1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế mố trụ

Thiết kế mố trụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.4 : Mặt cắt Mố phương án dầm Bê tôngSVTH: LÊ HƠN13510901137ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.5 : Mặt cắt Mố phương án dầm DUL4.3. Trụ cầu

Chọn phương án trụ thân hẹp đặc loại nặng thường có dạng một tường dày , song song với

dòng nước vì chiều cao trụ lớn nên thân trụ làm nghiêng so với dòng nước . Vì chiều cao trụ

lớn nên thân thân trụ cho phù hợp với kích thước theo yêu cầu chịu lực truyền tải trọng tốt

hơn đến kết cấu móng bên dưới . Ngoài ra để giảm bớt khối lượng vật liệu xây dựng và giảm

trọng lượng bản thân trụ , nên chọn dùng phương án trụ đặt thân hẹp.

Ta chọn kích thước và bề rộng của trụ phụ thuộc vào chiều cao đỉnh trụ B trụ= 0,2 đến 0,3H

theo phương dọc cầu ( H là cao độ mép trên bệ đến cao độ mép trên xà mũ ) còn phương cầu

vào khoảng cách các gối và bề rộng làn xe lửa quyết định , lưu ý từ mép mép gối ngoài đến

mép mũ trụ cách 1 đoạn 20cm và vát với độ dốc 1:10 để thoát nướcSVTH: LÊ HƠN13510901138ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.6 : Mặt cắt Trụ cầu phương án dầm Bê tơngSVTH: LÊ HƠN13510901139ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TƠNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.7 : Mặt cắt Trụ cầu phương án dầm DUL5. Sơ bộ mặt cắt các phương án

Phương án dầm bê tông chiều dài nhịp là 96,9m với 5 nhịp 16,5m

Phương án dầm DUL với chiều dài nhịp là 70,8m với 3 dầm, có chiều dài mỗi dầm là

23,6m.

Ta chọn phương án DUL để thiết kế

Tính tốn và bố trí cốt thép dầm cạnh mố dài 23,6m theo yêu cầu

Ta chọn sơ bộ mắt cắt theo 2 phương án với các dầm có kích thước sẵn :

 Dầm Bê tông

 Dầm DULSVTH: LÊ HƠN135109011310ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMHình 1.8 : Mặt cắt Dầm Bê tơng thườngSVTH: LÊ HƠN135109011311Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế mố trụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×