1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn 1 máy bơm chìm nước thải APP BAS 200 (200W)

Chọn 1 máy bơm chìm nước thải APP BAS 200 (200W)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

công suất 20m3/ngày.đêmBảng 3.2 Thông số máy bơm.ModelĐiện ápCông suấtKích cỡ nồng

(mm)APP BAS

200220V200W32Lƣu lƣợng

lớn nhất

(m3/h)Cột áp (m)87Bảng 3.3 Thơng số thiết kế hố thu gom

STTTên thơng sốĐơn vịKích thƣớc1Chiều caom32Chiều rộngm13Chiều dàim14Ống dẫn nƣớc vàomm495Thời gian lƣu nƣớcphút203.3 BỂ ĐIỀU HỊA.

 Thể tích bể

Vđh = Qmax × t = 4,165 × 4 = 16,7 (m3)

Trong đó:

Q: lƣu lƣợng giờ trung bình Qmax= 4,165( m3/h)

t: thời gian luu nƣớc trong bể , từ 4 – 12h. Chọn t = 4h.

Chọn bể hình chữ nhật

Chọn chiều cao hữu ích của bể điều hòa, hi = 3m.

Chọn chiều cao bảo vệ, hbv = 0,5m.

Chiều cao xây dựng của bể điều hòa:

H = hi + hbv = 3+ 0,5 = 3,5 (m)

Diện tích bểSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm46Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmF  B.L Vdh 16,7 5,6(m 2 )

H

3Chọn L = 3m, B = 2m

Thể tích xây dựng bể thực tế: L  B  H  3m  2m  3,5m  21m3

 Tốc độ khuấy trộn

Bảng 3.4 Các dạng khuấy trộn ở bể điều hòa

Dạng khuấy trộnGiá trịĐơn vịKhuấy trộn cơ khí4-8W/m3 thể tích bểTốc độ khí nén10 - 15Lít/m3.phút (m3 thể tích bể)- Khuấy trộn bể điều hòa bằng máy thổi khí

- Lƣợng khơng khí cần thiết

qkhí = R x Vxd = 0.015 x 21 = 0,315 m3/phút = 315 l/phút =18,9 m3/h =0,0053

m3/s

Trong đó

+ R: tốc độ khí nén, R = 15 lít/m3.phút = 0.015 m3/phút

 Đƣờng kính ống chính dẫn khí vào bể điều hòa

Dc 4  qk vong4  0, 0053

 0, 026(m)

 10Chọn Dc= 0,021m. Chọn ống thép tráng kẽm hãng Việt Đức có đƣờng kính

thƣơng mại:

(mm).

Trong đó Vống vận tốc khí trong ống Vống= 10-15m/s

Chọn Vống = 10m/s

Kiểm tra lại vận tốc:

v4  0, 0053

 15,3m 3 / s

2

 0, 021Khí đƣớc phân phối trực tiếp vào nƣớc thải bằng hệ thống ống dẫn khoan lỗ, với

đƣờng kính lỗ 5mm.SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm47Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmDiện tích bề mặt của 1 lỗ:

 d 2  (5  103 )2 1,9  105 (m 2 )

4

4f Cƣờng độ khí của 1 lỗ:

q  f  v  1,9 105 10  1,9 104 (m3 / s)v là vận tốc khí ra khỏi lỗ với v = 5-10 m/s. Chọn v = 10m/s.

Để cấp đủ lƣợng khí cần thiết cho bể điều hòa thì cần có

Nqk

0, 0053 27,89 (lỗ)

q 1,9  10 4Chọn N = 28 lỗ.

Với diện tích đáy bể là 3 m × 2 m ta cho các ống sục khí đặt dọc theo chiều dài

của bể, các ống đƣợc đặt trên các giá đỡ ở độ cao 20 cm so với đáy bể.

Khoảng cách giữa các ống nhánh là 1m, các ống cách tƣờng là 0,7m. Khi đó số

ống nhánh phân bố là.

NB  2  0,7

2  2  0,7

1 

 1  1,6 chọn 1 ống.

1

1Số lỗ trên 1 ống nhánh:28

 28 (lỗ)

1Khoảng cách giữa 2 lỗ:2,3  (28 5 103 )

 77(mm)

28 Đƣờng kính ống dẫn khí nhánh:Dn 4  qong

 vong4  0,0053

 0,024(m)

1  12Chọn Dn= 0,021 m

Trong đó qống: lƣu lƣợng khí qua ống nhánh

 Đƣờng ống dẫn nƣớc thải

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc thải sang bể lắng đứngSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm48Đồ án tốt nghiệp

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmDh

4  Q max

4  4,165 0.03m

 v  3600

3.14  1.5  3600Chọn ống nhựa PVC theo đƣờng kính thƣơng mại:(mm). Trong đó:

o v: vận tốc qua ống, v = 1-1,5 m/s. chọn v =1,5m

kiểm tra lại vận tốc

v 4 x Q max

2 x D x 36004 x 4,16

 1,27 m/s

 x 0.0342 x 3600 Thỏa điều kện

 Tính tốn máy thổi khí

Lƣu lƣợng khí thổi Qkk = 458 (m3khí/ngày)

Chọn 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên

Áp lực cần thiết cho hệ thống thổi khí:

Hd  hc  hd  hf  hn  0,4  0,5  3  3,9(mH2O)Trong đó:

hc, hđ: tổn thất áp lực do ma sát theo chiều dài trên đƣờng ống dẫn và tổn thất cục

bộ tại các điểm uốn, khúc quanh (m). Tổng tổn thất do hđ và hc không quá 0,4m. Chọn

hđ+ hc= 0,4 m

hf: tổn thất áp lực qua thiết bị phân phối, hf không vƣợt quá 0,5m, chọn = 0,5m.

hn: độ sâu ngập nƣớc, hn =hi = 3 m.

Áp lực khơng khí

p10,33  Hd 10,33  3,9 1,37(atm)

10,33

10,33 Xác định cơng suất thổi khí

34400  (p0,29  1)  Q k 34400  (1,370,29  1)  458

N 0,23(kW)

102  

102  0,75  86400SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm49Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmTrong đó Qk : lƣu lƣợng khí cung cấp , Qk = 458 (m3 khí/ngày)

η: hiệu suất máy thổi khí, chọn η = 75% =0,75

p: áp lực của khí nén.

Cơng suất của máy thổi khí: 0,23 × 2 = 0,46 Kw

Chọn máy thổi khí Dargang DG-300-16 750W

Bảng 3.5 Thơng số máy thổi khí

ModelĐiện ápCơng

suấtĐƣờng kính

DNLƣu lƣợng

khí (m3/p)Độ ồn

(dB)DG-300-16

750W3pha /380V750W402,663 Tính tốn hóa chất

Bể chứa dung dịch Axit H2SO4 và bơm châm H2SO4

Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 0,83m3/h

pH vào max = 8,5

pH trung hòa = 7

K = 0,000005 mol/l

Khối lƣợng phân tử H2SO4 = 98 g/mol

Nồng độ dung dịch H2SO4 = 5% (Quy phạm 5 -10%)

Trọng riêng của dung dịch = 1,84

Liều lƣợng châm vào 0,000005  98  0,83  1000

 0,0044 l/h

5  1,84  10Thời gian lƣu = 10 ngày

Thể tích cần thiết =0,0044  24  10 =1,06 lít

Chọn thể tích 2 lít

Chọn 1 bơm châm axit H2SO4

Đặc tính bơm định lƣợng Q = 0,47 (l/h)

Bể chứa dung dịch NAOH và bơm châm NAOH

Lƣu lƣợng thiết kế: Q = 0,83m3/h

pH vào min = 6,5

pH trung hòa = 7

SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm50Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmK = 0,000001 mol/l

Khối lƣợng phân tử H2SO4 = 40 g/mol

Nồng độ dung dịch H2SO4 = 5% (Quy phạm 5 -10%)

Trọng riêng của dung dịch = 1,53

Liều lƣợng châm vào 0,00001 40  0,83  1000

 0,043 l/h

5  1,53  10Thời gian lƣu = 10 ngày

Thể tích cần thiết =0,043  24  10 =10,4 lít

Chọn thể tích 11 lít

Chọn 1 bơm châm axit H2SO4

Đặc tính bơm định lƣợng Q = 0,47 (l/h)

Bảng 3.6 Các thơng số thiết kế bể điều hòa

STTTên thông sốSố liệu dùng thiết kế1Chiều dài (m)32Chiều rộng (m)23Chiều cao bể (m)3,54Thời gian lƣu nƣớc (h)45Công suất máy thổi khí (w)4006Thể tích xây dựng (m3)217Diện tích xây dựng (m2)6Hiệu suất xử lý của bể điều hòa

COD giảm 5%:

COD = COD × (100% - 5%) = 336,3 × (100% - 5%) =319,5(mg/l)

BOD5 giảm 5%:

BOD5 = BOD5 × (100% - 5%) = 201,4 × (100% - 5%) =191,33(mg/l)SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm51Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêm3.4 BỂ LẮNG ĐỨNG

Loại bỏ các tạp chất lơ lửng còn lại trong nƣớc thải qua bể sau bể điều hòa. Ở

đây các chất lơ lửng có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của nƣớc sẽ lắng xuống đáy.Bảng 3.7 Thông số thiết kế bể lắng đứng

Thông sốĐơn vịGiá trịVận tốc chuyển động của nƣớc trong mm/s

ống trung tâm, vtt≤ 30Tốc độ chuyển động của nƣớc thải mm/s

trong bể lắng đứng, v0,5 ÷ 0,8Thời gian lắng, t1,5 ÷ 2,5GiờGóc nghiêng của đáy bể lắng so với Độ

phƣơng ngang, α>50oVận tốc dòng nƣớc chảy qua khe hở mm/s

giữa miệng loe ống trung tâm và bề

mặt tấm hắt, vk< 20Chọn bể lắng 1 là bể lắng đứng, nƣớc thải đi vào từ ống trung tâm, thu nƣớc

theo chu vi bể.

 Diện tích tiết diện ƣớt ống trung tâm đƣợc xác định theo công thức:

Chọn vtt = 15mm/s =15.10-3 m/s

Qs tb 0,00023 0,0153m 2

f=

vtt

15  103Trong đó

Qstb: Lƣu lƣợng trung bình giây m3/s

Vtt tốc độ chuyển động của nƣớc trong ống trung tâm (mm/s)SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm52Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêm Diện tích tiết diện ƣớt của bể lắng đứng trong mặt bằng

Chọn v = 0,6 mm/s= 0,6.10-3 m/s

F=Qs tb 0,00023 0,383m 2

3

v

0,6  10Trong đó:

v = Tốc độ chuyển động của nƣớc thải trong bể lắng đứng

Chọn 1 bể lắng đứng và diện tích của bể trong mặt bằng là:

F1 F  f 0,383  0,0153 0,398m 2  0,4m 2

1

1n= số bể lắng đứng , n = 1

 Đƣờng kính của bể lắng đứng:

D4  F1

4  0,4 0,714(m)Chọn D = 0,8 m

 Đƣờng kính ống trung tâm

d4 f

4  0,0153 0,14(m)f = diện tích tiết diện ống trung tâm bể:

 Chiều cao tính tốn của vùng lắng đứng trong bể

htt = v×t = 0,6×10-3× 1,5×3600 = 3,24m

Trong đó :

t- thời gian lắng, chọn t = 1,5h

 Chiều cao phần hình nón của bể lắng đứng

h n  h 2  h3 D  dn

0,8  0,3

 tg 

 tg 70 0  0,7 m

2

2Trong đó: h2- chiều cao lớp trung hòa, m

h3- chiều cao giả định của lớp cặn trong bể, m

D- Đƣờng kính của bể lắng đứng, m

dn – đƣờng kính nhỏ của hình nón cụt, chọn dn = 0,3 m

α – góc nghiêng của đáy bể lắng so với phƣơng ngang, chọn

 Chiều cao tổng cộng của bểSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm= 70o53Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

công suất 20m3/ngày.đêmChiều cao của ống trung tâm lấy bằng chiều cao tính tốn của vùng lắng và

bằng 3,24m. Đƣờng kính miệng loe của ống trung tâm lấy bằng chiều cao của phần

ống loe và bằng 1,35 đƣờng kính ống trung tâm:

d1 = h1= 1,35 ×d = 1,35×0,14= 0,189 m

Đƣờng kính tấm hắt lấy bằng 1,3 đƣờng kính miệng loe:

1,3× 0,189 = 0,25 m

Góc nghiêng giữa bề mặt tấm hắt so với mặt phẳng ngang lấy bằng 170

Khoảng cách giữa mép ngoài cùng của miệng loe đến mép ngoài cùng của bề

mặt tấm hắt theo mặt phẳng qua trục đƣợc tính theo cơng thức:

L4  Qs tbvk   D  d n 4  0,00023

 0,014m

0,02  3,14  (0,8  0,3)Trong đó:

vk – tốc độ dòng chảy qua khe hở giữa miệng loe ống trung tâm và bề mặt tấm

hắt, vk 20 mm/s. Chọn vk = 20mm/s =0,02m/s

Chiều cao tổng cộng của bể lắng

H = htt + hn + hbv = 3,24 + 0,7 + 0,3 = 4,24m

Với hbv là khoảng cách từ mực nƣớc đến thành bể, hbv = 0,3 m

 Hàm lƣợng chất rắn lơ lửng trơi theo nƣớc ra khỏi bể lắng đứng

Đƣợc tính theo công thức:

CChh  (100  E) 195,7  (100  40) 117,42(mg / l)

100

100Trong đó: Chh: Hàm lƣợng chất lơ lửng của nƣớc thải dẫn đến bể lắng đợt 1.

E: Hiệu suất lắng của bể, E = 40%.

Thể tích phần chứa bùn

V = F1 × hn = 0,4 × 0,7 =0,28 m3

 Tính máng thu nƣớc

Máng thu nƣớc đặt xung quanh thành bể có đƣờng kính bằng 0,8 đƣờng kính bể:

 Đƣờng kính máng thu nƣớc:

dm = 0,8D = 0,80,8= 0,64 (m) Chiều rộng máng thu nƣớc:SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm54Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmrm D  d m 0,8  0,64 0,08(m)

2

2Chọn chiều cao của máng thu nƣớc: hm = 0,2 (m)

 Diện tích mặt cắt ngang của máng thu nƣớc:

Wm = rm x hm = 0,08 x 0,2 = 0,016 (m2)

 Chiều dài máng thu nƣớc là:

lm   dm   0,64  2,01(m)Chọn l m = 2 m

 Tải trọng thu nƣớc trên một mét dài máng:

qQ 0,00023 0,15  103 (m3 / m.s)  0,15(l / m.s)

lm

2Máng răng cƣa hình chữ V đặt xung quanh máng thu nƣớc.

Chiều cao hình chữ V chọn hc = 50 mm.

Bề rộng mỗi khe: 100 mm

1 m chiều dài có 5 khe chữ V

Khoảng cách giữa 2 đỉnh răng cƣa: 150mm

Số răng cƣa trên máng thu nƣớc:

N  lm  5  2  5  10 (răng)Chọn 9 răng cƣa.

 Lƣợng bùn tƣơi sinh ra mỗi ngày:

G = 0,1957 kg/m30,420m3/ngày= 1,56 (kg SS/ngày).

 Thể tích cặn tƣơi

G

1,56  103

V 0,03(m 3 / ngay)

S  P 1,02  0,05Trong đó:

SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm55Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

công suất 20m3/ngày.đêmS: tỉ trọng căn tƣơi, S = 1,02T/m3

P: nồng độ của cặn lắng ở bể lắng 1, P = 5%

Do lƣợng bùn của bể lắng 1 ngày ít nên ta có thể bùn trong bể khoảng 1 tuần hút

1 lần

 Ống dẫn nƣớc thải ra khỏi bể lắng 1

Chọn vận tốc nƣớc thải chảy trong ống v = 0,6 m/s

Đƣờng kính ống

D4Q

4  0,83 0,022m  22mm

3600  4  v  

3600  0,6  Chọn ống nhựa PVC có đƣờng kính Ø 21

Trong đó Qtbh= 0,833 m3/h

Vận tốc nƣớc thải v = 0,5- 0,8 m/s

 Tính máy bơm bùn

Tại bể lắng 1 đặt một bơm để bơm bùn từ lắng 1 về bể thu bùn

 Công suất của máy bơm:

Bơm bùn 30 phút/1 ngày.

N g  H p  Q

1000  1053  9,81 8  0,03

 0,02  0,06(kw)

1000  0,8Công suất thực tế của máy bơm:

Ntt = 1,2  N = 1,2  0,06 = 0,072 (KW)

Trong đó

Q: Lƣu lƣợng bùn trung bình, m3/ngày

 : Khối lƣợng riêng của chất lỏngNƣớc  = 1000 kg/m3

Bùn  = 1053 kg/m3

g: Gia tốc trọng trƣờng, g = 9,81 m/s2

 : Hiệu suất của bơm,  = 0,73 – 0,93, chọn  = 0,8SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn 1 máy bơm chìm nước thải APP BAS 200 (200W)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×