1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Đối với mômen dương:Lấy sơ đồ 3 + sơ đồ 4 + sơ đồ 5 + sơ đồ 6.(Sơ đồ 6 là nội lực do tổ hợp 1 gây ra)

-Đối với mômen dương:Lấy sơ đồ 3 + sơ đồ 4 + sơ đồ 5 + sơ đồ 6.(Sơ đồ 6 là nội lực do tổ hợp 1 gây ra)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế kỹ thuật

nghiệp-28P4_S9-24P4_S8-21P4_S7-18P4_S6-15P4_S5-12P4_S4-9P4_S3-6P4_S2-1P4_S10P4_S01P4_S16P4_S29P4_S312P4_S415P4_S518P4_S621P4_S724P4_S828P4_S932P4_S1036P4_S1140

44

45đồ án tốt-37949.46098.63257.72-5902.71-5902.71-60713.77156.58-3288.12-32891.7-32891.7-80793.87987.85-6500.33-57340.5-57340.5-1035658851.51-10186.4-85493.2-85493.2-1291469747.57-14346.3-117320-117320-15767110676.04-18980-152375-152375-18928511636.9-24087.6-190778-190778-22415312630.16-29669.1-231646-231646-28294714180.81-38929.7-298323-298323-30436814713.89-42253.6-322355-322355-28330613724.94-38758.9-299243-299243-22558910806.69-28985.8-235653-235653-1914388901.69-23062.6-197796-197796-1605417029.09-17613.4-161933-161933-1327355188.89-12637.9-129499-129499-1078713381.09-8136.35-100367-100367-85817.61605.69-4108.62-74415-74415-66455.1-137.31-554.75-51530.6-51530.6-44647.8-2410.913446.65-25580.2-25580.2-27236.3-4626.916605.65-4155.58-4155.58

11687.1-14060.1-6785.318922.2511687.155

21721.2-5004.28-8886.1110396.4521721.211

25999.90-10929.311028.2525999.944

26053.111054.5825929.77P4_S12

P4_S13

P4_S14

0 -10931.16.3. Tính toán và bố trí cốt thép

6.3.1.Các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu

6.3.1.1.Bê tông

-Cờng độ chịu nén khi uốn: fC =45 Mpa

trịnh văn bằng129lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốt-Môđun đàn hồi:

EC 0.043.c1.5 f 'C(5.4.2.4-1)3

-Tỷ trọng của bêtông: c 24.5 KN / m-Cờng độ chịu nén của bêtông lúc bắt đầu đặt tải hoặc tạo ứng

suất trớc:

f 'ci 0.9 f c 40,5 MPa

-Hệ số quy đổi hình khối ứng suất (5.7.2.2), 1 = 0.764.

-Cờng độ chịu kéo khi uốn, (5.4.2.6)

f r 0,63 f c 4,226 MPa

6.3.1.2. Thép cờng độ cao:

-Sơ bộ chọn một bó thép bao gồm 19 sợi xoắn đờng kính danh định

15.2mm do hãng VSL(Thuỵ Sỹ) sản xuất với các thông số kỹ thuật của sợi

theo tiêu chuẩn A.S.T.M nh sau:

Mặt cắt danh định:140mm2Đờng kính danh định:Cấp của thép :Cờng độ chịu kéo:Cờng độ chảy :Mô đuyn đàn håi quy íc:197000MpaThÐp cã ®é chïng d·o thÊp cđa h·ng VSL: ASTM A416 Grade15.2 mm270 (chïng d·o thÊp)

1860Mpa1674Mpa270.

HÖ sè ma sát: = 0.2Hệ số ma sát lắc trên 1mm bã c¸p: K = 6.610-7 (mm-1)(5.9.5.2.2b)

øng suÊt trong thÐp øng st khi kÝch: f pj 1395MPa

ChiỊu dµi tơt neo : L 0.01m6.3.1.3.Thép thờng.

-Giới hạn chảy tối thiểu của cốt thép thanh: f y 420 MPa

trịnh văn bằng130lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốt-Môdun đàn hồi : E s 200000 MPa6.3.2. Tính toán cốt thép dự ứng lực

-Để bố trí cốt thép DƯL cho mặt cắt đỉnh trụ ta lấy giá trị mômen âm

có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong các giai đoạn thi công và khai thác.Vây

Mu = 421620,4 kN.m

-Để bố trí cố thép DƯL cho mặt cắt giữa nhịp ta lấy giá trị mômen lớn

nhất ở mặt cắt giữa nhịp của cả 3 tổ hợp tải trọng.Vây Mu = 30138.3

kN.m

1.6.2.1. Xác định mặt cắt quy đổi để tính cốt thép DƯL chịu

mômen âm.

a.Xác định bề rộng bản cánh hữu hiệu (be) Điều 4.6.2.6.2

-Các dầm hộp,dầm bê tông phân đoạn và các dầm hộp đúc tại chỗ: Có

thể giả thiết bề rộng bản cánh hữu hiệu bằng bề rộng bản cánh thực nếu

nh:

b 0.1li

b 3do

+Trong đó:

do : Chiều cao của kết cấu nhịp,do= 5500mm

li : Chiều dài nhịp quy ớc

Đối với dầm liên tục, li = 0.8l đối với nhịp cuối

li = 0.6l đối với nhịp giữa

Đối với mặt cắt trên trụ,ta có li = 0.8*58000 = 46400mm

b :Chiều rộng thực của bản cánh tính từ bản bụng dầm ra mỗi

phía,nghĩa là b1,b2,b3 trong hình vẽ (mm)

200025002500300020003000Mặt cắt đỉnh trụ

trịnh văn bằng131lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệp-Ta có:đồ án tốtb1 = 2000 mm, b2 = 2500 mm, b3 = 2500 mm-KiĨm tra ®iỊu kiÖn ta thÊy:

+Max(b1,b2,b3) = 2500mm < 0.1x60000 = 6000mm

+Max(b1,b2,b3) = 2500mm < 3*do = 3*6000 = 18000mm.

 V©y bỊ réng bản cánh dầm hữu hiệu lấy bằng bề rộng thực của

bản cánh chịu nén.b.Quy đổi mặt cắt hộp trên đỉnh trụ về mặt cắt chữ T ta

đợc.

-Giữ nguyên chiều cao dầm và giữ nguyên dện tích mặt cắt ngang

dầm.

dApsbwDpH5500500htbc10000TTH

chd8005005006000bdMặt cắt nguyênMặt cắt quyđổi

Quy đổi bản cánh trên:

-Ta có: Svát = 1459892(mm2) Kết quả tính bằng Autocad

+Bề rộng bản cánh trên: b = 10000mm

+Bề rộng bản cánh dới: b = 6000mm

+Bề rộng 1 sờn: b = 500mm

+Chiều dày bản cánh trên quy đổi:hb = 462.21mm

Quy đổi bản cánh dới:

-Ta có: Svát = 250000(mm2) Kết quả tính bằng Autocad

+Chiều dày bản cánh dới quy đổi:hf = 850mm

+Chiều dày bản bụng:bw = 1000mm

+Chiều cao toàn dầm:H =5500mm

+Chiều cao bản bụng:h = 4187.8mm-Làm tơng tự cho các mặt cắt khác ta có bảng mặt cắt quy đổi

sau:

trịnh văn bằng132lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpToạ

độMặt

cắtx

-58

-55

-52P4_S18

P4_S17

P4_S16đồ án tốtDpHbchtbwbdhdmmmmmmm-2.50010.000.4621.0006.0000.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502

0.4621.0006.0000.350--49P4_S15-2.5000

10.00-46P4_S14-2.5000

10.002

0.4621.0006.0000.350P4_S132.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.350P4_S122.3762.5260

10.002

0.4621.0006.0000.35442P4_S116

2.4566

2.6060

10.002

0.4626.00091

0.36771P4_S103

2.5893

2.7390

10.002

0.4626.00063

0.38986P4_S92

2.7752

2.9250

10.002

0.4626.00016

0.42086P4_S82

3.0142

3.1640

10.002

0.4626.00051

0.46072-21P4_S74

3.2284

3.3780

10.002

0.4621.0006.000-18P4_S66

3.4726

3.6220

10.002

0.4621.0006.000-15P4_S58

3.7468

3.8960

10.002

0.4621.0006.0000.537128

0.58280-12P4_S48

4.0508

4.2000

10.002

0.4621.0006.00028

0.63346P4_S38

4.3848

4.5340

10.002

0.4626.00002

0.68910P4_S26

4.7486

4.8980

10.002

0.4626.00003

0.749723330

10.002

0.46202-44

-40

-36

-32

-28

-24-9

-6

-1P4_S1

5.35trịnh văn bằng5.51331.000

1.000

1.000

1.00066

0.4964361.000

1.0002

1.0006.000

0.85

lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệp0P4_S0đồ án tốt5.355.510.002.0092.8030.92380

10.008

0.4621

1.0006.000

6.0001P4_S16P4_S25.35

4.7485.5

4.8980

10.002

0.4621.0006.0000.85

0.7497239P4_S33

4.3843

4.5340

10.002

0.4621.0006.0002

0.6891012P4_S46

4.0506

4.2000

10.002

0.4621.0006.00003

0.63346P4_S58

3.7468

3.8960

10.002

0.4626.00002

0.58280P4_S68

3.4728

3.6220

10.002

0.462P4_S78

3.2288

3.3780

10.002

0.462P4_S86

3.0146

3.1640

10.002

0.46228P4_S94

2.7754

2.9250

10.002

0.46232P4_S102

2.5892

2.7390

10.0036

P4_S112

2.4562

2.60640

P4_S123

2.37644

P4_S136

2.35045

P4_S1415

18

21

24-1.00028

1.0006.000

0.5371281.0006.000

6.0000.496436

0.460721.0006.00066

0.420862

0.4621.0006.00051

0.389860

10.002

0.4621.0006.00016

0.367713

2.5260

10.002

0.4621.0006.00063

0.354426

2.5000

10.002

0.4621.0006.00091

0.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.350021.0001.6.2.2. Xác định mặt cắt quy đổi để tính cốt thép DƯL chịu

mômen dơng.

a.Xác định bề rộng bản cánh hữu hiệu (be) Điều 4.6.2.6.2

-Các dầm hộp,dầm bê tông phân đoạn và các dầm hộp đúc tại chỗ: Có

thể giả thiết bề rộng bản cánh hữu hiệu bằng bề rộng bản cánh thực nếu

nh:

b 0.1li

trịnh văn bằng134lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtb 3do

+Trong đó:

do : Chiều cao của kết cấu nhịp,do= 5500mm

li : Chiều dài nhịp quy ớc

Đối với dầm liên tục, li = 0.8l đối với nhịp cuối

li = 0.6l đối với nhịp giữa

Đối với mặt cắt trên trụ,ta có li = 0.8*58000 = 46400mm

b :Chiều rộng thực của bản cánh tính từ bản bụng dầm ra mỗi

phía,nghĩa là b1,b2,b3 trong hình vẽ (mm)

200025002500300020003000Mặt cắt giữa nhịp

-Ta có:b1 = 2000 mm, b2 = 2500 mm, b3 = 2500 mm-KiĨm tra ®iỊu kiÖn ta thÊy:

+Max(b1,b2,b3) = 2500mm < 0.1x60000 = 6000mm

+Max(b1,b2,b3) = 2500mm < 3*do = 3*6000 = 18000mm.

-Vây bề rộng bản cánh dầm hữu hiệu lấy bằng bề rộng thực của bản

cánh chịu nén.b.Quy đổi mặt cắt hộp trên đỉnh trụ về mặt cắt chữ T ta

đợc.

-Giữ nguyên chiều cao dầm và giữ nguyên dện tích mặt cắt ngang

dầm.

10000ApsTTHbd6000Mặt cắt nguyênMặt cắt quy đổi-Quy đổi bản cánh trên:

+Ta có: Svát = 1459892(mm2) Kết quả tính bằng Autocad

trịnh văn bằng135lớp cầu_đờng sắt k45cht

bwhdDp

d300H2500300bcThiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốt+Bề rộng bản cánh trên: b = 10000mm

+Bề rộng bản cánh dới: b = 6000mm

+Bề rộng 1 sờn: b = 500mm

+Chiều dày bản cánh trên quy đổi:hb = 462.21mm

-Quy đổi bản cánh dới:

+Ta có: Svát = 250000(mm2) Kết quả tính bằng Autocad

+Chiều dày bản cánh dới quy đổi:hf = 350mm

+Chiều dày bản bụng:bw = 1000mm

+Chiều cao toàn dầm:H =2500mm

+Chiều cao bản bụng:h = 1687.8mmtrịnh văn bằng136lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốt-Làm tơng tự cho các mặt cắt khác ta có bảng mặt cắt quy đổi

sau:

Toạ

độMặt

cắtxDpHbchtbwbdhdmmmmmmm-58P4_S182.3502.50010.000.4621.0006.0000.350-55P4_S172.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.3502

0.4621.0006.0000.35442-52

-49

-46

-44P4_S16

P4_S15

P4_S14

P4_S132.350

2.350

2.350

2.350-40P4_S122.3762.5260

10.00-36P4_S116

2.4566

2.6060

10.002

0.4621.0006.00091

0.36771-32P4_S103

2.5893

2.7390

10.002

0.4621.0006.00063

0.38986-28P4_S92

2.7752

2.9250

10.002

0.4621.0006.00016

0.42086P4_S82

3.0142

3.1640

10.002

0.4626.00051

0.4607244

3.3780

10.002

0.462-6

3.6220

10.002

0.462-8

3.8960

10.002

0.462-8

4.2000

10.002

0.462-8

4.5340

10.00-6

4.8980

10.00-24

-21

-18

-15P4_S7

P4_S6

P4_S5-12P4_S4-9P4_S3-6P4_S2trịnh văn bằng1371.00066

1.0006.000

0.4964361.0006.000

6.0000.537128

0.582801.0006.00028

0.633462

0.4621.0006.00002

0.689102

0.4621.0006.00003

0.7497231.000lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốt30

10.002

0.4621.0000

10.002

2.0092.8030

10.008

0.4621

1.000-5.5

4.8980

10.002

0.462-3

4.5340

10.002

0.462-6

4.2000

10.002

0.462-8

3.8960

10.002

0.462-8

3.6220

10.00-1P4_S1-0P4_S0-1

6

9

12P4_S1

P4_S2

P4_S3

P4_S45.5

5.5-2

6.000

0.85

0.9238

6.000

6.000

6.0000.85

0.7497236.0002

0.689106.00003

0.633461.0006.00002

0.582802

0.4621.0006.0000

10.002

0.4621.0006.0001.0006.0000.496436

0.460726.00066

0.420866.00051

0.389866.00016

0.367716.00063

0.354421.000

1.000

1.00015P4_S518P4_S621P4_S7-8

3.37824P4_S83.0146

3.1640

10.002

0.462P4_S94

2.7754

2.9250

10.002

0.46232P4_S102

2.5892

2.7390

10.002

0.46236

P4_S112

2.4562

2.6060

10.002

0.46240

P4_S123

2.3763

2.5260

10.002

0.46244

P4_S136

2.3506

2.5000

10.002

0.4621.0006.00091

0.35045

P4_S142.3502.5000

10.002

0.4621.0006.0000.350022828

0.5371281.000

1.000

1.000

1.0001.6.3.Tổng hợp bố trí sơ bộ CT DƯL

Tên mặt cắtMặt cắt đỉnh

trịnh văn bằngSố lợng cốt thép

Giai đoạn khai

thác

24Mô tả(Bó 19 tao 15.2)

138lớp cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốttrụ

Mặt cắt giữa8(Bó 12 tao 15.2)nhịp6.3.3.Xác định cốt thép DƯL tại các mặt cắt.

6.3.3.1. Xác định cốt thép DƯL lúc thi công.

-Giai đoạn thi công hẫng nhất:Khung T

-Chọn 19 tao 15.2mm loại 7 sợi theo tiêu chuẩn ASTM 416_270 cho thớ trên

của dầm.

Xác định hệ số điều chỉnh 1 theo c«ng thøc sau: 1 0,85 f c'  280,05 0,7286-Trong đó:

+fc: Cờng độ chịu nén quy định của bê tông dầm ở tuổi 28

ngày.

-Khoảng cách từ mép ngoài chịu nén đến trọng tâm của cốt thép chủ

dp

+dp: Đợc lấy nh ở bảng trên.

-Chiều cao vùng chịu nén tối ®a: c = 0.42dp mm

+a = cx1

-DiÖn tÝch cèt thÐp cần thiết.

A pstrịnh văn bằngM tt

af pu d p

2

139lớp cầu_đờng sắt k45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Đối với mômen dương:Lấy sơ đồ 3 + sơ đồ 4 + sơ đồ 5 + sơ đồ 6.(Sơ đồ 6 là nội lực do tổ hợp 1 gây ra)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×