1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 KIỂM TOÁN CÁC MẶT CẮT

5 KIỂM TOÁN CÁC MẶT CẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS- Cốt thép :

fy = 420MPa giới hạn tối thiểu quy đònh của thanh thép

Es = 200000

MPa

Es- Tỷ số quy đổi : n =Ec=200000

= 6.793= 6.793

29440.1- Hệ số sức kháng φ = 0.9

Bả

ng tổhợp tả

i trọng xé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t A-A

Tả

i trọng

ng đứ

ng Momen

Tả

i trọng giớ

i hạn thẳN (kN)Mx (kN.m)I2025.01

2737.143653.65

4947.93II2036.333651.43III2576.964651.59Sửdụng

Cườ

ng độ4.5.1.1Kiểm tra cầu kiện chòu uốn:Mặt cắt xét được coi là tiết diện hình chữ T

+ Chiều cao h = 1730m

+ Bề rộng b = 3200m

+ Bề dày cánh b' = 800m

Tổ hợp dùng để kiểm tra la cường độ 1+ Bề rộng thân bw = 1600m9

Mu = 4.94793

× 10 Nmm

- Ta chọn trước số thanh rồi kiểm toán cường độ

- Thử chọn thép D = 32mm, số lượng các thanh at = 26 có: 322 

mm2

A s = at × π ×

= 26× π × 

= 20910.04

 4 

2D- Trọng tâm cốt thép đến mép ngoài chòu kéo dc = 100mm

- Ta coù:

ds = h − dc = 1730− 100 = 1630.0

mm

a=

c=A s × fy

0.85× f'c × b

a20910.0

× 420

( 0.85× 30× 3200

)= 107.6mm107.6= 128.0mm < b' = 800 mm

0.8357

=> trục trung hoà đi qua cánh

c

128.0

=

= 0.079 < 0.45 nên sức kháng tính toán của mặt cắtds

1630.0

β1==là:SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 30MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGφ xM= φ × A s × fy ×  ds −GVHD: PGS_TSa

107.6

× 420×  1630.0−

 = 0.9× 20910.0

 = 1.2458e10

2

2 

9

10 Nmm >

đạt

Mu = 4.9479

× 10 Nmm

= 1.2458

× 10

Sau khi đạt được cường độ ta kiểm tra các điều kiện về cốt thép :

c

= 0.079 < 0.45

+ Kiểm tra lượng cốt thép tối đa:

đạt

ds

+ Lượng cốt thép tối thiểu:

As

f'c

20910.0

đạt

=

= 0.004 > 0.03×

= 0.0021

b × ds

( 3200× 1630.0

)

fy

+ Cự ly tối đa giữa các thanh cốt thép :

Smax≤ 1.5× h → Smax≤ 1.5× 1730→ Smax≤ 2595.0 đạt

và Smax < 450 mm

đạt

- Vậy chọn cốt thép bố trí cho mặt cắt A-A là 26 thanh D32=>φ xM4.5.1.2Kiểm tra nứt

f sa =fs ≤3Z

dc .A0, 6. f y

trong đó

Z: tham số chiều rộng vết nứt Z = 23000N/mm3

A: diện tích bêtông chòu kéo

dc: chiều cao tính từ thớ chòu kéo xa nhất đến tim thanh gần nhất.

Tổ hợp dùng để kiểm tra nứt là cường độ sử dụng9Ms = 3.65365

× 10Nmm0-080 80

80x650bf = c1=3700bw = c4=1600-Xác đònh vò trí trục trung hoà tính từ mép dưới của mặt cắt :n × A s 

x=

×

b= 294.0mm1+2 × ds × b

n× A s 6.793× 20910.0 

2 × 1630.0× 3200 − 2 =

×  1+

− 2

3200

(

6.793

×

20910.0

)

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 31MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSTính mômen quán tính nứt (tức là mômen quán tính cho tiết diện đã

bỏ đi phần nứt):

3I cr =b× x

3(3=)2

4

+ n × A s × ds − x mm3200× 294.0

3+ 6.793× 20910.0

× ( 1630.0− 294.0

)  = 2.8064

× 10

2114mmỨng suất trung bình lấy tại tâm nhóm cốt thép:

fs =Ms-I cr()× ds − x × n =3.65365e9

× ( 1630.0− 294.0

) × 6.793= 118.2= 118.2 N/mm2

2.8064e11Điều kiện hạn chế mở rộng vết nứt:fs ≤ f smax= 3Z

dc × A≤ 0.6× fytrong đó

dc: chiều cao tính từ thớ chòu kéo xa nhất đến tim thanh gần nhất

dc = 100 > 50

=> Chọn dc = 50mm

A: diện tích bêtông chòu kéo 1 thanh thép (có at = 26 thanh)

A = 2dc ×

=> fsmax= 3Z

dc × A=bw

at 1600

 = 6154.0= 6154.0 mm2

 26 = 2 × 50× 230003= 340.7= 340.7 N/mm2 > f = 118.2 N/

s

50× 6154.02mm0.6× fy = 0.6× 420 = 252.0N/mm2 > fs = 118.2 N/ mm2

* Keát luận điều kiện chống nứt mặt cắt A-A được đảm bảo.4.5.1.3Kiểm tra cấu kiện chòu cắt:Tổ hợp dùng để kiểm tra nén là cường độ I9Mu = 4.948× 10Nmm

6 NN = 2.73714

× 10Sức kháng cắt của cấu kiện: Vu ≤ φ.Vn

φ - hệ số sức kháng, 0.9

Khả năng chòu cắt của thép đai được xem là nhỏ nhất khi gốc nghiêng

của vết nứt

θ = 45o ( 5.8.3.4 22TCN 272 - 05)

vaø β = 2 ( 5.8.3.4 22TCN 272 - 05)

- Xác đònh cánh tay đòn dv:SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 32MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGa2dv = max ds −GVHD: PGS_TS, 0.72× h , 0.9ds = max 1630.0−107.6, 0.72× 1730, 0.9× 1630.02

= 1576.0

mm

- Khả năng chòu cắt của bêtông :

β

2

N

Vc =

× f'c × bw × dv =

× 30× 1600× 1576.2= 2.3022e6

12

12

- Yêu cầu khả năng chòu cắt cốt thép đai

N

2.73714e6

N

Vs =

− Vc =

− 2.3022e6= 739066.0

φ

0.9

- Chọn đường kính đai là D = 22có số nhánh là at = 4, diện tích cốt thép đai 222 

2

A v = at × π ×

= 4× π × 

= 1521.0

mm4

 4 

2D- Khoảng cách yêu cầu của cốt thép đai theo tính toán :

A v × fy × dv

S≤

× cot( θ )

Vs

Vớiù:A v × fy × dv

Vs× cot( θ ) =1521.0

× 420× 1576.2

× cot( 45× deg) = 1362.406mm

739066.0- Kiểm tra theo điều kiện cấu tạo: (điều 5.8.2.4)

A v × fy

S1 =

= 878.3 mm

0.083× f'c × bw

S2 =()()min 0.8× dv , 600 ifN

f'c × bw × dv≥ 0.1 = 600

mmmin 0.8× dv , 600 otherwise()S = min S1 , S2 = 600 mm

=> Chọn S = 200mm=>SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 33MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS4.5.2 Kiểm toán mặt cắt xà mũ B-B

1600

80 1208X150=1200120 802D22@150-1-5170

D25@300-2-42505x15080D32-4a-10840

D32-4b-4000

2D16@150-1a-27506x150 8080

154022080490D22-4h

D16-480 6x150=900 150 3x150 4x135 3X150 150

37006x15080D16@150-3-47008080

0Cốt thép trụ10

900Bả

ng tổhợp tả

i trọng xé

t tớ

i mặ

t cắ

ê

t B-B

Tả

i trọng

thẳ

ng đứ

ng Momen

Tả

i trọng giớ

i hạn

N (kN) Mx (kN.m)

Sửdụng

Cườ

ng độ4860.132678.24I6578.673624.72II4823.472659.37III6177.483404.07- Hình dạng mặt cắt: là tiết diện chữ nhật có

b = 10900mm

h = 800mmSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 34MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

4.5.2.1GVHD: PGS_TSKiểm tra cầu kiện chòu uốn:Tổ hợp dùng để kiểm tra nén là cường độ I9Mu = 3.62472

× 10Nmm

- Ta chọn trước số thanh rồi kiểm toán cường độ

- Thử chọn thép D = 25mm, số lượng các thanh at = 75 có: 252 

mm2

A s = at × π ×

= 75× π × 

= 36815.04

 4 

2D-Chiều dày lớn phủ bêtông dc = 80mm

Ta coù:ds = h − dc = 800− 80 = 720.0mm

a=

c=

-A s × fy

0.85× f'c × b

a

β1=c

ds36815.0

× 420

( 0.85× 30× 10900

)= 55.63mm55.63= 67.0mm

0.8357

=67.0= 0.093 < 0.45 nên sức kháng tính toán của mặt cắt

720.0là:

φ=M = φ × A s × fy ×  ds −a

55.63

× 420×  720.0−

 = 0.9× 36815.0

 = 9.63249e9

2

2 

9

=> φ M = 9.632× 109 Nmm > Mu = 3.6247

đạt

× 10 Nmm

- Sau khi đạt được cường độ ta kiểm tra các điều kiện về cốt thép :

c

= 0.093 < 0.45

+ Kiểm tra lượng cốt thép tối đa:

ds

+ Lượng cốt thép tối thiểu:

As

f'c

36815.0

=

= 0.0047 > 0.03×

= 0.0021 đạt

b × ds

( 10900× 720.0

)

fy

+ Cự ly tối đa giữa các thanh cốt thép :

Smax≤ 1.5× h → Smax≤ 1.5× 800→ Smax≤ 1200.0 đạt

và Smax < 450 mm

đạt

- Vậy chọn cốt thép bố trí cho mặt cắt B-B là 75 thanh D254.5.2.2đạtKiểm tra nứt- Các vấn đề cần kiểm tra là nứt, biến dạng và ứng suất trong bê tông

- Nội dung cần kiểm tra là điều kiện sau phải được thoả mãn:SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 35MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

f sa =fs ≤3GVHD: PGS_TS

Z

dc .A0, 6. f y

trong đó

Z: tham số chiều rộng vết nứt Z = 23000N/mm3

A: diện tích bêtông chòu kéo

dc: chiều cao tính từ thớ chòu kéo xa nhất đến tim thanh gần nhất.

9- Tổ hợp dùng để kiểm tra nứt là cường độ sử dụngMs = 2.67824

× 10Nmm

- Xác đònh vò trí trục trung hoà tính từ mép dưới của mặt cắt :

x =n× As

b

 6.793× 36815.0 

2 × ds × b

2 × 720.0× 10900 

×

1+

−2 =

×  1+

− 2

n

×

A

10900

(

6.793

×

36815.0

)

smm

= 137.3

- Tính mômen quán tính nứt (tức là mômen quán tính cho tiết diện đã bỏ đi

phần nứt):

3I cr =b× x()+ n × A s × ds − x23=10900× 137.3+ 6.793× 36815.0

× ( 720.0− 137.3

) 

23

3

= 9.43175e10

mm4

- Ứng suất trung bình lấy tại tâm nhóm cốt thép:

Ms

2.67824e9

fs =

× ds − x × n =

× ( 720.0− 137.3

) × 6.793= 112.4N/mm2

I cr

9.43175e10()- Điều kiện hạn chế mở rộng vết nứt: fs ≤ fsmax= 3Z

dc × A≤ 0.6× fyTrong đó

dc: chiều cao tính từ thớ chòu kéo xa nhất đến tim thanh gần nhất

dc = 80 > 50=> Chọn dc = 50mmA: diện tích bêtông chòu kéo 1 thanh thép (có at = 75 thanh)

A = 2dc ì

=> fsmax= 3Z

dc ì A=b

at10900

2

 = 14533.0

mm

 75 = 2 × 50× 230003= 255.8= 255.8 N/mm2 > fs = 112.4 N/

2

mm

50× 14533.00.6× fy = 0.6× 420 = 252.0N/mm2 > fs = 112.4 N/ mm2

Vậy điều kiện hạn chế thoả mãn.

Kết luận điều kiện chống nứt mặt cắt B-B được đảm bảo.SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 36MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG4.5.2.3GVHD: PGS_TSKiểm tra cấu kiện chòu cắt:Tổ hợp dùng để kiểm tra cắt là cường độ I

9Mu = 3.625× 106 NNmmN = 6.57867

× 10- Sức kháng cắt của cấu kiện: V u ≤ φ × V n

với φ = 0.9

Khả năng chòu cắt của thép đai được xem là nhỏ nhất khi gốc nghiêng

của vết nứt là

θ = 45deg(độ)và β = 2

- Xác đònh cánh tay đòn dv:a

55.63dv = max ds − , 0.72× h , 0.9ds = max 720.0−

, 0.72× 800, 0.9× 720.0

2

2

= 692.0mm

- Khả năng chòu cắt của bêtông :

β

2

N

Vc =

× f'c × b × dv =

× 30× 10900× 692.0= 6.8856e6

12

12

- Yêu cầu khả năng chòu cắt cốt thép đai.

6.57867e6

N

− 6.8856e6= 424033.0

φ

0.9

Bêtông đủ khả năng chòu cắt, ta thiết kế cốt thép đai theo cấu tạo.

Vs =-N− Vc =S = 600mm

- Chọn đường kính đai là D = 16có số nhánh là at = 38.

diện tích cốt thép đai 162 

2

A v = at × π ×

= 38× π × 

= 7640.0

mm4

 4 

2D- Khoảng cách yêu cầu của cốt thép đai theo tính toán :

A v × fy × dv

S≤

× cot( θ )

Vs

A v × fy × dv7640.0

× 420× 692.0

× cot( 45× deg) = 5236.6

Vs

424033.0

- Kiểm tra theo điều kiện cấu tạo: (điều 5.8.2.4)

A v × fy

S1 =

= 4411.5

0.083× f'c × bw

vớiùS2 =× cot( θ ) =()()min 0.8× dv , 600 ifN

f'c × b × dv≥ 0.1 = 553.6min 0.8× dv , 600 otherwiseSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 37MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

=>(GVHD: PGS_TS)S = min S1 , S2 = 553.6 mm => Chọn S = 300mm để bố trí4.5.3 Kiểm toán mặt cắt đỉnh móng16014x150=21003x1301403x13020034

014x150=21002001000D12@1000-133004400300x

b2a=0.3mc2ab2=4.4mY

c2a=0.2mc2=1.4mb2a=0.3m- Quy đổi tiết diện về hình chữ nhật có

+ Chiều cao h = 1000+ 2 × 200 = 1400.0mm

+ Bề rộng b = 4400+ 2 × 257.14= 4914.0mm

- Mômen quán tính đối với trục nằm ngang Y:

3Iy =b× h3=4914.0

× 1400.04= 1.124e12

mm12

12

- Mômen quán tính đối với trục nằm đứng X:

3Ix =h× b

123=1400.0

× 4914.0

12- Diện tích tiết diện nguyên :4= 1.384e13

mmA g = b × h = 6879600mm2SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 38MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSBẢ

NG TỔHP TẢ

I TRỌNG TẠI MẶ

T CẮ

T ĐỈ

NH MÓ

NG

Tả

i trọng Ngang cầ

u

Dọc cầ

u

thẳ

ng

Hy

Mx

Hx

My

đứ

ng

Tả

i trọng giớ

i hạn N(kN)

(kN) (kN.m) (kN) (kN.m)

Sửdụng

11294.8 194.2 1932.8 190.3 2107.2

Cườ

ng độI

14895.3

0.7

0.9

284.4 3116.5

Cườ

ng độII

12771.6 644.6 5970.8 0.0

0.0

Cườ

ng độIII

14409.9 240.2 2359.3 247.1 2730.5

Đặ

c biệ

t

13378.3 3960.7 14256.9 2061.3 8018.44.5.3.1Tính toán cấu kiện chòu nén (điều 5.7.4.5)Ta xét 2 trường hợp tải trọng: tải trọng cường độ I và đặt biệt.

7 N

- Tải trọng thẳng đứng ở THGH cường độ I là N = 1.48953

× 10

Kiểm tra điều kiện uốn 2 chiều

- Xét trường hợp 1:

Pu ≤ 0.1× φ × f'c × A g

trong đó

Pu

Pu = N = 14895300N

:lực dọc tính toán lớn nhất

φ

φ:hệ số sức kháng đối với cấu kiện chòu nén dọc trục= 0.75

7

=> Pu = 1.48953

× 10 N <

7

0.1⋅ φ ⋅ f'c ⋅ A g = 0.1× 0.75× 30× 6879600

= 1.5479

× 10 N

=> Trường hợp 1 xảy ra, ta kiểm tra theo điều kiện

Mux Muy

+

≤ 1

Mrx

Mry

trong đó

Mrx:sức kháng uốn tính toán đơn trục của mặt cắt theo trục XMry:sức kháng uốn tính toán đơn trục của mặt cắt theo trục Y

Số lượng cốt thép theo phương X: at = 30thanh có đường kính D = 28

- Tiết diện xét có chiều rộng b = 4914 mm, chiều cao h = 1400 mm

- Diện tích cốt thép :

-A s = at ×π2×D π × 282 

2

= 30× 

= 18472.6

mm 4 -4

Đối với cấu kiện chòu uốn: φ = 0.9

- Chọn lớp phủ bêtông dc = 80mm-- Ta có:-SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 39MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSds = h − dc = 1400.0− 80 = 1320.0

mm

a=

c=

c=dsA s × fy

0.85× f'c × b

a

β1==18472.6

× 420

( 0.85× 30× 4914.0

)= 61.92mm61.92= 74.0mm

0.835774.0= 0.056 < 0.45 nên sức kháng tính toán của mặt cắt

1320.0là:Mrx = φ × A s × fy ×  ds −a

61.92

 = 0.9× 18472.6× 420×  1320.0−2

2 

= 9.00091e9

Nmm

- Sau khi đạt được cường độ ta kiểm tra các điều kiện về cốt thép :

c

= 0.056 < 0.45

+ Kiểm tra lượng cốt thép tối đa:

ds

+ Lượng cốt thép tối thiểu:

As

f'c

18472.6

=

= 0.0028 > 0.03×

= 0.0021 đạt

b × ds

( 4914.0

× 1320.0

)

fy

+ Cự ly tối đa giữa các thanh cốt thép :

Smax≤ 1.5× h → Smax≤ 1.5× 1400.0

→ Smax≤ 2100.0đạt

và Smax < 450 mm

đạtđạt* Số lượng cốt thép theo phương Y: at = 12thanh có đường kính D = 28

- Tiết diện xét có chiều rộng h = 1400 mm, chiều cao b = 4914 mm

- Đối với cấu kiện chòu uốn: φ = 0.9

- Diện tích cốt thép :

at ×π2×D π × 282 

2

= 12× 

= 7389.03

mm 4 -4

Chọn lớp phủ bêtông dc = 80mm

Ta coù:-mm

ds = b − dc = 4914.0− 80 = 4834.0-a=-c=-c

ds=A s × fy

0.85× f'c × h

a

β1==18472.6

× 420

( 0.85× 30× 1400.0

)= 217.3mm217.3= 260.0mm

0.8357260.0= 0.054 < 0.45 nên sức kháng tính toán của mặt cắt là:

4834.0SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 40MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 KIỂM TOÁN CÁC MẶT CẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×