1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Tiến trình dạy học

III. Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



Nội dung ghi bảng



A



- HS thảo luận nhóm.

- HS lên bảng thực hiện

?1



c

B



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



44



b



Năm học 2019 - 2020



a



C



Trường THCS Hồng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Công Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



Nội dung ghi bảng



bb

aa

45



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh

sinB = cosC = ;



46



Nội dung ghi bảng

sinB = cosC = ;



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hồng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



Nội dung ghi bảng



cc

aa

47



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh

cosB = sinC =



48



Nội dung ghi bảng

cosB = sinC =



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hồng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



Nội dung ghi bảng



bb

cc

49



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh

tanB = cotC = ;



50



Nội dung ghi bảng

tanB = cotC = ;



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



51



Nội dung ghi bảng



c

b



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



Nội dung ghi bảng

cotB = tanC = .

a/ b = a.sinB = a.cosC;

c = a.sinC= a.cosB

b/ b = c.tanB = c.cotC;

c = b.tanC = b.cotB

* Định lý: Sgk

Ví dụ 1: Sgk/86

Ví dụ 2: SGK/86



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



52



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo viên: Nguyễn Cơng Thắng



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh



c

b

53



Nội dung ghi bảng



Năm học 2019 - 2020



Trường THCS Hoàng Văn Thụ



Hoạt động của giáo viên



Giáo án Hình học 9



Hoạt động của học sinh

cotB = tanC = .

a/ b = a.sinB = a.cosC;

c = a.sinC= a.cosB

b/ b = c.tanB = c.cotC;

c = b.tanC = b.cotB

- HS nhận xét ở bảng



Nội dung ghi bảng



- Chú ý lắng nghe và chép

định lý vào vở.

- HS theo dõi và trả lời theo

gợi ý của GV

Hoạt động 2: Luyện tập - Củng cố (7')

Năng lực hợp tác,giải quyết vấn đề, phân tích, vẽ hình, trình bày và sử dụng CNTT

- Y/c hs đọc đề và làm bài 26 - Hs đọc đề, suy nghĩ làm bài Bài 26 Sgk/88

Sgk/88.

+ Giả sử đỉnh của tháp, chân

tháp và đỉnh bóng tháp trên - Hs vẽ hình vào vở và làm

mặt đất tạo thành tam giác bài

ABC vng tại C. Hãy tính

chiều cao của tháp?

- Gọi 1Hs lên bảng làm

- 1Hs lên bảng làm bài, cả lớp

làm vào vở

- Gọi hs khác nhận xét

- Hs nhận xét bài bạn

o

- Gv nhận xét, cho điểm

- Hoàn thiện vào vở

34

- Gọi hs đứng tại chỗ nhắc lại

B

86m

định lí về hệ thức giữa cạnh - Đứng tại chỗ nhắc lại định lí

và góc trong tam giác vng

Giải:

Ta có: AC = BC.tanB

AC = 86 . Tan340

AC = 86 . 0,67 = 57,62

Vậy chiều cao của tháp là:

57,62 m

Hoạt động 3: Dặn dò (1')

- Nắm chắc định lí đã học

- Xem trước phần 2: Giải tam giác vuông

* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



Giáo viên: Nguyễn Công Thắng



54



Năm học 2019 - 2020



A



C



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Tiến trình dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×