1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH

2 CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a10.Giúp giảm thiểu các vết nứt trong vữa do co ngót11.Có tính dẻo để lớp lót đàn hồi tốt hơn và dễ thi cơng hơn12.Tăng cường tính chống mài mòn;13.Độ bền cơ học cao(độ nén, độ uốn, sức căng và độ bám chặt hơn so với hỗn

hợp xi măng cát khơng có phụ gia kết dính;3.3 VỮA KẾT DÍNH

a) Vữa kết dính Loại 1( Loại SC-1):

1)Nhà thầu cần cung cấp và lắp đặt lớp vữa kết dính chính hãng phù hợp cho

việc sử dụng dưới các điều kiện tương ứng chẳng hạn như loại nền, độ bền

chất kết dính gạch, loại vật liệu hồn thiện, vị trí , vv..2)Lớp vữa kết dính phải đạt được tính năng tương tự hoặc cao hơn về độ bám

dính và mức độ biến dạng (co giãn) so với vật liệu dán gạch, vữa trát và hồ dán

tùy theo loại nào cao hơn cho vị trí và vật liệu hồn thiện cụ thể.3)Lớp vữa kết dính phải được thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật đã được đề cập

ở loại BA-1 và BA-2 để bảo đảm đạt được tính năng yêu cầu trên.3.4 CHẤT DÁN GẠCH

a) Chất dán gạch loại 1( loại TA-1) cần phải:

1)Được thử nghiệm theo EN12004 và được xếp loại ‘C2TE’(C: chất dán bằng xi

măng, 2: có tính năng tăng cường về độ bám dính khi chịu kéo, T: giảm độ

trượt, E: tăng thời gian mở, F: đơng kết nhanh).2)Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm và được xếp vào loại ‘S1’( chất

dán có thể biến dạng) hoặc ‘S2’ (chất dán có thể biến dạng nhiều) khi được thử

nghiệm theo EN 12002: 2002;3)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 1.5N/ mm2(tối thiểu);4)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo là 1 N/ mm2(tối thiểu) sau khi bị ngâm

nước, lão hoá do nhiệt và chịu tác động tuần hồn của q trình đơng-rã đơng,

theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997;5)Giảm ứng suất được tối thiều là 35%( là khả năng hấp thụ từ mặt tiếp xúc với

gạch và cách ly đến mức nào đó, các dịch chuyển và ứng suất sản sinh quanh

chất dán)6)Bảo đảm khoảng trượt ít hơn 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn

EN1308;7)Có thời gian mở tối thiểu 30 phút và đạt độ bám dính khi chịu ứng suất kéo

0.5N/mm2(tối thiểu) sau khi gạch đã được ốp tối thiểu 30 phút, theo Tiêu chuẩn

EN1346;8)Có thể được áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu là 1mm bằng phương pháp lót

mỏng.9)Có thể dùng để san bằng và vá các chỗ trống trên bề mặt một lượt dày đến

5mm.10)Được bổ sung và đóng gói sẵn với phụ gia polymer để tạo tính kết dính co giãn29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang 9/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2avà tăng độ bám dính vào gạch và nền.

b) Chất dán gạch loại 2 ( loại TA-2) phải:

1)Được thử nghiệm theo EN12004 và được xếp loại ‘C2FTE’(C: chất dán bằng xi

măng, 2: có tính năng tăng cường về độ bám dính khi chịu kéo, T: giảm độ

trượt, E: tăng thời gian mở, F: đông kết nhanh).2)Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm và được xếp vào loại ‘S1’( chất

dán có thể biến dạng) hoặc ‘S2’ (chất dán có thể biến dạng nhiều) khi được thử

nghiệm theo EN 12002: 2002;3)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 1.2N/ mm2(tối thiểu)4)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo là 1 N/ mm2(tối thiểu) sau khi bị ngâm

nước, lão hoá do nhiệt và chịu tác động tuần hồn của q trình đơng-rã đơng,

theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997;5)Có độ đơng kết nhanh (sau khoảng 5 giờ, ở nhiệt độ 23oC và độ ẩm giới

hạn(R.H.) 50%, có thể đi lại trên đó được và tơ vữa được), và có độ bám dính

khi chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau tối đa 24 giờ theo Tiêu chuẩn EN

1348:1997;6)Giảm ứng suất được tối thiều là 35% ( là khả năng hấp thụ từ mặt tiếp xúc với

gạch và cách ly đến mức nào đó, các dịch chuyển và ứng suất sản sinh quanh

chất dán);7)Bảo đảm khoảng trượt ít hơn 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn

EN1308;8)Có thời gian mở tối thiểu 30 phút và đạt độ bám dính khi chịu ứng suất kéo

0.5N/mm2(tối thiểu) sau khi gạch đã được ốp tối thiểu 30 phút, theo Tiêu chuẩn

EN1346;9)Có thể được áp dụng đến độ dày 15mm, tối thiểu là 1mm bằng phương pháp

lót mỏng và vừa;10)Có thể dùng để san bằng và vá các chỗ trống trên bề mặt một lượt dày đến

15mm;11)Được bổ sung và đóng gói sẵn với phụ gia phản ứng loại siêu nhỏ (10-9m), siêu

nhẹ và phụ gia polymer dùng kỹ thuật Nano để tạo tính kết dính co giãn và tăng

độ bám dính giữa mặt tiếp xúc với gạch và nền đến mức Nano.12)Khó cháy và được xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102;c) Chất dán gạch loại 3 ( loại TA-3) phải:

1) Được thiết kế dùng cho việc lát đá tự nhiên loại có định cỡ và khơng mờ đục, ví

dụ như đá Solnbofen, đá granite hoặc đá cẩm thạch Jura.

2) Được thử nghiệm theo EN12004 và được xếp loại ‘C2FT’ (cho tường và sàn)

( C: chất dán bằng xi măng, 2: có tính năng tăng cường về độ bám dính khi chịu

kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng thời gian mở, F: đơng kết nhanh);

3)Có độ đơng kết nhanh (có thể đi lại trên đó được và tơ vữa được sau khoảng 3

giờ và chịu tải đầy đủ sau khoảng 24 giờ ở nhiệt độ 23oC và độ ẩm giới hạn29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang

10/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a(R.H.) 50%), và có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau

tối đa 24 giờ theo Tiêu chuẩn EN 1348:1997;

4)Có độ đơng kết nhanh để sự hydrat hóa nhanh của nó khơng cho nước kịp

thấm sâu vào đá tự nhiên làm bẩn và biến màu đá;5)Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm và được xếp vào loại ‘S1’( chất

dán có thể biến dạng) hoặc ‘S2’ (chất dán có thể biến dạng nhiều) khi được thử

nghiệm theo EN 12002: 2002;6)Giảm ứng suất được tối thiều là 35%( là khả năng hấp thụ từ mặt tiếp xúc với

gạch và cách ly đến mức nào đó, các dịch chuyển và ứng suất sản sinh quanh

chất dán);7)Bảo đảm khoảng trượt ít hơn 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn

EN1308;8)Có thời gian mở tối đa 15 phút và đạt độ bám dính khi chịu ứng suất kéo

0.5N/mm2 (tối thiểu) sau khi gạch đã được ốp tối thiểu 15 phút, theo Tiêu chuẩn

EN1346;9)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 1.5N/ mm2 (tối thiểu)10) Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo là 1 N/ mm2 (tối thiểu) sau khi bị ngâm

nước, lão hoá do nhiệt và chịu tác động tuần hoàn của quá trình đơng-rã đơng,

theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997.

11) Có thể được áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu là 1mm.

12) Được bổ sung và đóng gói sẵn với phụ gia polymer đàn hồi gốc acrylic để tạo

tính kết dính co giãn, giảm hơi ẩm ngấm vào đá tự nhiên và nền trong lúc ốp

giúp ngăn sự biến màu và loang lỗ trên mặt đá, và tăng độ bám dính vào đá tự

nhiên và nền

13) Khó cháy và được xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102;

14) Khi cần thiết , sử dụng chất dán trắng không vấy màu được chấp thuận để gắn

đá tự nhiên bằng phương pháp lót dày trung bình(5-40mm) hoặc dùng san

bằng các nền khơng bằng phẳng với độ dày từ 5-40mm;

d) Chất dán gạch loại 4( loại TA-4) phải:

1)Được thử nghiệm theo EN12004 và được xếp loại ‘C2T’ ( C: chất dán bằng xi

măng, 2: có tính năng tăng cường về độ bám dính khi chịu kéo, T: giảm độ

trượt, E: tăng thời gian mở, F: đơng kết nhanh);2)Có thể biến dạng theo chiều ngang>=5mm và được xếp vào loại ‘S2’ (chất dán

có thể biến dạng nhiều) khi được thử nghiệm theo EN 12002: 2002;3)Giảm ứng suất được tối thiều là 55%( là khả năng hấp thụ từ mặt tiếp xúc với

gạch và cách ly đến mức nào đó, các dịch chuyển và ứng suất sản sinh quanh

chất dán);4)Bảo đảm khoảng trượt ít hơn 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn

EN1308;5)Có thời gian mở tối thiểu 20 phút và đạt độ bám dính khi chịu ứng suất kéo

0.5N/mm2(tối thiểu) sau khi gạch đã được ốp tối thiểu 20 phút, theo Tiêu chuẩn

EN1346;29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang

11/23Cơng ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a6)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 1.7N/ mm2(tối thiểu)7)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo là 1 N/ mm2(tối thiểu) sau khi bị ngâm

nước, lão hoá do nhiệt và chịu tác động tuần hồn của q trình đơng-rã đơng,

theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997;8)Tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn Đức UEATc và DIN 18156-2, chứng

nhận thử nghiệm chính thức (SFV);9)Có thể được áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu là 1mm bằng phương pháp lót

mỏng;10)Được bổ sung phụ gia đàn hồi gốc acrylic để tạo tính kết dính co giãn nhiều và

tăng độ bám dính vào gạch và nền;11)Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS5980 và được xếp vào ‘ loại 1, hạng AA’12)Sử dụng cho:

I.

Công tác lắp đặt gạch gốm (ceramic), gạch gốm cắt và gạch ốp mặt, gạch

tráng men bóng tồn bộ và cỡ lớn, vd: gốm Keraion, Viva và những loại

gốm bóng khác;

II.

Các loại nền hút và không hút nước, vd: bê tông, bêtông nhẹ, vữa tô trát,

thạch cao khan và lớp láng nền bằng xi măng, nhựa đường làm mát-tít;

III.

Các loại nền có thể bị rung động, vd các tấm vữa, tấm thạch cao, tấm sợi

thạch cao và các tấm cách nhiệt/tấm vách để trát vữa;13)Khó cháy và được xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102;e. Chất dán gạch loại 5 ( loại TA-5) phải:

1)Được thử nghiệm theo EN12004 và được xếp loại ‘C1T’ ( C: chất dán bằng xi

măng, 1: có độ bám dính bình thường khi chịu kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng

thời gian mở, F: đơng kết nhanh);2)Có thời gian mở tối thiểu 20 phút và đạt độ bám dính khi chịu ứng suất kéo

0.5N/mm2(tối thiểu) sau khi gạch đã được ốp tối thiểu 20 phút, theo Tiêu chuẩn

EN1346;3)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo 0.7N/ mm2(tối thiểu)4)Có độ bám dính khi chịu ứng suất kéo là 0.5 N/ mm2(tối thiểu) sau khi bị ngâm

nước, lão hoá do nhiệt và chịu tác động tuần hoàn của quá trình đơng-rã đơng,

theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997;5)Bảo đảm khoảng trượt ít hơn 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn

EN1308;6)Có thể được áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu là 1mm bằng phương pháp lót

mỏng;7)Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS5980 và được xếp vào ‘ loại 1, hạng AA’;8)

Khó cháy và được xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102;

3.5 VỮA LỎNG DÁN GẠCH

a) Màu sắc của vữa lỏng dán gạch phải được trình lên Giám đốc thi công để được chấp

thuận trước khi tiến hành đặt hàng. Nhà thầu chính phải bảo đảm có được một dải

(tối thiểu 10 màu) màu sắc phù hợp với phần hoàn thiện hoặc những màu sắc khác

29 Tháng 05 Năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev. 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa

Lòng

Trang

12/23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×