1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: KHAI TOÁN CHI PHÍ

CHƯƠNG 4: KHAI TOÁN CHI PHÍ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmBảng 4.3 Chi phí của giỏ chắn rác

Cơng trìnhVật liệu gia cơngSố lƣợngThành tiềnInox 3041640.000Giỏ chắn rác

4.1.2Chi phí thiết bị cho các cơng trình.

Bảng 4.4 Chi phí cho các thiết bị cơng trình.Thiết bịLoạiSố lƣợngĐơn vịĐơn giá

(triệu đồng)Thành tiền

(triệu đồng)1.790.0001.790.000Hố thu gom

Bơm chìmAPP BAS 200

1cáiBể điều hòa

Bơm định

lƣợngkiểu cơ khí

dạng màng hiệu

Pulsafeeder2cái3.780.0007.560.000Máy thổi

khíDargang DG300-161cái6.570.0006.570.000cái19500001.950.000Bể lắng

Bơm bùnHST 240-1 25

261

Bể MBRĐĩa phân

phối khíSSI AFD 2706đĩa3.000.0001.800.000Máy thổi

khíDargang DG

2002cái6.320.00012.640.000SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm74Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmBơm bùnHST 240-1 25

261cái1.950.0001.950.000Máy rửa

lọcMáy bơm nƣớc

tăng áp PW200EA1cái1.790.0001.790.000Module

màng

MBRFP – A14module7.150.00028.600.00020.000.00020.000.000Tủ điện1

Tổng4.1.386.060.000Chi phi hóa chất:Hóa chất NaOCl dùng để rửa mang MBR định kỳ trong 01 năm là:

Bảng 4.5 Chi phí hóa chất trong 1 năm.4.1.4

Khối lƣợng NaOCl/ lần (kg)46,11Tần suất/năm2 lầnTổng nhu cầu(kg)92,22Thành tiền92,22×3300 = 304.326Chi phí vận hànhChi phí điện năngSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm75Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmBảng 4.6 Thống kê điện năng sử dụng (2000 VNĐ/kW)STTThiết bịThời

gianCông

suất

(kW/h)làm

việc (h)Điện năngThànhtiêu thụ 1tiềnngày (kW)(VNĐ)10,24336Số

lƣợngBể thu gom

1Bơm nƣớc

thải0,0212

Bể điều hòa2Bơm định

lƣợng0,12512234.2003Máy thổi khí0,752411825.20010,12168Bể lắng

4Máy bơm

bùn0,241/2

Bể MBR5Mấy thổi khí0,042410,961.3446Bơm bùn0,241/210,121687Máy rửa

màng1,51/410,375525Tổng32.000 Tổng chi phí đầu tƣ

Tổng vốn đầu tƣ cơ bản cho trạm xử lý nƣớc thải:

T = chi phí xây dựng + chi phí máy móc thiết bịSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm76Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmT = 67.690.000 + 86.060.000 = 153.750.000 VNĐ

 Chi phí nhân cơng:

Với hệ thống xử lý nƣớc thải cần có:

1 nhân viên vận hành với mức lƣơng 3.000.000 VNĐ/tháng

 Chi phí bảo dƣỡng hệ thống trong 1 bằng 2% tổng chi phí ban đầu : 2.500.000

VNĐ

Ƣớc tính chi phí xử lý 1m3 nƣớc thải.

 Chi phí xây dựng cơ bản đƣợc khấu hao trong 20 năm, chi phí máy móc thiết bị

đƣợc khấu hao trong 10 năm.

Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định =67.690.000 86.060.000 32.850 VNĐ/ngày

20  365

10  365Bảng 4.7 Thống kê chi phí cho 1 ngày

Chi phí khấu

hao tài sản cố

định

(VNĐ/ngày)Chi phí hóa

chấtChi phí bảo

dƣỡng(VNĐ/ngày)(VNĐ/ngày)32.8500,8336849Chi phí

nhân cơngChi phí điện

năng100.00032.000Chi phí xử lý 1m3 nƣớc thải là 8.500VNĐ.SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm77Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

công suất 20m3/ngày.đêmKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 KẾT LUẬN

- Đồ án đã thực hiện tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nƣớc của trung tâm phòng

chống HIV/ AIDS tỉnh Tiền Giang, công suất 20m3/ ngày.đêm

- Nƣớc thải của trung tâm phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Tiền Giang có thơng số

đầu vào nhƣ sau: pH =4,64; BOD5 = 212 mg/l; COD = 354 mg/l; SS = 206 mg/l;

Tổng N = 18,5 mg/l; Coliform = 9,9×103 MPN/100 mg/l.

- Chất lƣợng nƣớc thải sau khi tính tốn hiệu suất xử lý cơng trình đạt đƣợc kết

quả nhƣ sau: COD = 12,78 mg/l; BOD5 = 1,3 mg/l; Tổng N = 0,185 mg/l; SS = 1,117

mg/l

- Quy trình cơng nghệ đề xuất đã đáp ứng đƣợc chất lƣợng nƣớc thải đầu ra theo

quy chuẩn hiện hành, QCVN 28:2010/BTNMT cột A.

- Các kích thƣớc của thiết bị, công nghệ nhƣ sau: Hố thu gom = L x B x H=1 m x

1m x 3m; Bể điều hòa = 3m x 2m x 3,5m; Bể lắng đứng = 0,8m x 4,24m; Bể MBR =

3m x 2,1m x 3m; Bể chứa bùn = 4m x 2m x 1,5m.

- Giá thành xử lý 1m3 nƣớc thải là 8.500 VNĐ.

- Đã thực hiện vẽ 7 bãn vẽ trong đó có 5 chi tiết, 1 sơ đồ cơng nghệ và 1 mặt

bằng.

 KIẾN NGHỊ

- Thực hiện tốt về vấn đề qui hoạch, thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải sao cho

phù hợp với qui hoạch chung của Tỉnh Tiền Giang và công suất đáp ứng nhu cầu phát

triển của trung tâm trong tƣơng lai.

- Bảo đảm công tác quản lý và vận hành đúng theo hƣớng dẫn kỹ thuật của thiết

kế.

- Thƣờng xuyên quan trắc chất lƣợng nƣớc thải đã xử lý tại đầu ra để kiểm tra

xem có đạt điều kiện xả thải vào nguồn và quan trắc chất lƣợng nƣớc nguồn tiếp nhận

(sông Bảo Định).SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm78Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmTÀI LIỆU THAM KHẢO.[1] Trịnh Xn Lai,Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý nƣớc thải, NXB Xây Dựng,

2000.

[2] Lâm Minh Triết Xử lý nƣớc thải và cơng nghiệp, Tính tốn thiết kế cơng trình,

NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh,2011.

[3] Sổ tay hƣớng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện, NXB Y Học Hà Nội,

2015.

[4] TCXD51-2008,Thốt nƣớc- Mạng lƣới và cơng trình bên ngồi, NXB Xây Dựng.

[5] Báo cáo đề án - Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải y tể Tỉnh Tiền Giang đến năm

2020 tầm nhìn 2030.

[6] QCVN 28:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế,.

[7] Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế,Hà Nội, 2010 QCVN

28:2010/BTNMT,.

[8] Wastewater Engineering: Treatment and reuse, Metcalf & Eddy, 2003.SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: KHAI TOÁN CHI PHÍ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×