1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 KIỂM TOÁN VA XE CHO GỜ CHẮN BÁNH (BÓ VỈA)

2 KIỂM TOÁN VA XE CHO GỜ CHẮN BÁNH (BÓ VỈA)

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG2

Rw =

2L c − L tGVHD: PGS_TS

M c L2c 

 Mb + MwH +

÷ (theo 13.7.3.4-3 của 22TCN272-05)

H 

Ta tính chiều dài đường chảy theo công thức:

2Lc =Lt

 L  H.(M b + M w .H)

+  t÷ +

2

Mc

 2 (theo 13.7.3.4-4 của 22TCN272-05)Trong đó : Rw - là sức kháng của bó vỉa (N)

Lc - là chiều dài xuất hiện cơ cấu chảy (mm)

Lt - là chiều dài phân bố của lực theo phương dọc (mm)

Mb - là sức kháng của dầm tại đỉnh tường (N.mm)

M w - là sức kháng uốn của thép ngang trên 1 đơn vò chiều

dài

(N.mm/mm)

M c - là sức kháng uốn của thép đứng trên 1 đơn vò chiều

dài

(N.mm/mm)

H - là chiều cao của bó vỉa (mm)

Trong trường hợp tính cho bó vỉa thì Mb = 0

Tính sức kháng uốn của thép ngang trên toàn chiều cao của bó vỉa

Ta đi tính bài toán tính khả năng chòu lực của bài toán cốt đơn tiết

diện chữ nhật

Xác đònh MWH

Tiết diện tính toán có kích thước

b = 250 mm

h = 200 mm2525 50 2525D12@ 200435D122515025Số thanh cốt thép ngang dọc theo chiều cao bó vỉa : n n = 3, chọn φ12

Thép dọc theo chiều cao của bó vỉa φ12

Lớp bêtông bảo vệ 2.5 cm

Chiều cao có hiệu của mặt cắt : d s = h – 2.5 - φ - φ/2 = 20 – 2.5 – 1.2 –

1.2/2 = 15.7 cm

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 247MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSA s = n n × π× d 2n / 4 = 3 × π × 1.22 / 4 = 3.3929 cm2

Kiểm tra điều kiện A s > A s min

ρmin

05)0.03 × f c' 0.03 × 28

=

=

= 0.003

fy

280(theo 5.7.3.3.2-1 cuûa 22 TCN -272-A s min = ρmin × b × h = 0.003 × 30 × 20 = 1.8 cm2

Ta coù A s = 3.3929 cm2 > A s min = 1.8 cm2 => Thỏa

Ta tính sức kháng uốn của thép ngang

Giả sử: f s = f y = 280 MPa = 280 N/mm2 = 28 KN/cm2

Chiều dày của khối ứng suất tương đương:

As × f y

3.3929 × 280

a=

=

= 1.3306 cm

'

0.85 × f c × b 0.85 × 28 × 30

Hệ số chuyển đổi biểu đồ ứng suất β1 :

f c' = 28 MPa nên β1 = 0.85(Theo 5.7.2.2 22TCN - 272 – 05)Chiều cao trục trung hoaø : c = a/ β1 = 1.3306/0.85 = 1.565 cm

Tính giá trò c/ds = 1.565/15.7 = 0.0997 < 0.42

Ta tính được khả năng chòu lực của tiết diện :

M n = φ× A s × f y × (d s − a / 2) = 1 × 339.29 × 280 × (157 - 13.306/2) = 14283145

N.mm=> M w × H = Mn = 14283145 N.mm

Xác đònh MC

Tính sức kháng uốn của thép đứng trên một đơn vò chiều dài (ở đây

lấy 1 m để tính toán)

b = 100 cm

h = 20 cm

Số thanh cốt thép ngang dọc theo chiều cao bó vỉa : n d = 6, bước 200 mm200251692001000Diện tích cốt thép đứng trong 1m dài theo phương dọc cầu:

A s = n d × π× d 2n / 4 = 6 × π ×1.22 / 4 = 6.786 cm2

Chiều cao có hiệu của mặt cắt: d s = h – 2.5 – φ/2 = 20 – 2.5 – 1.2/2 = 16.9

cmKiểm tra điều kiện A s > A s min

0.03 × f c' 0.03 × 28

ρmin =

=

= 0.003

fy

280

A s min = ρmin × b × d s = 0.003 × 100 × 16.9 = 5.07 cm2

Ta coù A s = 6.786 cm2 > A s min = 5.07 cm2 => Thỏa điều kiện A s > A s min

Ta tính sức kháng uốn của thép đứngSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 248MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSGiả sử : f s = f y = 280 MPa = 280 N/mm2 = 28 KN/cm2

Chiều dày của khối ứng suất tương đương :

As × f y

6.786 × 280

a=

=

= 0.7983 cm

'

0.85 × f c × b

0.85 × 28 ×100

Hệ số chuyển đổi biểu đồ ứng suất β1 :

f c' = 28 MPa neân β1 = 0.85(Theo 5.7.2.2 22TCN272 – 05)

Chiều cao trục trung hoà : c = a/ β1 = 0.7983 /0.85 = 0.9392 cm

Tính giá trò c/ds = 0.9392 /16.9 = 0.0556 < 0.42

Ta tính được khả năng chòu lực của tiết diện :

M n = φ× A s × f y × (d s − a / 2) = 1 × 6.786 × 28 × (16.9 – 0.7983 /2) = 3135.21 KN.cm

=> M c = Mn/100 = 31.3521 KN.cm/cm = 31352.1 N.mm/mm

Đối với các va xô trong một phần đoạn tường :

Chiều dài đường chảy ;

2L

 L  8.H.(M b + M w .H)

=

Lc = t + t ữ +

2

Mc

2

21070

1070 8 ì 300 ì (0 + 14283145) = 1709.6 mm

=

+

ữ +

2

31352.1

2 

Sức kháng của bêtông:Rw =2

2L c − L t

M c L2c

8M

+

8M

H

+

b

w

H2

31352.1 ì 1709.6 2

ì

8

ì

0

+

8

ì

14283145

+

=

2 ì 1709.6 − 1070 

300= 357322.6 N = 357.3226 KN

Ta coù: Rw > Ft = 240 KN

=> đảm bảo khả năng chòu lực đối với va xô trong một phần đoạn

tường

Đối với các va xô tại đầu tường hoặc mối nối

Ta tính chiều dài đường chảy theo công thức

22L

 L  H.(M b + M w .H) 1070

 1070  300 × (0 + 14283145)

Lc = t +  t ÷ +

=

+ 

÷ +

2

Mc

2

31352.1

 2 

 2 

=1185.3 mmRw =2

2Lc − L t

M c L2c

M

+

M

H

+

bw

H=

2

31352.1 ì1185.3

ì 0 + 14283145 +2 ì 1185.3 1070

300= 247745.4 N = 247.7 KN

Ta coù: Rw > Ft = 240 KN

=> đảm bảo khả năng chòu lực đối với va xô tại đầu tường hoặc mối

nối

2SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 249MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG1.3

1.3.1GVHD: PGS_TSTính toán thanh lan can

Sơ đồ tính toán

P = 890

P +w

w = 0,37 Nmm/mm

104w

1102500Thanh lan can được xem như dầm liên tục, để đơn giản trong tính toán ta

đưa về sơ đồ dầm giản đơn để tính rồi sau đó điều chỉnh bằng các hệ số.1.3.2Tải trọng tính toánTónh tải gồm trọng lượng bản thân thanh lan can.

q th = A th × γ th = ( π× D2 / 4 − π× d 2 / 4 ) × 77008.52

2

= ( π × 0.110 / 4 − π × 0.104 / 4 ) × 77008.5 = 77.66 N/m = 0.07766 N/mm

Hoạt tải thiết kế gồm:

+ Lực tập trung P = 890 N theo 2 phương.

+ Tải trọng phân bố đều trên chiều dài thanh lan can L th: W = 0.37 N/mm

theo hai phương.1.3.3Kiểm toánLan can thoả mãn điều kiện chòu lực khi:

φM n ≥ η∑ γ i M i = Mp

M n = fy × S

+ φ : là hệ số sức kháng φ = 1

+η : là hệ số điều chỉnh tải trọng

DL

PL

+ γ : là hệ số tải trọng ( γ p = 1.25 với tónh tải, γ p =1.75 với hoạt tải

người)

+ Mi : là mômen lớn nhất do tỉnh và hoạt tải

+ Mn : sức kháng của tiết diện

+ S : sức kháng của thanh lan can

Chọn các hệ số tải trọng

ηD = 1 cho các thiết kế thông thường

ηR = 1 cho các mức dư thông thường

ηI = 1.05 đối với cầu quan trọng

η = ηD × ηR × ηI = 1.05 > 0.95

Momen tại giữa nhòp ở trạng thái giới hạn cường độ:

DL

2

2

M1 = η × ( γ PL

p × (P × L th /4 + w × L th /8)+ γ p × q th × L th /8)

= 1.05 × (1.75 × ( 890 × 2500/4 + 0.37 × 25002 /8) + 1.25 × 0.07766 × 25002 /8)

= 1632893 N.mm

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 250MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSM 2 = η × γ PL

× (P × L th /4 + w × L2th /8)

p

= 1.05 × 1.75 × ( 890 × 2500/4 + 0.37 × 25002 /8)

= 1553261 N.mm

Momen tổng hợp tại mặt cắt giữa nhòp ở trạng thái giới hạn cường

độ:

M12 + M 22 = 16328942 + 15532622 = 2253656 N.mm

Ta đưa sơ đồ dầm giản đơn về sơ đồ dầm liên tục bằng các hệ số

điều chỉnh :

Momen tại giữa nhòp ở trạng thái giới hạn cường độ:

M gn = 0.5 × M = 0.5 × 2253656 = 1126828 N.mm

Momen tại gối ở trạng thái giới hạn cường độ:

M g = 0.7 × M = 0.7 × 2253656 = 1577559 N.mm

⇒ Lấy momen ở gối để tính toán Mp = Mg = 1577559 N.mm

Tính sức kháng của thanh lan can

  104  4 

3

3

4

3

0.1

×

110

×

S = 0.1× D × (1 − α ) =

1 − 

÷  = 26749 mm

  110  

với α = d/D = 104 /110

Lan can làm bằng thép CT3 có fy = 240 MPa

M = φ × fy × S= 1 × 240 × 26749= 6419813 N.mm

Mp = 1577559 N.mm < M = 6419813 N.mm

Vậy thanh lan can đảm bảo khả năng chòu lực

M =1.4Tính toán trụ lan can1.4.1Sơ đồ tính toánĐể dễ dàng cho việc tính tốn ta qui lan can lại tiết diện chữ I sau đó tính tốn cột

chịu nén lệch tâm tức là chịu mômen và lực nén

Cột lan chịu tác dụng tải trọng phân bố đều w = 0.37N/m trên chiều dài 2400m và

tải tập trung giữa thanh lan can qui về tải tập trung qui về cột bằng P = 890N

Tổng hợp nội lực tác dụng cột lan can như hình vẽ:

P = 890N; W = 0,37x2500 = 875N

P +2w140

6

R6W66

ng thé

p liê

n kế

t Þ 100y 3mmR 70Đườ

ng hà

n 4mm770766

ng thé

p liê

n kế

t Þ 100y 3mm350350Đườ

ng hà

n gó

c h = 4mmW350Tấ

m thé

pT1350Đườ

ng hà

n 4mm132x866x5ATấ

m thé

pT2

150x1710x5A

14077,5132SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 2515

xMSSV: CD03151

5132

1425160xy77,5Tiết diện được qui về như sau:yTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 KIỂM TOÁN VA XE CHO GỜ CHẮN BÁNH (BÓ VỈA)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×