1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 TỔ HP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MẶT CẮT

4 TỔ HP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MẶT CẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS+ Mặt cắt xà mũ A-A

+ Mặt cắt đá kê gối B-B

+ Mặt cắt đỉnh móng C-C

+ Mặt cắt đáy móng D-D

Mối mặt cắt chỉ cần tổ hợp tải trọng gồm

+ Mômen THGH cường độ I để kiểm tra khả năng chòu uốn

+ Lực cắt THGH cường độ để kiểm tra khả năng chòu cắt

+ Mômen THGH sử dụng để kiểm tra nứt kết cấu4.4.1.1 Bảng tổ hợp tải trọng xét đến mặt cắt

A-A:

Bả

ng tả

i trọng xé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t A-A

Tả

i trọngHệsố Cô

ng thứ

c tínhN (kN)ex (m)Mx (kNm)Phả

n lực do tónh tả

i kế

t cấ

u trê

n gDC DCb*L1379.692.213049.12Phả

n lực gố

i do hoạt tả

igLL (Pt +Pp)*K 1233.792.21516.68Phả

n lực gố

i do xung kíchgIM 0.25*(Pt+Pp)58.452.21129.17Phả

n lực gố

i do tả

i trọng ngườ

igPL (PPLt +PPLp)*K 2108.232.21239.18Phả

n lực gố

i do tả

i trọng lớ

p phủgDW DWb*L22.572.2149.88Tườ

ng chegDC Pd_tc/20.513.061.57Đákêgố

igDC 2*Pd_kg/n5.392.2111.91Trọng lượng bả

n thâ

ngDC (Pd_xm+Pd_dt)/(n-1) 216.381.475319.17Bả

ngtổhợp tả

i trọngxé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t A-A

Hệsốtả

i trọngTả

i trọng giớ

i hạn

gDCgDWgLL ,gIMgPLN (kN)Mx (kN.m)I1

1.251

1.51

1.751

1.752025.01

2737.144316.67

5850.82II

III1.25

1.251.5

1.50

1.350

1.352036.33

2576.964302.03

5496.81Sửdụng

Cườ

ng độTả

i trọng

thẳ

ng đứ

ng MomenSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 366MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS4.4.1.2 Bảng tổ hợp tải trọng xét đến mặt cắt

B-B:

Bả

ng tả

i trọng xé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t B-B

Tả

i trọngHệsố Cô

ng thứ

c tínhN (kN)ex (m)Mx (kNm)Phả

n lực do tónh tả

i kế

t cấ

u trê

n gDC DC/23634.400.41453.76Phả

n lực gố

i do hoạt tả

igLLmax(Pt,Pp)193.640.477.46Phả

n lực gố

i do tả

i trọng là

ngLLPlan706.800.4282.72Phả

n lực gố

i do xung kíchgIM0.25*max(Pt ,Pp)48.410.419.36Phả

n lực gố

i do tả

i trọng ngườ

igPLPPLt54.110.421.65Phả

n lực gố

i do tả

i trọng lớ

p phủgDW DW/28.090.43.23Tườ

ng chegDC Pd_tc/20.510.40.20Đákêgố

igDC Pd_kg/28.090.43.23Trọng lượng bả

n thâ

ngDC Pd_xm/(b3+b3a)*b3 206.080.482.43Bả

ngtổhợp tả

i trọng xé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t B-B

Hệsốtả

i trọngTả

i trọng giớ

i hạn

Sửdụng

Cườ

ng độI

II

IIITả

i trọng

thẳ

ng đứ

ng MomengDCgDWgLL ,gIMgPLN (kN) Mx (kN.m)11114860.131944.051.25

1.25

1.251.5

1.5

1.51.75

0

1.351.75

0

1.356578.67

4823.47

6177.482631.47

1929.39

2470.99Tổ hợp tải trọng: điều 3.4.1 22TCN 272-05

TTGH cường độ I: tổ hợp tải trọng cơ bản liên quan đến việc sử dụng

cho xe tiêu chuẩn của cầu không xét đến gió.

TTGH cường độ II: tổ hợp tải trọng liên quan đến cầu chòu gió với

vận tốc vượt quá 25m/s

TTGH cường độ III: tổ hợp tải trọng cơ bản liên quan đến việc sử

dụng xe tiêu chuẩn của cầu với gió 25m/s

TTGH đặc biệt: tổ hợp tải trọng liên quan đến động đất, lực va tàu

thuyền, xe cộ.

TTGH sử dụng: tổ hợp tải trọng liên quan đến khai thác bình thường

của cầu với gió có vận tốc 25m/sSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 367MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSBẢ

NG TẢ

I TRỌNG TẠI MẶ

T CẮ

T ĐỈ

NH MÓ

NG

Ngang cầ

u

Hy

Tả

i trọng

Cấ

u kiệ

n +thiế

t bòphụ

Lớ

p phủ+tiệ

n ích

Hoạt tả

i xe (LL+IM)

Tả

i trọng ngườ

i (PL)

Lực đẩ

y nổ

i (B)

Á

p lực dò

ng chả

y (p)

Giótrê

n hoạt tả

i (WL)

Gióngang (WS)Dọc cầ

u

MxHxGhi chú Hệsố N (KN) (kN)z(m)(kNm)(kN)z(m) (kNm)DC

gDC 9649.98

DW

gDW 555.74

2 là

n, 2 nhòp gL L 880.57

2 là

n, 2 nhòp gPL 333.00

gWA -124.53

gWA

0.74

0.74

gWL

55.500.59

11.430.43

634.3727.7511.43 317.1810.50

8.86

4.391076.92

3068.40

48.46Giótá

c độ

ng lê

n lan can Vthiế

t kế

Giótá

c độ

ngKCPT

Vthiế

t kế

Giótá

c độ

ng lê

n KCPD Vthiế

t kế

Giódọc (WS)gWS

gWS

gWSGiótá

c độ

ng lê

n KCPD Vthiế

t kế

Lực hã

mxe (BR)

Lực ly tâ

m (CE)

Lực va tà

u (CV)gWS

gBR

gCE

gCV103

346

11.04My162.50 11.40

39601.17463319801.171853

2317BẢ

NG TỔHP TẢ

I TRỌNG TẠI MẶ

T CẮ

T ĐỈ

NH MÓ

NGTả

i trọng giớ

i hạn

Sửdụng

Cườ

ng độI

Cườ

ng độII

Cườ

ng độIII

Đặ

c biệ

tDC

1

1.25

1.25

1.25

1.25DW

1

1.5

1.5

1.5

1.5Hệsốtả

i trọng

LL,BR,

CE,PL WA WS WL

1

1 0.3 1

1.75

1

0

0

0

1 1.4 0

1.35

1 0.4 1

0.5

1

0

0SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 368Tả

i trọng

thẳ

ng đứ

ng

CV

N(kN)

0

11294.8

0

14895.3

0

12771.6

0

14409.9

1

13378.3Ngang cầ

u

Mx

Hy(kN) (kN.m)

194.2 1892.9

0.7

0.4

644.6 5871.7

240.2 2312.3

3960.7 4633.6MSSV: CD03151Dọc cầ

u

My

Hx(kN) (kN.m)

190.3 2169.7

284.4 3241.9

0.0

0.0

247.1 2818.1

2061.3 3242.9ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSBẢ

NG TẢ

I TRỌNG TẠI MẶ

T CẮ

T ĐÁ

Y MÓ

NG

Ngang cầ

u

Hy

Tả

i trọng

Cấ

u kiệ

n +thiế

t bòphụ

Lớ

p phủ+tiệ

n ích

Hoạt tả

i xe (LL+IM)

Tả

i trọng ngườ

i (PL)

Lực đẩ

y nổ

i (B)

Á

p lực dò

ng chả

y (p)

Giótrê

n hoạt tả

i (WL)

Gióngang (WS)Dọc cầ

u

MxHxMyGhi chú Hệsố N (KN) (kN)z(m)(kNm)(kN)z(m)DC

gDC 11610

DW

gDW 555.74

2 là

n, 2 nhòp gL L 880.57

2 là

n, 2 nhòp gPL 333.00

gWA -193.33

gWA

0.74

0.74

gWL

55.501.59

13.431.18

745.3727.7513.43 372.686.39

10.86

12.53655.18

3761.04

138.30Giótá

c độ

ng lê

n lan can Vthiế

t kế

Giótá

c độ

ngKCPT

Vthiế

t kế

Giótá

c độ

ng lê

n KCPD Vthiế

t kế

Giódọc (WS)gWS

gWS

gWSGiótá

c độ

ng lê

n KCPD Vthiế

t kế

Lực hã

mxe (BR)

Lực ly tâ

m(CE)

Lực va tà

u (CV)gWS

gBR

gCE

gCV103

346

11.04162.50 13.43

39603.171255319803.17(kNm)2182

6277BẢ

NG TỔHP TẢ

I TRỌNG TẠI MẶ

T CẮ

T ĐÁ

Y MÓ

NGTả

i trọng giớ

i hạn

Sửdụng

Cườ

ng độI

Cườ

ng độII

Cườ

ng độIII

Đặ

c biệ

tDC

1

1.25

1.25

1.25

1.25DW

1

1.5

1.5

1.5

1.5Hệsốtả

i trọng

LL,BR,

CE,PL WA WS WL

1

1 0.3 1

1.75

1

0

0

0

1 1.4 0

1.35

1 0.4 1

0.5

1

0

0SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 369Tả

i trọng

đứ

ng

CV

N(kN)

0

13186.0

0

17276.5

0

15152.8

0

16791.1

1

15759.5Ngang cầ

u

Mx

Hy(kN) (kN.m)

194.2 2112.9

0.7

1.2

644.6 6377.5

240.2 2568.3

3960.7 12554.4MSSV: CD03151Dọc cầ

u

My

Hx(kN) (kN.m)

190.3 2555.1

284.4 3819.2

0.0

0.0

247.1 3318.9

2061.3 7367.8ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS4.5 KIỂM TOÁN CÁC MẶT CẮT

4.5.1 Kiểm toán mặt cắt xà mũ A-A1600

80 1208X150=1200120 802D22@150-1-5170

D25@150-2-42505x15080D32-4a-10840

D32-4b-4000

2D16@300-1a-27506x150 8080

154022080490D22-4h

D16-480 6x150=900 150 3x150 4x135 3X150 150

37006x15080D16@150-3-4700

Cốt thép trụVò trí mặt cắt cách mép thân trụ 0.3m

- Bê tông:

f'c = 30MPa (cường độ nén quy đònh ở tuổi 28 ngày)

γc= 2500

kg/ m3

1.5Ec = 0.043

γc

β1×1.5f'c = 0.043× 2500 ×30 = 29440.1= 29440.1 MPa= if  f'c ≤ 28, 0.85, if  f'c ≥ 59, 0.65, 0.85− 0.05×SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 29f'c − 28 

7  = 0.8357

MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS- Cốt thép :

fy = 420MPa giới hạn tối thiểu quy đònh của thanh thép

Es = 200000

MPa

Es- Tỷ số quy đổi : n =Ec=200000

= 6.793= 6.793

29440.1- Hệ số sức kháng φ = 0.9

Bả

ng tổhợp tả

i trọng xé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t A-A

Tả

i trọng

ng đứ

ng Momen

Tả

i trọng giớ

i hạn thẳN (kN)Mx (kN.m)I2025.01

2737.143653.65

4947.93II2036.333651.43III2576.964651.59Sửdụng

Cườ

ng độ4.5.1.1Kiểm tra cầu kiện chòu uốn:Mặt cắt xét được coi là tiết diện hình chữ T

+ Chiều cao h = 1730m

+ Bề rộng b = 3200m

+ Bề dày cánh b' = 800m

Tổ hợp dùng để kiểm tra la cường độ 1+ Bề rộng thân bw = 1600m9

Mu = 4.94793

× 10 Nmm

- Ta chọn trước số thanh rồi kiểm toán cường độ

- Thử chọn thép D = 32mm, số lượng các thanh at = 26 có: 322 

mm2

A s = at × π ×

= 26× π × 

= 20910.04

 4 

2D- Trọng tâm cốt thép đến mép ngoài chòu kéo dc = 100mm

- Ta coù:

ds = h − dc = 1730− 100 = 1630.0

mm

a=

c=A s × fy

0.85× f'c × b

a20910.0

× 420

( 0.85× 30× 3200

)= 107.6mm107.6= 128.0mm < b' = 800 mm

0.8357

=> trục trung hoà đi qua cánh

c

128.0

=

= 0.079 < 0.45 nên sức kháng tính toán của mặt cắtds

1630.0

β1==là:SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 30MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 TỔ HP TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN MẶT CẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×