1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng SỐ LIỆU ĐÃ XỬ LÝ VÀ CÁC NGUỒN THẢI

Bảng SỐ LIỆU ĐÃ XỬ LÝ VÀ CÁC NGUỒN THẢI

Tải bản đầy đủ - 0trang

NGUYỄN HOÀNG H II DIỄN BIẾN CHLƯỢƯỚC MẶTỀ XU T GI I PHÁP QU N LÝ

LƯU ỰC SÔNG LÁ BUÔNG, TỈỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ ƯỒNG NAIA CH T HỌCMã ngành: 52440201TP. HỒ CHÍ MINH - 12/2017Ồ ÁN TỐT NGHIỆPI DIỄN BIẾN CH T LƯỢƯỚC MẶTỀ XU T GI I PHÁP QU N LÝ

LƯU ỰC SÔNG LÁ BUÔNG, TỈỒNG NAIMSSV: 0250100013

Khóa: 2013 - 2017

PGS.TS. Nguy n Hồng QnTP. HỒ CHÍ MINH - 12/2017TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢNCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- Họ và tên sinh viên: N

-NĐHHLớp: 02_ĐH_ĐMTChuyên ngành: Đ- Tê đề tài: Đ

Đ

ê- Họ và tên gi

- Cơ

TđềNớng dẫn: GTTH CNHđĐM- Ngày b o vệ ĐATN 16/12/2017đứ yêu cầu của Hộ đđđ án. Tơi xin đìc giđđãc ch nh sử

Ý kiến của Hội đồngSTT

12M đầ

ĐCNội dung chỉnh sửaê đãtrang 2.đ4đ

theo khơng

T

đđ

ì

đ

Cđơ46.

ộ đđ

ê

ầ M Đầê đã

5

6Mê đã

ì

3.1, C ơ

ê3ủ ĐđW I

47.ê đã ì

2 Cê đãơ

đ2

ê đãêđ W IGI O VI N PHẢN IỆNGI O VI N H ỚNGọ êTCTNINH VI N GIẢIọ êG TNHNHọ êNHHTRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢNCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Khoa: ĐỊA CHẤT VÀ KHỐNG SẢN

Bộ mơn: ĐỊA CHẤT MƠI TRƯỜNG

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG HẢIMSSV: 0250100013Ngành: ĐỊA CHẤT HỌCLớp: 02_ĐH_ĐMT1. Tên đồ án: Đánh giá i n i n h t

uvng n ớ m t và đu t gi i pháp qu ns ng á u ng, tỉnh Đồng N i.2. Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung và số liệu

- Thu th p số iệu qu n tr

- Đánh giá đn đầu):m i tr ờng gi i đo n 2010 – 2017.c di n bi n ch tng n ớc m t trên- Đ xu t một số gi i pháp qu n lý ch tu v c sông Lá Buông.ng n ớc m t ph h p houv csông Lá Buông.

3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 21/8/2017

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 01/12/2017

5. Họ và tên ng ời h ớng dẫn: PGS. TS NGUYỄN HỒNG QUÂN

Nội dung và yêu cầu đã đ c thông qua bộ môn

Ngày tháng

năm

Chủ nhiệm bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)Ng ời h ớng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)PGS. TS. Nguy n Hồng Qu niLỜI CÁM ƠN

ốn năm ri ngồi trên gi ng đ ờng t i tr ờng Đ i họ Tài nguyên và M itr ờng Thành phố Hồ Chí Minh đ

m. C

ng thầyà quãng thời gi n đ p nh t trong thời sinh viên, h ngo giờ m quên đtrong gi đ nhnnh ng gi y ph t đ

ho Địh t vàsống, đhoáng s n. Đhọ t p

nh ngniệm đ p nh th , m h ng quên g i ời ám n đ n nh ng ng ời đã nhiệt t nh gi p

đm trong họ t p, động viên m ố g ng vời ám n đ n thầy h ớng ẫn m àm h

Em g i ời ám n tri n s u s

Trung tâm Qu nt quhăn. Điệt, g iu n tốt nghiệp.nh t đ n Thầy PGS. TS. Nguy n Hồng Qu n –n ớ và i n đổi hí h u, Đ i họ Quố gi TP. Hồ Chí Minh.Thầy đã định h ớng ho m họn đ tài và gi p m th

Tuy thầy r thi g p hhiện đ tài một á h tốt nh t.n nh ng thầy vẫn dành thời gian t n t nh gi p đ và truy n đ t nhi ukinh nghiệm th c t cho em trong suốt quá trình th c hiện đ tài. Em ám n thầy r t

nhi u.

Em in h n thành ám n á thầy

nh hị àm việ t i Trung tâm Qu n

gi p đm r t nhi u đ hồn h

Cuốiv ng htrong ho Địh t vàhống s n, án ớ và i n đổi hí h u. Mọi ng ờing đãu n tốt nghiệp.ng, m in g i ời ám n đ n gi đ nh vàphí s u động viên, ti p thêm snđã u n à đi m tm nh và ủng hộ m h t m nh đm hoànthành h ng đ ờng Đ i họ .

D đã r t cố g ng và nổh t m nh đ hoàn thànhnh ng h ng th tránh khỏi nhi u thi u sót, em r t mong nh n đhu n tốt nghiệp

c s góp ý của quýThầy Cô.

Em xin tr n trọng ám n!

Thành phố Hồ Chính Minh, tháng 12 năm 2017iiMỤC LỤC

TĨM TẮT ...................................................................................................................... 1

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 2

1. Tính c p thi t của ĐATN ............................................................................................ 2

2. Mụ tiêu ủ ĐATN .................................................................................................... 2

3. Nội ung và ph m vi nghiên

4. Phng pháp nghiênu ................................................................................ 3u ............................................................................................. 3CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN T I IỆU ....................................................................... 4

1.1. TỔNG QUAN C C NGHIÊN C U TRONG VÀ NGỒI NƯ C ....................... 4

1.1.1. Tình hình nghiên c u ngồi n ớ ................................................................. 4

1.1.2. Tình hình nghiên c u trong n ớc ................................................................. 6

1.2. GI I THIỆU KHU VỰC NGHIÊN C U ............................................................... 8

1.2.1. Giới thiệu LV sông Lá Bng ............................................................................... 8

1.2.2. Vị trí địa lý .................................................................................................... 8

1.2.3. Đđi m địa hình ......................................................................................... 91.2.4. Đđi m hí t1.2.5. Đđi m thủy văn ...................................................................................... 131.2.6. Đđi m thủy tri u..................................................................................... 151.2.7. Đđi m ch t1.2.8. Đđi m kinh t - xã hội ............................................................................ 16ng .................................................................................... 10ng n ớc .......................................................................... 151.3. TỔNG QUAN C C NGUỒN TH I T C Đ NG Đ N CH T Ư NG NƯ C

M T TRÊN V SÔNGUÔNG ........................................................................... 161.3.1. Ho t động sinh ho t .................................................................................... 16

1.3.2. Ho t độngng nghiệp ............................................................................... 171.3.3. Ho t động n ng nghiệp ............................................................................... 19

1.3.4. Ho t động y t ............................................................................................. 20

1.4. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHỈ SỐ CH T Ư NG NƯ C (WQI) ................. 21

1.4.1. Tổng quan v chỉ số m i tr ờng ................................................................. 21

1.4.2. Tổng quan v WQI ..................................................................................... 22

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................................ 24

2.1. PHƯ NG PH P THU TH P VÀ THAM H O TÀI IỆU ............................. 24iii2.2. PHƯ NG PH P H O SÁT THỰC ĐỊA........................................................... 25

2.3. PHƯ NG PH P XSỐ IỆU ...................................................................... 262.4. PHƯ NG PH P SO S NH .................................................................................. 27

2.5. PHƯ NG PH P TÍNH CHỈ SỐ WQI .................................................................. 27

2.6. PHƯ NG PH PN ĐỒ .................................................................................... 31CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN............................................................... 33

3.1. Đ NH GIDIỄN BI N CH TƯ NG NƯ C THEO KHÔNG GIAN VÀTHỜI GIAN TRÊN LV SÔNG LÁ BUÔNG ............................................................... 33

3.1.1. Đánh giá th ng số pH, tổng ch t r nng và oxy hòa tan ..................... 333.1.2. Đánh giá mđộ ô nhi m ch t h u3.1.3. Đánh giá mđộ ô nhi m inh3.1.4. Đánh giá mđộ ô nhi m vi sinh ............................................................... 443.2. Đ NH GIHNĂNG S....................................................... 37

ng ....................................................... 40DỤNG NGUỒN NƯ C M T TRÊN LV SÔNGLÁ BUÔNG THEO CHỈ SỐ WQI ................................................................................ 46

3.2.1. Đánh giá h năng s dụng nguồn n ớc vào mùa khô ............................... 49

3.2.2. Đánh giá h năng s dụng nguồn n ớ vào mm3.2.3. Đánh giá h năng s dụng nguồn n ớ th o trung

3.3. ĐỀ XU T GI I PH P QU NV SÔNG.............................. 50

nh năm ................... 51UÔNG ............................... 523.3.1. Gi i pháp hung đ gi m thi u ô nhi m từ đầu .......................................... 52

3.3.2. Gi i pháp h tr .......................................................................................... 53

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................... 58

PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 60ivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BODNhu cầu oxy hóa sinh họcBQBình qnBTNMTBộ tài ngun và m i tr ờngBVMTo vệ m i tr ờngCLNCh tCODNhu cầu oxy hóa hóa họcCPChính phủCTCPCơng ty cổ phầnCSXSC sở s n u tDOOxy hòa tanDNTNDo nh nghiệp t nh nHTXLNTHệ thốngKCN

LVhung n ớcn ớ th ing nghiệpuvPCThành phần hínhPCAPh n tí h thành phần hínhPLPhụ ụQCVNQuy hu n Việt N mQuy t địnhQLQuố ộTCMTTổ hTDSTổng ch t r n hòa tanTSSTổng ch t r nTCVNTiêu hu n Việt N mTPThành phốTXThị ãWHOTổ ch c y t th giớiWQIChỉ số ch tng n ớcWQISIChỉ số h tng n ớ tính tốn ho m i th ng sốm i tr ờngngvDANH MỤC BẢNG

B ng 1.1. B ng phân bố diện diện tí h th o độ cao trên LV sông Lá Buông ................. 9

B ng 1.2. Nhiệt độ trung bình t i một số vị trí xung quanh LV................................... 10

nh qu n năm t i tr m á u ng (Đ n vị: m3/s) ...................... 13B ng 1.3. Dòng ch y

B ng 1.4. Tổng h pung các tháng kiệt nh t t i tr m Lá Buông ......................... 14ng 1.5.t qu qu n trh tng n ớ th i s u HTX NT CN Dầu Gi y ....... 17ng 1.6.t qu qu n trh tng n ớ th i s u HTX NT CN Gi ng Đi n ..... 18ng 1.7. Thành phần

B ng 2.1. Vị trí quan trnhi m hính trong n ớ th i ệnh viện ................................. 20

V s ng á u ng quá năm (2010 – 2017) .................. 24B ng 2.2. B ng quy định các giá trị qi, BPi................................................................... 29

B ng 2.3. B ng quy định các giá trị Pi và qi đối với DO% bão hòa .......................... 30

B ng 2.4. B ng quy định các giá trị Pi và qi đối với thông số pH ............................. 30

B ng 2.5. Mđánh giá ch tng n ớc theo WQI .................................................... 31viDANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Mơ hình tháp d liệu ..................................................................................... 22

H nh 2.1. Vị trí qu n trtrên V s ng á u ng (2010 – 2017) ................................ 25H nh 2.2. Vị trí h o sát trên V s ng á u ng ......................................................... 26

H nh 2.3. S đồ th c hiện nội ung đánh giá C N th o h ng gi n và thời gian ........ 27

H nh 2.4. S đồ thhiệnn đồ vị trí hu vnghiênH nh 2.5. S đồ thhiệnn đồ hỉ số h tng n ớ ............................................ 32Hình 3.1. Giá trị pH vào m

Hình 3.2. Giá trị pH vào mh qu

mHình 3.3. Giá trị TSS vào má năm t i LV sông Lá Buông ....................... 33quá năm t i LV sông Lá Buông ...................... 34h quá năm t i LV sông Lá Buông ..................... 35H nh 3.4. Giá trị TSS vào mmHình 3.5. Giá trị DO vào mh quH nh 3.6. Giá trị DO vào mu ........................................ 32qumHình 3.7. Giá trị COD vào má năm t i LV sông Lá Buông .................... 35

á năm t i LV sông Lá Buông ...................... 36quá năm t i LV sông Lá Buông ..................... 37h quá năm t i LV sơng Lá Bng .................... 38Hình 3.8. Giá trị COD vào mùa mquá năm t i LV sông Lá Buông ................... 38Hình 3.9. Giá trị BOD5 vào mh quá năm t i LV sơng Lá Bng ................... 39Hình 3.10. Giá trị BOD5 vào mmHình 3.11. Giá trị N-NH4+ vào m

Hình 3.12. Giá trị N-NH4+ vào m

Hình 3.13. Giá trị P-PO43- vào m

Hình 3.14. Giá trị P-PO43- vào m

Hình 3.15. Giá trị Co iform vào m

Hình 3.16. Giá trị Co iform vào m

H nh 3.17. S đồquá năm t i LV sông Lá Buông ................ 40h quá năm t i LV sông Lá Buông .............. 41mquh qu

má năm t i LV sông Lá Buông ............ 42

á năm t i LV sông Lá Buông .............. 43quá năm t i LV sông Lá Buông ............. 43h quá năm t i LV sông Lá Buông ........... 44mquá năm t i LV sông Lá Buông .......... 45ng nghệ hầm iog s áp ụng ho á tr ng tr i vừ tới ớn ......... 52viiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng SỐ LIỆU ĐÃ XỬ LÝ VÀ CÁC NGUỒN THẢI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×