1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Lý luận chính trị >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, số 19-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta

Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, số 19-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta

Tải bản đầy đủ - 0trang

lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng và các dự án phát triển kinh tế, xã hội theo

quy định của pháp luật.

- Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận

quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn và có các

quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho,

thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và được bồi thường khi Nhà nước

thu hồi đất, tuỳ theo từng loại đất và nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của

pháp luật. Người sử dụng đất có nghĩa vụ phải đăng ký quyền sử dụng đất, sử

dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy hoạch, trả lại đất khi Nhà nước có

quyết định thu hồi đất, chấp hành pháp luật về đất đai.

- Đất đai được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và có

hiệu quả cao; bảo đảm lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh

thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao chất lượng và

bảo vệ đất canh tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

- Chính sách, pháp luật về đất đai phải góp phần ổn định chính trị - xã

hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập

quốc tế; huy động tốt nhất nguồn lực từ đất để phát triển đất nước; bảo đảm

hài hồ lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất. Sử dụng có hiệu quả các

cơng cụ về giá, thuế trong quản lý đất đai nhằm khắc phục tình trạng lãng phí,

tham nhũng, khiếu kiện.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đẩy mạnh cải

cách hành chính, bảo đảm cơng khai, minh bạch trong quản lý đất đai. Phát

triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai. Xây dựng hệ thống quản lý đất

đai tiên tiến, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin

đất đai hiện đại.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, phát huy

vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đồn thể nhân dân và tồn dân trong thực

hiện chính sách, pháp luật về đất đai. Bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà

nước cấp Trung ương về đất đai, đồng thời phân cấp phù hợp cho địa phương,

có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai.

Kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất cơng, xây dựng nhà khi

chưa được cấp phép trên địa bàn thị trấn Vũ Quang phải thấm nhuần quan

điểm và chủ trương của Đảng về giải quyết tranh chấp đất đai, tôn trọng

quyền khiếu nại, khiếu kiện của nhân dân và giải quyết tranh chấp một cách

khách quan, chính xác và đúng với pháp luật của nhà nước đã đưa ra.7Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng

cao ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được

Đảng phân công.

3. Các văn bản Nhà nước liên quan đến tình huống

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc Hội ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc Hội ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính Phủ về xử

phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thơng đường bộ và

đường sắt;

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an tồn xã

hội;

- Thơng tư số 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ CỦA TÌNH

HUỐNG

1. Phân tích tình huống

Nội dung quản lý Nhà nước về đơ thị nói chung, trong đó có quản lý về

trật tự đô thị và quản lý, sử dụng đất đai là một trong những vấn đề then chốt

trong q trình thực hiện đề án phát triển đơ thị thị trấn Vũ Quang giai đoạn

2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Việc các hộ dân lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng lề đường, lấn

chiếm hành lang an tồn giao thơng đường bộ để kinh doanh bn bán, ngồi

các ngun nhân thuộc về ý thức chủ quan của các hộ gia đình, cá nhân cố

tình vi phạm vì động cơ, mục đích nhất định, thì phải kể đến một phần lỗi

thuộc về phía cơ quan Nhà nước và cán bộ chuyên môn.

Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và sử dụng đất đai của thị

trấn Vũ Quang trong thời gian qua đơi lúc còn bng lỏng, chưa thường

8xuyên liên tục; thiếu sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, đoàn thể, đặc biệt

là cán bộ phụ trách quản lý đô thị, xây dựng, đất đai thị trấn chưa bám sát các

tổ dân phố; khi phát hiện có vi phạm xảy ra thì chưa có biện pháp mạnh, dứt

điểm để xử lý nghiêm, triệt để, cho nên hiệu quả xử lý vi phạm thấp, tình

trạng người dân chấp hành pháp luật không được đảm bảo. Nhiều vụ việc lấn

chiếm đất công, xây dựng nhà khi chưa được cấp phép xảy ra nhiều năm,

chính quyền đã giải quyết nhưng giải quyết khơng dứt điểm nên chưa tạo

được lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm trật tự đô thị, và quản lý, sử dụng đất

đai trên địa bàn thị trấn được Ủy ban nhân dân thị trấn đồng loạt ra quân trong

một thời gian nhất định; công tác tuyên truyền vận động chưa tập trung vào

chiều sâu, bằng nhiều hình thức đa dạng tới các khu dân cư, mọi tầng lớp

nhân dân và các hộ vi phạm; chưa nghiên cứu, tìm hiểu rõ nguồn gốc, bản

chất của vi phạm nên chưa làm thay đổi được nhận thức của nhân dân. Chính

vì vậy q trình xử lý vi phạm, các đối tượng vi phạm, khơng hợp tác với

chính quyền địa phương trong thi hành nhiệm vụ (Không chấp hành thông

báo về việc u cầu gia đình tháo dỡ cơng trình vi phạm của Ủy ban nhân dân

thị trấn Vũ Quang).

Tuy nhiên, bên cạnh một số tồn tại như đã nêu trên, cấp ủy đảng, chính

quyền thị trấn Vũ Quang trong quá trình giải quyết vụ việc đã đạt được những

kết quả nhất định. Từ khi tổ chức đợt “ra quân” mạnh xử lý vi phạm về lấn

chiếm đất công, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an tồn giao thơng đường

bộ trên địa bàn thị trấn Vũ Quang không phát sinh trường hợp vi phạm mới

nào; thông qua công tác tuyên truyền vận động mà nhiều người dân đã có

những nhận thức nhất định về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, trong

tổng số 53 trường hợp vi phạm trên địa bàn hiện chỉ còn 01hộ chưa chấp hành

việc tháo dỡ cơng trình vi phạm.

Q trình ra qn xử lý vi phạm, Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang

đều tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật; việc

thiết lập hồ sơ xử lý hộ Bà B vi phạm là đúng đối tượng, đúng pháp luật; việc

tiếp nhận, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại của công dân đảm bảo đúng

quy định, tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Nguyên nhân của tình huống

a/ Nguyên nhân khách quan:

Do trong q trình chuyển mình từ nơng thơn sang đơ thị, q trình đơ

thị hóa dẫn đến đất đai ngày càng bị thu hẹp, tỷ lệ lao động có việc làm không

ổn định ngày càng cao. Tổ dân phố 4 là trung tâm hành chính của thị trấn Vũ

9Quang, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn so với các tổ dân phố khác để các hộ

dân kinh doanh, buôn bán, nhất là khu vực gần đường tỉnh lộ 5.

Có nhiều vụ việc lấn chiếm đất cơng chính quyền giải quyết khơng dứt

điểm, kéo dài nhiều năm, chưa tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính

quyền.

b/ Ngun nhân chủ quan:

Cơng tác quản lý quy hoạch, hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng

đất đai theo quy hoạch thiếu chặt chẽ. Phát hiện các vụ việc chậm, không phát

hiện kịp thời các hộ vi phạm để giải quyết dứt điểm.

Người dân chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và giá trị vật chất lẫn

giá trị tinh thần của cảnh quan đơ thị, mà chỉ vì lợi ích nhỏ của cá nhân đã làm

ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả cộng đồng.

Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên và

người dân chưa cao, cố tình vi phạm, tái phạm; trong khi đó việc xử lý vi

phạm của chính quyền địa phương lại thiếu cương quyết.

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự đơ thị nói chung, trật tự xây dựng

và quản lý, sử dụng đất đai nói riêng trên địa thị trấn Vũ Quang đơi lúc còn

bng lỏng quản lý; cơng tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chưa

cương quyết và thường xuyên, liên tục; cán bộ thực hiện quản lý đơ thị, đất

đai còn thiếu kính nghiệm, chưa bám sát địa bàn; việc xử lý vi phạm chưa

nghiêm, chưa kịp thời.

Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự xây dựng đô thị và quản lý,

sử dụng đất đai trên địa bàn chưa thực sự sâu sát đến mọi người dân.

3. Hậu quả của tình huống

Thời gian để xử lý dứt điểm đối với hộ vi phạm dài, không đảm bảo

đúng tiến độ như kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang đã đề ra,

mặt khác làm ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị,

văn hóa - xã hội khác của các cấp ủy Đảng và chính quyền ở địa phương.

Cấp ủy Đảng và chính quyền sẽ phải dành nhiều thời gian, công sức và

tiền của để tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc giải quyết đơn thư, tuyên

truyền vận động hộ vi phạm chấp hành quyết định của cơ quan Nhà nước và

người có thẩm quyền, thậm chí phải tổ chức cưỡng chế tháo dỡ cơng trình vi

phạm theo quy định của pháp luật nếu hộ dân đó cố tình khơng tự giác chấp

hành.10Làm giảm lòng tin của nhân dân đối với công tác quản lý, điều hành

của cơ quan nhà nước; uy tín của chính quyền bị giảm sút; khơng tạo được

tính kỷ cương trong xã hội, tính nghiêm minh của pháp luật, thậm chí tạo dư

luận không tốt trong quần chúng nhân dân, dẫn đến thực hiện khơng nghiêm

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trở

thành tiền lệ xấu cho các vi phạm khác sau này.

Gây mất ổn định trật tự xã hội. Những hành vi vi phạm sẽ làm xấu đi

hình ảnh mỹ quan đơ thị cũng như quy hoạch tổng thể, đồng bộ của thị trấn

Vũ Quang.

IV. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Giải quyết tình huống xử lý các hộ dân lấn chiếm đất công, xây dựng

nhà khi chưa được cấp phép trên địa bàn thị trấn Vũ Quang nhằm:

- Đảm bảo pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong công tác quản lý đô thị, xử

lý vi phạm quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Vũ Quang. Đây là

mục tiêu cơ bản nhất, bao trùm nhất để Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang

xử lý dứt điểm hộ dân vi phạm. Thực tế mục tiêu này đòi hỏi cơ quan Nhà

nước, cán bộ thi hành nhiệm vụ và mọi công dân nghiêm chỉnh chấp hành các

quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai, cũng như xử lý nghiêm

đối với những hành vi vi phạm.

- Xử lý dứt điểm, triệt để hành vi vi phạm, buộc hoàn trả lại mặt bằng

quỹ đất công cho Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. Tạo được tính cơng bằng

trong xã hội, qua đó chấm dứt việc các hộ có đơn thư kiến nghị, khiếu nại

vượt cấp gây mất ổn định trật tự xã hội.

- Đảm bảo tính khả thi của các quyết định hành chính của cơ quan Nhà

nước và người có thẩm quyền; đảm bảo hiệu lực thực tế của các quyết định xử

lý hành chính đối với hộ vi phạm.

- Sớm ổn định tình hình và củng cố niềm tin trong nhân dân đối với cơ

quan và cán bộ Nhà nước; mặt khác củng cố và nâng cao ý thức chấp hành

pháp luật trong nhân dân, không để tái diễn các vi phạm.

- Rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý trật tự đô thị và

quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời tăng cường hơn nữa trách nhiệm và vai trò

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong cơng tác quản lý, kiểm

tra và xử lý vi phạm.11V. XÂY DỰNG, PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ

LÝ TÌNH HUỐNG

1. Xây dựng, phân tích phương án

Xác định đây là tình huống phức tạp, nhạy cảm, để giải quyết dứt điểm

các vi phạm đòi hỏi cán bộ thi hành nhiệm vụ phân tích, lựa chọn phương án

giải quyết hợp tình, hợp lý, đạt được mục tiêu đặt ra với phương châm giữ

được kỷ cương phép nước, đồng thời không làm ảnh hưởng đến lợi ích xã hội

và các hộ dân. Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế hộ gia đình nói trên,

tơi đề xuất đưa ra các phương án giải quyết như sau:

a/ Phương án 1: Cưỡng chế thi hành các quyết định áp dụng biện pháp

khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ tồn bộ cơng trình xây dựng, di chuyển

người, tài sản ra khỏi khu vực vi phạm để trả lại đất cho Ủy ban nhân dân thị

trấn Vũ Quang quản lý.

* Ưu điểm của phương án:

- Thực hiện được ngay việc tháo dỡ cơng trình vi phạm, thu hồi tồn bộ

diện tích đất bị hộ lấn chiếm giao Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang quản lý.

- Thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế Xã hội chủ

nghĩa.

- Được số đông người dân đồng tình ủng hộ, nhất là những hộ đã tự

giác chấp hành tháo dỡ cơng trình, bộ phận cơng trình vi phạm trước đó.

- Đây là phương án bảo vệ được kỷ cương phép nước, xử lý kiên quyết

đối với những ai cố ý vi phạm pháp luật.

* Nhược điểm của phương án:

- Việc tổ chức cưỡng chế cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện,

tốn kém tiền của, gây xôn xao dư luận trong nhân dân.

- Hộ bị cưỡng chế có thể sẽ có những phản ứng tiêu cực, gây hậu quả

khó lường.

- Việc cưỡng chế sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống và thiệt hại về vật chất

của hộ gia đình.

b/ Phương án 2: Đình chỉ việc xử lý vi phạm đối với hộ gia đình; cho

phép hộ tiếp tục sử dụng, sinh sống, đồng thời xem xét, cho phép hộ làm thủ

tục hợp thức hóa để được giao đất ở tại chổ và nộp tiền sử dụng đất theo quy

định.

* Ưu điểm của phương án:

12- Các cơ quan chức năng của Nhà nước không phải mất thời gian, công

sức, tốn kém tiền của để giải quyết vụ việc.

- Hộ sẵn sàng chấp nhận phương án này, đồng thời chấm dứt tình trạng

đơn thư khiếu kiện gửi tới cơ quan Nhà nước các cấp có thẩm quyền.

* Nhược điểm của phương án:

- Vơ hình dung Nhà nước “bất lực” trước việc xử lý, tiếp tay cho các vi

phạm và sẽ làm tiền lệ xấu cho các vi phạm khác sau này, việc xử lý sẽ càng

khó khăn, phức tạp hơn.

- Khơng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế Xã hội

chủ nghĩa.

- Không được số đơng nhân dân đồng tình ủng hộ, đặc biệt là các hộ đã

tự giác chấp hành việc tháo dỡ cơng trình, bộ phận cơng trình vi phạm. Do đó

sẽ nảy sinh việc một bộ phận nhân dân có đơn thưkhiếu nại, tố cáo việc làm

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cho rằng Nhà nước tiếp tay, bao che

cho các vi phạm), tạo dư luận xấu trong nhân dân đối với chính quyền.

c/ Phương án 3: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đồn thể thị trấn Vũ

Quang tiếp tục cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động hộ bà A chấp hành các

quyết định của UBND, tháo dỡ công trình vi phạm.

* Ưu điểm của phương án:

- Xử lý dứt điểm được các vi phạm, thu lại toàn bộ mặt bằng giao Ủy

ban nhân dân thị trấn quản lý để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị,

văn hoá - xã hội của địa phương.

- Đảm bảo được tính nghiêm minh và tính nhân đạo của pháp luật, pháp

chế xã hội chủ nghĩa.

- Được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

và Nhà nước.

* Nhược điểm của phương án:

- Việc giải quyết vụ việc sẽ phải kéo dài, mất nhiều thời gian, nếu gia

đình tiếp tục khơng đồng ý phải tìm phương án giải quyết khác.

2. Lựa chọn phương án tối ưu

Trong quản lý nhà nước, việc xác định các phương án xử lý những tình

huống diễn ra trong thực tế cho thấy phương án nào cũng có những ưu- nhược

điểm của nó. Nguyên tắc của việc lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết các

tình huống về Quản lý nhà nước là dựa trên cơ sở phương án nào có nhiều ưu

13điểm, đạt được mục tiêu khi xử lý hơn, đặc biệt là mục tiêu cơ bản có tính cốt

yếu.

Qua 3 phương ám trên tôi thấy phương án nào cũng có những điểm ưu

- nhược nhất định, tuy nhiên phương án thứ nhất là có tính khả thi, nhiều ưu

điểm và phù hợp với tình hình thực tế hơn cả. Vì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân,

Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị trấn Vũ Quang đã trực tiếp đến tận

hộ để tuyên truyền vận động gia đình hiểu rõ chủ trương, chính sách của Nhà

nước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, tháo dỡ cơng trình, di chuyển toàn

bộ tài sản ra khỏi khu vực vi phạm, hoàn trả lại đất cho Nhà nước quản lý; tại

buổi giải quyết đơn thư kiến nghị của gia đình, Ủy ban nhân dân thị trấn cũng

đã nói rõ quan điểm của cơ quan nhà nước đối với gia đình, yêu cầu gia đình

tháo dỡ cơng trình vi phạm nhưng gia đình vẫn khơng chấp hành.

VI. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Để tiến hành giải quyết tình huống theo phương án đã lựa chọn như

phân tích ở trên, Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang cần lập kế hoạch và tiến

hành thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Cán bộ chuyên trách địa chính và tổ công tác quản lý đô thị

tiến hành kiểm tra hiện trạng, căn cứ bản đồ địa chính của Ủy ban nhân dân

thị trấn Vũ Quang lập biên bản vi phạm. Xin ý kiến chỉ đạo của thường trực

Ủy ban nhân dân để giải quyết hành vi vi phạm hộ bà B.

Bước 2: Họp Ủy ban nhân dân, giao tổ cơng tác lập biên bản xử phạt

hành chính, đồng thời ban hành thơng báo u cầu hộ gia đình tự tháo dỡ

cơng trình vi phạm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo. Trong thời

gian này, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động hộ

gia đình nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật

của nhà nước, tự giác tháo dỡ cơng trình vi phạm.

Bước 3: Họp Ủy ban nhân dân giải quyết đơn thư kiến nghị của hộ gia

đình. Sau khi giải quyết đơn thư, Ủy ban nhân dân tiếp tục ban hành thông

báo lần 2, yêu cầu gia đình tự tháo dỡ cơng trình trong thời hạn 15 ngày.

Bước 4: Hết thời hạn thông báo lần 2, gia đình vẫn khơng chấp hành.

Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang xin ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Vũ

Quang về việc đồng ý cho Ủy ban nhân dân ra quyết định cưỡng chế và xây

dựng kế hoạch cuỡng chế. Sau khi có văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân

huyện Vũ Quang, Ủy ban nhân dân thị trấn ra quyết định cưỡng chế. Quyết

định cưỡng chế được gửi tới cá nhân, hộ gia đình bị cưỡng chế và các tổ chức,

cá nhân có liên quan.14Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thị trấn, cán bộ địa

chính và tổ cơng tác quản lý trật tự đơ thị tiến hành rà sốt, kiểm tra lại một

lần nữa bổ sung (nếu có) hồ sơ xử lý vi phạm đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp

lý, đúng đối tượng, tính chất và mức độ hành vi vi phạm, xây dựng phương án

cưỡng chế.

Bước 5: Họp Ủy ban nhân dân lấy ý kiến góp ý của các thành viên về

phương án cưỡng chế. Thành phần họp mời đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát

nhân dân huyện; Phòng Tài ngun- Mơi trường huyện; phòng Tư pháp

huyện; phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện; Thường trực Đảng ủy-Hội đồng nhân

dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn, trưởng, phó các

ngành, đồn thể thị trấn.

Bước 6: Từ các ý kiến góp ý của các thành viên, cán bộ địa chính và tổ

cơng tác quản lý trật tự đơ thị hồn thiện phương án cưỡng chế, họp Ủy ban

nhân dân phân công nhiệm vụ các thành viên theo phương án cưỡng chế.

Bước 7: Triển khai phương án cưỡng chế, tháo dỡ các cơng trình vi

phạm để thu hồi lại toàn bộ mặt bằng quỹ đất của hộ bà B chiếm dụng giao

Ủy ban nhân dân thị trấn quản lý. Gia đình bà B phải chịu trách nhiệm về tồn

bộ chi phí phá dỡ và chi phí tổ chức cưỡng chế.

Bước 8: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm giải quyết tình huống, báo cáo

kết quả về Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang.

VII. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua việc xử lý các hộ dân vi phạm về lấn chiếm đất công, xây dựng nhà

khi chưa được cấp phép, lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm hành lang an tồn

giao thơng đường bộ trên địa bàn thị trấn Vũ Quang cho thấy vẫn còn nhiều bất

cấp, cơng tác tun truyền chưa có chiều sâu, còn bng lỏng trong quản lý dẫn

đến nhiều hộ dân vi phạm.

Để đáp ứng kịp thời với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu

đến năm 2020 thị trấn Vũ Quang đạt đô thị loại V, công tác quản lý Nhà nước

về đô thị, quản lý, sử dụng đất đai, trong đó có việc xử lý các vi phạm trên địa

bàn thị trấn Vũ Quang trong thời gian tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó

khăn, thách thức.

Do đó, thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý đô thị cũng như việc

xử lý vi phạm về lấn chiếm đất công, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an

tồn giao thơng đường bộ đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề có liên quan và

phải có những giải pháp mang tính đồng bộ, tồn diện và có tính khả thi.

15Trong đó việc nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm quản lý,

sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng hành lang an tồn giao thơng có thể coi là

một trong những nhóm giải pháp có ý nghĩa quan trọng. Hiệu quả của nhiệm

vụ công tác này thế nào là phụ thuộc trước hết vào hiệu lực quản lý Nhà nước

về công tác quản lý đô thị.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm, việc lấn chiếm

đất cơng, lấn chiếm lòng lề đường, lấn chiếm hành lang an tồn giao thơng

đường bộ phải được giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng pháp luật, mặt khác

phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và cơng dân đòi hỏi cơ quan, cán

bộ có thẩm quyền phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.

2. Kiến nghị

- Thực hiện quản lý Nhà nước ở địa phương theo đúng quy định của

pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế

hoạch đề ra; xem các nội dung quản lý Nhà nước về đô thị, trật tự xây dựng

và quản lý, sử dụng đất đai là nhiệm vụ then chốt để phát triển kinh tế, chính

trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và quản

lý, sử dụng đất đai; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm mọi hành vi

vi phạm, kết hợp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao hiểu

biết và ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơng tác quản lý về mọi

chủ trương, chính sách và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm

theo pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân cấn chú

trọng vào những lĩnh vực này dể có những quyết định đúng đắn, tăng cường

kỷ luật, kỷ cương xã hội.1617Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, số 19-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×