1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 LOẠI SƠN VÀ SỐ LƯỢNG LỚP SƠN

8 LOẠI SƠN VÀ SỐ LƯỢNG LỚP SƠN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2ahoàn thiện.hoàn thiện như yêu cầu.Sơn ximăng2 lớp sơn.1 hay 2 lớp sơn, như quy địnhSơn làm mặt bên

ngoài2 lớp sơn.1 hay 2 lớp sơn, như quy

định.Sơn epoxy bảo

dưỡng lạnh1 lớp sơn dưới và 1 lớp sơn

hoàn thiện.1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1

lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

thiện, như quy định. (Ghi chú:

Nếu lớp hồn thiện hiện hữu

khơng phải là sơn epoxy bảo

dưỡng lạnh, cạo sạch sẽ và

chuẩn bị như cho bề mặt

mới).Sơn diệt cơn

trùng1 lớp1 lớp.Hắc ín1 hoặc 2 lớp, như u cầu.1 hoặc 2 lớp, như yêu cầu.Sơn làm dấu2 lớp dày.1 hoặc 2 lớp dày, như quy

định.Sơn huỳnh quang1 lớp lót chống kiềm, 1 lớp

sơn dưới tổng hợp phẳng

và 1 lớp hoàn thiện.1 lớp sơn dưới tổng hợp

trắng, nếu quy định, và 1 lớp

hồn thiện.Sơn phản quang1 lớp sơn lót chống kiềm, 1

lớp sơn dưới tổng hợp màu

trắng, và 1 lớp hoàn thiện

tổng hợp màu trắng với các

hạt thủy tinh phản quang.1 lớp sơn dưới như mô tả cho

bề mặt mới, nếu quy định, và

1 lớp hoàn thiện tổng hợp

màu trắng với các hạt thủy

tinh phản quang.Bảng 2:

Trên bề mặt thép kết cấu.

Loại chất xử lýSố lượng lớp sơn

Trên bề mặt mớiTrang trí bề mặt hiện hữuLoại A1 lớp sơn lót gốc chì theo

BS 2523, 1 lớp sơn dưới và

1 lớp hoàn thiện sơn oxit sắt

mica. Tất cả lớp sơn sau khi

khơ tối thiểu 100um.1 lớp hồn thiện sơn oxit sắt

mica sau khi bề mặt hoàn

toàn đuợc làm sạch bằng

chất tẩy rửa được duyệt.Loại B1 lớp lót chống gỉ, 2 lớp sơn

dưới và 1 lớp hoàn thiện

sơn oxit sắt mica. Tất cả lớp

sơn sau khi khơ tối thiểu

100um.1 lớp hồn thiện sơn oxit sắt

mica sau khi bề mặt hoàn

toàn đuợc làm sạch bằng

chất tẩy rửa được duyệt.Loại C3 lớp sơn lót giàu kẽm với

chất dính epoxy theo tiêu1 lớp hồn thiện sơn oxit sắt

mica với chất dính cao su29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 22/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2achuẩn 4652 hoặc lớp lót

giàu kẽm vơ cơ với chất

dính silicat, bề dày sau khi

khơ tối thiểu là 150um và 1

lớp hoàn thiện sơn oxit sắt

mica với chất dính cao su

khử clo.khử clo sau khi bề mặt hoàn

toàn đuợc làm sạch bằng

chất tẩy rửa được duyệt.Bảng 3:

Trên bề mặt kim loại.

Loại chất xử lý

Sơn tổng hợp

Sơn kim lọaiSơn cách nhiệtSơn cách nhiệtSơn chống axitMen đen

Sơn không độc

Sơn PolyurethaneSơn epoxy dưỡng

lạnhSố lượng lớp sơn

Trên bề mặt mới

Trang trí bề mặt hiện hữu

1 lớp sơn lót được khuyến

1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1

cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp sơn

hồn thiện.

hồn thiện.

1 lớp sơn lót được khuyến

1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1

cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp sơn

hoàn thiện,

hoàn thiện, hoặc 2 lớp sơn

dưới và 1 lớp sơn hoàn thiện,

như quy định.

1 lớp lót đã được khuyến

1 lớp sơn hồn thiện, hoặc 1

cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hòan

sơn hồn thiện.

thiện, hoặc 2 lớp sơn dưới và

1 lớp sơn hoàn thiện, như

quy định

1 lớp lót đã được khuyến

1 lớp sơn hồn thiện, hoặc 1

cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

sơn hoàn thiện.

thiện, hoặc 2 lớp sơn dưới và

1 lớp sơn hoàn thiện, như

quy định.

1 lớp lót đã được khuyến

1 lớp sơn hồn thiện, hoặc 1

cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

sơn hoàn thiện.

thiện, hoặc 2 lớp sơn dưới và

1 lớp sơn hoàn thiện, như

quy định.

1 lớp lót đã được khuyến

1 lớp.

cáo và 1 lớp sơn

1 lớp lót đã được khuyến

2 lớp.

cáo và 1 lớp sơn.

1 lớp sơn lót chì đỏ

1 lớp sơn hồn thiện, hoặc 1

poliuretan, 1 lớp sơn dưới

lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

và 1 lớp sơn hoàn thiện.

thiện, như quy định. (Ghi chú:

Nếu lớp hồn thiện hiện hữu

khơng phải là sơn poliuretan,

cạo sạch sẽ và chuẩn bị như

cho bề mặt mới).

1 lớp sơn lót oit crom đỏ

1 lớp sơn hồn thiện, hoặc 1

epoxy, 1 lớp sơn dưới và 1

lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

lớp sơn hoàn thiện.

thiện, như quy định. (Ghi chú:29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 23/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamBitum đenDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a1 hoặc 2 lớp, như quy định.Nếu lớp hồn thiện hiện hữu

khơng phải là sơn epoxy bảo

dưỡng lạnh, cạo sạch sẽ và

chuẩn bị như cho bề mặt

mới).

1 hoặc 2 lớp, như quy định.Bảng 4:

Trên bề mặt gỗ.

Loại chất xử lý

Sơn tổng hợpSơn PolyurethaneSơn chống côn

trùng

Chất bảo quản gỗ

Dầu hạt lanh

Chất nhuộm màu

Vec-ni

Sáp đánh bóngSơn bảng đen

Sơn xenluloSố lượng lớp sơn

Trên bề mặt mới

Trang trí lại bề mặt hiện

hữu

Bên trong hoặc bên ngồi:

Bên trong:

1 lớp sơn hồn thiện, hoặc 1

1 lớp lót đã được khuyến

cáo, 1 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

thiện, như quy định.

sơn hoàn thiện.

Bên ngồi:

1 lớp lót đã được khuyến

cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp

sơn hoàn thiện.

1 lớp sơn dưới và 1 lớp sơn 1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1

hoàn thiện.

lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn

thiện, như quy định. (Ghi chú:

Nếu lớp hồn thiện hiện hữu

khơng phải là sơn poliuretan,

cạo sạch sẽ và chuẩn bị như

cho bề mặt mới).

1 lớp.

1 lớp.

1 hoặc 2 lớp, như quy định.

3 lớp.

2 lớp hay nhiều hơn, như

quy định, để thu được màu

được duyệt.

2 lớp hay nhiều hơn, như

quy định

J Đồ gỗ và đồ dùng trong

nhà:

3 lớp (tối thiểu); trên sàn:

2 lớp.

2 lớp.

3 lớp (tối thiểu).1 hoặc 2 lớp, như quy định.

2 lớp.

2 lớp hay nhiều hơn, như quy

định, để thu được màu được

duyệt.

1 hoặc 2 lớp, như quy định.

Đồ gỗ và đồ dùng trong

nhà:

1 hay 2 lớp như quy định;

trên sàn: 1 hay 2 lớp như quy

định.

1 hay 2 lớp, như quy định.

1 hay 2 lớp, như quy định.Bảng 5:

Trên các tấm nhà và mái che v.v...

Loại chất xử lý

Trên bề mặt mới

29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Số lượng lớp sơn

Trang trí bề mặt hiện hữu

Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 24/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamSơn nhũ tương

trên bề mặt tấm

sợi thủy tinh cứng

hay mềm, tấm

cách điện, gạch

cách âm và các

bề mặt tương tự

khác

Sơn nhũ tương

dẻo trên các bề

mặt amiăng

Sơn nhũ tương

trên bề mặt tấm

sợi thủy ting cứng

hay mềm, tấm

cách điện, gạch

cách âm và các

bề mặt tương tự

khác.

Sơn nhũ tương

acrylic chống mốc

trên

bề

mặt

amiăngDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a1 lớp pha loãng với nước

dựa theo khuyến cáo của

nhà sản xuất và 2 lớp sơn

đầy (khơng pha lỗng).1 hay 2 lớp sơn đầy (khơng

pha lỗng), như quy định.1 lớp sơn lót chống kiềm và

1 lớp pha lỗng với nước

dựa theo khuyến cáo của

nhà sản xuất và 2 lớp sơn

đầy (khơng pha lỗng).

1 lớp pha lỗng với nước

dựa theo khuyến cáo của

nhà sản xuất và 2 lớp sơn

đầy (không pha lỗng)1 hay 2 lớp sơn đầy (khơng

pha lỗng), như quy định.1 lớp sơn lót chống kiềm và

1 lớp pha loãng với nước

dựa theo hướng dẫn của

nhà sản xuất và 2 lớp sơn

khơng pha lỗng

1 lớp chất trét được khuyến

cáo, 1 lớp sơn dưới và 1 lớp

hoàn thiện.1 hay 2 lớp sơn đầy (khơng

pha lỗng), như quy định.Sơn nhũ tương

trên bề mặt tấm

sợi thủy ting cứng

hay mềm, gạch

cách âm và các

bề mặt tương tự

khác

Sơn tổng hợp trên 1 lớp sơn lót chống kiềm, 1

bề mặt amiăng

lớp sơn dưới và 1 lớp hồn

thiện.1 hay 2 lớp sơn đầy (khơng

pha lỗng), như quy định1 lớp hoàn thiện hay 1 lớp

sơn dưới và 1 lớp sơn hòan

thiện, như quy định1 lớp hồn thiện hay 1 lớp

sơn dưới và 1 lớp sơn hoàn

thiện, như quy định.Bảng 6:

Loại chất xử lý

Nước vôi

(Limewash)

Washable

distemperSố lượng lớp sơn

Trên bề mặt mới

Trang trí lại bề mặt

hiện hữu

2 lớp

1 hay 2 lớp sơn như quy định

Bên trong

1 lớp sơn lót chống kiềm và

1 lớp pha lỗng với nước

trơ, sau đó 1 hay 2 lớp sơn

tiếp theo, theo quy định, pha

loãng với nước

Bên ngồi

1 lớp sơn lót chống kiềm và29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Bên trong:

1 lớp lót quy định, hay lớp

trám trét và 1 hay 2 lớp theo

quy định, pha lỗng với nước

Bên ngồi:

1 lớp lót theo u cầu hay 2,

Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 25/26Công Ty Thiết Kế

Archetype VietnamDự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a2 hay 3 lớp, theo quy định,

pha loãng với nước trơ.theo quy định, phả loãng với t

và 1 hay 2 lớp theo quy định,

pha loãng với nước trơ.1 hay 2 lớp khơng pha lỗng

1 lớp pha lỗng với nước

thep quy định

theo hướng dẫn của nhà

sản xuất và 2 lớp khơng pha

lỗng.

Sơn nhủ tương

1 lớp pha lỗng với nước

1 hay 2 lớp khơng pha lỗng

tạo vân

theo hướng dẫn của nhà

thep quy định

sản xuất và 2 lớp khơng pha

lỗng.

Sơn nhủ tương

1 lớp pha loãng với nước

1 hay 2 lớp khơng pha lỗng

acrylic chống mốc theo hướng dẫn của nhà

thep quy định

sản xuất và 2 lớp khơng pha

lỗng

* Khi áp dụng cho lớp vữa trát gốc vôi mới, thay thế một lớp vơi gốc nước chịu được

sơn lót thay vì một lớp pha loãng.

Sơn nhủ tương***29 Tháng 05 năm 2006

Tài liệu này được dịch từ phiên bản

tiếng Anh để tham khảoRev 0Thuyết Minh Kỹ Thuật

Chương 17: Công Tác Sơn

Trang 26/26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 LOẠI SƠN VÀ SỐ LƯỢNG LỚP SƠN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×