1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm tra độ bền của bản mặt cầu

Kiểm tra độ bền của bản mặt cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPWs =I red 139526120,8

=

= 2956061,881 mm3

x1

47, 2Wb =I red 139526120,8

=

= 5957817,191 mm3

x

23, 419σs =M

48,344

=

= 16354,191 kN / m2

Ws 2956061,881.10−9σb =M

48,344

=

= 8114,381 kN / m2

Wb 5957817,191.10−9Điều kiện:

ρ=Ta có:GVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMσ s ≤ ε s × β s × Rsσ b ≤ 0, 6 × ε b × β b × Rb σ min M tt 11,817

=

=

= 0,323

σ max M ht 36,527⇒ βs = 1ε s = 0,82

Rs = 280 Mpaσ s ≤ ε s × β s × Rs+M

≤ 1.0,82.280.103

Ws48,344

= 16354,191 kN / m 2 ≤ 229600 kN / m 2

2956061,881.10−9→ Thỏa mãn+σ b ≤ 0, 6 × ε b × β b × Rb

βb = 1, 26

ε b = 1,111

Rb = 22 MpaM

≤ 0, 6 × 1,111×1, 26 × 22.103

Wb

⇔ 8114,381 ≤ 18478 kN / m 2

SVTH: LÊ HƠN135109011318ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂM→ Thảo mãn

3. Kiểm tra nứt

Kiểm tra nứt cho BMC ( Kiểm tra vùng chịu nén của bê tông)

σb =

SVTH: LÊ HƠNM tc

.x1 ≤ Rb

I red40, 041

.47, 20.10−3 = 13545,386 kN / m ≤ 22.103 kN / m

139526120,8.10−12135109011319ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMKiểm tra mở rộng vết nứt (Kiểm tra trong vùng chịu kéo xung quanh cốt thép )

α cr =σ sψ

≤ 0, 2

Esα cr =σ sψ 157016,109.47,926.10−3

=

= 3, 58.10−5 (m) = 0, 00358 cm ≤ 0, 02 (cm)

Es

210000.103Với :

σs =

σs

EsM tc .n '

40, 041.5,833

=

= 157016,109 kN / m 2

Ws

1487485, 296.10−9: Hệ số biến dạng tương đối của cốt thépAr = (6d +d

18

+ a0 ).1000 =  6.18 + + 30 ÷.1000 = 147000 mm2

2

2: Diện tích vùng ảnhhưởng của cốt thép

Rr =Ar

nthanh .d=147000

= 1020,83mm

8.18Bán kính ảnh hưởng của cốt thép :

ψ = 1,5. Rr = 1,5. 1020,83 = 47,926 mmSVTH: LÊ HƠN135109011320ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMCHƯƠNG 3: THIẾT KẾ DẦM CHÍNH

I. Nội lực do tác dụng

1. Nội lực do tĩnh tải

Tĩnh tải tác dụng lên dầm dọc bao gồm : bản thân dầm và tải trọng do tà vẹt,

tay vịn, lan can .

Tính tĩnh tải tác dụng lên dầm dọc:

g1 =- Tải trọng bản thân dầm :(kN/m)g 2 = γ bl × hbl × l = 0,5 × 20 × 2,1 = 21- Tải trọng đá balat :

- Tải trọng lan can + tay vịn :

- Tải trọng người:G 83,9 ×10

=

= 35,551

l

23, 6(kN/m)g3 = G4 + g3 × l3 = 0, 7 + 3,3 × 0,57 = 2,581

g ng = 4.0,57 = 2, 28(kN/m)(kN/m)

Bảng 2.1: Tĩnh tải và hoạt tải người tác dụng lên dầm chính

Tải trọng tiêu chuẩn

Tải trọng tính tốn

nf

Tĩnh tải

(kN)

(kN)

Bản thân dầm

1,1

35,551

39,1061

chính

Lớp đá ba lát

1,3

21

27,3

Lan can, bộ hành

1,1

2,581

2,8391

Người

1,1

2,28

2,50861,412

71,753

Nội lực tính tốn do tĩnh tải được xác định theo công thức :

ωV

ωM

M= gtt. ; V= gtt.

Với ltt = 23,6 – 0,7 = 22,9 mĐường ảnh hưởng M1/2

SVTH: LÊ HƠN135109011321ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉPGVHD: TS. NGUYỄN TRỌNG TÂMĐường ảnh hưởng M1/4Đường ảnh hưởng Q gốiĐường ảnh hưởng Q1/4SVTH: LÊ HƠN135109011322Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra độ bền của bản mặt cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×