1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2ab) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ

thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc

cơng trình có thể u cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để

chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.

c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngơn ngữ tiếng Anh.

d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.

e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc cơng trình chấp thuận không ý kiến phản đối các

thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không

được tiến hành đặt mua các vật tư với số lượng lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có

trách nhiệm hồn tồn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công

chung.

f) Khi Giám đốc cơng trình u cầu Nhà thầu đệ trình ngun mẫu, Nhà thầu chịu hồn

tồn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian

thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do khơng chấp thuận mẫu đệ trình vì khơng

phù hợp với quy định của hợp đồng

g) Khơng chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm

trể đệ trình mẫu.

h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.

1.4.2ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆUa) Trước khi tiến hành việc đặt mua mọi vật tư với số lượng lớn và hệ thống, phải yêu

cầu các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản cho mọi vật tư và sản

phẩm sử dụng cho thi cơng, bao gồm:

1. Sơn lót và chất kết dính,

2. Sơn,

3. Chất phủ,

4. Chất xi đánh bóng.

b) Cung cấp những hồ sơ sau, trừ khi có yêu cầu khác của Giám đốc cơng trình:

1.

2.

3.

4.

5.

6.Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.

Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.

Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường.

Thuyết minh kỹ thuật,

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,

Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ

tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,

7. Chứng chỉ vật tư an toàn (MSDS) nêu rõ an toàn cho sức khỏe và những biện

pháp an tồn sử dụng trong q trình thi cơng.

1.4.3TÀI LIỆU NHÀ THẦUa) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp đệ trình bằng

văn bản những yêu cầu sau:

1. Chấp thuận nhả thầu thi công: nếu công tác thi công không do Nhà sản xuất thực

hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu thi cơng, phải có

29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 4/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2avăn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu thi công, bao gồm xác nhận là

nhà thầu thi cơng có kinh nghiệm cho lọai công tác thi công này.

2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu thi công xác nhận là kết cấu tòa nhà/

lớp nền đạt yêu cầu cho công tác sơn.

1.4.4MẪUa) Trước khi tiến hành đặt mua các vật tư với khối lượng lớn hay hệ thống, phải cung

cấp ít nhất 3 mẫu:

1. Các mẫu sơn thử: trước khi đặt hàng các sản phẩm về sơn hay sơn hoàn thiện

trong suốt, trên lớp nền đại diện, cung cấp mẫu cho mỗi hệ thống sơn, để chứng

minh được các yêu cầu về chuẩn bị bề mặt, màu sắc, mức độ bóng, vân và các

đặc tính vật lý khác.

2. Mẫu sơn hoàn thiện trong suốt: cung cấp các đoạn gỗ tương thích với loại gỗ sử

dụng cho cơng trình để chuẩn bị, trát mát tít, nhuộm, trám trét theo hệ thống quy

định, kích thước đủ để khi mẫu được chấp thuận, có thể cắt ra thành 4 đoạn, đánh

dấu và phân phát theo chỉ định

3. Mẫu chọn màu:

Theo bảng màu của nhà sản xuất:

i.Từ bảng màu chuẩn của nhà sản xuất quy định, hay của nhà sản xuất do

nhà thầu đề xuất và được chấp thuận.Theo mẫu sơn phủ:

i.Cho hệ thống sơn: Yêu cầu sơn phải pha màu hay nhuộm để tương thích

với mẫu cung cấp. Tham khảo nhà sản xuất sơn để bảo đảm màu sắc

chọn đạt đồ bền, độ mờ và tương tự, và phải theo các quy định về số

lượng lớp sơn quy định.ii.Cho gỗ hoàn thiện sơn trong suốt: dựa theo các mẫu sơn phủb) Nhà thầu chính phải đệ trình bảng màu cho sơn hồn thiện và chất phủ cho Giám đốc

cơng trình lựa chọn trước khi đặt hàng.

c) Kích thước mẫu:

1. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho mỗi mẫu.

2. Sản phẩm theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm.

d) Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hảng của

nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.

e) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng

loại với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc cơng trình, nếu không các vật tư

sẽ không được đưa vào sử dụng.

f) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên cơng trường cho đến khi hồn thành

cơng tác thi cơng.

1.4.5BẢNG PANƠ MẪU/ NGUN MẪUa) Trước khi triển khai cơng tác liệt kê dưới đây, cung cấp và lắp đặt tại vị trí thi cơng,

hay tại ví trí do Giám đốc cơng trình chỉ định, các bảng panơ mẫu và ngun mẫu cho

mỗi loại hạng mục kiệt kê dưới đây, bao gồm mẫu các chi tiết sơn nối, trang trí:

29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 5/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamHạng mụcDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aKích thướcSố lượng PanơVị trí10 m21Cột trong bãi đậu xe1 column1 cho mỗi màu

chọnTại vị trí do Giám

đốc cơng trình chỉ

địnhTường trong căn hộ20 m21Tường ngồi (khơng sơn

phun20 m21 cho mỗi màu

chọnTrần thạch cao Gypsum15 m21 cho mỗi màu

chọnSàn sơn15 m21Cửa gỗ sơn3 m215 mét dài11 mũi tên và1Tường trong bãi đậu xeLan can cầu thang

Sơn vạch đường, bãi đậu

xe1 chổ đậu xeb) Không được triển khai thi công cho đến khi nhận được chấp thuận của Giám đốc

cơng trình về các panơ mẫu đệ trình.

c) Các bảng panơ mẫu, khi đã được Giám đốc cơng trình chấp thuận, sẽ là bảng chuẩn

cho mọi cơng tác thi cơng.

d) Gìn giữ các mẫu đã duyệt cho đến khi hồn thành cơng tác thi cơng.

e) Một bảng panơ mẫu đã duyệt, nếu có vị trí thích hợp, sẽ được phép đưa vào hạng

mục đã thi công. Nếu không, phải loại bỏ mọi dấu vết khi hoàn thành hạng mục này.

1.5CHẤT LƯỢNG1.5.1CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNGa) Trong q trình thi cơng. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc cơng trình chứng chỉ

xác nhận đã hòan thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ

thuật vả bản vẽ.

b) Trước khi triển khai thi cơng phải đệ trình Giám đốc cơng trình duyệt bản giới thiệu

mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:

1.

2.

3.

4.

5.

6.Các tiêu chuẩn hiện hành;

Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng;

Phạm vi và lãnh vực áp dụng;

Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi cơng;

Kế hoạch kiểm tra (ITPs)

Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra

quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình thi cơng,

kiểm tra và thử nghiệm, v.v..;29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 6/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a7. Các thông tin liên quan khác

1.5.2KIỂM TRAa) Thông báo cho Giám đốc cơng trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:

1. Trong quá trình sơn

i.

Sau khi chuẩn bị xong bề mặt.

ii.

Sau khi thi cơng lớp sơn lót hay lớp phủ dán.

iii.

Sau khi thi công lớp sơn nền.

iv.

Sau khi thi công mỗi lớp sơn tiếp theo.

2. Trong quá trình sơn lớp trong hồn thiện:

i.

Trước khi chuẩn bị bề mặt gỗ.

ii.

Sau khi chuẩn bị bề mặt gỗ.

iii.

Sau lớp sơn màu.

iv.

Sau khi mài lớp phủ dán.

v.

Sau khi thi công mỗi lớp sơn trong hoàn thiện.

b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi cơng dự

án, cơng tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.

c) Tối thiểu thơng báo trước: 3 ngày làm việc.

1.6HĨA ĐƠN, GIẤY BIÊN NHẬN, V.V..a) Nhà thầu chính phải xuất trình tất cả các hóa đơn, chứng từ hay giấy biên nhận gốc

liên quan đến việc mua vật liệu sơn cho Giám đốc cơng trình kiểm tra.

2 HỆ THỐNG SƠN

a) Hệ thống sơn

Trừ khi có quy định khác, mọi cơng tác sơn sẽ sử dụng loại sơn ICI-DULUX hay

BERGER hay hệ thống sơn tương đương được Giám đốc cơng trình chấp thuận.

b) Lọai và số lớp sơn cho các công tác xử lý và bề mặt khác nhau, như sau:

Trát vữa, hoàn thiện và lớp lót (bên trong)

Xử lýLớp 1Lớp 4Lớp 5Emulsion

paint

(chung)Permoglaze

Permoglaze Vinyl Matt không

Primer Sealer Anti820

mould Emulsion PaintkhôngEmulsion

paint (bancông,

bãi

đậu xe)Thinned coat Dulux Weathershield Plus không

of

Dulux (A915)

Weathershield

Plus (A915)khôngAnti-mould

acrylicBerger

Par Berger

Plasterseal

Enamelkhông29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoLớp 2Lớp 3SolventRev 0Acrylic khôngThuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 7/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2aenamel

paint

Washable

distemperWater Distemper hay loại n/a

sơn chỉ định kháckhơngkhơngLớp 4Lớp 5Trát vữa, hồn thiện và lớp lót (bên ngồi)

Xử lýLớp 1Lớp 2Lớp 3Ramtex

Urethane

(Nửa bóng)Ramtex

SealerRamtexRamtex Urethane (phải đệ khơng

trình màu phê duyệt)Các bề mặt kim loại (Bên ngoài & bên trong)

Xử lýLớp 1Lớp 2Synthetic

PaintDulux

Etch 2nd

coat

Primer P565- Dulux Grey

26090

Green Metal

Primer

A500-388Lớp 3Lớp 4Lớp 5Dulux

Speed

Undercoat

White

A543-101Dulux Gloss Finish A385LineLớp 3Lớp 4Các bề mặt gỗ (loại được chấp thuận)

Xử lýLớp 1Lớp 2Lớp 5Synthetic

PaintICI Aluminium

Wood Primer

Sealer A5192909Dulux Speed Dulux Gloss Finish A385- không

Line

Undercoat

White

A543-1013 VẬT LIỆU

3.1NHỮNG YÊU CẦU CHUNGa) Tất cả các loại sơn và vật liệu trang trí phải được trình duyệt:

1. Loại

2. Nhãn hiệu và

3. Màu sắc.

b) Lọai, nhãn hiệu và màu sắc của tất cả các vật liệu phải được chấp thuận của Kiến trúc

sư trước khi đặt hàng các vật liệu sơn.

c) Tất cả các lọai sơn và vật liệu trang trí vận chuyển tới cơng trường phải được cất giữ

tại nơi thống mát, thơng hơi tốt, chống thấm và che phủ kín.

d) Tất cả các loại sơn và chất phủ có gốc chì bao gồm cả sơn lót và sealer đều khơng

được sử dụng.

3.2TỔNG QUAN VỀ SƠN LĨT VÀ CHẤT TRÉTa) Sơn lót phải là các loại sau:

29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 8/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a1. Son lót nhơm theo tiêu chuẩn B.S. 4756: Loại 1 cho cơng tác gỗ bên trong và

ngồi để nhận lớp sơn tổng hợp.

2. Sơn lót crom kẽm hoặc sơn lót giàu kẽm theo tiêu chuẩn B.S. 4652: Loại 2 cho

công tác kim loại bên trong và bên ngoài để tiếp nhận lớp sơn tổng hợp.

3. Sơn lót gốc crom kẽm khắc axit cho công tác kim loại mạ kẽm để tiếp nhận lớp

sơn tổng hợp.

4. Sơn lót chống kiềm cho cơng tác trát bên trong để tiếp nhận lớp sơn nhũ tương.

b) Sơn lót gốc chì khơng được sử dụng.

c) Lớp kết dính cho cơng tác trát, nề và cơng tác tương tự phải là dung dịch ổn định

được chấp thuận hoặc chất dính hồ gốc dầu.

3.3SƠN LĨT NHƠMa) Sơn lót nhơm phải là “Sơn lót gỗ nhơm Duro – 2200”, “Chất kết dính lót gỗ, nhơm

DULUX - A519-2909” hoặc sơn lót nhơm tương đương khác được chấp thuận cho

cơng tác gỗ theo tiêu chuẩn B.S 4756: 1971 (1983) Loại 1.

3.4SƠN LĨT CROM KẼMa) Sơn lót crom kẽm phải là “Sơn lót crom kẽm Duro – 2128 (Vàng)/2129 (Đỏ)”, “Sơn lót

crom xám xanh Dulux – A500-388” hoặc sơn lót crom kẽm khác tương đương được

chấp thuận.

3.5SƠN LĨT KHẮC AXITa) Sơn lót khắc axit phải là “Sơn lót khắc axit DURO – 2811:2817”, “Sơn lót khắc axit

DULUX – P565-26090” hoặc sơn lót khắc axit crom kẽm gốc polyvinyl butyral khác

tương đương được chấp thuận.

3.6SƠN MẠ KẼM LẠNHa) Khi được quy định, sử dụng loại sơn mạ kẽm lạnh giàu kẽm chính hãng được duyệt

với 2 lớp, độ dày tối thiểu là 0.5mm để làm sạch bề mặt thép chuẩn bị.

Tất cả các mối hàn, đầu cắt, v.v... của công tác thép mạ kẽm nhúng nóng phải được

sơn với mạ kẽm lạnh như đã mơ tả.

3.7CHẤT TRÉTa) Chất dính cho cơng tác trát, nề và công tác tương tự phải là dung dịch ổn định được

duyệt hoặc chất dính trát gốc dầu.

3.8CHÂT LỎNG KHƠNG THẤM NƯỚCa) Chất lỏng khơng thấm nước phải là silicon hoặc chất lỏng không thấm nước khác

tương đương được chấp thuận.

3.9SƠN OXIT SẮT MICAa) Sơn oxit sắt mica phải là một phần của hệ thống được duyệt. Cao su được khử clo có

thể được pha trộn như là chất kết dính.

29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 9/26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×