1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

• Xu thế quản lý chất lượng thực phẩm đang diễn ra trên tồn

cầu có đặc điểm:

+ Đối tượng quản lý: chuyển từ đối tượng sang quá trình

+ Phương thức: Chuyển từ kiểm tra sang chứng nhận, công

nhận

+ Điều kiện quản lý: Chuyển từ chất lượng sản phẩm sang yếu

tớ ảnh hưởng đến q trình sản xuất

+ Chuyển từ loại bỏ sản phẩm sai hỏng sang phòng ngừa nguy

cơ sai lỗi trong thực phẩm

+ Đáp ứng yêu cầu hòa nhập và đòi hỏi thị trường nhập khẩuP hần 2:Xây d ựng kế hoạch HACCP• 12 bước xây dựng HACCPPhần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

• Nguyên tắc 1: Phân tích mới nguy

• Ngun tắc 2: Xác định các điểm kiểm sốt tới

hạn (CCP)

• Ngun tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn

• Nguyên tắc 4: Thiết lập hệ thớng giám sát

• Ngun tắc 5: Đề ra các hành động sửa chữa

• Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục thẩm tra

• Nguyên tắc 7: Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 2:Xây dựng kế hoạch HACCP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×