1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Xác đònh số lượng cọc và bố trí cọc trong móng:

4 Xác đònh số lượng cọc và bố trí cọc trong móng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSTa chọn tổ hợp nguy hiểm nhất là THGH cường độ I

để tính toán có

Hx = 28.438T

My = 381.916Tm

N = 1727.651T

Số lượng cọc được xác đònh sơ bộ theo công thức

sau:

n= β×trong đó

Hx và MyβN

Ptt 1727.6505 = 3.5 => Chọn n = 6 cọc

 593.873= 1.2× = 1.2 :hệ số kinh nghiệm kể đến ảnh hưởng5.4.1 Tính toán nội lực cọc:

Ta tính với tổ hợp nguy hiểm nhất.

5.4.1.1 Xác đònh bề rộng tính toán bc:

Ta có: D = 1 > 0.8 nên bề rộng qui ước được tính theo

công thức sau:bc = D + 1 = 1 + 1 = 2m5.4.1.2

Ta có:Tính hệ số K:h m = 2 × (D + 1) = 2 × (1 + 1) = 4mVậy chiều sâu đặt móng nằm trong 2 lớp đất.

Lớp đất 1: Đất sét hữu cơ có h = 2m, IL = 1.32 > 1

Tra bảng G1 ta được K = 50T/m4.SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 51MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSLớp đất 2a:Đất sét lẫn ít cát mòn có h = 7m, I L < 0

tra bảng G1 ta được K = 600T/m4.

Hệ sô K được tính theo công thức:

K=

=K1 × h1 × (2 × h m − h1 ) + K 2 × (h m − h1 ) 2

h 2m50 × 2 × (2 × 4 − 2) + 600 × (4 − 2) 2

= 187.5T / m 4

2

45.4.1.3 Xaùc đònh hệ số biến dạng của đất quanh

cọc:

α bd =5K × bc 5

187.5 × 2

=

= 0.29

Ec × I

3465289 × 0.04909(1/m)Trong đó:

Ec = 33994.5MPa = 3465289T/m2 – Mô đun đàn hồi của

bê tông thân cọc.

I = 0.04909m4 – Mô men quán tính mặt cắt ngang cọc.

5.4.1.4 Xác đònh chuyển vò đơn vò của cọc tại cao

trình mặt đất:

δ0HH - Chuyển vò ngang do H0 = 1 gây ra.

δ0HM - Chuyển vò ngang do M0 = 1 gây ra.

δ0MH - Chuyển vò xoay do H0 = 1 gây ra.

δ0MM - Chuyển vò xoay do M0 = 1 gây ra.Chiều sâu tính đổi của cọc trong đất:

_h = α × L = 0.29 × 35 = 10.15mTrong đó: L = 35m Chiều sâu thực tế cọc hạ trong đất.

_

Tra bảng G2, TCXD205:1998 với h = 10.15m ta được giá trò

của các hệ số:

A0 = 2.441

B0 = 1.621

C0 = 1.751

Các chuyên vò đơn vò của cọc tại cao trình mặt đất

được xác đònh theo công thức:

A0

2.441

=

= 0.000563 m/T

3

α × E b × I 0.29 × 3465289 × 0.04909

B

1.621

δ0HM = δ 0MH = 2 0

=

= 0.00011 m-1

2

α bd × E b × I 0.29 × 3465289 × 0.04909

C0

1.751

δ0MM =

=

= 0.000035 (T.m)-1

α bd × E b × I 0.29 × 3465289 × 0.04909

δ0HH =3

bdSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 52MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG5.4.1.5GVHD: PGS_TSXác đònh chuyển vò của cọc tại đỉnh cọc:δ HH - Chuyển vò ngang do Hn = 1 gây ra.

δ HM - Chuyển vò ngang do Mn = 1 gây ra.

δ MH - Chuyển vò xoay do Hn= 1 gây ra.

δ MM - Chuyển vò xoay do Mn = 1 gây ra.

δ PP - Chuyển vò thẳng đứng do Pn = 1 gây raDo bệ trụ chôn trong đất nên ta có L0 = 0 , Vậy chuyển

vò của cọc tại đầu cọc cũng là chuyển vò của cọc tại

cao trình mặt đất:

δ HH = δ0HH = 0.000563 m/T

δ HM = δ MH = δ0HM = 0.00011 T-1

δ MM = δ0MM = 0.000035 (T.m)-1

δ PP =L0 + h

Kd

+

= 2.4986 × 10−5 (m/T)

E × A Ch × ATrong đó:

L0 = 0 – Chiều dài của cọc trên mặt đất.

:độ cứng chòu uốn của tiết diện cọc với

EF

F = A c = 0.7854 m2

EF = Ec × A c = 3.39945e60.785398

×

= 2.66992e6

= 2.66992e6T

EI:độ cứng chòu uốn của tiết diện cọc

EI = Ec × I = 3.39945e60.0490874

×

= 166870.0

= 166870.0 T/ m2h = 35m – Chiều dài cọc chôn sâu trong đất.

Kd =D 1

= = 0.2 Hệ số xét đến sự giảm biến dạng của

5 5nền đối với những đáy móng lớn.

C h = K × h = 600 × 35 = 21000T / m 3 - Hệ số nền của đất tại

mũi cọc.

K = 600T/m4 - Hệ số ảnh hưởng của phản lực đất

tại mũi cọc.

⇒ δ PP =0 + 35

0.2

+

= 2.4986 × 10−5 T/m

3465289 × 0.7854 21000 × 0.87545.4.1.6Xác đònh phản lực tại đỉnh cọc:ρPP - Phản lực theo phương thẳng đứng do Chuyển vòthẳng đứng = 1 gây ra.

ρHH - Phản lực ngang do chuyển vò ngang = 1 gây ra.

ρHM - Phản lực ngang do chuyển vò xoay = 1 gây ra.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 53MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSρMH - Phản lực Mô men do chuyển vò ngang = 1 gây ra.

ρMM - Phản lực mô men do chuyển vò xoay = 1 gây ra.

1

1

ρPP =

=

= 40022.4T / m

δPP 2.4986 ×10−5

δ MM

3.5 × 10−5

=

= 4606.95 T/m

2

δHH × δMM − δMH

0.00056 × 3.5 × 10−5 − 0.000112

δ HM

0.00011

ρMH = ρ HM =

=

= 14495.9 T/m

2

δ HH × δ MM − δ MH 0.00056 × 3.5 ×10−5 − 0.000112

δ HH

0.00056

ρMM =

=

= 74193.6 T/m

2

δ HH × δ MM − δ MH 0.00056 × 3.5 ×10−5 − 0.000112

ρHH =5.4.1.7 Xác đònh các phản lực tại các liên kết

của hệ cơ bản:

Xét theo phương ngang cầu:(M x , Hy , NZ)

Ta có bảng đặc trưng hình học của các nhóm cọc:

Nhóm

Số

xn x2 α tgα sinα cosα sin2α cos2α

cọc

cọc

1

2

-3 9

0

0

0

1

0

1

2

2

0

0

0

0

0

1

0

1

3

2

3

9

0

0

0

1

0

1

Trong đó:

Xn – Khoảng cách từ trọng tâm cọc tới trọng tâm

mặt cắt theo phương ngang cầu.

α - Góc xiên giữa trục dọc của cọc với trục thẳng

đứng.

Các phản lực đơn vò được xác đònh theo các công thức

sau:

nruu = ρ × sin( α ) 2 +

 PP

i =1n ρ × cos( α ) 2

 HH

i =1= 27613.44

nrvv = ρ × cos( α ) 2 +

 PP

i =1n ρ × sin( α ) 2

 MH

i =1= 240134.4SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 54MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

nrww =ρ × cos( α ) 2 × ( x ) 2 +

i 

 PPi =1

n+ 2×i =1GVHD: PGS_TS

nρ × sin( α ) 2 × ( x ) 2 ...

i 

 HHi =1

n( ρ MH × sin(α ) × xi) + ∑ ( ρ MM )

i =1= 1.52479e6

nruw =( ρ PP − ρ HH) × xi × sin( α ) × cos( α ) −i =1n( ρ MH × cos(α ))i =1= −86785.2Do hệ đối xứng nên: ruv = rvu = rvw = rwv = 0

5.4.1.7.1

Xeùt theo phương dọc cầu:(M y, Hx , NZ)

Ta có bảng đặc trưng hình học của các nhóm cọc:

Nhóm

cọcSố

cọc13xnx2

2.2

-1.5 5

2.2

1.5

5αtg

αsin

αcos

αsin2

αcos2

α0001012

3

0 0

0

1

0

1

Trong đó:

Xn – Khoảng cách từ trọng tâm cọc tới trọng tâm

mặt cắt theo phương dọc cầu.

α - Góc xiên giữa trục dọc của cọc với trục thẳng

đứng.

Các phản lực đơn vò được xác đònh theo các công thức

sau:

rvv = ∑ ki × ρ PP × Cos 2α + ∑ ki × ρ HH × Sin 2α = 6 × 40022.4 × 1 = 240134

ruu = ∑ k i ×ρPP × Sin 2α + ∑ k i ×ρHH Cos 2α = 6 × 4606.95 × 1 = 27641.7

ruw = rwu = ∑ k i × (ρPP − ρHH ) × x × Sinα × Cosα − ∑ k i × ρMH × Cosα

=-6×14495.9×1=-86976rww = ∑ ki × ρ PP × xn2 × Cos 2α + ∑ ki × ρ HH × xn2 × Sin 2α + 2 × ∑ ki × ρ MH × xn × Sinα + ∑ ki × ρ MM

= 584822Do hệ đối xứng nên ta có: rvu = ruv = rvω = rωv = 0

5.4.1.8 Xác đònh chuyển vò u, v ,w của bệ cọc:

Ta có bảng các tổ hợp nội lực tại đáy bệ cọc như sau:

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 55MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

Hy(kN)GVHD: PGS_TSTTGHN(kN)Mx(kN.m)Hx(kN)My(kN.m)TTGH CĐI1727.65128.438381.9160.0740.118TTGH CĐII1515.2760.0000.00064.463637.750TTGH CĐIII1679.10824.713331.88924.021256.835TTGH SD1318.59619.025255.50619.422211.290TTGH ĐB1575.954206.125736.779396.0741255.4385.4.1.8.1

Xét trường hợp theo phương ngang cầu:

(Mx, Hy , Nz)

Nhóm

cọc

1

2

3Số

cọc

2

2

2xnx2αtgα-3

0

39

0

90

0

00

0

0sinα cosα sin2α cos2α

0

0

01

1

10

0

01

1

1Ta xét cho trạng thái giới hạn cường độ I:

M x = 381.916T.m

H y = 28.438T

N z = 1727.6505TChuyển vò u, v,w của bệ cọc là nghiệm của hệ phương

trình sau:

v × rvv = N z

u × ruu + w × ruw = H y240134 × v = 1727.65u × rwu + w × rww = M x27641.7 × u − 86976 × w = 28.44

−86976 × u + 1485325.980 × w = 381.916Giải hệ phương trình ta được:

u = 0.0072m

v = 0.0023m

w = 0.0004radXác đònh nội lực tại đầu cọc:P n = ρPP × (u × Sinα + (v + x × w) × Cosα)

H n = ρHH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα) − ρMH × w

M n = ρMM × w − ρMH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα)Kết quả nội lực tính toán như bảng sau:

Nhó

Số

(v +

m

xn sin cos u.sin u.cos

Pn

Hn

Mn

coïc

x.w)

coïc

0.002

1

2 -3 0 1

0

0.0060 241.230 4.740 -29.772

3

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 56MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

220010323010GVHD: PGS_TS0.002

0.0072 287.942 4.740 -29.772

3

0.002

0.0084 334.654 4.740 -29.772

3Ta nhận thấy nội lực trong nhóm cọc thứ 3 có nội lực

lớn nhất.

Kiểm tra lại các giá trò tính toán:

Nhóm

cọcMn59.544

2

59.544

3

59.544

Tổng 178.63

1

1P.cosP.sinP.x.cosH.sinH.cosH.x.sin482.459 0.001447.3770.009.4790.00575.884 0.000.0000.009.4790.00669.308 0.00 2007.9240.009.4790.001727.65

0.00 560.546

10.0028.4380.00P = ∑ P × Cosα − ∑ H × Sinα = 1727.651T

H = ∑ P × Sinα + ∑ H × Cosα = 28.438T

M = ∑ P × x × Cosα + ∑ H × x × Sinα + ∑ M = 381.916T.mSai số là 0%.

Tương tự ta tính cho các trạng thái giới hạn khác, ta lập

được bảng sau:

Ta đổi đơn vò sang T, m.

Bảng tính chuyển vò của đài và nội lực lớn nhất tại

đầu cọc

TTGHN(T)1727.65

1

1515.27

TTGH CĐII

6

1679.10

TTGH CĐIII

8

1318.59

TTGH SD

6

1575.95

TTGH ĐB

4

TTGH CĐIHy(T)Mx(T.m) v (m)u(m)w(rad)Pn(T)Hn(T) Mn(T.m)28.438 381.916 0.0072 0.0023 0.0004 334.654 4.740 -29.772

0.0000.000 0.0063 0.0012 0.00000 252.546 5.640 -17.74524.713 331.889 0.0070 0.0021 0.0003 320.445 4.857 -28.196

19.025 255.506 0.0055 0.0019 0.0003 251.017 5.037 -25.791

206.125 736.779 0.0066 0.0087 0.0011 399.939 23.420 -117.358v – chuyển vò theo phương thẳng đứng, mSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 57MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSu - chuyển vò theo phương ngang, m

w – chuyển vò xoay, rad

Pn, Hn, Mn – nội lực lớn nhất ở đầu cọc: lực dọc, lực cắt,

momen ứng với các trạng thái giới hạn

BẢNG TÍNH CHUYỂN VỊ BỆ CỌC VÀ NỘI LỰC TẠI ĐẦU

CỌC

Xét trường hợp theo phương dọc cầu:(M y, Hx, Nz)

Nhóm

cọc

1

2Số

cọc

3

3xnx2αtgα sinα cosα sin2α-1.5 2.25 0

1.5 2.25 00

00

01

1cos2α0

01

1Tính toán cho trạng thái giới hạn cường độ I.

M y = 626.02T.m

H x = 184.48T

N z = 1658.25TChuyển vò u, v,w của bệ cọc là nghiệm của hệ phương

trình sau:

v × rvv = N z

u × ruu + w × ruw = H x

u × rwu + w × rww = M y240134 × v = 1658.25

27641.7 × u − 86976 × w = 0.074−86976 × u + 58482.98 × w = 0.118Giải hệ phương trình ta được:

u = 0.000006m

v = 0.0072m

w = 0.000001radXác đònh nội lực tại đầu cọc:P n = ρPP × (u × Sinα + (v + x × w) × Cosα)

H n = ρHH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα) − ρMH × w

M n = ρMM × w − ρMH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα)Kết quả nội lực tính toán như bảng sau:

Nhóm

cọcSố

cọcxαSin

αCos

α(v +

x.w)131.50010.0072231.50010.0072SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 58Pn(T)

287.8

74

288.0

09Hn(T

)

0.01

2

0.01

2MSSV: CD03151Mn(T.m

)

-0.082

-0.082ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSTa nhận thấy nội lực trong nhóm cọc thứ 2 có nội lực

lớn nhất.Kiểm tra lại các giá trò tính toán:

NhómMnPcosαPsinαPxCosαcọc(T.m)(T)(T)(T.m)10.2462

Tổng0.246

0.492863.6220864.02801727.65

10Hcos

α

(T)1295.43

3

1296.04

30.03

7

0.03

7

0.07

40.610Hsin

α

(T)HxSin

α

(T.m)000000P = ∑ P × Cosα − ∑ H × Sinα = 1727.651T

H = ∑ P × Sinα + ∑ H × Cosα = 0.074T

M = ∑ P × x × Cosα + ∑ H × x × Sinα + ∑ M = 0.118T.mSai số của phép tính là 0%.

Các tổ hợp còn lại ta tính tương tự, kết quả tính toán như

bảng sau:

Tổ

hợpMy

(T.m)Hx

(T)CĐ10.1180.074CĐ2637.75

0CĐ3

Sử

dụn

g

Đặ

c

biệ

tN

(T)

1727.6

51vuωMn

(T.m)Vn

(T)Nn

(T)0.007

20.000

00.000

0-0.0820.012288.00964.46

31515.2

760.006

30.002

30.002

7-13.812256.83

524.02

11679.1

080.007

00.000

90.001

1-4.722211.29

019.42

21318.5

960.005

50.000

70.000

9-3.741-9.437272.3231255.4

38396.0

741575.9

540.006

60.014

30.008

0148.10450.52

0745.33728.40

1

11.46

7414.729

343.988Qua kết quả tính toán ở trên ta nhận thấy Tổ hợp

đặc biệt gây ra chuyển vò tại đài cọc lớn nhất và Lực

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 59MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSdọc trong cọc lớn nhất. Nên ta chọn tổ hợp đặc biệt để

Kiểm toán .

Kiểm tra chuyển vò ngang:

Ta có: u max = 1.43cm < [ u ] = 3.8cm ⇒ thõa điều kiện

Kiểm tra khả năng chòu lực dọc:

Tónh tải bản thân cọc: p c = γ c × A c × L = 2.5 × 0.7854 × 36.15 = 70.98T

Điều kiện kiểm tra:

Pn + γ DC × Pc = 385.17 + 1.25 × 70.98 = 473.9T < [P] = 514.2T ⇒ thõa điều

kiện.5.5 Tính toán sức chòu tải ngang của cọc:

Xác đònh mô men và chuyển vò ngang của 1 cọc

thẳng đứng chòu mô men và lực ngang tại cao trình mặt

đất theo lý thuyết TERZAGHI.

σz =ψ

M × C1

H × D1

K

× z e × (y0 × A1 − 0 × B1 + 2 0

+ 30

)

α bd

α bd

α bd × E × I α bd × E × I2

M z = α bd

× E × I × y0 × A 3 − α bd × E × I × ψ 0 × B3 + M 0 × C3 +H0

× D3

α bdQ z = α 3bd × E × I × y 0 × A 4 − α 2bd × E × I × ψ 0 × B4 + M 0 × α bd × C 4 + H 0 × D 4Trong đó:

Ze – Chiều sâu tính đổi xác đònh theo công thức:

z e = α bd × zAi, Bi, Ci, Di – Các hệ số lấy theo bảng G3 phụ thuộc

vào ze.

Mô men uốn và lực cắt tại cao trình mặt đất(Theo trạng

thái giới hạn đặc biệt)

Do bệ trụ nằm trong đất nên ta coù:

H 0 = H = 50.52 T

M 0 = M = -148.104 T.mChuyển vò ngang và góc xoay tại cao trình mặt đất:

0

y 0 = H 0 × δHH

+ M 0 × δ0HM = 50.52 × 0.000563 − 148.104 × 0.00011 = 0.012mψ 0 = H 0 × δ0MH + M 0 × δ0MM = 57.09 × 0.00011 − 164.1× 0.000035 = 0.00037radSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 60MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSKết quả tính toán ta lập thành các bảng sau:

BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

(T/m2)

Z

Z(m)

e

A1

B1

C1

0

0

1

0

0

0.346 0.

6

1

1

0.1

0.005

0.693 0.

2

2

1

0.2

0.02

1.039 0.

8

3

1

0.3

0.045

1.386 0.

5

4

1

0.4

0.08

1.733 0.

1

5

1

0.5

0.125

2.079 0.

7

6 0.999

0.6

0.018

2.426 0.

3

7 0.999

0.7

0.245

2.772 0.

9

8 0.997 0.799

0.32

3.119 0.

5

9 0.995 0.899

0.405

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 61ÁP LỰC σz

D1

0σz00.88340.0011.72370.0052.5070.0113.21630.0213.84370.0364.3680.0574.82510.0855.16870.1215.42150MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Xác đònh số lượng cọc và bố trí cọc trong móng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×