theo sơ đồ bản mỏng kê trên 4 cạnh.

 Môment uốn của tơn lát được tính theo cơng thức sau:SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 78ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOM  n � qqd �a 2  1.3 �0.0513 �3.163 �0.52  0.053 (T .m)Trong đó:

 a: cạnh dài hơn trong các cạnh của ô bản.

 : hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ của 2 cạnh a,b lấy theo bảng sau:M

0.053 12421 (T / m2 )   Ru   19000 (T / m2 ) �

W 4.267 �106

Thỏa mãn điều kiện.Độ võng của ván tôn tại giữa bản là:

qqd �a 4

E 3 0.01383.163 �0.54

 2.54 �10 4 ( m)  0.254 ( mm)

2.1�107 �0.0083Độ võng cho phép của ván khuôn là :

Ta thấy    �   b1

1

 500

 1.25 (mm)

400

400

,Thỏa mãn điều kiện.V.4.3 Kiểm toán các bộ phận của khung và sườn cứng tựa lên chu vi ván thép

Sơ đồ tính tốn sườn ngang là sơ đồ dầm giản đơn với chiều dài nhịp tính tốn là a=50cm.

Dùng thanh thép có kích thước như sau làm sườn ngang:

h (cm) (cm)W (cm3)I (cm4)E (Mpa)Ru (Mpa)80.88.5334.13210000190q

3.163

M  n � max a 2  1.3 �

�0.52  0.128 (T .m)

8

8M

0.128 15006 (T / m 2 )   Ru   19000 (T / m 2 ) �

W 8.53 �106

Thỏa mãn điều kiện.Độ võng của sườn ngang xác định gần đúng theo công thức:

qmax �a 4

3.163 �0.54

f  2.15 �104 ( m)  0.215 ( mm)

7

8

128 EI

128 �2.1�10 �34.13 �10SVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 79ĐAMH THI CÔNG CẦUGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOĐộ võng cho phép của ván khuôn là :

Ta thấyf    �   a1

1

 500

 1, 25mm

400

400

,Thỏa mãn điều kiệnV.4.4 Tính hệ giằng

Ta xem tổng áp lực vữa bê tông tác dụng lên ván khuôn và truyền tất cả vào các thanh

giằng. Lực mỗi thanh giằng phải chịu là:

Nqqd �FVK

ntg3.163 �3 �13.2

 9.635 (T )

13Trong đó:

FVK

ntg: Diện tích ván khuôn theo phương dọc bệ.: Số thanh giằng.ntg  14 (thanh)Nội lực lớn nhất trong các thanh giằng là N=9.635(T).

Với thanh giằng d=30mm thì F=706.86 mm2.

N

9.635 13630.7 (T / m 2 )      19000 (T / m2 )

6

F 706.86 �10Chuyển vị tương đối của thanh giằng chịu kéo :

N �L

9.635 �1.2 0.78 �103 ( m)  0.78 ( mm)

7

6

E �F 2.1�10 �706.86 �10  0.78 ( mm)     L

1200 4.8 ( mm)

250 250=> Ván khuôn thân trụ thỏa mãn yêu cầu thiết kếSVTH : LÊ NGOC PHÔMSSV : 1251090244Trang 80ĐAMH THI CÔNG CẦUSVTH : LÊ NGOC PHÔGVHD : Th.S VÕ VĨNH BẢOMSSV : 1251090244Trang 81Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (81 trang)

×