1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Tính toán sức chòu tải ngang của cọc:

5 Tính toán sức chòu tải ngang của cọc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSKết quả tính toán ta lập thành các bảng sau:

BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOAÙN

(T/m2)

Z

Z(m)

e

A1

B1

C1

0

0

1

0

0

0.346 0.

6

1

1

0.1

0.005

0.693 0.

2

2

1

0.2

0.02

1.039 0.

8

3

1

0.3

0.045

1.386 0.

5

4

1

0.4

0.08

1.733 0.

1

5

1

0.5

0.125

2.079 0.

7

6 0.999

0.6

0.018

2.426 0.

3

7 0.999

0.7

0.245

2.772 0.

9

8 0.997 0.799

0.32

3.119 0.

5

9 0.995 0.899

0.405

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 61ÁP LỰC σz

D1

0σz00.88340.0011.72370.0052.5070.0113.21630.0213.84370.0364.3680.0574.82510.0855.16870.1215.42150MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

3.466

1

3.812

8

4.159

4

4.506

4.852

6

5.199

2

5.545

8

5.892

4

6.239

1

6.585

7

6.932

3

7.625

5

8.318

7

9.012

10.39

8

12.13

2

13.86

5GVHD: PGS_TS1

1.

1

1.

2

1.

3

1.

4

1.

5

1.

6

1.

7

1.

8

1.

90.9920.9970.4990.1675.60020.9871.0950.6040.2225.67160.9791.1920.7180.2885.65740.9691.2870.8410.3655.57160.9551.3790.9740.4565.41980.9371.4681.1150.565.21510.9131.5531.2640.6784.94990.8821.6331.4210.8124.6430.8481.7061.5840.9614.37990.7951.771.7521.1263.94082

2.

2

2.

4

2.

60.735

0.574

9

0.346

9

0.033

21.924

2.2721

7

2.6088

21.308

1.7204

2

2.1953

5

2.7236

53.55873

3.

5-0.9281.823

1.887

1

1.874

5

1.754

7

1.036

84-5.853-2.928 -1.272

-5.95SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 622.9067

3.225

2.4633.858

4.9798

2-0.92684.54782.7629

1.966

1.1999

0.1991

1.7104

3.2968MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 63GVHD: PGS_TSMSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGz

0

0.7

1.4

2.1

2.8

3.1

3.8

4.5

5.2

5.9

6.6

7.6

9

9.7

10.

4

12.

1

13.

9GVHD: PGS_TSBẢNG KẾT QUẢ TÍNH Mz (T.m)

ze

A3

B3

C3

D3

M(T.m)

0

0.

2

0.

4

0.

6

0.

8

0.

9

1.

1

1.

3

1.

5

1.

7

1.

9

2.

2

2.

6

2.

80010-164.1-0.0013-1E-0410.2-125.6-0.0107-0.0020.99970.4-88.6-0.036-0.0110.9981 0.5997-54.59-0.0853-0.0340.9918 0.7985-24.59-0.1214-0.0550.9852 0.8971-11.34-0.2215-0.1220.9598 1.090211.362-0.365-0.2380.9073 1.273228.853-0.5587-0.420.8105 1.436841.203-0.8085-0.6910.6464 1.566248.771-1.118-1.0740.3851.639752.052-1.6933-1.906-0.2711.575450.359-2.6213-3.6-1.8770.916839.593-3.1034-4.717-3.1080.197332.1973

3.

5-3.5406-6-4.688-0.89124.349-3.9192-9.544-10.34-5.8546.72474-1.6143-11.73-17.92-15.08-0.935SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 64MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 65GVHD: PGS_TSMSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 66GVHD: PGS_TSMSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGz

0

0.7

1.4

2.1

2.8

3.1

3.8

4.5

5.2

5.9

6.6

7.6

9

9.7

10.

4

12.

1

13.

9GVHD: PGS_TSBẢNG TÍNH GIÁ TRỊ LỰC CẮT Qz

ze

A4

B4

C4

D4

0

0

0

0

1

0.

2

-0.02

-0.004 -2E-04

1

0.

4

-0.08

-0.021 -0.003 0.9997

0.

6 -0.17997 -0.072 -0.016 0.9974

0.

8 -0.31975 -0.171 -0.051 0.9891

0.

9 -0.40443 -0.243 -0.082 0.9803

1.

1 -0.60268 -0.443 -0.183 0.9463

1.

3 -0.83753 -0.73 -0.356 0.8754

1.

5

-1.105

-1.116 -0.63 0.7475

1.

7 -1.39623 -1.613 -1.036 0.5287

1.

9 -1.69889 -2.227 -1.608 0.1807

2.

2 -2.12481 -3.36 -2.849 -0.692

2.

6

-2.437

-5.14 -5.355 -2.821

2.

8 -2.34558 -6.023 -6.99 -4.445(T)

Q(T)

57.091

55.908

52.509

47.306

40.77

37.161

29.58

21.849

14.525

7.8227

1.973

-4.879

-10.24

-11.373

3.

5-1.96928-6.765-8.84-6.52-11.571.07408-6.789-13.69-13.83-8.349.244-0.358-15.61-23.14 0.2626SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 67MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 68GVHD: PGS_TSMSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS5.6 Kiểm tra bê tông cọc:

5.6.1 Kiểm tra nén uốn:

Ta qui đổi tiết diện hình tròn về hình vuông:

a = Ac = 0.7854 = 0.886md2

322

As = 16 × π ×

= 16 × π ×

= 12868mm 2

4

4

Điều kiện kiểm tra:

'

Ta có: 0.1× φ × f c × Ag = 0.1 × 0.75 × 30 × 785398 = 1767146 N = 1767.1KN

'

Nu = 385.17 x 9.81 = 3778.5KN > 0.1× φ × f c × Ag = 1767.1KN

Vậy ta kiểm toán mặt cắt theo điều kiện chòu nén uốn

Mux = 164.1 x 9.81 = 1609.8KN.m

Muy = 43.8 x 9.81 = 429.7KN.m

dc = 100 mm.

d s = h − d c = 886 − 100 = 786mmf c' = 40MPa

f y = 280 MPa

0.05

0.05

β1 = 0.85 −

× ( f c' − 28 ) = 0.85 −

× ( 40 − 28 ) = 0.764

7

7

Xác đònh chiều cao chòu nén:

As × f y

12868 × 280

c=

=

= 156.55mm

'

0.85 × β1 × f c × b 0.85 × 0.764 × 40 × 886

a = β1 × c = 0.764 × 156.55 = 119.6mm

Sức kháng uốn của mặt cắt:

a

119.6

M n = As × f y × (d s − ) = 12868 × 280 × (786 −

)

2

2

=2616527648N.mm=2616.5KN.m

M r = φM × M n = 0.9 × 2616.5 = 2354.85

Sức kháng nén của mặt cắt:

Pr = φ × ( As × f y + Ac × f c' ) = 0.75 × (12868 × 280 + 785398 × 40)

= 26264220 N = 26264.2 KN

Điều kiện kiểm tra:

Pu M uy M ux

3778.5

1609.8

429.7

+

+

=

+

+

= 1 ⇒ thõa điều kiện

Pr M ry M rx 26264.2 2354.85 2354.85SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 69MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS5.6.2 Kiểm tra khả năng chòu cắt của cọcï:

Vu ≤ φ × Vn

Ta nhận thấy tải trọng va tàu gây ra lực cắt rất nên

chọn tổ hợp đặc biệt để thiết kế cốt đai

Vu = Qz = 9.81× 57.09 = 560 KN

Xác đònh chiều cao chòu cắt hữu hiệu:

- d e − 0.5 × a = 786 − 0.5 ×119.6 = 726.2mm

dv = max

- 0.9 × d e = 0.9 × 786 = 707.4mm

- 0.72 × h = 0.72 × 886 = 637.9mm

Chọn dv = 726.2mm.

Khả năng chòu cắt của thép đai được xem là nhỏ

nhất khi gốc nghiêng của vết nứt

θ = 45° (5.8.3.4 22 TCN 272 - 05).

β = 2 (5.8.3.4 22 TCN 272 – 05).

Khả năng chòu cắt của bê tông:

1

1

×β× f c' × b × d v = × 2 × 40 × 886 × 726.2 = 678217N

12

12

Vu

560 ×1000

Vs =

− Vc ==

− 678217 = −55995N < 0 Bê tông đủ khả

φv

0.9

Vc =năng chòu cắt

Nên ta bố trí cốt đai theo cấu tạo:

Chọn đai xoắn φ 12 a100 bố trí tại vò trí cọc trên đầu,

Các đoạn cọc tiếp theo biểu đồ lực cắt giảm dần ta bố

trí a150 và a200.

d2

122

Av = 2 × π ×

= 2×π ×

= 226.19mm 2

4

4

Ta coù : Vu = 560 KN > 0.5 × φ × Vc = 0.5 × 0.9 × 678.2 = 305.19 KN

Nên theo điều 5.8.2.4.1 ta kiểm tra cốt thép ngang tối

thiểu:

Av × f y

226.19 × 280

=

= 136.2 ⇒ thõa

Ta có: S = 100 <

0.083 × f c' × b 0.083 × 40 × 886

Kiểm tra cốt đai theo điều kiện cấu tạo:

Vu

560 × 1000

=

= 0.021 < 0.1

Ta có : '

f c × b × d v 40 × 886 × 740.2

S = 100mm ≤ min(0.8 × d v ,600) = min(0.8 × 726.2,600) = 580.96mm ⇒ thõa điều

kiện

5.6.3 Kiểm tra chống nứt:

Ta nhận thấy mô men tại vò trí đầu cọc là lớn nhất

nên ta lấy mô men tại vò trí đầu cọc dể kiểm tra

Ms = 1.72 x 9.81 = 16.87 KN.m

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 70MSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Tính toán sức chòu tải ngang của cọc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×