1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG VÀ MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

3 VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG VÀ MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA MƠI TRƯỜNG

BỘ MƠN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPTHIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO CÔNG TY

TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI

CHĂN NUÔI KIM HỢI,

CÔNG SUẤT 300 m3/ngàySVTH : Nguyễn Thị Ánh Phượng

MSSV: 0450020455

GVHD: PGS.TS Tôn Thất LãngTP.HCM 04/2017BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG TPHCM

--------------KHOA MÔI TRƯỜNG

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

---------------NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN: Đỗ Nguyễn Tuyết Như

NGÀNH: Công nghệ kỹ thuật môi trườngMSSV: 0450020449

LỚP: 04LTDH_MT1. Tên Đồ án: Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư

Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dân.

2. Nhiệm vụ Đồ án:

--Tổng quan về nước thải và đặc trưng của nước thải sinh hoạt.

Đề xuất 02 phương án công nghệ xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4,

từ đó phân tích lựa chọn cơng nghệ thích hợp.

Tính tốn các cơng trình đơn vị của phương án đã chọn.

Tính tốn và lựa chọn thiết bị (bơm nước thải, máy thổi khí,…) cho các cơng trình

đơn vị tính tốn trên.

Khai tốn sơ bộ chi phí xây dựng cơng trình.

Vẽ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt và các bản vẽ chi tiết của các cơng trình đơn vị.3. Ngày giao nhiệm vụ: 28/11/2016

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 03/04/2017

5. Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS Tôn Thất Lãng

6. Phần hướng dẫn:

-Giáo viên hướng dẫn sinh viên hoàn thành nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp được giao

trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp.7. Ngày bảo vệ Đồ án:

8. Kết quả bảo vệ Đồ án: Xuất sắc;

Giỏi; Khá; Đạt

Nội dung Đồ án tốt nghiệp đã được thông qua bộ môn.

Ngày tháng

năm

NGƯỞI PHẢN BIỆNNGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)Ths. Trần Ngọc Bảo LuânPGS.TS Tôn Thất LãngCHỦ NHIỆM BỘ MÔNTRƯỞNG KHOA(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)TS. Nguyễn Xuân TrườngPGS. TS Nguyễn Thị Vân HàĐồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dânLỜI CÁM ƠN

Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng cùng tồn thể thầy cơ

bộ mơn đã tạo điều kiện cho em đƣợc thực hiện bài đồ án tốt nghiệp. Nhờ đó mà em có

thêm kinh nghiệm và kiến thức về mơn chun nghành của mình, giúp em chuẩn bị ra

ngoài làm việc một cách dễ dàng hơn.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Tôn Thất Lãng, ngƣời đã hƣớng dẫn

em thực hiện bài đồ án. Thầy đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện bài

đồ án. Thầy đã giúp đỡ em rất nhiều khi gặp vấn đề khó khăn trong vấn đề chuyên

nghành của em, thầy đã truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức giúp em hoàn thành bài

đồ án.

Bài đồ án đã thực hiện còn rất nhiều thiếu sót do em chƣa có kinh nghiệm nhiều, kính

mong thầy cơ giúp đỡ em.

Em xin chân thành cảm ơn!SVTH

Đỗ Nguyễn Tuyết NhƣGVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dânTĨM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án này tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt cho Khu tái định

cƣ – Dân cƣ Ấp 4, tỉnh Bình Phƣớc với quy mô dân số là 16000 dân. Với các chỉ tiêu ơ

nhiễm chính là BOD (238 mg/l), COD (408 mg/l), SS (230 mg/l), Dầu mỡ (80 mg/l),

TN (19mg/l) phát sinh do các hoạt động của ngƣời dân trong khu dân cƣ và yêu cầu

nƣớc thải sau xử lý phải đạt QCVN 14 : 2008/BTNMT, loại B trƣớc khi xả thải ra mơi

trƣờng ngồi.

Cơng nghệ đƣợc đề xuất thiết kế trong đồ án này là cơng trình xử lý sinh học

hiếu khí bùn hoạt tính (Aerotank). Nƣớc thải sẽ đƣợc tiền xử lý qua song chắn rác để

loại bỏ rác thô, sau đó qua qua hố thu gom, rồi đƣợc bơm vào bể tách dầu để loại bỏ

dầu mỡ, tránh làm ảnh hƣởng đến hoạt động của các cơng trình phía sau. Nƣớc tiếp tục

vào bể điều hòa để điều tiết lƣu lƣợng và cân bằng nồng độ chất ô nhiễm. Bên cạnh đó,

để loại bỏ lƣợng cặn lơ lửng, nƣớc thải sau khi qua bể điều hòa sẽ vào bể lắng 1. Sau

đó vào bể Aerotank, tiếp tục đi qua bể lắng 2. Cuối cùng, nƣớc thải sẽ qua bể khử

trùng và vào nguồn tiếp nhận. Ƣớc tính các chỉ tiêu ô nhiễm sau xử lý đạt nhƣ sau:

BOD (43 mg/l), COD (74mg/l), SS (40mg/l), Dầu mỡ (20 mg/l), TN (9 mg/l) đảm bảo

nƣớc thải đầu ra đạt yêu cầu xử lý.GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dânLỜI NĨI ĐẦUMột vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dƣ luận xã hội cả nƣớc hiện nay là tình

trạng ơ nhiễm mơi trƣờng sinh thái do các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh

của con ngƣời gây ra. Vấn đề này ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự

phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại và phát triển của các thế hệ hiện tại và

tƣơng lai. Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trƣờng trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp

hóa – Hiện đại hóa đất nƣớc hiện nay khơng chỉ là đòi hỏi cấp thiết đối với các cấp

quản lý, các doanh nghiệp mà đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của

tồn xã hội.

Trƣớc những thực trạng trên, đặt ra cho các nhà hoạch định, quản lý môi trƣờng, kỹ sƣ

môi trƣờng cũng nhƣ các cơ quan chức năng có liên quan nhƣ: BTNMT, Sở

TNMT…nói chung và những ngƣời trực tiếp xử lý các vấn đề mơi trƣờng nói riêng.

Cần đƣa ra các kế hoạch giải quyết nhằm giảm bớt những thiệt hại cũng nhƣ giải quyết

triệt để các vấn đề mơi trƣờng nói trên.

Để thực hiện các công việc xử lý, giảm thiểu các vấn đề mơi trƣờng cần có những kỹ

sƣ lành nghề, am hiểu công nghệ xử lý một cách tốt nhất các vấn đề môi trƣờng phát

sinh. Nhằm đáp ứng tốt những yêu cầu đặt ra của nhà nƣớc cũng nhƣ các doanh nghiệp

tƣ nhân. Để chuẩn bị tốt nhất cho công việc trƣớc khi rời ghế nhà tƣờng. Thấy đƣợc

tâm tƣ nguyện vọng của sinh viên, các thầy cô cũng nhƣ ban lãnh đạo nhà trƣờng đã

tạo điều kiện cho sinh viên học hỏi, nắm bắt những kinh nghiệm thực tế nhằm chuẩn bị

cho sinh viên những kiến thức tốt nhât. Để sinh viên có thể thực hiện cơng việc của

mình một cách tốt nhất trƣớc khi ra trƣờng.GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dânMỤC LỤC

CHƢƠNG 1 MỞ ĐẦU .................................................................................................1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................................1

1.2 MỤC TIÊU ĐỒ ÁN ............................................................................................... 1

1.3 NỘI DUNG ĐỒ ÁN............................................................................................... 1

1.4 PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN .............................................................................2

1.5 Ý NGHĨA CỦA ĐỒ ÁN ........................................................................................ 2

CHƢƠNG 2 GIỚI THIỆU VỀ KHU TÁI ĐỊNH CƢ – DÂN CƢ ẤP 4 ...................3

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƢ – DÂN

CƢ ẤP 4 .......................................................................................................................3

2.1.1 Vị trí địa lý dự án ............................................................................................. 3

2.1.2 Nội dung chính của dự án ................................................................................4

2.1.2.1 Khối lƣợng và quy mơ các hạng mục cơng trình của dự án .......................4

2.1.2.2 Thi cơng, xây dựng các hạng mục cơng trình .............................................5

2.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC DỰ ÁN ...................13

2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất ...................................................................................13

2.2.2 Đặc điểm địa hình, địa chất ...........................................................................14

2.2.2.1 Địa hình......................................................................................................14

2.2.2.2 Địa chất ......................................................................................................14

2.2.3 Điều kiện về khí hậu, khí tƣợng ....................................................................15

2.2.3.1 Nhiệt độ khơng khí ....................................................................................15

2.2.3.2 Chế độ mƣa ................................................................................................ 16

2.2.3.3 Độ ẩm khơng khí ....................................................................................... 17

2.2.3.4 Chế độ gió ..................................................................................................17

2.2.3.5 Bức xạ nhiệt .............................................................................................. 18

2.2.3.6 Chế độ nắng............................................................................................... 18

2.2.4 Điều kiện thủy văn ......................................................................................... 19

2.2.4.1 Nƣớc mặt ...................................................................................................19

2.2.4.2 Nƣớc ngầm.................................................................................................19

2.2.5 Tài nguyên sinh vật ........................................................................................ 19

2.3 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI .......................................................................20GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dân2.3.1 Điều kiện kinh tế ............................................................................................ 20

2.3.1.1 Sản xuất nông ngiệp ..................................................................................20

2.3.1.2 Giao thông – xây dựng ..............................................................................21

2.3.1.3 Xây dựng nơng thơn mới ..........................................................................21

2.3.1.4 Tài chính – Ngân sách ...............................................................................21

2.3.2 Điều kiện xã hội ............................................................................................. 21

2.3.2.1 Giáo dục ....................................................................................................21

2.3.2.2 Hoạt động của trung tâm Văn hóa TDTT và học tập cộng đồng xã ..........22

2.3.2.3 Công tác y tế.............................................................................................. 23

CHƢƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƢƠNG

PHÁP XỬ LÝ ...............................................................................................................24

3.1 TỔNG QUAN VỀ NƢỚC THẢI SINH HOẠT ..................................................24

3.1.1 Nguồn gốc phát sinh ...................................................................................... 24

3.1.2 Thành phần và đặc tính nƣớc thải ..................................................................24

3.1.2.1 Chỉ tiêu lý học ........................................................................................... 26

3.1.2.2 Các chỉ tiêu hóa học và sinh hóa ............................................................... 27

3.1.3 Tác hại của nƣớc thải sinh hoạt đến môi trƣờng nƣớc ..................................30

3.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT

....................................................................................................................................31

3.2.1 Xử lý cơ học...................................................................................................31

3.2.1.1 Song chắn rác, lƣới chắn rác .....................................................................31

3.2.1.2 Bể lắng cát .................................................................................................32

3.2.1.3 Bể tách dầu mỡ .......................................................................................... 33

3.2.1.4 Bể điều hòa ................................................................................................ 34

3.2.1.5 Bể lắng.......................................................................................................34

3.2.1.6 Bể lọc.........................................................................................................36

3.2.2 Phƣơng pháp xử lý hóa lý ..............................................................................37

3.2.2.1 Keo tụ, tạo bông ........................................................................................ 37

3.2.2.2 Tuyển nổi...................................................................................................38

3.2.2.3 Hấp phụ .....................................................................................................39

3.2.2.4 Trao đổi ion ............................................................................................... 40GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dân3.2.2.5 Lọc màng ...................................................................................................40

3.2.3 Phƣơng pháp xử lý hóa học ...........................................................................41

3.2.3.1 Trung hòa ..................................................................................................41

3.2.3.2 Oxy hóa khử .............................................................................................. 42

3.2.3.3 Khử trùng ..................................................................................................42

3.2.4 Xử lý sinh học ................................................................................................ 43

3.2.4.1 Xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên ....................................................44

3.2.4.2 Xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo ...................................................47

3.3 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƢ .....

.......................................................................................................................... 55

CHƢƠNG 4 LỰA CHỌN, ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ................................ 57

4.1 XÁC ĐỊNH LƢU LƢỢNG NƢỚC THẢI .......................................................... 57

4.2 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT VÀ YÊU CẦU CÔNG NGHỆ..............................................58

4.3 ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ......................................................................59

4.3.1 Phƣơng án 1 ...................................................................................................60

4.3.2 Phƣơng án 2 ...................................................................................................62

4.3.3 Lựa chọn phƣơng án ...................................................................................... 64

CHƢƠNG 5 TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ .................66

5.1 SONG CHẮN RÁC ............................................................................................. 69

5.2 HỐ THU GOM ....................................................................................................72

5.3 BỂ TÁCH DẦU ...................................................................................................74

5.4 BỂ ĐIỀU HÒA ....................................................................................................75

5.5 BỂ LẮNG 1..........................................................................................................80

5.7 BỂ AEROTANK ..................................................................................................86

5.8 BỂ LẮNG 2..........................................................................................................94

5.9 BỂ KHỬ TRÙNG ..............................................................................................100

5.10 BỂ NÉN BÙN ..................................................................................................102

5.11 BỂ NÉN BÙN ..................................................................................................103

5.12 MÁY ÉP BÙN .................................................................................................106

CHƢƠNG 6 DỰ TỐN CHI PHÍ ĐẦU TƢ HỆ THỐNG XỬ LÝ.......................109

6.1 CHI PHÍ ĐẦU TƢ .............................................................................................109

6.1.1 Chi phí xây dựng..........................................................................................109GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dân6.1.2 Chi phí thiết bị .............................................................................................111

6.1.3 Chi phí khác .................................................................................................113

6.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH .......................................................................................114

6.2.1 Chi phí điện năng .........................................................................................114

6.2.3 Chi phí hóa chất ...........................................................................................115

6.2.3 Chi phí nhân cơng ........................................................................................115

6.2.4 Chi phí khấu hao ..........................................................................................116

6.2.5 Chi phí bảo trì ..............................................................................................116

6.3 VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG VÀ MỘT SỐ SỰ CỐ THƢỜNG GẶP 116

6.3.1 Nguyên tắc vận hành và bảo dƣỡng thiết bị ................................................116

6.3.1.1 Nguyên tắc vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải .......................................116

6.3.1.2 Nguyên tắc vận hành thiết bị ...................................................................117

6.3.1.3 Nguyên tắc bảo dƣỡng thiết bị .................................................................117

6.3.2 Vận hành hệ thống hằng ngày .....................................................................117

6.3.3 Bảo trì hệ thống ...........................................................................................119

6.3.4 Sự cố và biện pháp khắc phục .....................................................................120

6.3.5 Tổ chức quản lý và vận hành an toàn ..........................................................122

6.3.5.1 Tổ chức quản lý .......................................................................................122

6.3.5.2 Khi làm việc gần bể aerotank, bể lắng, bể điều hòa ................................122

6.3.5.3 Khi vận hành và bảo dƣỡng máy thổi khí ................................................123

6.3.5.4 Khi làm việc với hệ thống phân phói khí ................................................123

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................................124

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................126

PHỤC LỤC ................................................................................................................127GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mơ 16000 dânDANH MỤC HÌNH

Hình 3. 1 Song chắn rác. ............................................................................................. 32

Hình 3. 2 Bể tách dầu mỡ lớp mỏng...........................................................................34

Hình 3. 3 Bể lắng ngang. ............................................................................................. 35

Hình 3. 4 Bể lắng đứng. ............................................................................................... 35

Hình 3. 5 Bể lắng ly tâm. ............................................................................................. 36

Hình 3. 6 Bồn lọc áp lực. ............................................................................................. 37

Hình 3. 7 Cánh đòng tƣới, cánh đồng lọc. .................................................................44

Hình 3. 8 Bể aerotank. .................................................................................................49

Hình 3. 9 Các giai đoạn xử lý của bể SBR. ................................................................ 51

Hình 3. 10 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt Nam Bình Dƣơng.

.......................................................................................................................................55

Hình 3. 11 Sơ đồ cơng nghệ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt thành phố ...........56

Hình 4. 1 Sơ đồ phƣơng án 1. .....................................................................................60

Hình 4. 2 Sơ đồ phƣơng án 2. .....................................................................................62GVHD: PGS.TS Tôn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Đồ án tốt nghiệp

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải Khu tái định cư – Dân cư Ấp 4, tỉnh Bình Phước, quy mô 16000 dânDANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1 Các hạng mục cơng trình của dự án ........................................................... 4

Bảng 2. 2 Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu xây dựng nội bộ trong................................ 8

Bảng 2. 3 Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu xây dựng đƣờng D1B, D3B, D4B, N3B ....8

Bảng 2. 4 Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất ..................................................................13

Bảng 2. 5 Thống kê nhiệt độ theo từng năm ............................................................. 15

Bảng 2. 6 Thống kê lƣợng mƣa của các tháng trong năm .......................................16

Bảng 2. 7 Độ ẩm khơng khí trung bình những tháng trong các năm .....................17

Bảng 2. 8 Số giờ nắng của khu vực dự án .................................................................18

Bảng 3. 1 Thành phần đặc trƣng của nƣớc thải sinh hoạt ......................................25

Bảng 3. 2 Loại và số lƣợng các vi sinh vật trong nƣớc thải sinh hoạt ....................29

Bảng 4. 1 Nhu cầu dùng nƣớc cho số dân 16000 ngƣời............................................57

Bảng 4. 2 Số liệu thành phần tính chất nƣớc thải ....................................................59

Bảng 4. 3 So sánh bể SBR và Aerotank .....................................................................64

Bảng 5. 1 Dự đốn hiệu suất qua các cơng trình ...................................................... 66

Bảng 5. 2 Hệ số để tính sức cản cục bộ của song chắn..........................................71

Bảng 5. 3 Thông số thiết kế song chắn rác và mƣơng dẫn ......................................72

Bảng 5. 4 Thông số thiết kế hố thu gom ....................................................................73

Bảng 5. 5 Các thông số thiết kế bể tách dầu.............................................................. 75

Bảng 5. 6 Các dạng khuấy trộn ở bể điều hòa .......................................................... 77

Bảng 5. 7 Thơng số thiết kế bể điều hòa ....................................................................80

Bảng 5. 8 Thông số thiết kế bể lắng đợt 1..................................................................86

Bảng 5. 9 Các kích thƣớc điển hình của bể Aerotank xáo trộn hồn tồn ............88

Bảng 5. 10 Thơng số thiết kế bể Aerotank ................................................................ 94

Bảng 5. 11 Thông số thiết kế bể lắng đợt 2................................................................ 99

Bảng 5. 12 liều lƣợng clorine cho khử trùng ...........................................................101

Bảng 5. 13 Thông số thiết kế bể khử trùng .............................................................102

Bảng 5. 14 Thông số thiết kế bể chứa bùn ...............................................................103

Bảng 5. 15 Các thông số thiết kế bể nén bùn trọng lực ..........................................103

Bảng 5. 16 Thông số thiết kê bể nén bùn .................................................................106

Bảng 5. 17 Thông số máy ép bùn..............................................................................108Bảng 6. 1 Chi phí xây dựng.......................................................................................109

Bảng 6. 2 Chi phí thiết bị ..........................................................................................111

GVHD: PGS.TS Tơn Thất Lãng

SVTH: Đỗ Nguyễn Tuyết Như - MSSV: 0450020449Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 VẬN HÀNH, BẢO TRÌ HỆ THỐNG VÀ MỘT SỐ SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×