1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 HỒ SƠ GIAO NỘP

3 HỒ SƠ GIAO NỘP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2athích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì khơng

phù hợp với quy định của hợp đồng.

g) Không chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hoặc chi phí phát sinh do

chậm đệ trình mẫu.

h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.

1.3.2HỒ SƠ GIAO NỘPa) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu

các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi

có yêu cầu khác của Giám đốc cơng trình

1. Bản chứng minh kinh nghiệm của nhà cung cấp đối với loại công việc được yêu

cầu

2. Công suất sản xuất của nguyên liệu được yêu cầu, kích thước, số lượng

3. Nguồn cung cấp nguyên liệu

4. Thời gian giao nguyên liệu tới công trường

5. Thuyết minh kỹ thuật

6. Các bản vẽ tiêu chuẩn và chi tiết

7. Các báo cáo thí nghiệm bởi một đơn vị kiểm định độc lập cho thấy sự phù hợp

các tiêu chuẩn của các thí nghiệm và của chi tiết kỹ thuật này bao gồm:

i.

Độ bền nén

ii.

Sức chịu lực của đà ngang

iii.

Độ giãn nỡ

iv.

Cấp độ chống cháy

1.3.3MẪUa) Trước khi tiến hành đặt hàng hệ thống/ hàng lọat, đệ trình ít nhất sáu (06) mẫu cho:

1. Mẫu cho mỗi loại gạch và mỗi kích cỡ, trình bày tòan bộ các lọai bề mặt gạch, các

bề mặt không đều (bao gồm các phát sinh khiếm khuyết, hư hỏng) và các mẫu

gạch đều về hình dáng và kích cỡ.

2. Mẫu của mỗi lọai và kích thước các giằng thép

3. Mẫu cát (ít nhát 0.5 lít)

b) Dán nhãn cho mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên thương hiệu và tên sản phẩm, mã nhà

sản xuất, ngày xuất xưởng, và các định dạng khác.

c) Các lọai gạch sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã hoặc cùng lọai với mẫu

đã duyệt, theo xác định của Giám đốc cơng trình, nếu khơng sẽ khơng được sử dụng

d) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt ở cơng trường cho đến khi hồn thành cơng

tác thi công.

1.3.4CÁC BẢNG MẪUa) Trước khi tiến hành thi công các hạng mục công việc đuợc liệt kê dưới đây, tại các vị

trí thích hợp hoặc hay tại vị trí được chỉ định bởi Giám đốc cơng trình, phải chuẩn bị

29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc

Trang 4/20Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2acác bảng panơ mẫu với kích thước đủ để trình bày mỗi lọai sản phẩm được liệt kê

dưới đây bào gồm mẫu các chi tiết nối và các chất làm cứng, vv..theo quy định:

Cơng việcKích thước Số lượng Vị trí/ bao gồm

bảng

bảngTường

ngồi 4 mét

xây bằng gạch

blốc bêtông

Tường gạch khu 5 mét

căn hộ1

1

1

12 mét1Vách ngăn trong 5 mét

nhà bằng gạch1Nối với tường gạch căn hộ

Nối với vách ngăn bên trong bằng

gạch

Ngưỡng cửa sổ

Nối với tuờng bê tông

Lanh tô cửa ra vào

Nối với vách ngăn trong nhà bằng

gạch

Lanh tơ cửa ra vào* Các bảng mẫu phải có độ cao bằng độ cao của tầng điển hình để thể hiện các mối

nối với các tấm sàn/ dầm.

a) Không tiến hành lắp đặt cho đến khi Giám Đốc Cơng Trình duyệt chấp thuận các

bảng mẫu

b) Các bảng mẫu sau khi được Giám Đốc Cơng trình phê duyệt được coi như chuẩn cho

tất cả công đoạn thi công

c) Bảo quản mỗi bảng mẫu đã được phê duyệt cho đến khi tất cả cơng việc liên quan

đến mẫu ấy hồn tất.

d) Tại các vị trí thích hợp, một tấm mẫu đã được duyệt có thể được tính vào thanh phần

cơng việc đã thi cơng, nếu khơng, xóa bỏ mọi đấu vết sau khi hồn thành cơng việc

1.4CHẤT LƯỢNG1.4.1CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGa) Trong suốt q trình thi cơng, nhà thầu phải cung cấp cho Giám Đốc Công Trường

chứng chỉ xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết

minh kỹ thuật vả bản vẽ.

b) Trước khi tiến hành thi cơng phải đệ trình Giám Đốc Công Trường duyệt bản mô tả

mỗi hệ thống quản lý chất lượng, với các điểm liên quan sau:

1.

2.

3.

4.

5.

6.Các Tiêu chuẩn liên quan;

Phân lọai mức độ nơi tiêu chuẩn áp dụng, cấp phân lọai áp dụng;

Phạm vi và lãnh vực áp dụng;

Nhân sự đảm trách và trách nhiệm của họ;

Kế hoạch kiểm tra (ITPs)

Các thủ tục khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm thủ tục kiểm tra quản lý, kiểm

tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia cơng, kiểm tra và

thử nghiệm, v.v…;

7. Các thông tin liên quan khác.29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc

Trang 5/20Công Ty Thiết Kế

Archetype Vietnam1.4.2Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2aKIỂM TRAa) Đưa ra các thơng báo thích hợp cho Giám Đốc Cơng Trình để tiến hành cơng tác

kiểm tra tại các thời điểm sau:

1. Lanh tô và ngưỡng cửa đã vào vị trí

2. Tuờng xây: xây đúng vị trí, đặt chốt và cấu kiện thép.

b) Khi các cơng tác thi công đang tiến hành theo từng giai đoạn hoặc đang tiến triển theo

dự án, các công tác kiểm tra trên phải được thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo

từng khu vực

c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc

2 VẬT TƯ

2.1XI MĂNGa) Xi măng Portland phải tuân theo tiêu chuẩn BS EN 197 (Xi măng): Phần 1. Trừ phi có

quy định khác, xi măng phải là loại xi măng Portland thông thường và được chuyển

giao trong bao còn niêm phong gốc của nhà sản xuất hoặc trong các cơng-ten-nơ

được chấp thuận..

b) Khi có các u cầu cụ thể trên bản vẽ buộc sử dụng các loại xi măng khác, loại xi

măng đó phải tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Anh quốc như sau:

1.

2.

3.

4.Xi măng Portland trộn xỉ lò cao

Xi măng Portland tỏa nhiệt ít khi thủy

phân

Xi măng Portland bền sun-phat

Xi măng Portland trộn nhiều xỉ lò cao:

:BS 146: 2002

BS 1370: 1979:

:BS 4027: 1996

BS 4246: 19911. Các loại xi măng thay thế này chỉ được sử dụng khi có văn bản chấp thuận của

Giám đốc dự án.

c) Khơng được sử dụng xi măng có thành phần ô-xýt nhôm cao (high Alumina Cement)

trong bất cứ phần nào của cơng trình trừ phi được quy định.

d) Tất cả các loại xi măng phải lấy từ một nhà sản xuất có uy tín và tùy thuộc vào sự phê

duyệt của Giám đốc dự án

e) Từng kiện xi măng phải được đính kèm giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản

xuất cho biết khối lượng, số hiệu lô chuyển giao, ngày giao và kết quả của những lần

thử nghiệm gần đây trên các mẫu tiêu biểu.

f) Tất cả các loại xi măng sử dụng cho cơng trình phải được cung cấp từ cùng một

nguồn và cùng nhãn hiệu trừ phi nguồn cung cấp và nhãn hiệu thay thế được Giám

đốc dự án chấp thuận. Các loại xi măng nhãn hiệu khác nhau được chấp thuận phải

được tập kết hoặc lưu kho riêng và không được sử dụng cho cùng một lần đổ.

g) Giám đốc dự án có thể yêu cầu bất cứ loại xi măng nào, được chuyển giao đến công

trường, hoặc đến nơi khác, để sử dụng cho cơng trình phải được lấy mẫu và thử

nghiệm theo tất cả các điều hiện hành của tiêu chuẩn BS 4550: 1978. Bất cứ mẻ xi

măng nào được thử nghiệm không tuân theo Tiêu chí kỹ thuật này sẽ bị loại bỏ.

29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc

Trang 6/20Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2aKhông được bắt đầu chuyển giao với số lượng nhiều cho đến khi mẫu được chấp

thuận.

h) Tất cả các loại xi măng được sử dụng cho cơng trình tại cơng trường hoặc nơi khác

phải được chuyển giao trong các bao có nhãn hiệu và niêm phong gốc của nhà sản

xuất hoặc trong các công-ten-nơ được Giám đốc dự án chấp thuận.

i) Xi măng, trừ phi được chuyển giao với số lượng nhiều, phải được lưu giữ tại kho

tránh ảnh hưởng của thời tiết và bảo vệ không bị ẩm ướt, sàn chất hàng phải được

nâng lên ít nhất 150mm so với mặt đất để không khí lưu thông bên dưới. Xi măng

được chuyển giao với số lượng nhiều phải được lưu giữ trong xilô chống ảnh hưởng

của thời tiết. Toàn bộ xi măng phải được bảo vệ tránh bị hư hỏng hoặc nhiễm bẩn vào

mọi thời điểm.

j) Xi măng đóng bao khơng được chất cao hơn 15 bao để tránh tình trạng nén thành

tảng cứng ở những bao nằm dưới.

k) Bất cứ bao xi măng nào bị rách hoặc xi măng bên trong bị vón cục hoặc đóng thành

bánh sẽ bị loại bỏ và phải được Nhà thầu di dời khỏi công trường.

l) Kho để xi măng phải được sắp xếp sao cho các mẻ xi măng có thể được sử dụng

theo thứ tự đã được chuyển giao.

m) Bất cứ loại xi măng nào, khi kiểm tra, bị Giám đốc dự án xem như bị ảnh hưởng bởi

sự ẩm ướt hoặc sự hy-đrát hóa theo bất cứ cách gì hoặc khơng phù hợp để sử dụng

sẽ bị loại bỏ mà không cần phải tiến hành thử nghiệm thêm đồng thời phải được di

dời ngay khỏi công trường.

2.2CÁTa) Cát phải sạch, cứng, khó nghiền nát đồng thời phải được rửa sạch toàn bộ bụi bẩn,

vỏ ốc và các tạp chất khác trước khi sử dụng.

b) Cát được sản xuất phải là loại phù hợp cho việc sử dụng phổ biến trong các loại hồ

vữa đồng thời phải tuân theo các kích cỡ phân loại nêu dưới đây.

c) Cát khơng được dính bất cứ loại vật liệu có hại nào như đất sét, các phần tử không

bền (dễ bong) và dễ giãn nở, mica, đá phiến sét, hoặc các vật liệu dạng lá khác, các

tạp chất hữu cơ, py-rít sắt. Cát khơng được chứa hơn 1% muối sun-phát hòa tan. Nói

chung trừ phi được quy định trong đây, cát phải theo tiêu chuẩn BS 1199 và

1200:1976.

d) Cát dùng trong các hỗn hợp khơng có vơi phải là loại được nghiền từ đá gra-nít hoặc

các loại hạt đá cứng mịn hoặc cát thiên nhiên khơng có muối và phải tuân theo các

kích cỡ phân loại nêu dưới đây:

Sàn TC BS

5.00mm

2.36mm

1.18mm

0.60mm

0.30mm

0.15mm29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoPhần trăm theo trọng lượng lọt qua sàng TC BS:

100%

90 -100%

70 -100%

40 - 80%

5 - 40%

0 - 10%Rev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc

Trang 7/20Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2ae) Cát dùng trong các hỗn hợp có vơi phải là cát thiên nhiên sạch không chứa muối và

phải tuân theo các kích cỡ phân loại nêu dưới đây:

Sàn TC BSPhần trăm theo trọng lượng lọt qua sàng TC BS:2.36mm

100%

1.18mm

90 - 100%

0.60mm

55 - 100%

0.30mm

5 - 50%

0.15mm

0 - 10%

f) Cát có kích cỡ ngồi 5.00mm với tổng khối lượng khơng vượt q 5% ngồi giới hạn

phân loại nêu trên thì sẽ được chấp thuận..

g) Khối lượng đất sét, bùn mịn và bụi bẩn mịn có được khi xác định theo tiêu chuẩn BS

812-105.1:1989, BS 812-105.2:1990, BS 812-103.1 hoặc BS 812-106:1985 phải

không quá 10% theo trọng lượng.

h) Khi lớp láng nền, lớp vữa lót để lát gạch, các lớp tơ trát vữa hoặc các bề mặt hoàn

thiện khác nằm ở ngoài trời thì nghiêm cấm sử dụng cát biển được rửa sạch hoặc xử

lý kiểu khác.

i) Cát dùng cho vữa trát mặt để trần phải được cung cấp từ cùng một nguồn và đồng

nhất về màu sắc, có thể hòa trộn các loại có tải trọng khác nhau nếu cần.

2.3VƠIa) Vơi sử dụng cho vữa phải là vôi tôi (Ca (OH)2) hoặc vôi sống (CaO) theo tiêu chuẩn

BS EN 459-1:2001 không bị vón cục và phải được chuyển giao đến cơng trường trong

các bao có niêm phong mang tên và nhãn hiệu của nhà sản xuất. Không được phép

sử dụng vôi làm từ vỏ sò cho vữa.

2.4VƠI TRÁTa) Vơi trát phải được chuẩn bị theo tiêu chuẩn BS 5492:1990 như sau:

2. Cho vôi tôi (theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2001) vào nước, nhào trộn thành chất

trát đặc sệt, dày và để yên ít nhất 16 giờ trước khi sử dụng, hoặc

3. Vôi sống đã tôi. Để yên trong thời gian tối thiểu 36 giờ đối với vôi xám và 2 tuần

đối với vôi trắng (nguyên chất hơn) trước khi sử dụng.

2.5XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀUa) Xi măng trắng hoặc màu phải là loại nhãn hiệu “Snowcrete”, “Colourcrete” hoặc nhãn

hiệu khác được duyệt có chất lượng tương tự và loại màu cần thiết cho cơng việc. Nó

được chuyển giao đến cơng trường trong thùng được niêm phong có tên của nhà sản

xuất và nhãn hiệu xi măng.

b) Khi từ “màu” được sử dụng có nghĩa là cũng bao gồm cả màu trắng.

2.6NƯỚCa) Nước cho cơng tác hồn thiện phải sạch và khơng bị nhiễm bẩn, lấy từ nguồn cấp

nước chính của Nhà nước hoặc bất cứ nguồn nào khác được chấp thuận khơng có

chất độc hại.

29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc

Trang 8/20Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2ab) Nếu nước được lấy từ nguồn khác ngồi nguồn cấp nước chính của Nhà nước thì

phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS EN 1008:2002 khi được Giám đốc dự án

yêu cầu.

2.7CHẤT PHỤ GIAa) Không sử dụng chất phụ gia trong vữa trừ phi được quy định hoặc được chấp thuận

bằng văn bản bởi Giám đốc dự án.

b) Không sử dụng canxi clorua hoặc bất cứ chất phụ gia nào chứa canxi clorua.

c) Chất làm dẻo phải là nhãn hiệu chính hãng được duyệt theo tiêu chuẩn BS EN 9343:2003 theo như khuyến cáo của nhà sản xuất.

d) Chất nhuộm màu cho vữa phải là loại có nhãn hiệu chính hãng được chấp thuận theo

tiêu chuẩn BS EN 12878:2005.

2.8HỖN HỢP VỮAa) Vữa phải được trộn theo tỉ lệ sau:

Loại vữaTỉ lệ trộn1.Vữa xi măng1 phần xi măng, 3 phần cát2.Vữa xi măng, vôi1 phần xi măng, 1 phẩn vôi trát, 6 phần cát3.Vữa xi măng , vôi (sử 1 phần xi măng 2 phần vôi trát và 9 phần cát,

dụng cho gạch blốc hoặc

khống vermiculithe)

1 phần xi măng, 1 phần vơi trát, 3 phần cát và 3

phần cốt liệu khoáng chịu lửa Bậc 24.Vữa dùng với gạch chịu Xi măng chịu lửa (nhãn hiệu chính hãng được

lửa

chấp thuận) hòa với nước hoặc xi măng có thành

phần ơ-xýt nhơm cao (theo tiêu chuẩn BS 9152:1972) trộn với gạch chịu lửa được nghiền mịn

theo tỷ lệ 1:2Tỷ lệ trộn nêu trên là dành cho cát khơ. Dự phòng cho sự gia tăng thể tích của cát khi

ẩm ướt.

b) Khi vữa được yêu cầu là loại có màu thì xi măng màu phải được sử dụng thay cho xi

măng Portland theo tỷ lệ quy định.

c) Khi được quy định, việc thử nghiệm cường độ của vữa phải theo Tiêu chuẩn BS

5628-3.

2.9SỬ DỤNG VỮAa) Sử dụng vữa xi măng cho các hạng mục sau:

1.

2.

3.

4.Công tác bên dưới lớp chống thấm, bao gồm tường tầng hầm.

Tường gạch 80mm

Tường xây bằng gạch blốc bê tông không quá 150mm.

Tường chịu lực.29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc

Trang 9/20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 HỒ SƠ GIAO NỘP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×