1. Trang chủ >
  2. Nông - Lâm - Ngư >
  3. Lâm nghiệp >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5 KẾT LUẬN - TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ

Chương 5 KẾT LUẬN - TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương trình lý thuyết ơ 4: Hvn = -5.220 + 7.284lnD1.3

Phương trình lý thuyết ơ 5, 6: Hvn =2.244 + 0.938*D1.3

Phương trình lý thuyết ơ 7, 8, 9: Hvn = 4.255 + 0.799* D1.3

Phương trình lý thuyết ơ 10, 11, 12, 13: Hvn = -2.003 + 6.213*ln D1.3

Phương trình lý thuyết ô 14, 16: Hvn = 3.543 + 0.813* D1.3

Phương trình lý thuyết ơ 15, 17, 18: Hvn = -10.040 +9.312ln D1.3

- Sinh trưởng của Keo lai trên các dạng địa hình (chân, sườn, đỉnh) là

khác nhau. Sinh trưởng đường kính D 1.3 và sinh trưởng về chiều cao Hvn tại

dạng địa hình chân đồi lầ tốt nhất và sinh trưởng kém nhất ở dạng địa hình đỉnh

đồi. Kết quả đó chứng minh sinh trưởng D 1.3 và Hvn bị ảnh hưởng lớn bởi nhân

tố địa hình và đất đai.

- Đề xuất được các biện pháp phát triển Keo lai tại khu vực nghiên cứu.

+ Nhóm biện pháp kỹ thuật. Từ kết quả nghiên cứu quy luật phân bố

N/D1.3 và N/Hvn Khóa luận đã xác định được các nguyên nhân ảnh hưởng đến

phân bố N/D1.3 và N/Hvn từ đó đưa ra giải pháp về giống và kỹ thuật chăm sóc.

Bên cạnh đó đưa ra được mật độ trồng rừng tại khu vực nghiên cứu.

+ Nhóm biện pháp chính sách. Khóa luận đưa ra được một số giải pháp

về chính sách như: tăng mức đầu tư cho trồng rừng, tuyên truyền giáo dục

người dân tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng…

5.2. Tồn tại

Do thời gian thực tập ngắn và kinh nghiệm điều tra thực tiễn của tác giả

còn nhiều hạn chế nên công tác nghiên cứu đánh giá chưa được toàn diện.

Đề tài mới chỉ nghiên cứu các lâm phần tuổi 3, 5 và 6 vì vậy mà kết quả

chưa thể hiện toàn diện sinh trưởng của Keo lai tại khu vực nghiên cứu.

Do dừng lại ở đề tài luận văn tốt nghiệp nên chưa thể nghiên cứu một

cách sâu sắc các quy luật sinh trưởng và các nhân tố tác động đến khả năng

54sinh trưởng của Keo lai tại khu vực nghiên cứu để đưa ra được các biện pháp

kỹ thuật tác động tới lâm phần Keo lai để nâng cao năng suất chất lượng rừng

trồng Keo lai.

5.3. Kiến nghị

Cần đi sâu vào công tác nghiên cứu Keo lai để đưa ra được các biện

pháp kỹ thuật lâm sinh tác động vào lâm phần nhằm nâng cao năng suất chất

lượng rừng trồng.

Keo lai là loài sinh trưởng nhanh và có biên độ sinh thái rộng do vậy cần

nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng.55MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................................1

Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.................................3

1.1.

1.1.1.Trên thế giới............................................................................................................................3

Nghiên cứu về cấu trúc và sinh trưởng..............................................................................31.1.2. Nghiên cứu về Keo lai............................................................................................................5

1.2. Ở Việt Nam....................................................................................................................................6

1.2.1. Nghiên cứu về cấu trúc và sinh trưởng.................................................................................6

1.2.2. Nghiên cứu về Keo lai............................................................................................................7Chương 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....12

2.1. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................................12

2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................................................12

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................................12

2.2.2. Phạm vi nghiên cứu..............................................................................................................12

2.3. Nội dung nghiên cứu...................................................................................................................12

2.3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc của lâm phần..........................................................12

2.3.2. Đánh giá tình hình sinh trưởng của Keo lai trên các dạng địa hình khác nhau (chân,

sườn, đỉnh)......................................................................................................................................12

2.3.3.Đề xuất một số biện pháp phát triển rừng Keo lai tại địa phương......................................13

2.4. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................................13

2.4.1. Phương pháp luận................................................................................................................13

2.4.2. Phương pháp ngoại nghiệp..................................................................................................14

2.4.3. Phương pháp nội nghiệp......................................................................................................16Chương 3 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI KHU VỰC

NGHIÊN CỨU.................................................................................................24

3.1. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................................................24

3.1.1. Vị trí địa lý............................................................................................................................24563.1.2. Địa hình địa thế....................................................................................................................24

3.1.3. Khí hậu thỷ văn....................................................................................................................24

3.1.4. Địa chất thổ nhưỡng...........................................................................................................26

3.2. Điều kiện kinh tế xã hội..............................................................................................................26

3.2.1. Tình hình dân cư, dân sinh..................................................................................................26

3.2.2. Văn hóa xã hội......................................................................................................................27

3.2.4. Cơ sở hạ tầng.......................................................................................................................27Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................31

4.1. Phân bố các ô tiêu chuẩn theo cấp đất và vị trí địa hình............................................................31

4.2. Kiểm tra sự thuần nhất giữa các ô tiêu chuẩn ở các cấp đất......................................................32

4.3. Các đặc trưng tính tốn...............................................................................................................33

4.4. Kết quả nghiên cứu một số quy luật cấu trúc của Keo lai..........................................................35

4.4.1. Quy luật phân bố..................................................................................................................35

4.4.2. Nghiên cứu mối tương quan giữa các nhân tố điều tra......................................................38

4.5 Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng lâm phần........................................................................41

4.5.1 Sinh trưởng đường kính ngang ngực....................................................................................41

4.5.2 Sinh trưởng chiều cao vút ngọn............................................................................................42

4.5.3 Sinh trưởng trữ lượng...........................................................................................................43

4.6. Đánh giá sinh trưởng của Keo lai trồng thuần loài trên các dạng địa hình (Chân đồi, sườn đồi,

đỉnh đồi)..............................................................................................................................................44

4.6.1. So sánh sinh trưởng về đường kính thân cây......................................................................45

4.6.2. So sánh sinh trưởng về chiều cao vút ngọn.........................................................................48

4.6.3. So sánh sinh trưởng về trữ lượng........................................................................................50

4.7. Đề xuất một số biện pháp phát triển Keo lai tại địa phương......................................................51Chương 5 KẾT LUẬN - TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ......................................53

5.1. Kết luận.......................................................................................................................................53

5.2. Tồn tại..........................................................................................................................................54

5.3. Kiến nghị.....................................................................................................................................555758Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5 KẾT LUẬN - TỒN TẠI – KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×