1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Kiểm toán theo điều kiện chịu nén.

e. Kiểm toán theo điều kiện chịu nén.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtTổ hợp dùng để kiểm toán là Sử Dụng.

Các cấu kiện phải đợc cấu tạo sao cho øng suÊt kÐo trong cèt thÐp thêng

ë tr¹ng thái giới hạn sử dụng, fsa, không vợt quá :fsaZ

0,6fy

(dcA)1/3(5.7.3.4-1)Trong đó :

dc = Chiều cao phần bê tông tính từ thớ chịu kéo ngoài cùng cho

đến tâm của thanh hay sợi đặt gần nhất; nhằm mục đích tính toán

phải lấy chiều dày tịnh của lớp bê tông bảo vệ d c không đợc lớn hơn

50mm.

A = Diện tích phần bê tông có cùng trọng tâm với cốt thép chủ

chịu kéo và đợc bao bởi các mặt của mặt cắt ngang và đờng thẳng

song song với trục trung hoà, chia cho số lợng của các thanh hay sợi

(mm2); nhằm mục đích tính toán, phải lấy chiều dày tịnh của lớp bê

tông bảo vệ không đợc lớn hơn 50 mm.

Z = Thông số bề rộng vết nứt (N/mm). đợc lấy bằng 30000N/mm

đối với các cấu kiện trong điều kiện môi trờng thông thờng.

-Tổ hợp dùng để kiểm tra là trạng thái giới hạn sử dụng.

Mx = 5293.90 kN.m

My = 14895.23 kN.m

Ta có kết quả trong bảng sau:-Trờng hợp ngang cầu:

Trờng hợpZNgang cầu 30000dcfs5092.29fsa0.6fy448.14 252.00Kết

luận

Đạt-Trờng hợp dọc cầu:Trờng hợpZdcDọc cầu3000050Afsa0.6fy113.56 273.32 252.00Kết

luận

Đạtg. Kiểm toán sức kháng cắt cho tiết diện

Kiểm toán theo công thức :

trịnh văn bằng275Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtVu Vn(5.8.2.1-2)Trong đó:

- Hệ số sức kháng cắt đợc xác định theo quy định trong

Điều 5.5.4.2.

= 0.9.

Vn - Sức kháng cắt danh định đợc xác định theo quy định của

Điều 5.8.3.3, N. Lấy theo trị số nhỏ hơn:

Vn = Vc + Vs(5.8.3.3-1)Vn = 0.25 f’c bv dv(5.8.3.3-2)Víi :

Vc 0,083Vs f ' c bv d v(5.8.3.3-3)Av f y d v  cot g  cot ng sin(5.8.3.3-4)sTrong đó:

dv - Chiều cao chịu cắt có hiệu đợc xác định trong Điều

5.8.2.7, (mm).

bv - Bề réng bơng cã hiƯu, lÊy b»ng bƯ réng lín nhÊt trong chiỊu

cao dv. LÊy theo ®iỊu 5.8.2.7, (mm)

s - Cù ly cốt thép đai, (mm).

- Hệ số chỉ khả năng bêtông bị nứt chéo truyền lực kéo đợc

quy định trong Điều 5.8.3.4.

- Góc nghiêng của ứng suất nén chéo đợc xác định trong Điều

5.8.3.4. (độ). Khi tính, giả thiết trớc góc , sau đó tính các

giá trị để tra bảng ngợc lại và , nếu hai giá trị gần bằng

nhau thì có thể chấp nhận đợc, nếu không thì giả thiết lại.

- Góc nghiêng của cèt thÐp ®ai ®èi víi trơc däc (®é). NÕu cèt

®ai thẳng đứng, = 0.

Av - Diện tích cốt thép chịu cắt trong cự ly s (mm2).

+. Xác định dv

Chiều cao chịu cắt có hiệu lấy bằng cự ly đo thẳng góc với trục

trung hoà giữa hiệu ứng lực do kéo và nén do uốn:

Kết quả đợc tính trong bảng sau:

Hạng mục

Phơng ngang X

Hệ số sức khángdvx

Chiều cao chịu cắt hữu hiệu theo phơng X

trịnh văn bằng276Kí hiệudvxGiá trị

0.90

9156.19Lớp Cầu_đờng sắt k45Đơn

vị

mmThiết kế kỹ thuật

nghiệp

Vux

sx

Avxđồ án tốtHệ số chỉ khả năng của bê tông bị nứt chéo

Góc nghiêng của ứng st nÐn chÐo

Gãc nghiªng cđa cèt thÐp ngang víi trơc dọc

Lực cắt tính toán theo phơng X

Cự ly cốt thép ngang theo phơng X

Diện tích cốt đai chịu cắt trong cự

d

6

ly sx

13VcxSức kháng danh định trong bê tôngVsx

Vn

2Sức kháng cắt của cốt thép chịu cắt

Một trong 2 giá trị của Vn = min(Vn1,Vn2)

Vn = min(Vc + Vs, 0.25 f'c bv dv)Vrxdvy

Vuy

syVcy

Vsy

Vn

2Sức kháng cắt của cấu kiện Vr = Vn

Hạng mục

Phơng dọc Y

Chiều cao chịu cắt hữu hiệu theo phơng Y

Lực cắt tính toán theo phơng Y

Cự ly cốt thép ngang theo phơng Y

Diện tích cốt đai chịu cắt trong cự

d

6

ly sy

13

Sức kháng danh định trong bê tông

Sức kháng cắt của cốt thép chịu cắt

Một trong 2 giá trị của Vn = min(Vn1,Vn2)

Vn = min(Vc + Vs,0.25 f'c bv dv)VrySøc kh¸ng cắt của cấu kiện Vr = Vn

Vux

sx2.00

45.00

90.00

3366.29

600.00độ

độ

kN

mmAvx760.20mm2Vcx

Vsx

0.25 f'c

bv dv

Vnx

VrxKí hiệu

dvy

Vuy

sy

Avy

Vcy

Vsy

0.25 f'c

bv dv

Vny

Vry24974.9

7

4880.14

206014.

4

29855.1

26869.6kN

kN

kN

kN

kNGiá trị

2800.00

373.9

600.0Đơn

vị

mm

kN

mm760.2mm223564.6

1492.4

196480.

1

25056.9

22551.2-Kiểm toán khả năng chịu cắt:

TTGHDọc cầu

VuyVryCácSử dụng

Cờngđộ

I

Cừơngđộ

II

Cờngđộ

IIIKN

317.0

0

284.3

8KN

22551.2

3

22551.2

30.00

373.8

8trịnh văn bằngNgang cầu

Kiểm

tra

Vry>Vu

y

OKVuxVrxKiểm

tra

Vrx>VuxKN

1030.3

5KN

26869.60OKOK0.0026869.60OK22551.2

3OK3366.2

926869.60OK22551.2

3OK549.4526869.60OK277Lớp Cầu_đờng sắt k45kN

kN

kN

kN

kNThiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốt9.4.1.2. Duyệt mặt cắt đáy bệ.8500-Mặt cắt tính toán14500trịnh văn bằng278Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtBảng tổ hợp tải trọng tại mặt cắt đáy móng

TTGHGravityDọc

cầuN

KN

Sử dụng

Cờngđộ

I

Cờngđộ

II

Cờngđộ

IIIHy

KNMx

KNm

6244.9

0

5602.1

943085.49317.0055410.17284.3849112.670.000.0053970.74373.887365.3

4Ngang

cầu

Hx

KNmMy

KNm

18544.6

1059.99

9

0.000.0058134.4

6

10239.7

559.33

63504.649.4.1.2.1. Kiểm tra cấu kiện chịu uốn.

-Tổ hợp dùng để kiểm tra tỉ hỵp III

+ Mx = 7365.34 kN.m

+ N = 55410.17 kN

-Søc kh¸ng n cđa cÊu kiƯn Mr =  Mn+ Trong đó:As

A's

fy

f'y

ds

d's

1

hf

a

c

Mn

MrHệ số sức kháng

Diện tích cốt thép thờng chịu kÐo =7 D

2 22

D

0 16DiƯn tÝch cèt thÐp thêng chÞu nén =

Giới hạn chảy quy định của cốt thép

Giới hạn chảy quy định của cốt thép chịu nén

Khoảng cách từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép

chịu nén

Khoảng cách từ tâm cốt thép chịu nén đến mép

chịu kéo

Hệ số chuyển đổi biểu đồ ứng suất

Chiều dày bản cánh chịu nén

Chiều dày khối ứng suất tơng đơng

Khoảng cách từ trục trung hoà đến mặt chịu nén

Sức kháng danh định (N.mm)

Sức kháng tính toán-Kết quả đợc tính toán trong bảng sau:0.90

As

27871.2 mm2

A's

0.00 mm2

fy

420.00 MPa

f'y

420.00 MPa

trịnh văn bằng279Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpds

d's

1

hf

a

c

Mn

Mr2910.00

2910.00

0.85

0.00

54.01

63.54

33748.08

30373.27đồ án tốtmm

mm

mm

mm

mm

kNm

kNm- Kiểm tra khả năng chịu lực:

Mr > Mx Đạt

9.4.1.2.2. Kiểm tra lợng cốt thép tối thiểu.

- min : Tỷ lệ giữa thép chịu kéo và diện tích nguyên phảI thoả mãn:

+ min 0,03fc '

fy+ Trong ®ã:

+  min = 0.0022

+ 0,03fc '

0,002

fy- KÕt luËn: Đạt

9.4.1.2.3. Kiểm tra lợng cốt thép tối đa.

+c

0,42

de+Trong đó:

c

0,0218

de- Kết luận: Đạt

9.4.1.2.3. Kiểm tra cấu kiện chịu cắt.

- Tổ hợp dùng để kiểm tra là: Cờng Độ I

+ Mx = 7365,3 kN.m

+ N = 55410,2 kN- Sức kháng cắt cđa cÊu kiƯn.

+ Vr .Vn  Vu

Trong ®ã:

 - HƯ số sức kháng cắt đợc xác định theo quy định trong

Điều 5.5.4.2.

= 0.9.

trịnh văn bằng280Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtVn - Sức kháng cắt danh định đợc xác định theo quy định của

Điều 5.8.3.3, N. Lấy theo trị số nhỏ hơn:

Vn = Vc + Vs(5.8.3.3-1)Vn = 0.25 f’c bv dv(5.8.3.3-2)Víi :

Vc 0,083Vs f ' c bv d v(5.8.3.3-3)Av f y d v  cot g  cot ng sin

s(5.8.3.3-4)Trong đó:

dv - Chiều cao chịu cắt có hiệu đợc xác định trong Điều

5.8.2.7, (mm).

bv - BỊ réng bơng cã hiƯu, lÊy b»ng bƯ réng lín nhÊt trong chiỊu

cao dv. LÊy theo ®iỊu 5.8.2.7, (mm)

s - Cù ly cèt thÐp ®ai, (mm).

 - HƯ sè chØ khả năng bêtông bị nứt chéo truyền lực kéo đợc

quy định trong Điều 5.8.3.4.

- Góc nghiêng của ứng suất nén chéo đợc xác định trong Điều

5.8.3.4. (độ). Khi tính, giả thiết trớc góc , sau đó tính các

giá trị để tra bảng ngợc lại và , nếu hai giá trị gần bằng

nhau thì có thể chấp nhận đợc, nếu không thì giả thiết lại.

- Góc nghiêng cđa cèt thÐp ®ai ®èi víi trơc däc (®é). NÕu cốt

đai thẳng đứng, = 0.

Av - Diện tích cốt thép chịu cắt trong cự ly s (mm2).

+. Xác định dv

Chiều cao chịu cắt có hiệu lấy bằng cự ly đo thẳng góc với trục

trung hoà giữa hiệu ứng lực do kéo và nén do uốn:

- Kết quả đợc tính toán trong bảng sau:dv

b

Vu

0.1 f'c bv

dv

s

Av

trịnh văn bằng=

=

=

=

=

=0.9

2820.0

2.0

45.0

90.0

284.4=

=

=71910.0

600.0

1588.8mm

độ

độ

kNmm

mm2

281Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtVc

Vs

0.25 f'c bv

dv

Vn

Vr=

=Vr>=

=

=21794.0

3141.3kN

kNkN

179775.0

24935.3 kN

22441.7 kN

VuOK9.5. Tính toán và bố trí cọc trong bệ trụ.

9.5.1.Tổ hợp tải trọng tác dụng tại mặt cắt đáy móng:

VHM(KN)(KN)(KN.m)284.385602.1955410.179.5.2.Tính toán sức chịu tải của cọc

9.5.2.1.Sức chịu tải của cọc theo vËt liƯu:

-Søc kh¸ng cđa cäc theo vËt liƯu.

Qcoc  (0,85. f c. Ac  f y . AS )

Trong ®ã: : HƯ sè søc kh¸ng lÊy = 0.9

fc’ : Cêng độ nén quy định của bê tông cọc

Ac : Diện tích phần bê tông của cọc

fy : Giới hạn chảy cđa cèt thÐp cäc

As : DiƯn tÝch cèt thÐp cđa tiết diện cọcDcọc=1,5(m)fc'=30(Mpa)=0.9Ac=1,7573(m2)fy=240000(kN/m2)Số thanh cốt

théptrịnh văn bằng16DK thanh28(mm)As=0.0098(m2)282Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtQcọc=42457(kN)9.5.2.2.Sức chịu tải của cọc theo đất nền:

Sức kháng đỡ tính toán của cọc theo đất nền đợc xác định theo Điều

10.7.2.3-2 nh sau:

Q qs Qs qp Q p

+ Sức kháng thân cọc:

Sức kháng thân cọc đơn vị trong đất dính đợc xác định theo phơng pháp :

qs = Su(10.8.3.3.1-1)trong đó : : hệ số dính bám

Su : cờng độ kháng cắt không thoát nớc trung bình (Mpa)

Sức kháng thân cọc đơn vị trong đất rời đợc ớc tính theo chỉ số SPT (N)

nh sau:

qs = 0,0025 N < 0,19 (Mpa) (theo Quiros và Reese 10.8.3.4.2-1)Số liệu về các lớp đất nền nh sau:

STT

1

2

3Loại đấtChiều

dàySPTSét pha

cát3.36316Cát hạt

vừa30Cát hạt

sạn

Lcọc=30qs0.0480.0300.554850.20.1610.0840.423550.20.1610.0840.42350.080.38

4

0.3819.497Qs(N)0.38

12.14qsSu4(Mpa)5qs .Qs268.46

2174.8

3492.8

5936.12353+ Sức kháng mũi cọc:

Do mũi cọc đặt vào lớp đất cát, theo 10.8.3.4.3-1, ta có:

Theo Reese và Wright, qp = 0.064 N ®èi víi chØ sè SPT (N) <60

VËy, mòi cọc đặt vào tầng đất cát có SPT = 30, nên:

qp = 0,064 30=1.92 (Mpa)qp 0.45

trịnh văn bằng283Lớp Cầu_đờng sắt k45(N)

(N)

(N)

(kN

)Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtqp .Q p = φqp AP  qp=0,45 1.76715 106 1,92= 1526.8176 (kN)

Nh vậy, sức kháng tính toán của cọc theo đất nền là :

Q = 5936.123+1526.8176 =7462.9 (KN)

+ Sức kháng tính toán cđa cäc lµ

[P] = 7462.9 (kN)

9.5.2.3. Bè trÝ cäc trong mãng:

n Pu

55410,7

1,5 

11,13

[ P]

7462,9-Chän n = 15 cäc.§êng kÝnh 1,5m.L = 35 m

-Sơ đồ bố trí cọc nh sau:

12000125012506000850012501250145009.5.3.Kiểm toán cọc khoan nhồi:

9.5.3.1.Tính toán nội lực cọc trong móng:

Đặc tính của cọc:

Đờng kính D =1.5

Chiều dàIL = 35Diện tíchF = 1.767 m2Mômen quán tínhmI = 0.249 m4Chiều rộng tính toán của cọc:trịnh văn bằngatt = K1K2a284Lớp Cầu_đờng sắt k45Thiết kế kỹ thuật

nghiệpđồ án tốtTrong đó: K1 : Hệ số xét đến hình dạng tiết diện cọc khác với giả thiết

tính toán là hình chữ nhật, cọc tròn K1 = 0.9

K2 : Hệ số xét đến sự khác nhau của một bài toán không gian và

một bài toán phẳng

K 2 1 l

35

1 

24.33 2  K 2 2

d

1.5VËy att=0.9 2 1.5 = 2.7m

Hệ số độChiềucứngsâumatt/EI)1/5h (m)(m)0.4543515.891Hệ số

m

(kN/m )

71918

4htd = hDo htđ= 15.89 > 2.7, nên ta tính toán nh cọc có độ cứng hạn chế.

a. Sơ đồ khung phẳng dọc:

Số hàng cọc (số khung phẳng) n = 3 hàng.Tải trọng tác dụng lên một khung phẳng:

VHM(KN)(KN)(KN.m)284.385602.1955410.17Hàm số ảnh hởng:

Hàm số ảnh hởng thay đổi theo chiều sâu ztd= htd.

z(m)350.454z(m)35z(m)0.454trịnh văn bằngzztd(m)(m)15.897.21zztd(m)(m)15.897.21zztd(m)(m)A1B1C1D1-10.21-12.2149.2259.345A2B2C2D2-11.425-23.456-18.247-8.862A3B3C3D3285Lớp Cầu_đờng sắt k45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Kiểm toán theo điều kiện chịu nén.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×