1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Tính toán nội lực cọc:

4 Tính toán nội lực cọc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSTTGH CĐ III1039.26

8703.947

9

2056.706 116.386 662.569TTGH SD9903.892 857.825 4943.714 87.290 5480.3277.4.1 Xác đònh bề rộng tính toán bc:

Ta có: D = 1 > 0.8 nên bề rộng qui ước được tính theo

công thức sau:

b c = D + 1 = 1 + 1 = 2m7.4.2 Tính hệ số K:

Ta có : h m = 2 × (D + 1) = 2 × (1 + 1) = 4m Vậy chiều sâu đặt

móng nằm trong 2 lớp đất.

Lớp đất 1: Đất sét hữu cơ có h = 2m,IL = 1.32 > 1 Tra

bảng G1 ta được K = 50T/m4.

Lớp đất 2a:Đất sét lẫn ít cát mòn có h = 7m, I L < 0

tra bảng G1 ta được K = 600T/m4.

Hệ sô K được tính theo công thức:

K=K1 × h1 × (2 × h m − h1 ) + K 2 × (h m − h1 ) 2

h 2m50 × 2 × (2 × 4 − 2) + 600 × (4 − 2) 2

=

= 187.5T / m 4

2

47.4.3 Xác đònh hệ số biến dạng của đất quanh cọc:

α bd =5K × bc 5

187.5 × 2

=

= 0.29

Ec × I

3465289 × 0.04909Trong đó:

Ec = 33994.5MPa = 3465289T/m2 : Mô đun đàn hồi của

bê tông thân cọc.

I = 0.04909m4 : Mô men quán tính mặt cắt ngang cọc.

7.4.4 Xác đònh chuyển vò đơn vò của cọc tại cao trình

mặt đất:

δ0HH - Chuyển vò ngang do H0 = 1 gây ra.

δ0HM - Chuyển vò ngang do M0 = 1 gây ra.

δ0MH - Chuyển vò xoay do H0 = 1 gây ra.

δ0MM - Chuyển vò xoay do M0 = 1 gây ra.Chiều sâu tính đổi của cọc trong đất:

h = α × L = 0.29 × 35 = 10.15mTrong đó: L = 35m Chiều sâu thực tế cọc hạ trong đất.

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 80MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS_Tra bảng G2 với h = 10.15m ta được giá trò của các hệ số:

A0 = 2.441

B0 = 1.621

C0 = 1.751

Các chuyên vò đơn vò của cọc tại cao trình mặt đất được

xác đònh theo công thức:

A0

2.441

=

= 0.000563 m/T

3

α × E b × I 0.29 × 3465289 × 0.04909

B

1.621

δ0HM = δ 0MH = 2 0

=

= 0.00011 m-1

2

α bd × E b × I 0.29 × 3465289 × 0.04909

C0

1.751

δ0MM =

=

= 0.000035 (T.m)-1

α bd × E b × I 0.29 × 3465289 × 0.04909

δ0HH =3

bd7.4.5 Xác đònh chuyển vò của cọc tại đỉnh cọc:

δ HH - Chuyển vò ngang do Hn = 1 gây ra.

δ HM - Chuyển vò ngang do Mn = 1 gây ra.

δ MH - Chuyển vò xoay do Hn= 1 gây ra.

δ MM - Chuyển vò xoay do Mn = 1 gây ra.

δ PP - Chuyển vò thẳng đứng do Pn = 1 gây raDo bệ trụ chôn trong đất nên ta có L0 = 0 , Vậy chuyển

vò của cọc tại đầu cọc cũng là chuyển vò của cọc tại

cao trình mặt đất:

δ HH = δ0HH = 0.000563 m/T

δ HM = δ MH = δ0HM = 0.00011 T-1

δ MM = δ0MM = 0.000035 (T.m)-1

δ PP =L0 + h

Kd

+

(m/T)

E × A Ch × ATrong đó:

L0 = 0 – Chiều dài của cọc trên mặt đất.

h = 35m – Chiều dài cọc chôn sâu trong đất.

Kd =D 1

= = 0.2 Hệ số xét đến sự giảm biến dạng của

5 5nền đối với những đáy móng lớn.

C h = K × h = 600 × 35 = 21000T / m 3 - Hệ số nền của đất tại

mũi cọc.

K = 600T/m4 - Hệ số ảnh hưởng của phản lực đất

tại mũi cọc.

⇒ δ PP =0 + 35

0.2

+

= 2.4986 × 10−5 T/m

3465289 × 0.7854 21000 × 0.8754SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 81MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TS7.4.6 Xác đònh phản lực tại đỉnh cọc:

ρPP - Phản lực theo phương thẳng đứng do Chuyển vò thẳngđứng = 1 gây ra.

ρHH - Phản lực ngang do chuyển vò ngang = 1 gây ra.

ρHM - Phản lực ngang do chuyển vò xoay = 1 gây ra.

ρMH - Phản lực Mô men do chuyển vò ngang = 1 gây ra.

ρMM - Phản lực mô men do chuyển vò xoay = 1 gây ra.

ρPP =1

1

=

= 40022.4T / m

δPP 2.4986 ×10−5δ MM

3.5 × 10−5

=

= 4606.95 T/m

2

δHH × δMM − δMH

0.00056 × 3.5 × 10−5 − 0.000112

δ HM

0.00011

ρMH = ρ HM =

=

= 14495.9 T/m

2

δ HH × δ MM − δ MH 0.00056 × 3.5 ×10−5 − 0.000112

δ HH

0.00056

ρMM =

=

= 74193.6 T/m

2

δ HH × δ MM − δ MH 0.00056 × 3.5 ×10−5 − 0.000112

ρHH =7.4.7 Xác đònh các phản lực tại các liên kết của

hệ cơ bản:

Xét theo phương dọc cầu:(M y, Hx , NZ)

Ta có bảng đặc trưng hình học của các nhóm cọc:

Nhóm

cọcSố

cọc13xnx2

2.2

-1.5 5

2.2

1.5

5αtg

αsin

αcos

αSin2

αcos2

α0001012

3

0 0

0

1

0

1

Trong đó:

Xn – Khoảng cách từ trọng tâm cọc tới trọng tâm

mặt cắt theo phương dọc cầu.

α - Góc xiên giữa trục dọc của cọc với trục thẳng

đứng.

Các phản lực đơn vò được xác đònh theo các công thức

sau:

rvv = ∑ ki × ρ PP × Cos 2α + ∑ ki × ρ HH × Sin 2α = 6 × 40022.4 × 1 = 240134

ruwruu = ∑ k i ×ρPP × Sin 2α + ∑ k i ×ρHH Cos 2α = 6 × 4606.95 × 1 = 27641.7

= rwu = ∑ k i × (ρPP − ρHH ) × x × Sinα × Cosα − ∑ k i × ρ MH × Cosα = −6 × 14495.9 × 1 = −86976rww = ∑ ki × ρ PP × xn2 × Cos 2α + ∑ ki × ρ HH × xn2 × Sin 2α + 2 × ∑ ki × ρ MH × xn × Sinα + ∑ ki × ρ MM

= (3 × 2.25 + 3 × 2.25) × 40022.4 + 6 × 74193.6 = 985464

Do hệ đối xứng nên ta có: rvu = ruv = rvω = rωv = 0SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 82MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSXét theo phương ngang cầu:(M x ,Hy, Nz)

Ta có bảng đặc trưng hình học của các nhóm cọc:

Nhóm

cọctg

αSố

cọcsin

αsin2

αα

cosα

cos2α

xn

x2

18.92

1

2

4.35

25

0

0

0

1

0

1

0

0

2

2

0

0

0

1

0

1

18.92

3

2

4.35

25

0

0

0

1

0

1

Xn – Khoảng cách từ trọng tâm cọc tới trọng tâm mặt

cắt theo phương dọc cầu.

α - Góc xiên giữa trục dọc của cọc với trục thẳng

đứng.

Các phản lực đơn vò được xác đònh theo các công thức

sau:

rvv = ∑ ki × ρ PP × Cos 2α + ∑ ki × ρ HH × Sin 2α = 6 × 40022.4 × 1 = 240134

ruwruu = ∑ k i ×ρPP × Sin 2α + ∑ k i ×ρHH Cos 2α = 6 × 4606.95 × 1 = 27641.7

= rwu = ∑ k i × (ρPP − ρHH ) × x × Sinα × Cosα − ∑ k i × ρ MH × Cosα = −6 × 14495.9 × 1 = −86976rww = ∑ ki × ρ PP × xn2 × Cos 2α + ∑ ki × ρ HH × xn2 × Sin 2α + 2 × ∑ ki × ρ MH × xn × Sinα + ∑ ki × ρ MM

= (2 × 18.9 + 2 × 0 + 2 ×18.9) × 40022.4 + 6 × 74193.6 = 3073815.036

Do hệ đối xứng nên ta có: rvu = ruv = rvω = rωv = 07.4.8 Xác đònh chuyển vò u, v ,w của bệ cọc:

Ta có bảng các tổ hợp nội lực tại đáy bệ cọc như

sau:

BẢNG TỔNG HP NỘI LỰC MẶT CẮT (5-5) KHI XẾP 2

LÀN XE

Tổ hợp nội

lực

TTGH CĐ IV (KN)Hướng dọcHướng ngangHx (KN) My (KNm) Hy (KN) Mx (KNm)13435.509 1323.644 7213.484TTGH CÑ II9633.523 910.911TTGH CÑ III8703.947 1039.269 2056.706TTGH SD9903.892 857.825SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 836186.271

4943.7140.0008720.950407.352 11039.942

116.386662.56987.2905480.327MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSXét trường hợp theo phương dọc cầu:(M y, Hx, Nz)

Ta xét cho trạng thái giới hạn cường ñoä I:

M y = 721.3T.m

H x = 132.36T

N z = 1343.5TChuyển vò u, v,w của bệ cọc là nghiệm của hệ phương

trình sau:

v × rvv = N z

u × ruu + w × ruw = H x

u × rwu + w × rww = M y240134 × v = 1343.550927641.7 × u − 86976 × w = 132.364

−86976 × u + 985464 × w = 721.348Giải hệ phương trình ta được:

u = 0.0098m

v = 0.0056m

w = 0.0016radXác đònh nội lực tại đầu cọc:P n = ρPP × (u × Sinα + (v + x × w) × Cosα)

H n = ρHH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα) − ρMH × w

M n = ρMM × w − ρMH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα)Kết quả nội lực tính toán như bảng sau:

Nhóm

cọcSố

cọc1323Sin

αCos

α(v +

x.w)Pn(T)Hn(T)0

1.5010.0032127.95

822.06

11.5 0010.0080319.89

222.06

1xαMn(T.m

)

130.46

6

130.46

6Ta nhận thấy nội lực trong nhóm cọc thứ 2 có nội

lực lớn nhất.

Kiểm tra lại các giá trò tính toán:

Nhó

m

cọc

1

2

Tổn

gMnPcosαPsinαPxCosα(T.m)(T)(T)391.399383.87

50391.399

782.798959.67

5

1343.5

51(T.m)

575.81

3

1439.5

13

863.70

00

0SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 84(T)(T)HxSin

α

(T.m)66.18

2000000Hcosα Hsinα66.18

2

132.3

64MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSP = ∑ P × Cosα − ∑ H × Sinα = 1343.551T

H = ∑ P × Sinα + ∑ H × Cosα = 132.364T

M = ∑ P × x × Cosα + ∑ H × x × Sinα + ∑ M = 80.902T.mSai số của phép tính là 0%.

Các tổ hợp còn lại ta tính tương tự, kết quả tính toán như

bảng sau:

TTGH

TTGH CĐIN(T)Hx(T)My(T.m) v (m)u(m) w(rad)Pn(T)Hn(T) Mn(T.m)1343.55

132.364 721.348 0.00560.0098 0.0016 319.892 22.061 -130.466

1TTGH CÑII 963.352 91.091 618.627 0.0040 0.00830.0013 236.909 19.919 -111.246

TTGH CÑIII 870.395 103.927 205.671 0.0036 0.0088 0.0007 189.993 29.645 -121.861

TTGH SD

TTGH ÑB990.389 85.783 494.371 0.00410.00810.0011 229.526 21.905 -109.932

0.0000.0000.000 0.0000 0.0050 0.0000 0.000 23.172 -72.9137.4.9 Bảng Tính Chuyển Vò Bệ Cọc Và Nội Lực Tại

Đầu Cọc

7.4.9.1 Xét cho phương ngang cầu:(Mx , Hy , Nz)

Ta xét cho trạng thái giới hạn cường độ I:

M x = 872.095T.m

H y = 0T

N z = 1343.55TChuyển vò u, v,w của bệ cọc là nghiệm của hệ phương

trình sau:

v × rvv = N z

u × ruu + w × ruw = H x

u × rwu + w × rww = M y240134 × v = 1343.550927641.7 × u − 86976 × w = 0

−86976 × u + 3073815.036 × w = 872.095Giải hệ phương trình ta được:

u = 0.0010m

v = 0.00565m

w = 0.0003radXác đònh nội lực tại đầu cọc:P n = ρPP × (u × Sinα + (v + x × w) × Cosα)

H n = ρHH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα) − ρMH × w

M n = ρMM × w − ρMH × (u × Cosα − (v + x × w) × Sinα)Kết quả nội lực tính toán như bảng sau:

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 85MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

Nhóm

cọcSố

cọc122232xαGVHD: PGS_TSSinα Cosα (v + x.w)-4.35 0010.00420010.0056-4.35 0010.00690Hn(T Mn(T.m

)

)Pn(T)

169.70

3

223.92

5

278.14

70.00 -11.895

0.00 -11.895

0.00 -11.895Ta nhaän thấy nội lực trong nhóm cọc thứ 3 có nội lực

lớn nhất.

Kiểm tra lại các giá trò tính toán:

Nhóm

Mn(T.m) Pcosα(T) Psinα(T) PxCosα(T.m) Hcosα(T) Hsinα(T) HxSinα(T.m)

cọc

1

-23.789 339.406

0

-1476.417

0

0

0

2-23.789 447.85000.0000003-23.789 556.29402419.880000Tổng-71.368 1343.5510943.463000P = ∑ P × Cosα − ∑ H × Sinα = 1343.511T

H = ∑ P × Sinα + ∑ H × Cosα = 0 + 0 = 0T

M = ∑ P × x × Cosα + ∑ H × x × Sinα + ∑ M = 872.095T.mSai số của phép tính là 0%.

Các tổ hợp còn lại ta tính tương tự, kết quả tính toán như

bảng sau:

Mx(T.m

v (m) u(m) w(rad)

)

TTGH 1343.5

872.09 0.005 0.001 0.000

0.000

CÑI

51

5

6

0

3

TTGH 963.35 40.73 1103.9 0.004 0.002 0.000

CÑII

2

5

94

0

5

44

TTGH 870.39 11.63

0.003 0.001 0.000

66.257

CÑIII

5

9

6

4

0

990.38

548.03 0.004 0.001 0.000

TTGH SD

8.729

9

3

1

3

2

TTGHN(T)7.4.9.1.1Hy(T)Pn(T) Hn(T)

261.3

20

213.3

93

149.4

77

189.7

42Mn(T.m

)0.000 -11.895

4.925 -32.303

5.922 -20.037

2.990 -17.258Kiểm tra chuyển vò ngang:Ta có: u max = 1.87cm < [ u ] = 3.8cm ⇒ thõa điều kiện

Kiểm tra khả năng chòu lực dọc:

Tónh tải bản thân cọc: p c = γ c × A c × L = 2.5 × 0.7854 × 36.15 = 70.98T

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 86MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSĐiều kiện kiểm tra:Pn + γ DC × Pc = 356.2 + 1.25 × 70.98 = 444.9T < [P] = 556.1T ⇒ thõa điềukiện.7.5

Tính toán sức chòu tải ngang của cọc:

Xác đònh mô men và chuyển vò ngang của 1 cọc

thẳng đứng chòu mô men và lực ngang tại cao trình mặt

đất theo lý thuyết TERZAGHI.

σz =ψ

M × C1

H × D1

K

× z e × (y0 × A1 − 0 × B1 + 2 0

+ 30

)

α bd

α bd

α bd × E × I α bd × E × I2

M z = α bd

× E × I × y0 × A 3 − α bd × E × I × ψ 0 × B3 + M 0 × C3 +H0

× D3

α bdQ z = α 3bd × E × I × y 0 × A 4 − α 2bd × E × I × ψ 0 × B4 + M 0 × α bd × C 4 + H 0 × D 4Trong đó:

Ze – Chiều sâu tính đổi xác đònh theo công thức:

z e = α bd × zAi, Bi, Ci, Di – Các hệ số lấy theo bảng G3 phụ thuộc

vào ze.

Mô men uốn và lực cắt tại cao trình mặt đất(Theo trạng

thái giới hạn đặc biệt)

Do bệ trụ nằm trong đất nên ta có:

H 0 = H = 54.86T

M 0 = M = −110.65T.mChuyển vò ngang và góc xoay tại cao trình mặt đất:

0

y 0 = H 0 × δHH

+ M 0 × δ0HM = 54.86 × 0.000563 − 110.65 × 0.00011 = 0.01873mψ 0 = H 0 × δ0MH + M 0 × δ0MM = 54.86 × 0.00011 − 110.65 × 0.000035 = 0.00217radSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 87MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGGVHD: PGS_TSKết quả tính toán ta lập thành các bảng sau:

BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TOAÙN AÙP

Z

Z(m)

e

A1

B1

C1

0

0

1

0

0

0.346 0.

6

1

1

0.1

0.005

0.693 0.

2

2

1

0.2

0.02

1.039 0.

8

3

1

0.3

0.045

1.386 0.

5

4

1

0.4

0.08

1.733 0.

1

5

1

0.5

0.125

2.079 0.

7

6 0.999

0.6

0.018

2.426 0.

3

7 0.999

0.7

0.245

2.772 0.

9

8 0.997 0.799

0.32

3.119 0.

5

9 0.995 0.899

0.405

3.466

1

1 0.992 0.997

0.499

3.812 1.

8

1 0.987 1.095

0.604

4.159 1.

4

2 0.979 1.192

0.718

4.506 1. 0.969 1.287

0.841

SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 88LỰC σz (T/m2)

D1

0σz01.14440.0012.1820.0053.10590.0113.90570.0214.57980.0365.5870.0575.5470.0855.84180.1216.02290.1676.11710.2226.0920.288

0.3655.9686

5.77280MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNG

4.852

6

5.199

2

5.545

8

5.892

4

6.239

1

6.585

7

6.932

3

7.625

5

8.318

7

9.012

10.39

8

12.13

2

13.86

53

1.

4

1.

5

1.

6

1.

7

1.

8

1.

9GVHD: PGS_TS0.9551.3790.9740.4565.51440.9371.4681.1150.565.20510.9131.5531.2640.6784.8370.8821.6331.4210.8124.43170.8481.7061.5840.9614.10410.7951.771.7521.1263.56042

2.

2

2.

4

2.

60.735

0.574

9

0.346

9

0.033

21.924

2.2721

7

2.6088

21.308

1.7204

2

2.1953

5

2.7236

53.10773

3.

5-0.9281.823

1.887

1

1.874

5

1.754

7

1.036

84-5.853-2.928 -1.272

-5.95SVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 892.9067

3.225

2.4633.858

4.9798

2-0.92684.54782.2063

1.3465

0.5597

0.7709

2.0465

3.1405MSSV: CD03151ĐATN: TK CẦU DẦM SUPER–T

NGUYỄN BÁ HOÀNGSVTH: HOÀNG PHÚ TUỆ

TRANG: 90GVHD: PGS_TSMSSV: CD03151Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Tính toán nội lực cọc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×