1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.10 Tóm tắt các thông số cho quá trình hiếu khí

Bảng 3.10 Tóm tắt các thông số cho quá trình hiếu khí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmNồng độ sinh khối

đƣợc duy trì trong

bểX (VSS)mg/lc0,75Hệ số sản lƣợng

bùnYmgVSS/mgBOD0,8Hệ số phân huỷ nội

bàoKdngày-10,097Tỷ số

MLSSMLVSS:6000Các giá trị thơng

số động họcDựa vào phƣơng trình trên thì lƣợng BOD cần sẽ bằng 1,42 lần lƣợng tế bào. Do

đó lƣợng BODL của chất rắn có khả năng phân hủy sinh học ở đầu ra là

BODL  301,42mgO2  42,6mg /l

Lƣợng BOD5 chứa trong cặn lơ lửng đầu ra

42,60,68  28,97mg /l

Lƣợng BOD5 hồ tan còn lại trong nƣớc khi ra khỏi bể lắng:

BOD5ht = 30 mg/l – 28,97 mg/l = 1,03mg/l

Xác định hiệu quả xử lý E

Tính theo BOD5 hòa tan:

ES0  St

153,1  1,03

 100 

 99,3%

S0

153,1Tính theo BOD5 tổng cộng:

ES0  S

153,1  30

 100 

 100  80%

S0

153,1SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm60Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmThể tích bể hiếu khí xáo trộn hồn toàn

W=c  Q  Y(S0  Sr ) 10  20  0,8  (153,1  1,03) 2,1m3

X(1  k d  c )

6000(1  0,097 10)CT 6-3/90 (Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý nƣớc thải –Trịnh Xuân Lai)

Trong đó

c: thời gian lƣu bùn, ngày. Chọn c = 10 ngày.

Y: hệ số sản lƣợng bùn, mgVSS/mgBOD. Chọn Y = 0,8

mgVSS/mgBOD.

X: nồng độ chất lơ lửng dễ bay hơi trong bùn hoạt tính đƣợc duy trì trong bể.

Chọn X = 6000mg/l.

Kd: hệ số phân hủy nội bào, ngày-1

Kd = 0,08 x 1,04(25 – 20) = 0,097 ngày-1

Chọn chiều cao hữu ích của bể hiếu khí là 2,5m, chiều cao bảo vệ 0,5m. Bể đƣợc

thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật, diện tích mặt bằng của bể hiếu khí

A tk V 2,1 0,84m 2

h 2,5Chọn chiều rộng bể là 0,8 m, chiều dài bể là 1,4m

L × B × H = 1,4m × 0,8m × 3m

Xác định thể tích màng

Loại màng đƣợc chọn: Màng MBR MOTIMO FP – A1SVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm61Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmBảng 3.11 Đặc điểm loại màng đƣợc chọn

FP – A1

Loại

màng lọcFP – A215Áp suất âm hoặc áp suất thuỷ tĩnhVật liệuĐặc

tính

kỹ

thuậtPVDFVật liệu

kết dính

Vật liệu

ống hút

Diện tích

màng

Kích

thƣớc

(b×c)Nhựa epoxy

ABS

2212.5 mLoại lọc534×450×1020534×450×15230.2 mm

0.1 MPaNgoài vào Trong0.035 MPaoNhiệt độ5 ~ 45 CpHSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm25 m534×450×1523Tổn thất

áp lực

qua

màngCác220mKích

thƣớc

lỗ

Áp suất

màng

tối đa

Các

thông

số vận

hành

đặc

trƣngFP – A42 ~ 10

Nƣớc đầu vàoNƣớc sau lọc62Đồ án tốt nghiệp

Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải của trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Tiền Giang,

cơng suất 20m3/ngày.đêmthơng

sốMLSS£5

mg/L3000 – 8000 mg/LLƣu

lƣợng

thấm thiết

kế màng lọc:

Diện tích210 – 20 L/h.mQ h tb 0,83m3 / h 1000m3

Am  46,11(m 2 )

2

v

18(l / m .h)V: dòng nƣớc qua màng v =18(l/m2.h)

Số module màng trong bể

NA m 46,11 3,7 module

12,5 12,5Chọn 4 module

Thể tích màng

Vmang  N  a  b  c  4  0,534  0,45  1,020  0,98m 3Thể tích bể MBR: VMBR = W + Vmàng = 2,1 + 0,98= 3,08 m3

Thời gian lƣu nƣớc trong bể:

HRT =V 3, 08 0,154 ngày =3,7 (h)

Q

20Ta có 1 khối có 4 module

Kích thƣớc cần xây dựng để đặt màng:

Chiều dài:

Lmáng = chiều dài của khối + khoảng cách từ bể tới khối

= 0,534 + 0,4 + 0,4 = 1,334 m

Chiều rộng:

Bmàng = chiều rộng của khối + khoảng cách từ bể tới khối

= 0,45 + 0,4 +0,4 = 1,25 mSVTH: Trịnh Thu Yến

GVHD: Th.S Lê Thị Ngọc Diễm63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.10 Tóm tắt các thông số cho quá trình hiếu khí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×